KJELLER F.F.9 KAJE

 

 

     

I 1921 ble arbeidet igangsatt for å skaffe Hærens Flyvevæsen et nytt treningsfly som fikk navnet F.F. 9 Kaje. Det ble utsyrt med en 120 hk vannavkjølet sekssylindret Mercedes rekkemotor, og vingeprofilet var det tyske Gøttingen bygget på lisens.

Bortsett fra vingeprofilet var flyet en norsk konstruksjon, bygget av tre og trukket med linduk.

Motoren var innkledd med aluminium. Det ble bygget tre varianter Kaje I, II og III, med nye modifikasjoner i hver utgave.

I 1922 ble det bygget 10 fly av Kaje I.Kaje II fikk noe større vingespenn og horn på balanserorene for avbalansering, og det ble bygget 4 fly av denne typen i 1925. Den siste varianten, Kaje III, fikk horn også på høyde og sideroret, og fem fly av denne utgaven var ferdig i 1926.

Det var et sterkt og godt skolefly, men ved utførelse av en roll gikk flyet inn i en sideslipp og videre over i et spinn ukontrollert.Kaje III var et godt og solid skolefly, men var ikke egnet for avansert trening på grunn av sine meget dårlige spinnegenskaper. Flyet var i bruk til tidlig på tredvetallet.

En Kaje med registreringsnummer 33 styrtet i Romsjøen under øvelsesflyging 15 juli 1931. Dykkere fra Draugen Froskemannsklubb fant flyet i 1973, det ble deretter fra offisielt hold vedtatt at flyet skulle heves, og den 21 august begynte hevingen.

 

Arbeidet med å restaurere flyet ble overlatt to flymekanikere ved Bodø Flystasjon, Ivan Kristiansen og Birger Larsen.

Før restaureringen kunne begynne for alvor, måtte de gjennom alle tilgjengelige kilder for å finne ut hvordan flyet i detalj var bygget. Skroget var knekket i to i havariet og vingene var slått av. Flyet ble demontert og alle deler som var brukbare ble omhyggelig restaurert.

Målet var å bruke absolutt alt av originale deler som overhode mulig. Skroget ble bygget opp, cockpit med instrumentering og rorkontroller kom på plass. Likedan understell og motor, som så ut som ny, haleparti med ror likedan. Når en hadde sett utgangspunktet, vrakdelene som hadde ligget i vannet siden 1931 , var det et utrolig syn. Da den ene vingehalvdelen også var ferdig, som måtte bygges helt ny, ble flyet tatt til Kjeller, hvor resten av vingene ble bygget og montert.

Fra en mann på Rinnleiret fikk NLF en original Kajemotor som Helge Jacobsen i Bodø overhalte. Da den ble sendt til Kjeller var det bare justering av magnetene og montering av manifold som sto igjen. Dette ble utført og motoren ble startet for første gang siden 1931.

Den ble utstilt på LFK’s jubileum og deretter overført til Luftfartsmuseet i Bodø.

                                              

 

      

In 1921 Hærens Flyvevæsen(The Army’s Flying group) was in need for a new trainer, and the construction of a new plane named FF Kaje stared.

It was equipped with a 120 hp water cooled in line six-cylinder Mercedes engine, and the wing profile was the German Gottingen built under license.

Apart from the wing profile the plane was a Norwegian construction, built of wood and covered with linen cloth.

The engine cover was made from aluminum. It was built in three variants Kaje I, II and III, with new modifications in each model.

In1922 10 aircraft of Kaje I were built. Kaje II got some bigger wingspan and counter weights on the ailerons for balancing, and four aircraft of this model were built in 1925. The last variant, Kaje III, got counter weights also on the elevator and the rudder. Five aircraft of this edition was finished in 1926.

It was a strong and well built trainer, but when performing a roll, the plane had a tendency first to side slip and then enter an uncontrolled spin. Kaje III was a good and solid training aircraft, but was not suitable for advanced training because of its poor spin qualities. The plane was in service until the early thirties.

One Kaje with registration no. 33 crashed in Rømsjøen during an exercise flight on July 15, 1931. Divers from Draugen Scuba club discovered the plane in the lake in 1973. The authorities then decided that the plane should be raised, and the raising began on August 21.

 

 

The job to restore the aircraft was handed over to two flight mechanics at Bodo AFB, Ivan Kristiansen and Birger Larsen.

Before the restoration could take place, they had to investigate all available sources to find all about the construction details regarding this specific plane. The hull was broken in two in the crash and the wings were ripped off. The aircraft was disassembled and all parts that were usable were meticulously restored.

Their intention was to use as many of the original parts as possible. The hull was rebuilt, and the cockpit instrumentation and rudder controls were installed. Likewise with the landing gear and the engine, which both looked like new. The tail including the rudder went through the same process. When one compared the result with the wreckage that had been in the water since 1931, it was an amazing result. One wing half was also completed. It had to be totally rebuilt. The plane then was sent to Kjeller where the rest of the wings were built and assembled.

A man living at Rinnleiret donated to NLF an original engine which Helge Jacobsen in Bodo overhauled. When overhauled, it was sent to Kjeller. There the magnetos (ignition) were adjusted and the manifold installed. After that the engine was started, and it ran for the first time since 1931.


It was exhibited at LFK's anniversary and then was transferred to the Norwegian Aviation Museum in Bodo.