DE HAVILLAND DH 98 MOSQUITO

 

 

 

 

 

  

     

To motors lett jagerbombefly.

Allerede i 1935 startet planleggingen av det som den 24 nov 1940 resulterte i testflyging av prototypen på DH 98 Mosquito. Flyets skrog og vinger ble framstilt av trematerialer og finer.

Hensikten var å få flyet så lett som mulig, samt å spare dyrebare metaller i en tid da annen verdenskrig var i emning.

Prøveflygingene som fulgte viste at De Havilland hadde konstruert et eksepsjonelt fly, med gode utviklingsmuligheter.Flyet ble da også produsert i 48 varianter før det gikk ut av tjeneste.

De viktigste versjonene var PR Mk I rekognoseringsfly, F. Mk II jagerfly med 4 20m/m Hispano kanoner og 4 0.303 Browning mitraljøser, B. Mk VI bombefly med 4 stk 500 lb bomber og FB Mk VI jager/bombefly, i tillegg til 4 20 m/m kanoner og 4 0.303 mitraljøser kunne denne versjonen ta 2 stk 500lb bomber.

Ved Luftforsvarets 333 skvadron som var oppsatt med Catalina, ble det opprettet en B-flight med 6 stk Mosquito F. Mk II 10 mai 1943. I de neste 3 måneder mistet avdelingen 5 fly under treningsflyging og kamphandlinger. Etter at nye fly og besetninger  ble operative fikk flighten etterhvert tildelt 10 stk FB. MkVI.

Rekognosering og angrep på skipstrafikken langs norskekysten, ubåtjakt med synkeminer og konvoieskorte, var noen av de oppdragene Mosquitoene utførte under krigen.

Sammen med A-flight ble 333 skvadron kreditert 4 ubåter senket, 18 fly skutt ned.

B-flight mistet 28 mann og 22 fly før krigslutt.

 

 

Mosquitoen i museet er opprinnelig en T. Mk III toseter treningsfly, modifisert til FB. Mk VI. Flyet er resultatet av en byttehandel med Imperial War museum i England. Det har fått farger og merking som de første Mosquitoer tildelt 333 skvadrons B-flight i mai 1943.

I mai 1945 fikk B-flight skvadronstatus og betegnelsen 334 skvadron. Med sine 10 Mosquito’s FB Mk VI opererte skvadronen til 3 mai 1947, da den på grunn av personellmangel ble midlertidlig nedlagt.

1 juni 1948 ble skvadronen reaktivisert, da var det fra England kommet 14 nye fly hvorav 3 treningsmaskiner, T.Mk III.

21 april 1952 ble siste flyging med Mosquito utført da RI-G ble fløyet til Kjevik for bruk i undervisningsøyemed.

 

Bermerkning fra Glenne:

Museets maskin er et treningsfly som ble modifisert i forbindelse med en filminnspilling. Det har aldri fløyet operativt slik det fremstår i dag.  Nesepartiet ble skiftet ut for at det skulle se ut som en FB. Mk VI.                                           

 

 

    

Two engine light fighter/ bomber.
The planning of the Mosquito started already in 1935. On November 24th 1940 the prototype DH 98 Mosquito had its first test flight. The fuselage and wings were made of wood and plywood.

The purpose was to get the plane as light as possible, and to save precious metals at a time when World War II was closing in.

The following test flights showed that De Havilland had constructed an exceptional aircraft, with good developing possibilities, resulting that the plane was produced in 48 variations before it was taken out of service.

The main versions were PR Mk I reconnaissance aircraft, F. Mk II fighters armed with 4 pc 20m / m Hispano cannons and four pc .303 Browning machine guns, B. Mk VI bombers with 4 x 500 lb bombs and FB Mk VI fighter / bomber. In addition to 4 pc 20 m / m guns and four pc .303 machine guns this version could take 2 pc 500lb bombs.

The 333 Squadron was at the time using the Catalina. On the 10th of May 1943 a B-flight was established consisting of 6 pc Mosquitos F. Mk II. The next three months the B-flight lost 5 aircrafts during training flights and in combats. 10 pc FB. MKVI with crews were transferred to the flight, which after a while got operational again.

Reconnaissance and attacks on shipping along the Norwegian coast, hunting for submarines using depth charges and convoy escorts, were some of the missions Mosquitoes performed during the war.

Together with the A-flight the 333 Squadron was credited 4 submarines sunk and 18 aircrafts shot down.

The B-flight lost 28 men and 22 aircrafts during the war.

       

 

 

The Mosquito in the museum was originally a T. Mk III two-seat trainer, modified to a FB. Mk VI. The aircraft is the result of a swap deal with the Imperial War Museum in England. It has the colors and markings like the first Mosquitoes of the 333 Squadron’s B-flight from May 1943.

In May 1945 the B-flight got status and designation as the 334 Squadron. With its 10 Mosquitoes FB Mk VI's the squadron was operational to May 3rd, 1947, when it due to personnel shortages was temporarily closed down.

On the 1th of June 1948 the squadron was reactivated, when there from England arrived 14 new aircrafts including 3 trainers, T.Mk III.

On April 21th 1952 the last flight of the Mosquito took place when RI-G was flown to Kjevik to be used for educationial purposes.


Remark from Glenne:

The plane at the museum is a trainer modified in connection with a film recording. It has never flown operationally as it stands today. The nose section was replaced to make it look like a FB. Mk VI.

 

                           Les mer: http://no.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_DH_98_Mosquito