Norseman

Prosjekt Norseman - LN-PAB.

LN-PBA mens det fløy for Polarfly.

En av Bengt Stangviks utmerkede tegninger.

27.07.2021

Arbeidet med å kle deler av vingen med tynn aluminium er begynt. Den delen av vingen som er forran fremste vingebjelke (hovedbjelken) skal kles, og sammen med bjelken danne en kasse formet som en D. Dette bidrar til å gjøre vingen litt sterkere og ikke minst stivere. På den annen side er det synd at alt det flotte snekkerarbeidet i forkanten ikke lenger vises.

Inne ved vingerota er det montert "fairings" som skal danne overgangen mellom vinge og kropp, bildet til høyre. Disse er originale. Det samme er løfteørene som stikker opp av blikket.

The work of covering parts of the wing with aluminium tin has begun. The part of the wing that is in front of the main wing beam will be covered and together with the beam form a box shaped like a D. This helps to make the wing a little stronger and a bit stiffer. On the other hand, it is a pity that all the great carpentry work at the forefront will no longer be visible.

At the wing root, "fairings" are mounted to form a nice transition between wing and hull, see picture to the right. These fairings are original. The same are the lifting points (ears) that protrude from the tin.

De originale aluminiumsplatene som dekket forkanten var mye skadet. Derfor lages det nye fra grunnen av. 

The original aluminium plates that covered the leading edge were badly damaged. Therefore new ones have to be made from scratch.

Da bildene ble tatt plagdes John og Ketil med å få platene til å ligge riktig. De hadde en tendens til å flytte på seg når hamringa begynte.

When the pictures were taken, John and Ketil were bothered to get the plates to lie correctly. They tended to move when the hammering began.


Problemer er til for å løses. Problemet med å holde platene på plass under monteringen ble løst på en elegant måte ved hjelp av brede spennstropper som ble lagt rundt vingen og strammet forskiktig. De presset platene på plass mens stiftene ble slått inn.

Problems are to be solved. The problem of keeping the tin plates in the right position during assembly was solved in an elegant way by means of wide loading straps that were placed around the wing and carefully tightened. They kept the plates into the right position while they were nailed to the cap strips.

Puta som ligger på blikket er ei bankepute som brukes som underlag når metallplater skal formes med hammer. Det er ei pute laget i et solid stoff og fylt med fin sand.

The cushion that lies on the aluminium tin is here used as a weight, but is normally used as a base when sheet metal is shaped with a hammer. It is made of a solid fabric and filled with fine sand.

Ett problem løst! Nå venter hundrevis av små messingstifter.

One problem solved! Now hundreds of small brass pins are waiting.

Blikket ytterst på vingen er originalt, mens resten, som vist, må lages på nytt.

Det originale kompasset er plassert nesten helt ute i den høyre vingetippen. Det er den svarte boksen i bildet til høyre. Det er om å gjøre at det kommer så langt bort fra motoren som mulig. Jernet og stålet som er i motoren og området rundt vil ellers kunne påvirke kompasset og gi feil kurs. Derfor den litt snodige plasseringen. Informasjonen fra kompasset overføres til et instrument i cockpit.

Etter en tid ble flyene utstyrt med et tysk kompass enten fordi det trengtes et backup-system eller fordi tyske kompassene som lå igjen i Norge var av bedre kvalitet. Hvem vet? Det tyske kompasset ble plassert i halen på flyet.

Strømforsyningen til originalkompasset måtte gå via en omformer som ga 400 Hz vekselstrøm.

Tyskeren krevde ganske enkelt 24 Volt likestrøm.The aluminium sheet at the far end of the wing is original, while the rest, as shown, must be recreated.

The original compass is located far out in the right wingtip. In the picture, it is the black box to the right. It is important to locate it as far away from the engine as possible. The iron and steel that are in the engine and its surrounding area can affect the magnetic compass and give the wrong course. Hence the slightly whimsical location. The information from the compass is transferd to an instrument in the cockpit.

After a while, the planes were equipped with a German compass either because a backup system was needed or because the German compasses left in Norway after the war were of better a quality. Who knows? The German compass was placed in the tail of the plane.

 

 

The power supply to the original compass had to go via a converter that provided 400 Hz AC power.

The German simply needed 24 Volts DC.

20.07.2021

Hver dag blir det tatt noen skritt nærmere den ferdige vingen. I dag var det forkantlista som skulle på plass. Gunnar, Ketil og Bård hadde delt oppgaven mellom seg. Lista skulle festes til hver av ribbene med 4 messingstifter så arbeidet tar tid. Ut mot vingetippen må lista skjøtes og bøyes før den går over i metallbuen aller ytterst. Når den jobben er gjort, skal den lakkeres. Deretter skal forkanten av vingen kles med aluminium, både på over- og undersiden. Den originale kledningen var for dårlig til å kunne brukes om igjen, så det må lages ny. Aluminiumplatene er kommet til verkstedet, og arbeidet med å klippe til og forme dem starter så snart trearbeidet er unnagjort.

Every day, a few steps are taken closer to the finished wing. Today, the leading edge list was installed. Gunnar, Ketil and Bård had shared the task between them. The list should be attached to each of the ribs with 4 brass pins so the work takes time. Towards the wingtip, the straight list must be joined to a bent one before it passes into the metal arch at the very end. Once that job is done, the list should be painted. Then the front edge of the wing has to be covered with aluminium sheet metal, both on the top and bottom. The original covers were too bad to be reused, so there must be made new. The aluminium sheets have arrived at the workshop, and the work of cutting and shaping them starts as soon as the woodwork is done.

09.07.2021
Flaps, ailerons og flaperons

Flaperons er en sammenslåing av ordene "Flaps" og "Ailerons". Ailerons betyr ballanseror på norsk.

Det meste av tiden opererer ballanserorene og flapsene hver for seg. I enkelte sammenhenger kan det være ønskelig med ekstra flaps. Da kobles flaps og ballanseror sammen slik at ballanserorene gir litt ekstra flapseffekt(løft) samtidig som de fortsatt må opprettholde funksjonen som ballanseror.

Most of the time, the ailerons and flaps operate separately. In some contexts, extra flaps may be desirable. Then the flaps and ailerons are connected so that the ailerons give a little extra flap effect at the same time as they still have to maintain the function as ailerons.

 Denne løsningen er en hårfin ballansegang når det kommer til ballanserorene. Noen av flyverne på Norseman sa de foretrakk å få koblet ut ailerons-funksjonen fordi de syntes å ha for liten kontroll over flyet når ballanserorene både skulle være ballanseror og flaps.

This solution is a delicate balancing act when it comes to the ailerons. Some of the pilots flying Norseman said they preferred to disable the ailerons function because they felt to have too little control over the aircraft when the ailerons had to serve as both ailerons and flaps.

A: Flaps

De mørkeste "kablene" med tydelige grove gjenger kalles for "Teleflex" kabel. Den er til en viss grad bøyelig men stiv når det kommer til rotasjon, og kan brukes til å overføre bevegelser fra en innretning til en annen ved hjelp av rotasjon og snekkedrev. Her skal den overføre innstillingen av flapsen fra cockpit og ut til snekkedrevet som er montert i vingen.

The darkest "cables" with clear coarse threads are called "Teleflex" cable. It is somewhat flexible but rigid when it comes to rotation, and can be used to transfer movements from one device to another by means of rotation and worm gears. Here it will transfer the setting of the flap from the cockpit and out to the worm gear mounted in the wing.

Samme innretning kan forekomme i blant annet båter hvor variable innstillinger skal overføres fra styreconsoll og ut til diverse innretninger. 

Teleflexkablene går i rør så sant det er mulig. I vingene er rørene støttet opp ved hjelp av metallplater festet til ribbene og med hull og gummiforinger.

The same device can be found for example in boats where variable settings are to be transferred from the steering console and out to various devices.

The Teleflex cables go in pipes as far as possible. In the wings, the pipes are supported by metal plates attached to the ribs and with holes and rubber bushings

Fremføring av rør med Teleflex.

Pipes with Teleflex.

Rørene med Teleflekskablene ender opp i snekkedrevet som regulerer vinkelen på flapsen. Wirene er overføringene til balanserorene, og fortsetter videre ut i vingen.

The pipes with the Telex cables end up in the worm gear which regulates the angle of the flap. The wires are the transmissions to the balance rudders, and continue further out into the wing. 

B: Flaperons.

Flapsene opererer alene ned mot 15 grader. De reduserer stallingsfarten til flyet og øker vingens løfteevne. Flyet kan derfor lande og ta av på en kortere del av rullebanen.

Når det er behov for mer effekt av flapene, kobles de til ballanserorene. På bildet over vises flaperonmekanismen. Dersom flapen senkes mer enn ca. 15 grader kobles også ballanserorene inn.

The flaps alone can be set down to about 15 degrees. They reduce the stalling speed of the aircraft and increase the lifting capacity of the wing. The aircraft therefore can land and take off on a shorter part of the runway.

When more effect of the flaps are needed, they are connected to the ailerons. The picture above shows the flaperon mechanism. If the flap is lowered more than approx. 15 degrees, the ailerons are also activated.

Stanga som går ut til venstre på bildet til venstre leder til ballanserorets flaps mekanisme som sees på bildet over.

Når flaperons er i bruk kan flyet føles mere ustabilt og vanskeligere å kontrollere. Det kommer av at ballanserorene har en betydelig større vinkel nedover enn oppover sammenlignet med et normalt oppsett.

The rod that goes out to the left in the left picture leads to the aileron flap mechanism seen in the picture above.

When the flaperons are activated, the aircraft may feel more unstable and more difficult to control. This is because the ailerons have a significantly larger angle downwards than upwards compared to a normal setup.

Nødluke - Nødutgang - Emergency Exit

Vi har ei nødluke som ble laget for et par år siden. Snekkeren hadde bare grove tegninger og mål å gå ut fra. Det hjalp ikke at han var Sea King tekniker, engelskmann og i tillegg hadde fagbrev som møbelsnekker. Helt rett ble det ikke, men selve arbeidet er det ingen ting å utsette på.

I ettertid har vi fått mer data å forholde oss til, og det viser seg at det er noen mindre forandringer som må gjøres. 

Luka skal stå i taket bak cockpit.

We have an emergency hatch that was made a couple of years ago. The carpenter had only rough drawings, measurements, and a few pictures to start from. It did not help that he was a Sea King technician, an Englishman and in addition had a certificate as a cabinetmaker. The hatch did not fit.

In retrospect, we have received more data to relate to, and it turns out that some minor changes need to be made.

The work itself is nothing to complain about.

The hatch will be installed in the roof behind the cockpit.

.
Jordingsopplegg-Ground wireing

Det er festet ei stripe med tynt kobberblikk rundt vingen innvendig. Den er forbundet med alle delene som er av metall i vingen. 

A strip with a thin copper sheet is attached around the inside of the wing. It is connected to all the metal parts of the wing.

Kobberstripen er for tynn til å være lynavleder, og skal først og fremst lede bort statiske, elektriske ladninger.

The copper strip is too thin to be a lightning conductor, and should first and foremost dissipate static, electric charges.

Det er John som har fått oppdraget med å få på plass jordinga.

John has been given the job of installing the grounding systems.

Metallbuen som utgjør vingetippen er en viktig del av jordingen.

The metal arch that makes up for the wingtip is an important part of the grounding.

Pitotrør

Pitotrøret er flyets fartsmåler. Det kan være plassert forskjellige plasser på flyet. Viktig er at åpningen framme på røret står i minst mulig turbulent luft. På Norseman står røret ganske langt ute på vingen for å komme unna propellvinden. 

Når flyet beveger seg oppstår et mottrykk, og desto større fart, desto større mottrykk. Luften med trykket ledes ved hjelp av rør og koblinger til en trykkmåler i cockpit. Her er trykket omgjort til fart på instrumentet som viser farten.The pitot pipe is the aircraft's speed censor. It may be located at different locations on the plane. It is important that the opening at the front of the pipe is in the least possible turbulent air. On the Norseman, the pipe is quite far out on the wing to get away from the propeller wind.

As the aircraft moves forwards, a back pressure occurs, and the greater the speed, the greater the back pressure. The pressurized air is led by pipes and connections to a pressure gauge in the cockpit. Here the pressure is converted to knots/hour on the plane’s speedometer.

Pitotrør og stålrør langs med vingebjelken.

Pitot pipe and steel pipes fixed to the wing beam.

Tank og påfylling - Fuel tank and refill lid

Bensinpåfylling medlokk og deksel.

Fuel refill lid and cover.

Merkinga på dekselet er slitt. Å få den i orden er en enkel oppgave for vår billedkonservator Andrea. Hun setter stor pris på å få slike oppgaver i verkstedet.

The marking on the cover is worn. Getting it in order is an easy task for our painting and image curator Andrea. She greatly appreciates having such tasks in the workshop.

Juni 2021

Plassering av tanken sett ovenfra, med påfyllingshullet i bortre kant av tanken.

The location of the tank seen from above, with the filling hole located at the far edge of the tank.

Vinge, tank og capstrips. Produksjon og tilpassing av capstripsene over tanken var krevende og tok tid.

Wing, tank and capstrips. The production and the adaptation of the capstrips across the tank was both demanding and  time consuming.                           

Hengselmekanisme.

Mekanismen som setter flapen i ønsket posisjon er snekkedrevet. I de to røreme til høyre i bildet er overføringene til cockpit. Alt er selvfølgelig mekanisk.

The mechanism that puts the flap in the seclected position is screw-driven. Inside the two pipes to the right of the picture are the transfer cables between the actuator and the cockpit. Everything is mechanical, of course.

Det skal mange ribber til for å danne en vinge.

It takes a lot of ribs to make a wing.

Et hengsel til balanseroret, og forsterkning og avstiving av vingetippen.

A hinge for the balance rudder, and reinforcement and bracing of the wingtip.

Hovedbjelkene til venstre ving er lakkert med god gammeldags oljelakk. Monteringen av diverse beslag har begynt.

The main beams on the left wing are lacquered with good old-fashioned oil paint. The assembly of various fittings has begun.

Vingen ble lagt på rygg, dvs. med undersida opp. Her vises vingeprofilet tydelig. Det er forholdsvis tykt og med godt avrundet forkant. Denne enden av vingen er den som går inn mot skroget.

The wing was placed up side down. Here the wing profile is clearly seen. It is relatively thick and with a well-rounded leading edge. This end of the wing is the one that will be connected to the hull.

På bildene holder Bård på med å trekke wirene til balanseror og flap, mens John avslutter bakkanten med å feste blikkplater i overgangen mot rorflatene.

In the pictures, Bård is pulling the wires to the balance rudder and flap, while John finishes the trailing edge of the wing by attaching tin aluminium plates in the transition between the wing and the rudder surfaces.

En god del av ribbene som skal danne forkanten av vingen er prøvemontert og innrettet slik at de står nøyaktig i flukt med hverandre. Reia viste ingen synlige avvik.

Most of the ribs that are forming the leading edge of the wing are test-mounted and arranged so that they are exactly flush with each other. The long ruler showed no visible deviations.

Per Morten, nr. 2 fra høyre, kom innom for en kopp kaffe, men ble satt i arbeid. Han og Ketil måtte gjøre noen målinger og sette noen merker som måtte stå på rett plass før det ble aktuelt med fredagskaffe på kafe Gidsken.

Per Morten, no. 2 from the right, stopped by for a cup of coffee, but was put to work. He had to help Ketil to make some measurements and put some marks that had to be in the exact right place before it became relevant with Friday coffee at cafe Gidsken.

Bildet til høyre og de to under viser rommet en av vingetankene. Det blir et stort "hull" i vingen som det må settes inn forsterkninger rundt.

Den lange, kvistfrie lista er forkantlista, og er utrolig flott og nøyaktig laget. Den er laminert av den beste veden fra flere enkelt lister. Håndarbeid av første klasse med høvling, pussing og skraping.

Tanken støttes opp med klosser som er foret med vibrasjonsdempende materiale. Det er også reimer eller spennband som er foret med gummi som skal sørge for at tanken ligger så støtt og så vibrasjonsfritt som mulig.

The picture to the right and the two pictures below show the location for one of the wing tanks. There will be a large compartment in the wing for the tank, and reinforcements must be inserted around it.

The tank is supported by wood blocks lined with vibration-damping material. There are also straps lined with rubber that will ensure that the tank is as stable and vibration-free as possible.

The long, twig-free list is the leading edge list, and is incredibly beautiful and accurately made. It is laminated from the best wood from several single lists. First-class craftman ship with planing, sanding and scraping.

Capstrip klar til å festes. 

Cap strips before installing.

Capstrips på plass. Messingstifter og polyuretanlim.

Capstrips after installing. Brass pins and polyurethane glue.

Wirene går gjennom trinser.

The wires run through pulleys.

Festene for vingeboltene.

The attachments for the wing bolts.

Fester for vingestagene.

Attachments for the wing struts.

Lyskaster plassert under vingen.

Lamp located under the wing.

John har festet en hel vingelengde med aluminiumsplater i bakkant av selve vingen. Denne doble hengselen betjener både flaps (den delen John holder i) og balanseror.

John has covered the entire trailing edge of wing with thin aluminum plates. The double hinge operates both the flap (the part John holds in) and the balance rudder.

Hengsler til balanseroret.

Hinges for the balance rudder.

På veggen bak Ketil henger balanseror og flaps klare til montering.

On the wall behind Ketil, the balance rudder and flap are ready for installation.

Aluminiumsplatene er festet med små messingskruer og ditto stifter.  Det var et møysommelig arbeid. Fingrene ble for store og skruene og stiftene for små til å få tak på dem.

The aluminum plates are fastened with small brass screws and ditto pins. It was hard work. The fingers became too big and the screws and pins too small to get hold of them.

Hjelpen kom i form av konservator Andrea som holder til i etasjen over, og som rett som det er tar seg en tur ned i verkstedet for å få litt avveksling fra kontorjobben. Hun har lang erfaring med pirkarbeid. Hun så hvordan John plagdes, og viste en teknikk hun brukte i slike situasjoner. En bit litt stivt papir kan brukes til å holde både stifter og skruer til de kom på plass.

The help came with curator Andrea who normally works on the floor above, and who from time to time takes a trip down to the workshop to get some variety from the office job. She has extensive experience with small detalis.. She saw how John was struggeling, and showed him a technique she used in such situations. A piece of slightly stiff paper can be used to hold both pins and screws until they come into place.

Etter at han tok i bruk denne teknikken for å holde "småtteriet" på plass på, gikk det adskillig lettere. Atter et eksempel på at man blir aldri for gammel til å lære noe nytt.

Using this technique to keep the "little things" in place, it went much easier. Another example of never getting too old to learn something new. He is 80 +++

26.05.21

I midten av mai ble den høyre vingen, som har stått sammen med flyet i utstillingen, hentet tilbake til verkstedet for å ferdigstilles.

In mid-May, the right wing, which has been with the plane in the exhibition, was brought back to the workshop to be completed.

Det er noen større jobber som gjenstår i tillegg til masse småpirk som krever stor nøyaktighet og massevis av tid.

There are some major jobs to be done in addition to lots of little tweaks that require great accuracy and lots of time.

06.05.2021

Fra Gunnar Koch

Hei, 

Her er noen bilder som viser progresjonen og "hvordan gjør de det" 

  • Høvelen er på montert styring for å få rette vinkelen på kantene av vingebjelkene.
  • For nedfresing av bjelkene er laget "spretthopp" for å få riktig avslutning på utsparingene.
  • Alle forkant ribbene er tilpasset hovedbjelken, og bakbjelken er omtrent ferdig.
  • Vraket har alltid rett!  Vi fant forkantbordet til vingen.  Det var til vår store overraskelse 2 delt og tynnere enn beskrevet.  Både i manualen og alle de bildene vi har, er forkantbordet laget i ett stykke.

 

Hilsen Gunnar

From Gunnar Koch

Hi,

Here are some pictures that show the progression and "How do they do it?" 

  • The electric planer is mounted on a guide to get the right angle on the edges of the wing beams.
  • For milling down the beams, a "bounce jump" has been made to get the right ending to the recesses.
  • All the front ribs are adapted to the main beam, and the rear beam is almost finished.
  • The wreck is always right! We found a piece of the original leading edge list belonging to this wing. To our great surprise it was split in two, and thinner than described. Both in the manual and on all the pictures we have, the leading edge list is made in one piece.

 

 

Regards Gunnar

 

29.04.2021.

Det har skjedd en god del med venstre vingen til Norseman siden jeg sist var innom verkstedet. Ribbene i forkant begynner å komme på plass sammen med noen av beslagene.

Arbeidet med utformingen av vingetippen har startet men er satt på vent til alle ribbene er kommet på rett plass og med riktig avstand.

Gunnar sier det er en fornøyelse å lime ribbene fordi de er laget så nøyaktig. All ros til Ketil og de andre "ribbemakerne".

Det vurderes å hente den nesten ferdige høyrevingen fra museet og til verkstedet for å gjøre den ferdig. Blant annet mangler den "cap strips" på ribbene. Stripsene som limes på ribbene forsterker dem og gjør dem stivere fordi de til sammen danner en "T-bjelke." De danner også en bredere anleggsflate for duken som vingen skal trekkes med.

A lot has happened with Norseman's left wing since I last visited the workshop. Most of the ribs forming the leading edge are installed along with some of the fittings.

The job shaping the wingtip has started but has been put on hold until all the ribs have come in their right places and with the right distance between them.

Gunnar says it is a pleasure to glue the ribs to the beam because they are made so accurately. Ketil and the other "rib makers" have done an excellent job.

It is considered to bring the almost finished right wing from the museum back to the workshop to complete it. Among other things, it lacks "cap strips" on the ribs. The strips that are glued to the ribs to reinforce them and make them stiffer because together they form a "T-beam." They also form a wider contact surface for the fabric which in due time will cover the wing.

18.04.2021

09.04.2021

Gunnar presenterer resultatet av en dags arbeid. Han har prøvemontert ribbene som skal danne bakkanten av vingen. Det er et puslespill å få alt på rett plass og med rette avstander. I tillegg skal alle vinkler stemme og tilpasningen være så nøyaktig at alle delene kan limes til bjelken.

Klikk på bildet for forstørrelse.

Gunnar shows the result of a day's work. He has test-mounted the ribs that will form the trailing edge of the wing. It is a puzzle to get everything in the right place and at the right distances. In addition, all angles must be correct and the fittings must be so precise that all parts can be glued to the beam.

Click on the image to enlarge.

07.04.2021

Mens resten av Bodø-samfunnet har befunnet seg i en delvis "lock down", har arbeidet i verkstedet pågått med en litt redusert bemanning. Gunnar har jobbet med vingebjelkene, frest ut spor og funnet ut hvor mekanismene for ballanseror og flaps skal stå. Det gjelder hengsler og aktivatorer.

For å få utfresingene korrekte og fine har han vært nødt til å lage hjemmesnekrete guider for fresen.

While most of the Bodø community has been in a partial "lock down", because of the Covid 19, the work in the workshop has been ongoing with a slightly reduced staffing. Gunnar has worked with the wing beams, milled out grooves and found out where the mechanisms for balance rudders and flaps should stand. This applies to hinges and activators.

In order to get the millings correct and good looking, he had to make a guide for the milling machine.

Aktivator for flap består foruten av en hengselmekanisme, også av et snekkedrev.

In addition to a hinge mechanism, the flap activator also consists of a worm gear.

Parallelt med arbeidet med selve vingebjelkene snekres det ribber i ulike utgaver ut fra plassering og oppgave. Dette arbeidet tar tid. Delene sages ut og tilpasses i jigg før de limes og stiftes sammen med små messingstifter. 

Stiftene er så små at de kan ikke holdes med fingrene som må erstattes med ei lita tang. Ketil har teknikken inne, og i tillegg den nødvendige tålmodigheta.

In parallel with the work on the wing beams themselves, ribs are made in different versions based on their location and task. This work takes time. The parts are cut and adjusted in a jig before they are glued and stapled together with small brass pins.

The pins are so small that they cannot be held with the fingers which must be replaced with a small pair of pliers. Ketil has learned the technique, and in addition he has the necessary patience.

Limet som brukes er Tite Bond, et amerikansk lim som tørker relativt hurtig, er sterkt, vannfast og lar seg fint slipe med sandpapir. Det var i tiden før lynlimet kom populært hos modellflybyggere. Aberet den gang var at det måtte bestilles fra USA. "Shipped by surface" kunne det gå noen uker fra bestilling til pakken kunne hentes på posthuset. I dag kan limet kjøpes i Norge.

The glue used is Tite Bond, an American glue that dries relatively quickly, is strong, waterproof and can easily be sanded.

It was one of the most popular glues among the model airplane builders before the different brands of Super Glue were available.

The problem was that it had to be ordered from the United States. "Shipped by surface" could take a few weeks from ordering until the package could be picked up at the post office. Today, the glue is available in Norway.

18.03.2021

Venstre dør på Norseman som står i museet stammer fra dette flyet. Døra har påskrift "Spirit of St. Ørland". Klikk på bildet.

Fra Gunnar: 

Legger ved et bilde av døra til Norsemanen vår med tilhørende fly.  Baard har skaffet bildet. Det er sannsynligvis fra 1958.  Flyet er tidligere LN-PAD som ble kjøpt av Polarfly sammen med vår PAB.  Det ble senere solgt til Luftforsvaret, og endte i Arjeplog som delefly.  Resten av flyet står nå utstilt i Østersund med annen dør.

The left door on the Norseman that stands in the museum originates from this plane. The door has the inscription "Spirit of St. Ørland". Click on the image.

From Gunnar:

Attaches a picture of the door on our Norseman with accompanying aircraft. Baard provided the image. It is probably from 1958. The aircraft is  former LN-PAD that was bought by Polarfly together with our PAB. It was later sold to the Air Force, and ended up in Arjeplog, Sweden, as a plane to pick parts from. What is left of the plane is now on display in Østersund, Sweden, with another door.

Stabelen med vingeribber blir stadig større etter som produksjonen skrider fram.

The stack of wing ribs is getting bigger as production progresses.

Nye bjelker til venstre vinge. Disse er i limtre og skal bearbeides  videre.

New main beams for the left wing. These are in glue laminated spruce and must be further processed.

Gunnar prøver å finne ut av sakene ved hjelp av en del av en gammel bjelke.

Gunnar tries to solve a problem by comparing a part of an old beam with a section of the new one.

14.03.2021.

Gunnar har sendt et bilde som viser at endelig begynner de store "bitene" å komme på plass på fremparten av Norseman. 

Det er gjort mange justeringer og mye arbeid med detaljer bak det ferdige produktet så langt.

Flere større deler som dører og vinduer er under arbeid, og i løpet av våren, om Corona tillater, vil det skje ytterlige store forandringer på skroget.

Gunnar has sent a picture that shows that finally the big "pieces" are coming together on the front of Norseman.

Many adjustments have been made and a lot of work done on the details to get the end product as good as possible..

Several larger parts such as doors and windows are under construction, and during the spring, if Corona allows, further major changes will take place on the fuselage.

25.02.2021

Dekslet på høyre side framme er ferdig.

Fra et godt foto har Andrea rekonstruert logoen som Widerø brukte den gang og laget en sjablong som grunnlag for ny logo. Fint arbeid både deksel og logo!

The cover on the front right side is completed.

From a good photo, Andrea has reconstructed the logo that Widerø used at the time and made a stencil as a basis for a new logo. Nice work both cover and logo!

05.02.2021

Gunnar, John og Ketil jobber videre med Norseman som står i museet. Det er området fra og med cockpit og fram til motoren som skal gjøres ferdig, både utvendig og innvendig. 

Gunnar, John and Ketil continue to work with Norseman which is on display in the museum. It is the area from the cockpit to the engine cowling that is to be completed, both externally and internally.

Arbeidet går ut på å rette feil, forbedre tilpasninger og fullføre påbegynt arbeid. Høres mye ut, men det meste er heldigvis ikke kompliserte oppgaver.

The work includes correcting errors, improving adaptations, and completing work already started. Sounds like a lot, but fortunately it is not complicated cases.

Gunnar borer hull for diverse gjennomføringer i firewall.

Gunnar drills holes for cables and controls penetrating the firewall.

Ribbeverket i en vinge er like imponerende hver gang. Også her gjenstår en del arbeid. 

The framework work in a wing is just as impressive every time. Here, too, some work remains.

26.01.2021

Dekslet mellom cockpit og og motordekslet var ikke førsteklasses akkurat. Derfor har John laget et nytt og funnet fram riktige fester.

Når det gjelder Norseman for øvrig, så arbeides det litt her og der. Hovedoppgaven er å få bygd opp venstre vingehalvdel. Noen ribber er allerede ferdig, men det trenges noen flere som må tilpasses fordi de står i sammenheng med andre ting, f.eks. bensintank. 

Hovedbjelkene er påbegynt, men må gjøres ferdig før ribber og annet utstyr kan monteres.

The work done on the cover between the cockpit and the engine cowling was not of good quality. That's why John has made a new one and used the original parts.

When it comes to the Norseman in general, there remains a bit of work here and there. The main task is to build up the left-wing panel. Some ribs are already made up, but some more are needed that have to be adapted because they are related to other things, e.g. fuel tank.

The work on the main beams has been started, but must be completed before ribs and other items can be installed.
17.08.2018

Motorcowlingen er malt i Widerø sin grønnfarge. Nå begynner arbeidet med motorområdet å nærme seg slutten.

The engine cowling is painted in Widerø's green color. Now the work on the engine area is beginning to come to an end.

Cowlingen skal ikke dekke hele motoren. Det er alltid interessant å se hva som befinner seg bak dekslene.

The cowling will not be hiding the entire engine. It is always interesting to see what is behind the covers.02.07.2018   cccccc

Dekslene rundt eksosmanifoilene: Over eksosrørene går det et ringformet deksel.

The covers around the exhaust manifolds: An annular cover runs over the exhaust pipes.

 

Over: En originalt setepute av typen som ble brukt når flyveren ikke hadde med fallskjerm. Den fylte ut "bøtta"i setet.

Til høyre: Et originalt trekk til ryggstøet. Vi må lage til innmaten.

Above: An original seat cushion of the model used when the pilot did not have a parachute. It filled the "bucket" in the seat.

Right: An original cover for the backrest. We have to make the entrails.

Til venstre er avbildet en "giver" til et kompass. Den er plassert i halen til flyet. Den er ikke original, men ettermontert, og kommer i tillegg til den originale giveren som er montert ute i ene vingen. Fabrikatet er tysk. 

Klikk på bildet for forsørrelse.

To the left is a sensor for a compass. It is located in the tail of the aircraft. It is not original, but retrofitted, and comes in addition to the original sensor that is installed out in one of the wings. The brand is German.

 

Click on the image to enlarge.

Dørene: Vi har fått tak i ei original dør som er i relativt god stand. Den trenger bare litt småreparasjoner. Den står på venstresida av flyet.(Bildet til høyre)

På motsatt side har vi en dør som unger ville si "så herpa ut". Den har vi valgt å beholde som den er for å vise hva utgangspunktet for restaurering kan være. (Bilde under)

På bildet under til høyre peker den røde pilen på et handtak. Ved hjelp av handtaket kan piloten trekke boltene ut av hengslene og frigjøre døra på et øyeblikk.

The doors: We have obtained an original door that is in relatively good condition. It just needs a few minor repairs. It is on the left side of the plane. (Picture to the right)

On the opposite side we have a door that looks as if kids have played with it. We have chosen to keep it as it is to show what the starting point for restoration can be. (Picture below)

In the image below to the right, the red arrow points to a handle. Using the handle, the pilot can pull the bolts out of the hinges and release the door in an instant.23.06.2018

Når man skal restaurere noe tilbake til det originale utseendet, og må lete etter deler rundt om, så får man et klart inntrykk av at "i gamle dager" var man mer opptatt av å få ting til å virke enn enn riktig utseende. Så også med seteputene Gunnar har fått tak i. Den rustrøde fargen er noe som har kommet i ettertid. Opprinnelig farge var bomullhvit. Derfor skal det syes nye trekk.

When you restore something back to the original look, and have to look around for parts, you get a clear impression that "in the old days" they were more concerned about making things work than how they look. So also with the seat cushions Gunnar has got hold of. The rust red color is something that has come in hindsight. The original color was cotton white. Therefore, new features must be made.

Pilotsetene er utformet som "bøtteseter". Se pila. Vi har ei av putene som skal ligge i bøtta, og jakter fortsatt på pute nr. 2.

The pilot seats are designed as "bucket seats". Red arrow. We have just one of the right seat cushions that will be in the bucket, and are therefore still hunting for cushion no. 2.

Festene for cowlinga er skrudd til hver sin av de 9 sylinderne. Det var deler som var fjernet fra motoren da vi fikk den, og som vi har skaffet i ettertid.

Nærbilde av et av festene for cowlinga

Eksosanlegget har vært en historie for seg. Vi hadde et nytt eksosanlegg som ble sendt til Nederland i bytte mot div. deler. Så gikk museet i Nederland konkurs før vi fikk det vi skulle ha i retur. Etter noen år fikk vi noe tilbake, men fortsatt manglet vi eksosrørene og festeklemmene. Anlegget som nå er montert er kommet fra Sverige.

Oppe til høyre står sikringsboksen.

Vingetuppen er bortimot ferdig på den vingehalvdelen vi jobber med. I den røde firekanten er hullet/festet for posisjonslyset.

Delene til den andre vingehalvparten er produsert, bortsett fra bjelken, som er laget av limtre. Når ting roer seg, når det måtte bli vet ingen, skal vi lage vinge nr. 2.01.05.2018

I løpet av vinteren har Philip og Gunnar fått utrettet utrolig mye på Norseman. Nå har de foretatt en god del prøvemonteringer slik at vi får et bilde av hvordan det hele skal se ut til slutt.

Deler fra Gardermoen og Canada har vært til stor hjelp i restaureringsarbeidet.

Godt skjult under dørken ligger varmeapparatet.

Kablene til haleflatene er kommet på plass. Nå gjenstår å få på plass strekkfiskene og få det hele strammet opp og justert. Hylsene som kablene glir i er av bakelitt.

Et av vinduene. Om et rør forstyrrer utsikten er ikke så farlig.

En av vingetankene er kommet på plass. Den ligger inne ved vingerota.

Pilene peker på vingefestene. Ikke rare greiene, men så er vingene i tillegg utstyrt med solide stag.

Til sammen blir det sterkt og sikkert.

En dobbel overføringsmekanisme. Balanseror og flap kan aktiveres samtidig.

Overføring til flap alene.

Skruejekken til flappen.

En del av dørkarmen på passasjersiden. Denne kommer fra Canada.

Ramme som inneholder lys, luft mm. Foreløpig prøvemontert.

Nødutgang i taket .

Batteriet har hatt forskjellig plassering på de forskjellige versjonene. Her er rammen til batteriet plassert rett bak pilotsetet.

Baksetet er kommet på plass. Ennå mangler putene, men de kommer.

Giveren til kompasset er plassert i halepartiet.

På baksiden av motoren står to litt spesielle magneter. Spesielle fordi de er tilpasset den korte avstanden mellom motor og firewall. Generator og riktig starter er kommet på plass. Når vi sier riktig, så er det fordi det finnes flere utgaver alt etter produksjonsnummer.

Motoren kunne startes for hand. På bildet en del av handstartemekanismen.

En del arbeid gjenstår i området på og rundt motoren. Cowlingen skal males i Widerøe grønn. Alle luftledeblekkene skal på plass, og festene for cowlingen skal monteres.

Propellhuben ble meget bra. Sentrifugalvektene som regulerer stigningen på propellen i fart sees som to runde "bokser".

   

Vi fant endelig riktig governor. Den er med og regulerer stigningen på propellen og dermed turtallet på motoren.
22.01.2018

Philip Gregory, den gode hjelperen vår.

Philip er engelsk og er leid inn som spesialist og forsterkning av staben av mekanikere som har til oppgave å drive livsforlengene vedlikehold på Sea King helikopterene stasjonert i Bodø. Han har jobbet på fabrikken og kjenner maskinene ut og inn.

Før han utdannet seg til flymekaniker tok han utdannelse som finsnekker, et yrke han ikke har glemt. Han har en del fritid, og med kona i Spania og bosted en hybel i Bodin Leir, måtte han finne på noe å gjøre.

Vi kom i kontakt med han og fortalte om Norseman som sto utstilt i museet og hvor videre oppbygging skulle foregå i utstillingen. Det gjensto mye trearbeid i form av luker, vinduer og stringers langs skroget. Heldigvis er snekkerverkstedet vårt godt utstyrt og Philip satte i gang. Han får til fulle utnyttet ferdighetene både som snekker og mekaniker.

For å være helt ærlig: Han var et funn!

                                                                          

 


 

22.09.2017

Deltur til Canada

I forbindelse med restaureringen av Norseman LN-PAB har museet nettopp gjenomført en ekspedisjon  til Northland Aircraft Service Ltd. i Canada.  Verkstedet drives av Gordon Hughes som er en legende i Canada.  Han har overhalt og modifisert en rekke Norseman, og har sannsynligvis den største samlingen av nye og brukte Norseman deler i verden.  Formålet med ekspedisjonen var å skaffe deler til LN-PAB.

Med på turen var konservator Mike Loftus, Gunnar Koch og Rune Klepp.  I Winnipeg sluttet Harald Sydness seg til gruppen.  Han var tidligere aktiv i BLHF, og flyr nå helikopter i Canada.

Turen gikk via London og Toronto til Winnipeg.  Her leide vi bil, og kjørte 50 mil langs Trans Canada Highway til Ignace. Det var flatt åkerland, ugjennomtrengelige skoger, masse innsjøer og lange snutebiler hele veien. Første stopp i Ignace var hos Brad og Karen Graves som opererer Widerøes gamle DHC-3 Otter LN-LMM.  Flyet så strøkent ut. Herfra gikk turen til Hughes som holder til for seg selv ved bredden av Osaquan Lake.  Det som møtte oss var en verkstedbygning med 4 flydyktige Norseman ute og inne, noen vrak og det par containere med et hav av brukte deler rundt, inni og under.

Vel fremme begynte jobbingen. Noen deler måtte skrues av vrak.  Rundt vrakene svermet sandfluer som nesten spiste opp Rune. Andre deler måtte letes frem rundt containerne og de siste fant vi inne i Hughes dellager.  Det var deler over alt - nye og brukte.  

Mike fant et sett flottører til Mk 4 som han hadde lyst å skru på.  De hadde lagt så lenge at de var inngrodd av krattskog, men desverre hadde de privat eier. 

Det samme var tilfelle med et gult skrog som vi så oss mon i.  Delene ble pakket i store esker som vi kjøpte på U-hal.  De blir sendt til Toronto og kommer hjem med et av Widerøes fly.  Stort sett fant vi det vi var ute etter pluss litt til, og som sådan er vi godt fornøyd med turen.

Vi benyttet også anledningen til å studere, fotografere og måle opp detaljer som vi var usikre på.

Et av de uforutsette problemene var betaling for delene.  For å få kontanter til betalingen måtte vi bruke 4 debet- og kredittkort.  Hadde vi hatt kredittkort med høy nok grense, ville det ha blitt mye enklere.

Gordon Hughes er nå 83 år gammel og så langt fra pensjonist.  Han driver verkstedet og har fortsatt flysertifikat.  Inne i verkstedet sto flyene hans, en Norseman Mk 4 og en strøken Stinson 108.

Vi fikk også tid til å besøke Western Canada Aviation Museum i Winnipeg.  Blant attraksjonene her var en en motors Junkers Ju 52 / 1m.

En spesiell takk går til Rune Klepp som ordnet turen og samarbeidet med Widerøe, og Harald Sydness som var vår lokale kjentmann. Uten disse to hadde det blitt meget vanskeligere og dyrere  å få gjennomført turen.

Gunnar Koch

Oppstillingsplass!

Delecontainer. Litt av en oppgave å lete gjennom.

Diverse ski oppstilt oppetter veggen. Vi er tross alt i Canada, ikke langt fra Hudson Bay. Vintersesongen kan være lang.

Litt av fangsten som skal pakkes og sendes til Norge

Begge bildene: Huges i hangaren/verkstedet.

Fra venstre: Konservator Mike Loftus, Harald Sydnes og Rune Klepp. Fotograf er Gunnar Koch.

Harald er fra Bodø og har i mange år fløyet helikopter i Canada. Han var gruppens guide og kontaktmann.

Elegant maskin med fortid i Luftforsvaret i Norge og i Widerøe Flyveselskap før den havnet tilbake i Canada. 

Her er en interessant link. Hold nede Ctrl og klikk på linken.

www.oldjets.net/ignace.html

Stinson 108

En sjeldenhet: En-motors Ju 52.16.04.2017

Museets sivile utstilling holdt stengt i uken før påske for å få på plass alt som manglet ved åpningen.  Vi benyttet anledningen til å jobbe på Norseman.  Stagene til halerorene er nå kommet på plasser.  Det viste seg og ikke være helt enkelt.  Av og til velger konstruktører løsninger som ikke er helt enkle for vedlikeholdet,  og av og til gjøres det feil under restaurering fordi man ikke har gode nok beskrivelser.  I tillegg fikk vi noen deksler på plass.

Klikk på bildet for detaljer.23.11.2016

Fra Ketil Lunde kom denne meldingen med vedlagt bilde:
"Dagens pensjonistaktivitet: Har montert motoren på museets Norseman-prosjekt."
Det har vært en del diskusjoner om motoren skulle monteres på flyet eller om den skulle stå i motorbukken ved siden av. Nå er den kommet på flyet, heldigvis. Motoren er en Pratt & Whitney 1340 stjernemotor, som ble ferdig restaurert for noen år siden, og satt bort i påvente av at flyet skulle bli ferdig.
Helt til høyre kan vi se tuppen på en av flotørene. Flotøren er nesten like lang som flyet, og skal også være med i utstillingen.
Rubbel og bit av arbeidet med fly og motor er gjort av frivillige fra BLHF. Fortsatt restaureringsarbeid vil pågå i utstillingen, bl.a. montering av stringers.
Klikk på bildet for forstørrelse.
18.11.2016

Stabilisatoren med høyderor og trimplater er satt på. Det samme er finnen. Sideroret mangler fordi det gjenstår noe arbeid på det. Vi har fjernet noen antydninger til rust, og må grunne og male før det er klart til montering.

 

xxx

11.11.2016

Dørken er laget av vannfast, bjørk kryssfiner. Den er beiset for å gi et "gammelt" inntrykk og deretter lakkert.Luka som ligger over stålramma fører til batterirommet. Det runde, hvite lokket med hull er en av lufteventilene.

På lageret fant vi en stol som passet. Flyet er laget i flere versjoner, hvor bl.a. stolene er forskjellige. Vi la  også inn ei båre for å minne om at flytypen også ble brukt som ambulansefly, både i krig og fred. Som evakueringsfly for sårede kunne 3 bårer plasseres over hverandre i et slyngesystem på den ene siden. På motsatt side kunne det stå en benk på langs.

Trelistene er midlertidig plassert for at den som restaurerer skroget skal få rettet opp og justert metallkonstruksjonen slik at det hele får en fin og korrekt linjeføring. Når alt ser korrekt ut blir alt festet permanent, også trelister med en litt annen profil som gjør dem stivere.

Vi har hentet deler fra flere fly og satt sammen. Så også døra fremme på høyre side. Der står det "Spirit of St. Ørlandet".

Det var mye som kunne gå galt underveis, men det var heldigvis folk over alt som passet på.

Vingen

En av tankene ytterst til høyre i bildet.

Her vises tydelig rommet for en av vingetankene.

Vingens første og trolig eneste "flytur".

Endelig er fly og vinge gjenforent i museet.

De 4-kantete kassene er utstillingsmontre. Det finnes to kvaliteter: En type vanlig monter laget i England ment for ting og tang, og en annen type av museumskvalitet laget i Tyskland (selvfølgelig). De skal ikke avgi f.eks. gasser som kan påvirke det som ligger i monteren. De beskrives som klimanøytrale.

Alt av haleflater og finne skal monteres på flyet. Vingen skal stå i stativet ved siden av skroget. Tanken skal monteres. På høyresiden, i fartsretningen, skal det stilles ut en flottør.

Så til slutt litt diverse fra denne dagen.

En som fortjener skryt er vogn/kranføreren til ZAHL Transport. Han manøvrerte både bil, kran og last på en beundringsverdig måte.

For å komme inn i museet må bilen kjøre gjennom verkstedet til Avd. Flyfag, Bodø Videregående skole. Skole ligger i enden av den sivile siden  av museet.

Gunnar jobbet med haleflata helt til siste slutt. Han skulle ha trimtabene på plass, men så var de ikke fra samme modell og den ene måtte omarbeides i siste øyeblikk. Han kom i mål!!

Jeg fikk tid til å sette 24 pinnskruer inn på de løse sylinderforingene og sette det hele inn med fett før de ble plassert i blokka. Pinnskruene går gjennom topplokkene og presser de løse foringene mot bunnen av topplokket slik at det hele blir tett. Nå gjenstår å presse foringene ned i utsparingene i blokka slik at det også blir tett også nederst.31.08.2016

I forbindelse med ny sivil utstilling ønsket man å få vist litt av arbeidet som ligger bak et restaureringspeosjekt. Det er utrolig mange detaljer å jobbe med før alt kommer på plass.

I den forbindelse ble det foreslått å stille ut vår halvferdige?? Norseman LN-PAB. På grunn av mange andre prioriterte oppgaver har den stått og vansmektet i Hangar 9 noen år. Den er nå hentet fram fra glemselen og fraktet til verkstedet.

Foruten en god del støv som må fjernes, har stålramma fått litt rust enkelte steder. Da var det fint at tre elever fra Flyfag kom innom og satte igang med pussearbeidet.

Mike, Birger og Ketil tok med seg tilhengeren og dro til Hangar 9 og lastet hengeren opp med deler som er ferdig restaurert. Enda er det mer igjen. Mike var et stort smil. Han var ikke klar over hvor mye vi hadde. Dette blir det utstilling av!!

Om flyet:

LN-PAB var den første sivilregistrerte Norseman i Norge. 3. september 1952 havarerte flyet under landing på Gavnevann, som ligger i Øvre Anarjokke Nasjonalpark i Finnmark, tett inntil grensen til Finland. Flyet traff ei landtunge under landing, og ble liggende på ryggen på tørt land, utsatt for rov og ran, i tillegg til at tidens tann krevde sitt. Først 50 år senere, i august 2002 ble restene berget av et team fra Norsk Luftfartsmuseum.

Som første norske sivilregistrerte Norseman hadde flyet en historisk verdi som rettferdiggjorde arbeidet og utgiftene i forbindelse med berging og restaurering.

I tillegg hadde vi en sterk mistanke om at flyet også var brukt av amerikanske CIA og norsk  etterretning til frakting agenter av finsk opprinnelse og utstyret deres til utgangspunkter hvor de lettest og sikrest kunne ta seg ulovlig inn på Kolahalvøya. Her samlet de inn etterretninger som de tok med seg tilbake til Vesten.

Dette fikk vi endelig bekreftet i 2008, da Morten Jentoft ga ut boka "Døden på Kola" som handler om nevnte spionvirksomhet. Han sporet opp de to agentene som skulle ha utstyrtet som var med på ulykkesturen, og intervjuet dem.

Sikrere bevis for at våre tidligere antakelser var riktige, kunne vi ikke få. Dette økte så klart den historiske verdien på LN-PAB.

Data om flyet:

Type: Norduyn Norseman Mk.VI.

Serienummer: 44-70546

C/N: 811

Bygget: 28.02.45.

Overført til Europa: 29.03.45.

Levert Polarfly: LN-PAB – 17.07.47. (C of A: No.191.)(C of R.: No.168)

Reg. Widerøe’s Flyveselskap & Polarfly: 08.07.49.

Havarert Gavnevann 03.09.52.

Slettet fra registeret: 05.11.53

Under: Pratt & Whitney 1340 til Norseman. Restaurert av BLHF's medlemmer. Står nå på Norsk Luftfartsmuseum.

Foto: Arvid M

 

 

Siste nytt januar 2013: Før jul 2012 fikk vi tilsendt de siste delene til motoren fra Nederland. Det var deler vi har ventet på lenge. Den fremre tenningsringen er kommet på plass, og det jobbes med å få klargjort luftledeblekkene som skal stå mellom sylindrene for å gi bedre kjøling. Den største jobben er å få satt eksosanlegget i skikkelig stand, men det skal gå. Håper motoren er ferdig til sommeren.