Fokker CVD

     

Toseters speide- og bombefly.

Fokker lanserte sin CV- serie biplan i 1924, de ble en av de mest utbredte og populærefly i mellomkrigstiden. Den var bl.annet i bruk i alle de skandinaviske land.

Den ble opprinnelig framstilt i 3 versjoner, CVA,B og C. Forskjellen var at øvre vinge hadde forskjellige spennvidder, og vingene kunne hurtig skiftes for å konvertere flyet fra en rolle til en annen.

Hensikten med de alternative vingespenn, var og å forandre ytelsene, stigefart eller manøvreringsegenskaper i lavere høyde etter behov.

CVD og E versjonen kom i 1926. Det ble ansett at to vingesett var tilstrekkelig, og modelleneble omtalt som langvinget og kortvinget Fokker.

5 stk ble innkjøpt til Hærens Flyvevæsen i 1927, samt rettigheten til lisensproduksjon. 27 eksemplarer av CVD ble i tiden 1929-31 bygget ved Kjeller Flyfabrikk. De ble utstyrt med en 450 HK Bristol Jupiter luftavkjølt stjernemotor. Fra 1932 til 1939 ble det bygget 15 eksemplarer av CVE versjonen.

Fra 1934 ble en ny motor tilgjengelig etter at Marinens Minevesen lisens-produserte en Armstrong Siddeley Panther på 570 HK.

I aprildagene 1940 var ca 40 fly tilgjengelige. De ble etterhvert spredt til forskjellige steder i Sør-Norge.Offensive oppdrag var det smått med, men det det ble utført endel rekognosering og kurerflyging.

De var nå foreldet som kampfly, men gjorde likevel en god innsats på Narvikfronten med rekognosering og bombing av fiendtlige mål.

    

 

Museets Fokker 349 er av typen CVD bygget ved Hærens Flyvevæsens Flyvemaskinfabrikk på Kjeller i 1931. Det ble overlevert til flybataljonen på Kjeller i juli 1931, og etterhvert overført til flyskolen.

I aprildagene 1940 ble 349 sammen med 10 andre fly evakuert til Sverige. Flyet ble etterhvert overtatt av Svensk Flygtjänst A/S, og drev med målflyging for det svenske forsvars-departementet

Flyet ble tatt ut av tjeneste i 1949 og gitt som gave til det norske luftforsvaret.

I 1982 startet restaureringen av 349. Den er utført av John Amundsen, Kjevik, mannen bak flere vellykkede restaureringsprosjekter for Forsvarsmuseet.

 

Tekniske data:

  • Lengde: 9,4 m
  • Vingspenn: 12,5 m
  • Høyde: 3,3 m
  • Maks vekt: 2000 kg
  • Maks hastighet: 215 km/t
  • Maks høyde: 5900 m
  • Rekkevide: 1000 km
            

Two seat reconnaissance - and bomber.

Fokker introduced its CV series biplane in 1924. They became some of the most widespread and popular aircrafts in the interwar period. They were among other used in all the Scandinavian countries.

The plane originally came in three versions, CVA, B and C. The difference was that the upper wing could have different spans, and the wings could quickly be replaced to convert the aircraft from one role to another.

The purpose of the alternative wing span was to change performance, climb speed or maneuverability in lower altitude as needed.

CVD and E version came in 1926. It was considered that the two wing sets were adequate, and the models were featured as long-winged and short-winged Fokker.

5 aircrafts were purchased for the “Hærens Flyvevæsen” in 1927, as well as the right to a license production. 27 of the CVD version were made in the period from 1929 to 1931 at Kjeller Flyfabrikk. They were equipped with a 450 hp Bristol Jupiter air cooled radial engine. From 1932 to 1939 there were built 15 copies of CVE version.

From 1934 a new engine became available after “Marinens Minevæsen” started license production of the Armstrong Siddeley Panther 570 HK.

 

 

 

 

 

In April 1940 about 40 aircrafts were available. They were eventually scattered to various locations in south of Norway. There were not many offensive missions, but some reconnaissance and courier flights took place.

They were out of date as combat aircraftsbut still did a good job at Narvik front with reconnaissance and bombing enemy targets.

The Fokker 349 at the Museum is a CVD built by “Hærens Flyvevæsens Flyvemaskinfabrikk” at Kjeller in 1931. It was handed over to the”Aero plane Battalion” at Kjeller in July 1931, and transferred to pilot training.

In April 1940, 349 together with 10 other planes were evacuated to Sweden. The planes gradually were taken over by “Svensk Flygtjänst A/S”, and used for target flying for the Swedish Ministry of Defense.
The aircraft was taken out of service in 1949 and donated to the Norwegian Air Force.

In 1982 the restoration of 349 began. It was done by John Amundsen, Kjevik. He is the man behind several successful restoration projects for The Defense Museum.