Bodø Luftfartshistoriske Forening

Hvem og hva er Bodø Luftfartshistoriske Forening?

Bodø Luftfartshistoriske Forening

Utdrag fra "Lover for Bodø Luftfartshistoriske forening", vedtatt på årsmøtet 25. februar 1999.

  1. Foreningens navn er Bodø Luftfartshistoriske Forening, forkortet BLHF.
  2. Foreningens formål er å ivareta, skape interesse for og informere om sivil og militær luftfartshistorie i Norge i samarbeid med, og for Norsk Luftfartsmuseum.
  3. Foreningens formål skal søkes gjennomført ved innsamling, bevaring, restaurering, fremvisning og utstilling av gjenstander, dokumentasjon, fotografier m.v.
  4. Alle enkeltpersoner kan opptas som medlemmer. Firmaer, foreninger, institusjoner eller lignende som deler, og vil støtte foreningens formål kan også opptas som medlemmer.

 En eventuell eksklusjon av medlemmer skal besluttes og utføres av det til en hver tid sittende styre.

Den ekskluderte kan anke avgjørelsen til neste årsmøte som blir beslutningsmyndighet.

  • 5. Årsmøte.”Ordinært årsmøte skal avholdes etter innkalling med en måneds varsel, årlig innen utløpet av årets fire første måneder, og kunngjøres med særskilt innkalling, som skal gi beskjed om at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må forelegges styret innen 2 uker før årsmøtet, slik at det kan styrebehandles før årsmøtet.”
  • 9 Oppløsning: Bodø Luftfartshistoriske Forening kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på to etterfølgende ordinære årsmøter stemmer for oppløsning. Ved oppløsning av foreningen vil dens midler og eiendeler tilfalle Norsk Luftfartsmuseum, og disse skal etter avtale anvendes til vidre utvikling av museets utstillinger. Økonomiske midler skal ikke benyttes til dekning av museets driftsutgifter.”  

 

 

Det er en redaksjon, utgått av styret, som skal legge ut stoff og administrere  hjemmesida.

Det er også meningen at medlemmer og andre som sitter på stoff de synes er verdt å dele med andre luftfartshistoriske interesserte skal kunne sende inn stoff og bilder til redaksjonen, som så legger det ut. Stoff som har interesse utover landegrensene kan vi oversette til engelsk.

I 2013 hadde vi 284000 besøkende på hjemmesida vår, fra alle fem verdensdelene. Det sier vi oss godt fornøyd med.

 

Tilsendt stoff vil vi helst motta elektronisk, e-post eller på en CD. Det vil spare oss for mye arbeid.

For de som ønsker å vite mer om restaureringsarbeid og det som foregår på Norsk Luftfartsmuseum (NL), anbefaler vi et besøk på NL sin hjemmeside.

 

 

Nyttige tips:

Vi har lagt inn ei side der de som ønsker kan kontakte oss pr. mail og sende med vedlegg. Det kan være bilder, artikler eller annet stoff som man har liggende.

 

Enkelte bilder kan forstørres ved at du klikker på dem. Trykk tilbakeknappen i øvre venstre hjørne  for å gå tilbake.

.

Ansvarlig redaktør er formann Gunnar Koch. E-post: g-koch@online.no

Medarbeider Arvid Martinussen. E-post: arvid.martinussen@gmail.com

Bodø Luftfartshistoriske Forenings kontor: blhfbo@gmail.com