Prosjekt FW 200 Condor

 

Deutsches Technikmuseum Berlin har i 11 år holdt på med Prosjekt Condor. Som så ofte før når tyske fly fra 2. verdenskrig skal bygges opp eller restaureres, mangler tegningene, verktøyet og deler å se etter. Da er det luftfartshistoriske miljøet i Norge godt å ha. Opp gjennom årene har vi hjulpet tyskerne med utrolig mye materiale, samtidig som vi har fått mye igjen i form av restaureringer som de har betalt.

Condor var en stor 4-motors maskin som for tyskerne under krigen hadde noen av de samme oppgavene som dagens Orion som er stasjonert på Andøya har, nemlig overvåking av havområdene. Fra baser langs norskekysten patruljerte de norskehavet helt opp til iskanten på jakt etter allierte konvoier som fraktet krigsmateriell til Sovjetunionen. De var også på utkikk etter allierte krigsskip og annen alliert aktivitet. Observasjonene ble sendt til fastlandet, og gjorde det mulig for ubåtene å legge seg i posisjon for å angripe konvoiene, og for bombeflyene å angripe, særlig i den lyse årstiden.     

Condor var et spinkelt bygd fly, størrelsen tatt i betraktning. Det var konstruert før krigen med tanke på langdistanseflyging, for eksempel over Atlanteren non-stop. Under tjenesten i Norge havarerte ganske mange, noen til lands, andre til vanns.

Norske entusiaster har skaffet deler fra fjellet ”Kvitanosi” i nærheten av Voss, fra Trondheimsfjorden og fra sjøen utenfor Dyrøya i Troms for å nevne noen vrakplasser.

Tyskerne har satt stor pris på den norske innsatsen, noe en lang artikkel om Prosjekt Condor i tidsskriftet Klassiker der Luftfahrt viser. Artikkelen er på tysk naturligvis, men bildene forteller sitt tydelige språk.

Dersom du klikker på "Klikk for artikkel" til venstre kommer artikkelen opp, forutsatt at du har Adobe Reader installert på maskinen. Artikkelen må lastes ned, så vent litt. For å få fullskjerm, klikk Vis og Lesemodus.

Lykke til med tysken

Arvid Martinussen  

                                              

              

      

Deutsches Technik Museum Berlin has for 11 years worked on their Project Condor . As so often before when German planes from WW2 are to be rebuilt  or restored, one encounter the problem of missing drawings, tools and parts to copy. Here the Aviation Historical Society in Norway is coming to rescue. Over the years we have helped the Germans with an incredible amount of parts, and in return the Germans have paid for jobs we needed no have done abroad.

Condor was a four – engine aero plane and served the Germans during the war as an observation plane not unlike today’s  Norwegian Orion stationed in Andoy , namely monitoring the high waters. From bases along the Norwegian coast the Condors patrolled the Norwegian Sea right up to the edge of the ice searching for allied convoys carrying war supplies to the Soviet Union. They were also looking for allied warships and other allied activities. Their observations were transmitted to the mainland, and made it possible for submarines and bombers to put themselves in the best position to attack the convoys.

Condor was a flimsy-built aircraft, considering its size. It was constructed before the war and designed for long-haul flights, such as crossing the Atlantic non-stop. During its service in Norway quite a few crashed, some on land, others at sea.

Norwegian enthusiasts have collected Condor parts from the mountain "Kvitanosi" near Voss, from Trondheimsfjorden and from the seabed outside Dyrøya and in Lavangen in Troms to mention a few wreck sites.

The Germans have appreciated the Norwegian effort, by publishing a long article about Project Condor in the journal "Klassiker der Luftfahrt" proves. The article is in German of course, but the pictures can also tell the story.


If you click "Klikk for artikkel", the article comes up, provided you have Adobe Reader installed on your computer. The article needs to be downloaded, so please wait. To get full screen, click View and Reading Mode

                                                       

 

 Klikk for artikkel

Mer om FW 200 Condor. http://no.wikipedia.org/wiki/Focke-Wulf_Fw_200

 Nødlanding i Hommelvik: http://historiefortelleren.no/wp-content/uploads/PDF/Luftfartsulykker/1942-N%C3%B8dlanding-i-Hommelvik.pdf