Referater 2014

Styremøte i BLHF.

Mandag 3. november 2014.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

kl. 1800.

 

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Torgeir Aanesen
 • Ketil Lunde
 • Alf Staurvik
 • Asbjørn Borge
 • Birger Larsen

Forfall:

 • Ivan Kristiansen

 

 

Sak 36 – 2014: Juletilstelning.

Årets juletilstelning blir lagt til uke 50

 

Sak 37 – 2014. Fagseminar.

Det ryktes at NL skal kutte ut fagseminaret 2015 for å spare penger. Vi ser på det som en uheldig utvikling. Spørsmålet er om andre i så fall kan overta arrangementet.

 

Vedtak: Formannen tar kontakt med NL og får ryktene enten bekreftet eller avkreftet. Blir fagseminaret kuttet, så får vi se om vi kan gjøre noe i stedet.

Saken tas opp på neste styremøte i desember.

 

Sak 38 – 2014. Åpen dag.

Åpen dag er lagt til søndag 23. november. BLHF er bedt om å bidra.

 • DB 605 som kommer langt på vei ferdigrestaurert fra Mo kan stilles ut.
 • Andre ting fra Me 109 kan også utstilles.
 • Video og bilder kan vises.

 

Sak 39 – 2014. Orientering fra konservator.

Konservator skal avvikle restferie. Han har lagt til rette for fortsatt jobbing i verkstedet under hans fravær.

Arbeidsoppgavene er knyttet til Jumo 211, propell Norseman, motorfester oa.

 

 Bodø 4. november 2014.

 Arvid Martinussen

ref

Bodø Luftfartshistoriske Forening

REFERAT FRA STYREMØTE 6.OKTOBER 2014

Til stedet: Gunnar Koch, Birger Larsen, Ivan Kristiansen, Alf Staurvik, Torgeir Aanesen, Asbjørn Borge

Sak 1:

Formannen orienterte om nytt fra styre i NL. Spesielt nevnes plan for nytt bygg og utkast til samlingsplan for museet.

Sak 2:

Konservatoren orienterte om nytt fra sitt fagområde. Han er nå frisk og i full gang igjen, men skal ha noen ukers ferie i høst. Kontoret hans på lageret i 2.etage flyttes ned til den ledige "hybelen". Hit flyttes symaskinen, handbøker og datamaskinen som står i verkstedet. Transport av motoren til Ju 88 til Mo står på vent. Forholdene omkring lokale til Mo-gruppen er enda ikke avklart. Arbeide med den siste vingen til Bf 109 ventes startet opp i disse tider.

Sak 3:

Veien inn til Satellitten er elendig. Formann tar kontakt med Bodø Byteknikk med bønn om reparasjon.

Sak 4:

Møte om bombingen av Bergen tidfestes til midten av november. Formannen tar kontakt med museet ved Elisabeth med tanke på samarbeide om foredrag av Knut Lande.

Sak 5:

Mulige alternativer til innkjøp av jekk ble gjennomgått, og type valg.

 

referent Gunnar Koch

Styremøte i BLHF.

Mandag 8. september 2014.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Torgeir Aanesen
 • Ketil Lunde
 • Birger Larsen

Forfall:

 • Ivan Kristiansen
 • Alf Staurvik
 • Asbjørn Borge

 

 

Sak 32 – 2014. Orientering fra formannen.

 • Kontingentinngangen har vært god. Sender ut purringer til de som står til rest.

 

 • Planlegger to medlemsmøter i løpet av høsten. Kommer tilbake med tidspunkt og program.

 

 • Vi mangler noe verktøy i verkstedet. Enstemmighet om at nødvendig verktøy kjøpes inn.

 

 • Prosjektøren som det var snakk om å gå til innkjøp av i vår er ikke kommet på plass.  Vi skal gjøre et nytt framstøt for å få løst saken.

 

 

 

Sak 33 – 2014: Orientering fra konservator Birger Larsen.

 • Så snart lån av lokale på MoMek er i boks skal en motor Jumo 211 nedover, og motor DB 605 som de har restaurert, hentes oppover til Bodø.
 • DB 605 som langt på vei er ferdig restaurert, men mangler noen ytre deler, tilhører vår Me 109, og Jumo 211 som skal restaureres er en av to motorer til vår Ju 88.

 

 • De som i England restaurerer den andre motoren til Ju88 mangler deler for å komme videre. Delene som mangler ble i sommer plukket av reservemotorer vi har på lager og er klare for transport. Skal sendes så snart engelskmennene bekrefter at de kan ta i mot forsendelsen.

 

 • Vi har fått en propell til Norseman. Sammen med deler vi har på lager blir den langt på vei komplett.

 

 • Den planlagte Skua-utstillingen må settes på vent pga. sykdom.

 

Sak 34 – 2014. Orientering om besøk i løpet av sommeren.

Vi hadde i sommer besøk av sønn og sønnesønn til Wolfgang Metzke som førte flyet som nødlandet i fjæra på Ulvsvåg 29. mai 1940. Flyet var av typen He 111. Finnen med sideror står i utstillingen på museet, og de var kommet hit for å få se og ta bilder.

For mer stoff om saken: Startsiden, 8. august 2014.

 

Sak 35 – 2014. Hjemmesida.

Gunnar og Arvid får fullmakt til å forhandle med Seria som er vår hjemmesideleverandør om et nytt oppsett, og evt. inngå avtale.

 

 Bodø 9. september 2014.

 

 Arvid Martinussen

sek

 

 

 

Styremøte i BLHF.

Mandag 7. april 2014.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Asbjørn Borge
 • Birger Larsen
 • Ivan Kristiansen
 • Torgeir Aanesen

Forfall:

 • Alf Staurvik
 • Ketil Lunde

 

 

Sak 19 – 2014. Orientering fra konservator.

Gruppen på Mo som restaurerer DB 605 til Me 109 er kommet så langt som de kan i arbeidet. Fortsatt mangler de noen deler som det kan ta tid å skaffe. Tanken er å hente motoren til Bodø for lagring i påvente av delene som kan monteres her.

 

Dersom de ønsker et nytt prosjekt, kan en Jumo 211 til Ju 88 være aktuell. Før den tid må de avklare med MoMek om de får beholde lokalene, eller om de må finne seg nye lokaler.

 

Sak 20 – 2014. Orientering fra formann om Museumskonferansen på Sola.

Formannen orienterte om konferansen, spesielt om det som gikk på konservering av fly.

 

Sak 21 – 2014. Stoff til hjemmesida om de gamle flyplassene og utviklingen videre.

Det ble fremmet forslag om å lage en side som omhandler de gamle flyplassene bygd av engelskmennene og tyskerne og utviklingen videre. Stoff må samles inn.

Vedtak: Arbeidet med å skaffe stoff igangsettes til høsten.

 

Sak 22 – 2014. Diverse.

 • Besøk fra modellflyklubben 9. april. Gunnar og Arvid tar seg av besøket.

 

 • Kontingenten for 2014 er sendt ut.

 

 • Arvid orienterte om ny utgave av hjemmesida. Seria er kontaktet og skal komme med et forslag og pristilbud.

 

 • Glasset til ”Årets lampe” 2004 er knust. BLHF fikk prisen fra Bodø Næringsforum. Arvid fikk oppdraget med å skaffe mytt glass.

 

 

Bodø 8. april 2014.

 

Arvid Martinussen

sek

  

  

  

Styremøte i BLHF.

Mandag 3. mars 2014.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge
 • Birger Larsen

 

Forfall:

 • Ivan Kristiansen
 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

 

Sak 12- 2014: Nytt fra Birger.

Registrering av gjenstander i Hangar 9 fortsetter.

 

Sak 13 – 2014. Orientering fra siste styremøtet i NL.

Formannen ga en orientering.

 

Sak 14 – 2014. Godkjenning av referat.

Referatet fra årsmøtet 26. februar ble godkjent.

 

Sak 15 – 2014: Reisestipendet.

Saken er under utredning.

 

Sak 16 – 2014: Museumskonferansen 2014 på Sola.

Vedtak: Foreningen sender formannen.

 

Sak 17 – 2014: Besøk.

Bodø Modellflyklubb ønsker å få en omvisning i verkstedet. Foreslått tidspunkt er i begynnelsen av april.

 

Sak 18 – 2014: Foredrag.

Til høsten er det 70 år siden bombingen av Bergen. Kjetil Korsnes og Bengt Stangvik vil i den forbindelse holde foredrag om hendelsen. Tidspunktet blir en gang utpå høsten 2014.

 

 Bodø, 5. mars 2014.

 

Arvid Martinussen

ref

 

Årsmøte i Bodø Luftfartshistoriske Forening

 onsdag 26. februar 2014.

Møtet ble holdt i Kaffebaren i Olav V gt 120.

 

 Sak 1: Godkjenning av innkallingen.

 • Innkallingen enstemmig godkjent.

 

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent.

 • Gunnar Koch ble valgt til ordstyrer.
 • Arvid Martinussen ble valgt til referent.

 

Sak 3: Valg av to fremmøtte til å skrive under protokollen

 • John Skogøy og Johan Arnold Wik ble enstemmig valgt.

 

Sak 4: Behandling av årsberetningen for 2013.

 • Gunnar Koch la fram årsberetningen.
 • Årsberetningen enstemmig godkjent.

 

Sak 5: Behandling av regnskapet.

 • Regnskapet ble gjennomgått av Gunnar Koch.
 • Regnskapet enstemmig godkjent

 

Sak 6: Innkomne saker.

 • Ingen innkomne saker.

 

Sak 7: Fastsetting av kontingent.

 • Vedtak: Kontingenten beholdes uendret, 200 kr. Pr medlem.

 

Sak 8: Budsjett for 2014.

 • Vedtak: Utgiftene bør ikke overskride inntektsrammen.

 

Sak 9: Valg.

 • Vedtak: Årsmøtet fulgte enstemmig valgkomiteens innstilling.

 

Det nye styret består av:

 • Formann Gunnar Koch                              Gjenvalg for 2 år
 • Nestformann Birger Larsen                        Ikke på valg
 • Kasserer Gunnar Koch                              Gjenvalg for 2 år
 • Sekretær Arvid Martinussen                       Gjenvalg for 2 år
 • Styremedlem Torgeir Aanesen                   Gjenvalg for 2 år
 • Styremedlem Ivan Kristiansen                    Ikke på valg

 

 • Vara styremedlem Ketil Lunde                  Ikke på valg
 • Vara styremedlem Asbjørn Borge              Ikke på valg

 

 • Verkstedleder Alf Staurvik                           Gjenvalg for 2 år

 

Valgkomite:

 • Jørgen Nordal                                                Ikke på valg
 • Johan Arnold Wik                                          Nyvalgt for 2 år

 

Revisor

 • Eva Leivseth                                                   Gjenvalg for 1 år

 

 

 

 Bodø, 27. februar 2014

 

 Arvid Martinussen

Referent

 

 

 

 John Skogøy                                                                                                              Johan Arnold Wik

 

 

  

  

Styremøte i BLHF.

Mandag 10. februar 2014.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge
 • Ivan Kristiansen
 • Birger Larsen
 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

 

Sak 5 – 2014: Nytt fra Birger.

Birger hadde ikke noe spesielt å melde.

 

Sak 6 – 2014: Styremøtene.

Det er uheldig at møter blir avlyst på kort varsel, særlig når avlysningen skjer pr. mail. Telefon/sms er å foretrekke.

Møtefrekvens: Regelen er at det avholdes 1 styremøte pr. måned i den aktive perioden. Er det ikke saker som må behandles, er det fullt mulig å avlyse et møte med god tids varsel.

 

Sak 7 – 2014: Varslet besøk.

Gruppen som er tilknyttet Me 108 har sagt fra om at de kommer senere enn først antatt. Slik det nå ser ut kommer de i månedsskiftet februar/mars.

 

Sak 8 – 2014: Årsmøtet.

Sakene til årsmøtet er under utarbeidelse og sendes ut så snart de er ferdige.

 

Sak 9 – 2014: Fagseminaret 2014 på Sola.

Reisestipendet vi har stående fra arbeidet med FW 190 skal ikke brukes til Solatur.

Seminaret er blitt dyrt å delta på, og stipendet vil gå med dersom vi sender kun 1 deltaker.

Programmet for seminaret foreligger ikke enda. Vi avventer programmet før vi bestemmer oss for om vi skal sende en representant slik vi har gjort tidligere år.

 

Sak 10 – 2014. Reisestipendet.

Så langt er ingen ting avklart, ikke hvem og ikke hvor. Formannen skal gjøre noen undersøkelser og komme fram med et forslag til neste møte.

 

Sak 11 – 2014. Diverse.

Papirholder for tørkepapir i lakkeringsbua savnes. Det blir kjøpt inn.

Parkometer på parkeringen utenfor museet. Formannen kontakter museet og får frikort for de av foreningens medlemmer som utfører oppgaver inne på museet.

 

 Bodø, 11. feb. 2014

 Arvid Martinussen

  

  

Styremøte i BLHF.

Mandag 6. januar 2014.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge
 • Ivan Kristiansen
 • Birger Larsen
 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

 

 

Sak 1-2014. Orientering v/ konservator.

 • Cowling til Ju 52 er til lakkering.
 • Motoren til Olav Kyrre skal vaskes og settes under flyet inne i utstillingen. Plasseringen av motoren er midlertidig. Så snart anledningen byr seg skal motoren inn i venstre nacelle.
 • Melding fra gruppen som jobber med restaurering av Islander i England: De delene vi mangler til vår Islander kan fremskaffes. Neste oppgave blir å skaffe transport til Norge.
 • Fra NLs side jobbes det med å finne Birgers etterfølger.

 

Sak 2-2014. Rudderbug.

Rudder Bug-modellen vi fikk i gave fra Arnulf Ingulstad er gjort klar for utstilling og skal henges opp i Modellutstillingen. Se www.blhf.org/Hendelser rundt om/2013/1. juli.

 

Sak 3-2014. Orientering v/formannen.

Formannen orienterte fra siste styremøte i NL.

 

Sak 4-2014. Kjøp av prosjektør.

Et forslag til innkjøp ble lagt fram og godkjent med en anmerking.

Styret bad om en avklaring angående garantitid og reklamasjonstid siden BLHF er å betrakte som et firma.

Prisen ligger innenfor de gitte rammer.

 

Bodø 7. januar 2014

 Arvid Martinussen

sek