Referat 2017

Styremøte i BLHF.
Mandag 4. desember 2017.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

 Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Alf Staurvik
 • Asbjørn Borge
 • Torgeir Aanesen
 • Per Stoltenberg

 

Sak 35 – 2017. Årsmøtet 2018.

Tidspunktet for årsmøtet 2018 fastsettes til onsdag 28. februar.

Med tanke på problemene rundt siste årsmøte er det viktig å gå gjennom lister og referater og finne ut hvem som er på valg.

Valgkomiteen består av Rune Klepp og Bård Skålbones.

 

Sak 36 – 2017. Førjulsfeiringer.

 • Foreningens julebord går som planlagt 5. des, med samme opplegg som tidligere.
 • Vi har ikke fått endelig dato for museets julebord hvor dugnadsgjengen er inkludert. Gunnar har levert liste over de som er aktuelle til Mike.

 

Sak 37 – 2017. Me 109.

Vingene og div. annet utstyr er kommet fram.  Det blir foretatt en prøvemontering av vingene snarest mulig. Det er viktig å få kontrollert om festene passer. Dette bør helst skje før jul med tanke på at Safiren trolig kommer inn i verkstedet like over nyttår.

 

Sak 38 – 2017. HMS – Asbest og radioaktivitet.

Gamle slanger og pakninger inneholder ofte asbest og skal behandles deretter. Mike har gitt beskjed om hvordan vi skal forholde oss inntil videre med tanke på bl.a. støvsuging av esker som kan inneholde asbestholdige gjenstander og hvordan slike gjenstander skal behandles.

Spesialstøvsuger er bestilt.

 

Gamle instrumenter kan inneholde radioaktivt materiale i form av selvlysende tall og bokstaver. Strålingen er svak og har kort rekkevidde og er i seg selv ikke den store faren. Problemet er at når den selvlysende malingen blir gammen kan det skalle av flak som kommer ut i lufta og kan bli pustet inn og sette seg fast i luftveiene. Da kan det oppstå problemer.

Inntil vi finner en godkjent løsning på problemet skal slike instrumenter oppbevares på et sikkert sted.

 

Sak 39 – 2017. Økonomi.

Foreningen har fått tilbakebetalt 94000 kr av beløpet vi forskutterte til LMU i forbindelse med bl.a. transport av vingene til Me 109. Resten av beløpet kommer over nyttår.

 

 

Bodø, 5. desember 2017

 

Arvid Martinussen

sek

Styremøte i BLHF.
Mandag 6. november 2017.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
1800.

 Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Alf Staurvik
 • Asbjørn Borge
 • Torgeir Aanesen
 • Per Stoltenberg

 

Sak 31-2017: Orientering om økonomiske transaksjoner.

Formannen orienterte om beløpene BLHF har lagt ut for Norsk Luftfartsmuseum i forbindelse med turen til Canada og kjøp av deler til Norseman. Halvparten blir refundert i inneværende år, resten i 2018.

 

For Norsk Luftforsvarsmuseum er det forskuttert penger i forbindelse med Me 109. Det gjelder frakt og betaling for deler. Også her vil noe av beløpet bli betalt tilbake inneværende år og resten i 2018.

 

Styret tok saken til orientering.

 

 

Sak 32-2017: Juleavslutning.

BLHF har fått forespørsel fra «Starfighterens venner» om å arrangere et felles julebord.

Etter en kort drøfting ble følgende vedtatt:

BLHF arrangerer i år som tidligere år en egen juleavslutning i kaffebaren for dugnadsgjengen. Datoen er fastsatt til tirsdag 5. desember.

 

Sak 33-2017. Grus til vei.

Grusveien fra Dekkmann og frem til verkstedområdet er i ei sørgelig forfatning. Hullene er blitt så store og dype at det er fare for at personbiler kan bli påført skader. Anmodninger om å få veien reparert har ikke ført fram.

Vedtak: Foreningen kjøper grus/subb og får lagt i hullene.

Sak 34-2017: Diverse orienteringssaker.

Fredag 10. nov. kommer Tina Andersen fra NL til verkstedet for å lage en video om arbeidet med Gul 3.

SAAB Safiren kommer snart inn i verkstedet.

 • Det er dannet en egen gruppe utenom BLHF som skal jobbe på flyet for å få det flybart. Det skal jobbes med både skrog, vinger og motor.
 • Av praktiske årsaker vil vi tilby de som skal jobbe Safir medlemskap i foreningen. Det har først og fremst med forsikringen å gjøre. I tillegg kommer bruk av foreningens verktøy og andre fasiliteter. Arbeidsrom og hylleplass må ryddes.
 • Målet er å få flyet i lufta til sommeren.

Flydeler.

 • Vingene til Me 109 står fortsatt på Gardermoen sammen med 3 paller div. deler. Kan bli desember før vi får det oppover til Bodø.
 • 4-5 paller med Norsemandeler står også på Gardermoen.
 • Norsemandelene fra Canada er antatt å komme i månedsskiftet nov./des.

Dette betyr rydding i verkstedet for å få plass, og i samme slengen sortere ut det som ikke skal brukes i nærmeste fremtid og få det over til hangar 9. Gjelder også Ju 88 deler.

Gunnar orienterte om Litteraturseminaret i Oslo og om besøk på Fornebu Museum.

Flyhistorie: Etter en god del fram og tilbake er det opprettet en gruppe som skal videreføre arbeidet med bladet.

 

 

Bodø 7. november 2017.

 

Arvid Martinussen

sek

05.10.2017

Styremøte i BLHF.
Mandag 2. oktober 2017.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
1800.

 Disse møtte:     

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Alf Staurvik
 • Asbjørn Borge
 • Torgeir Aanesen

Forfall:

 • Per Stoltenberg

 

 

Sak 22 – 2017: Samarbeidsavtale mellom Norsk Luftfartsmuseum og Bodø Luftfartshistoriske Forening.

Foreningen har ingen innsigelser til utkastet til samarbeidsavtale slik det foreligger, og ber formannen ta kontakt med direktøren for NL for å få avtalen undertegnet.

 

Sak  23 -2017: Felles forståelse av innsamling, mottak og registrering av gjenstander.

Status pr. i dag:

 • Det skulle opprettes en innsamlingskomite som skulle vurdere gjenstander som museet blir tilbudt, avgjøre hva museet skal ta imot. Så langt har lite skjedd i saken. Konservator må bestemme hvor ting som skal vurderes skal plasseres og hvordan han vil ha det.
 • Samlingen med bilder fra Widerøe: En god del bilder er scannet og lagt inn, men ennå gjenstår en god del arbeid.
 • Vi har en del modellflyutstyr som ikke er registrert.
 • Det er mer enn ett år siden noen fra vår side gjorde en innsats for registrering av gjenstander.
 • Det finnes rom for forbedringer i registreringssystemet, slik vi ser det.
 • Husk: Når registrerte gjenstander tas ut og brukes, må de strykes i registreringsprotokollen, samtidig som ny plassering føres inn.

 

Sak 24 – 2017: Registrering av tekniske håndbøker.

Samlingen av tekniske håndbøker og delekataloger er verdifull for de som arbeider med restaurering.

Å sette arkivet på jobben er ut fra vår vurdering neppe aktuelt. En løsning kan være å få en av de som har drevet med registrering tidligere til å gjøre jobben. Ta en samtale med arkivet om det kan være en løsning.

 

Sak 25 – 2017: Rekruttere frivillige til arbeid på verkstedet.

Vi stiller spørsmålet om det er foreningens oppgave å rekruttere folk til gratisarbeid for museet?  Vi er sant og si ikke spesielt motivert til å drive rekrutteringsarbeid og har ikke all verdens kapasitet heller.

 

Vi tar imot folk som kommer på dugnadskveldene på en hyggelig måte, og prøver å finne egnede arbeidsoppgaver, noe som til tider kan være et problem.

Sak 26 – 2017: HMS-arbeid, i eget regi.

 • Vi fikk satt opp en lakkeringskonteiner med skikkelig avtrekk. Den fungerer godt. Der er også kjemikaliene lagret. Gamle kjemikalier og stoffer vi ikke har bruk for lenger sorteres ut og kastes. Mangler skriftlige rutiner på hvor ofte kjemikaliesamlingen skal gjennomgås, skifting av filter og rengjøring av vifte.
 • Kjemikalier: Vi har for en god tid tilbake opprettet kjemikaliearkiv. Mange av databladene har kun vært tilgjengelig på foreningens datamaskin, noe som ikke er tilfredsstillende. Vi har gjort avtale med et av medlemmene som skal ta utskrifter og sette opp et godkjent arkiv i en egen perm.
 • Brannforebygging: Sveiseapparatene ble for en tid siden er tatt ut av verkstedet og satt inn i sandblåsekontaineren.
 • Vi skal skrive ut og henge opp instrukser for bruk av- og tilgang til stasjonære verkstedmaskiner.
 • Søyleboremaskinene har fått nye relebrytere og nødstopp.
 • Det er kjøpt inn del enkelt verneutstyr som hørselsvern, gummihansker, støvmasker og gassmasker.
 • Etter hvert som ting kommer på plass skal det opprettes en prosedyreperm der vi samler instruksene og hvilke regler vi er blitt enige om.

 

Sak 27 – 2017: Motoren til Olav Kyrre.

Planen var å ta motoren til verkstedet, gjennomgå den og stille den ut ved siden av flyet. Planen må utsettes på grunn av manglende plass i verkstedet. Snart kommer vingene til Me 109. De står i skrivende stund på Gardermoen, klar for transport nordover. Det er ikke plass til begge deler.

 

Sak 28 – 2017. Ny slagsaks.

Den gamle slagsaksa ble ødelagt ved et uhell. Vi må kjøpe inn en ny saks, gjerne en mindre utgave enn den gamle. Kommer tilbake til type, pris og betaling.

 

Sak 29 – 2017: Deler til Norseman i Canada.

Det ble plukket deler for ca. kr. 26000 som foreningen legger ut og får refundert av museet. Det meste av det vi trenger av deler ble funnet og pakket ned for forsendelse til Norge.

 

Sak 30 – 2017: Deler til Me 109.

Noen skrogdeler vi mangler for å få flyet ferdig til utstilling skal lages i Ungarn. BLHF v/Birger Larsen står som bestiller av delene og får regninga som vi må forskutere. Utlegget blir refundert av Luftforsvarsmuseet.

 

Bodø, 5. oktober 2017.

Arvid Martinussen

sek

05.09.2017.

Styremøte i BLHF.
Mandag 4. sept. 2017.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
1800.

 Disse møtte:     

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge

Forfall:

 • Per Stoltenberg
 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

 

 

Sak 16 – 2017: Møte med direktør Hanne K. Jakhelln, Norsk Luftfartsmuseum.

Direktøren var invitert til møtet for at vi i fellesskap skulle diskutere og samtale om en del saker og problemstillinger som angår både Norsk Luftfartsmuseum(NL) og Bodø Luftfartshistoriske Forening(BLHF).

Tema var i hovedsak samarbeid:

 • Rolleavklaring, hva er museets oppgaver og hva er BLHFs oppgaver.
 • Viktigheten av den personlige kontakten, det går begge veier. Ikke bare på ledelsesnivå, men at begge parter tar kontakt med hverandre når de mener de eller den andre parten har noe å bidra med.
 • Museet har nettopp ansatt en ny kommunikasjonsmedarbeider som det vil være naturlig for BLHF å samarbeide med i en del saker.
 • Hvordan vi kan løfte hverandre i bl.a. omtaler – hjemmeside, nyhetsbrev og andre presentasjoner.
 • Felles forståelse av innsamling av gjenstander, hvordan de skal tas vare på og ikke minst registreres.
 • Finne fram det BLHF allerede har samlet av gjenstander, bøker og bilder og få det registrert. Ikke minst viktig er en oversikt over alle de tekniske handbøkene vi sitter på.
 • Viktigheten av å loggføre timene som blir brukt til arbeid i verkstedet på oppgaver knyttet til museet. Den dokumenterte frivillige innsatsen skal være en del av den årlige søknaden fra museet til departementet.
 • Felles møtepunkter som felles arrangementer, en lunsj/kaffe ved en gitt anledning.
 • Faste felles møter av den typen vi har hatt to av så langt inneværende år.
 • Få underskrevet samarbeidsavtalen som det ligger ferdig utkast til.
 • Behovet for rekruttering til det frivillige arbeidet.

 

Sak 17 – 2017: Penger til innkjøp av deler til Norseman i Canada.

To fra BLHF samt konservator skal til Canada i nærmeste framtid og få tak i deler vi mangler for å komme noen steg videre med Norseman. Det er snakk om brukte deler fra fly som er kondemnert.  Museet har ikke penger på budsjettet til slike innkjøp inneværende år. Derfor følgende vedtak:

Styret har i et tidligere møte bevilget penger til innkjøp av ei ny platesaks til verkstedet. Nå har det vist seg at museet tar den utgiften, og da kan vi bruke de pengene til delekjøp. Meningen er at når det kommer et nytt budsjett, får vi pengene tilbake av museet. Limiten er satt til 40.000 kr med litt slingringsmonn.

Delene som prioriteres er deler som synes på flyet i utstillingen, og deler som er vanskelig å lage.

 

Sak 18 – 2017: Jobb for flyfagelever.

Akkurat nå er det lite egnede oppgaver i verkstedet for interesserte flyfagelever.

Vedtak: I samarbeid med konservator prøver vi å få inn motoren til Fokker F28 Olav Kyrre. Den trenges å bli gått over og kan være en passende oppgave.

 

Sak 19 – 2017: HMS-arbeid.

Konservator er opptatt av HMS som rimelig kan være. Han ønsker at noen fra BLHF deltar sammen med han og får ryddet opp for å få alt på plass. Foreningen har en kvalifisert person som har sagt seg villig til å hjelpe til. De gjør egne avtaler om opplegg og framdrift.

Sak 20 – 2017: PR – Rekruttering.

Et forslag fra formannen om å invitere media til en av dugnadskveldene fikk full tilslutning. Formannen tar seg av oppgaven.

 

 

Bodø, 5. september 2017.

 

Arvid Martinussen

sek

06.06.2017

Styremøte i BLHF.
Torsdag 1. juni 2017.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 12
1800.

 Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

Forfall:

 • Asbjørn Borge
 • Per Stoltenberg

 

I tillegg møtte Birger Larsen for å gi orientering om pågående prosjekter.

 

 

Sak 9 – 2017: Orienteringer.

Orienteringer fra div. avholdte møter.

 

Sak 10 – 2017: Samarbeidsmøte, ref møte 1. feb 2017

Formannen har skrevet et svar på henvendelsen fra museet. Denne ble vedtatt oversendt ledelsen ved museet.

I tillegg er det utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale mellom NL og BLHF som også er oversendt til museet.

 

 

Sak 11 – 2017: Kjøp av platekutter.

Etter å ha vurdert ulike tilbud er styret innstilt på å kjøpe en kutter til rundt 38000 fra Albert E Olsen.

Vedtak: Kutteren kjøpes.

 

Sak 12 – 2017: Sesongavslutning.

 • Dugnadsjobbing fram til tirsdag 13. juni.
 • Avslutning mrd grill tirsdag 13. juni

 

Sak 13 – 2017: Saab Safir.

Ubesvarte spørsmål som bør avklares.

 • Dersom det blir noe av planene om å gjøre Luftforsvarsmuseets Saab Safir flybar, vil den da bli tatt inn i verkstedet i Satelitten?
 • Følger det med egne mekanikere?
 • Kommer den til å fortrenge andre pågående restaureringsoppgaver, f. eks, Me 109?
 • Er vingefester skadet, kan det gjøres et bytte mellom Bodø og Gardermoen?

 

 

Sak 14 – 2017: Rekruttering til foreningen.

Behovet for nye medlemmer som kan delta i restaureringsarbeidet er åpenbart. Spørsmålet er om vi skal starte en restaureringskampanje til høsten. Dersom vi skulle få noen flere deltakere i verkstedet, må noen ting være avklart og på plass:

 • Hvor mange er det i praktisk mulig å ha på en dugnadskveld?
 • Fornuftige og gjennomførbare oppgaver.
 • Plass
 • Verktøy

Vi kommer tilbake til saken til høsten.

 

 

Sak 15 – 2017. Me 109, orientering ved Birger.

 • Overskuddsdeler, dubletter, kan omsettes i valuta for å muliggjøre innkjøp av deler som mangler. Etterspørselen er der og vi kan være på tilbudssiden.
 • Vingene er ferdige, samme understellsdørene og vingerotsdekslene.
 • Gjenstår transport Ungarn – Gardermoen – Bodø. Blir forhåpentlig ordnet i løpet av sommeren.

 

 

 

 

Bodø, 6. juni 2017. 

 

 

Arvid Martinussen

sek

27.04.2017

Referat fra ekstraordinært årsmøte i Bodø Luftfartshistoriske Forening.
Møtet avholdt i kaffebaren  i Olav V gt 120 tirsdag25 april 2017.

Ingen anmerkninger til innkallingen.

Møteleder: Formannen

Referent: Sekretæren

 

Sak 1. Suppleringsvalg.

Vara til styret:

Asbjørn Borge og Ketil Lunde ble begge valgt for 1 år.

 

Nestformann:

Styremedlem Per Stoltenberg går inn som nestformann for 2 år.

 

Valgkomiteen må finne en som er villig til å gå inn som styremedlem

 

 

Bodø, 27. april 2017.

 

Arvid Martinussen

ref

 

Styremøte i BLHF.

Mandag 7. mars 2017.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

 1. 1800.

 Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge

Forfall:

 • Per Stoltenberg
 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

 

Sak 5 – 2017: Konstituering av styre for 2017.

Espen Skar har gitt styret beskjed om at han ikke har anledning til å sitte i styret i BLHF.

Styret tar beskjeden fra Espen Skar til etterretning.

 

Vedtak: Ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styremedlem arrangeres tirsdag 25. april.

 

 

Sak 6 – 2017: Samarbeidsavtalen mellom BLHF og Norsk Luftfartsmuseum (NL).

Et utkast til ny avtale ble lagt frem og drøftet.

 

Vedtak: Foreslåtte forandringer og tilføyelser føres inn i avtaleteksten før den sendes over til NL.

 

Sak 7 – 2017: Innkjøp av ny platesaks.

Valget har falt på ei saks til ca. 39000 kr.

Vedtak: Vi forhandler pris og går til innkjøp.

 

 

Sak 8 – 2017. Eventuelt.

Det jobbes med å få til en medlemskveld med foredrag i auditoriet. Emnet bestemmes senere.

 

Sekretæren ga en orientering fra siste styremøte.

 

 

 

Bodø, 7. februar 2017.

 

 

Arvid Martinussen

sek

Referat fra årsmøte i Bodø Luftfartshistoriske Forening.
Møtet ble holdt i foreningens lokaler i Olav V. gt . 120 torsdag 23.februar 2017.

Sak 1. Godkjenning av innkalling.

 • Innkallingen godkjent.

 

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent.

 • Ordstyrer Gunnar Koch
 • Referent Arvid Martinussen

 

Sak 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.

 • John Skogøy og Roy Rusten ble valgt.

 

Sak 4. Behandling av årsberetning for 2016.

 • Formannen gikk gjennom årsberetningen.
 • Årsberetningen for 2016 ble godkjent med følgende merknader:
 • Styrets sammensetning: Ketil Lunde har i perioder fungert som Birger Larsens vara.
 • Økonomi: Foreningens eiendeler er forsikret for 1.095.589 kroner.
 • Hjemmesiden blhf.org: Et tema som bør nevnes er …………….

 

Sak 5. Behandling av regnskap for 2016.

 • Kasserer gikk gjennom regnskapet.
 • Regnskaper for 2016 ble godkjent.

 

Sak 6. Innkomne saker.

Innkjøp av ny platesaks.

 • Vedtak: Styret får fullmakt til å iverksette innkjøp av ny platesaks. Antydet utsalgspris 40.000 kr

 

Sak 7. Fastsetting av kontingent.

 • Styrets forslag: Kontingenten økes fra 200 kr pr. år til 250 kr. pr år.
 • Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 8. Budsjett for 2017.

 • Styrets forslag: Foreningen skal i størst mulig grad holde seg innenfor fjorårets rammer angående inntekter og utgifter.
 • Styrets forslaget vedtatt.

 

Sak 9. Valg.

 

Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling, og det nye styret blir som følger: 

 • Formann: 

Gunnar Koch, 1 år igjen

 

 • Nestformann,

 

 • Kasserer:

Gunnar Koch, 1 år igjen

 

 • Sekretær: 

         Arvid Martinussen, 1 år igjen

 

 • Styremedlemmer:

Per Stoltenberg, valgt for 2 år

 

            Torgeir Aanesen, gjenvalgt for 2 år

 

             Espen Skar, valgt for 2 år

 

 • Vara for styremedlemmer:

Ketil Lunde, ikke på valg, 1 år igjen

Asbjørn Borge, ikke på valg, 1 år igjen

 

 • Verkstedleder: Alf Staurvik, 1 år igjen

 

 

 

I tillegg ble det gjort følgende valg:

 • Valgkomite:

Bård Skålbones, 2 år igjen

Rune Klepp, 1 år igjen

 

 • Revisor: Eva Leivset

 

 

Det nye styret må på førstkommende styremøte velge ny nestformann blant styremedlemmene.

 

 

 

Bodø, 24. februar 2017

 

 

 

 

Arvid Martinussen

Ref

 

 

 

 

Roy Rusten                                                                                                                John Skogøy

 

 

 

REFERAT

Fra møte mellom Norsk Luftfartsmuseum (NL), Luftforsvarsmuseet (LMU) og Bodø Luftfartshistoriske Forening (BLHF) onsdag 1. februar 2017.

 

Til stede:

Fra NL: Hanne Jakhelln, Åse G. Strand, Olav Gynnild, Michael Loftus

Fra LMU: Anders Utgård, Ole Sigurd Sørensen

Fra BLHF: Gunnar Koch, Birger Larsen

Formålet med møtet var å gå gjennom eksisterende avtaler og å drøfte videre samarbeid og prioriterte prosjekter.

 

Direktør Hanne Jakhelln innledet med å understreke BLHFs betydning som samarbeidspartner, samtidig som hun påpekte at museets stadig strammere rammevilkår krever tydelige rammevilkår og strategier.

 

Samarbeidsavtaler:

Det foreligger en samarbeidsavtale fra 18.11.1994 og et tillegg fra 8.1.2011 (dette regulerer primært forhold rundt BLHFs bruk av lokalene i «Satellitten»).

Hovedtrekkene i avtalene ble gjennomgått. De er i hovedsak dekkende for dagens virksomhet, men det er behov for å gå gjennom dem og avstemme dem mot dagens situasjon.

I dette ligger bl.a. at BLHF skal gjenoppta praksisen med å logge dugnadstimer som skal kompensere for bruk av lokalene. Michael Loftus fra NL fører oversikt over eventuelle timeverk som utføres mot betaling. Det skal lages årlige planer i samarbeid med teksnisk konservator for hva som skal gjennomføres av arbeid for museet., senest 31.10 hvert år, slik nevnt i avtalen.

Vedtak: Avtalene revideres, oppdateres og slås sammen til ett dokument. Museet har ansvar for dette

 

Rekruttering og kompetanseoverføring:

BLHF står overfor et generasjonsskifte der det er en utfordring både å rekrutter nye medlemmer, motivere eksisterende medlemmer til frivillig arbeid og sørge for kompetanseoverføring. Møtet drøftet ulike tiltak for hvordan vi i fellesskap kan møte disse utfordringene.

 

Det ble også drøftet hvilke andre tiltak museet og BLHF kunne gjennomføre i fellesskap, f.eks foredragskvelder, «Flyhistorisk kveld» etc.

 

Vedtak: NL står som vertskap for en «Frivilligfest» en gang i året. Ut over dette er det viktig å tilrettelegge for motiverende og spennende prosjekt som inspirerer til frivillig innsats. BLHF oppfordres til å komme med ytterligere innspill. NL tar ansvar for å involvere flere aktuelle foreninger inn til et fellles møte. BLHF oppdaterer NL med hvilke kompetansetiltak/kurs som kan gjennomføres de neste årene slik at det kan lages en plan for dette.

 

Museets prioriteringer for 2017 og 2018

Vi bør ha minimum et 2-årsperspektiv, gjerne 5 år på prioriterte prosjekt. Dette gir oss muligheter til å planlegge og også søke prosjektfinanisering.

 

Michael Loftus gikk gjennom forestående prosjekt som må planlegges og prioriteres fra og med 2017:

 

 • Konservering Boeing 737
 • Videre arbeid på Islander
 • Reparasjon av skade på JU 52
 • Gjennomgang Hanger 9 - oversikt og registrering av innhold
 • Olav Kyrre
 • Konservering av mindre gjenstander fra ny utstilling
 • Videre arbeid på og innsamling til Norseman

 

Det finnes ikke lønnsmidler til å leie inn hjelp til disse prosjektene, og det forutsettes at disse gjennomføres i henhold til de avtalte timene med dugnadsinnsats. Michael lager en oversikt over hvor mange timer innsats det er behov for fra BLHF.

 

Museet har få og ikke tilfredsstillende magasiner. Michael lager tilstandsrapport på samtlige magasin og ser på hva som må til for å bringe dem opp til Internasjonal museumsfaglig standard. Dette gjøres i sammenheng med den forestående ROS-analysen museet skal gjennomføre våren 2017.

 

Vedtak: Michael Loftus og blir enige om ei prioriterings og arbeidsliste for videre arbeid med museets prioriteringer i 2017.

 

 

Messerschmitt Bf 109

 

Anders Utgård bekreftet at dette flyet er ønsket inn i LMUs utstilling, som motpol til Spitfire. LMU vil koordinere prosjektet og dekke kostnader knyttet til dette, forutsatt frivillig innsats fra BLHF. Disse frivillige timene er ikke å regne som del av de timene som går til å kompensere for verksted og foreningslokaler i forhold til NL.

 

Birger rapporterte om status på prosjektet. Det meste som gjenstår er arbeid, ikke store kostnader.

 

Det skal arbeids med historieinnsamling i forbindelse med flyet, dette koordineres med NLs samlingsavdeling ved Olav Gynnild.

 

Generelt vedrørende restaurerings- og konserveringsprosjekt: Viktig at alle prosesser blir dokumentert både i bilde og tekst, at de holder internasjonale standarder og at dette kommer inn i NLs registre.

 

Vedtak: Prosjektet gjennomføres i samarbeid med BLHF og LMU. ALMU har det overordna  administrative prosjektansvaret. LMU vil koordinere prosjektet og dekke kostnader knyttet til dette, forutsatt frivillig innsats fra BLHF. Disse frivillige timene er ikke å regne som del av de timene som går til å kompensere for verksted og foreningslokaler i forhold til NL.

 

 

 

 

 

JU 88

Det pågår to parallelle restaureringsprosjekt i Norge. BLHF lager en oversikt over vårt prosjekt status, muligheter, historisk betydning, gjør samtidig en tilsvarende gjennomgang ift prosjektet på Gardermoen. Dette arbeidet skal danne grunnlag for beslutning hva vi gjør videre.

 

Dialogen med verkstedet i Ungarn om restaurering av vinger videreføres parallelt med dette. Karl Birzcak kommer hit på befaring.

 

 

Vedtak: Det utføres en museumsfaglig vurdering av JU88, med vurdering av signifikans og nasjonal betydning av prosjektet før ytterligere tiltak iverksette ifht videre arbeider. NL og BLHF kontakter Karl/Ungarn for eventuelt besøk i Bodø ang. Samarbeid om vingen.

Styremøte i BLHF.
Mandag 9. januar 2017.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
1800.

 Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ivan Kristiansen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge
 • Birger Larsen
 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

Forfall:

Ingen

Sak 1 – 2017: Hva skal skje på verkstedet? Veien videre.

 

Vi må ha et møte med ledelsen for forsvarsdelen av museet og konservator for å få avklart hva vi skal satse på videre.

Deretter tar vi et tilsvarende møte med ledelsen for den sivile delen av museet.

 

Aktuelle oppgaver:

Me 109:

 • Vingene som bygges opp i Ungarn er ferdige om ca 1 mnd, og kan sendes til Bodø sammen med noen andre skrogdetaljer.
 • Andre skrogdetaljer vil i løpet av vår-vinteren komme fra Tyskland, ferdig restaurert.
 • Noen av motordekslene har vi.
 • Dørene til hovedunderstellet er under produksjon.

 

Ju 88:

Ingen ting er helt avklart med vingene, men…

 • Karl i Ungarn ønsker å få bruke vårt beste vingesett til maler når han skal bygge et nytt sett med flybare vinger til Paul Allan. Våre vinger er i relativ god stand, har ikke vært i saltvann og er ikke bøyd. Kan brukes som utgangspunkt for å bygge en jigg.
 • I forbindelse med prosjektet kan vi donere noen brukbare deler. Vi har bl.a. et annet vingesett som er mer skadet, men heller ikke det har vært i sjøen.
 • Arbeidet med Jumo 211 motoren fortsetter.

 

 

 

Olav Kyrre:

Å gjøre motoren til Olav Kyrre klar til montering i flyet kan være en brukbar oppgave for elevene fra flyfag når de er innom verkstedet.

 

 

Sak 2 – 2017: Deler fra Narvik.

Røde Kors sitt krigsminnemuseum i Narvik ønsker å kvitte seg med en del gjenstander på grunn av plassmangel. Gjenstandene kan være av interesse for oss. Det er bl.a. motor til Dornier 26 (Jumo205 – en diesel flymotor), og deler til Ju 52, Ju 88, Me 110 med mer.

Vi må få organisert transport til Bodø og satt tingene på lager her.

 

 

Sak 3 – 2017: Norseman.

Pakke ned deler som vi ikke har bruk for, og som har vært hentet fram i forbindelse med Ny utstilling. Merke delene og få dem på lager.

Har vært i kontakt med vår mann i Canada. Kan få deler vi mangler derfra.

Sak 4 – 2017: Ny utstilling.

Det er ting i forbindelse med utstillingen som kunne vært gjort bedre, både utstillingsmessig og ikke minst rette opp noen av tekstene.

Vi lager en oversikt over ting som kan rettes på, og tar det opp med konservator. Så får vi se om det er ting vi bør gå høyere opp i systemet med.

 

Bodø 10. januar 2017

 

Arvid Martinussen

ref