Harvard T6

 

          NORTH AMERICAN T-6 HARVARD

Toseters avansert treningsfly.

 

 

                            

Harvard har vært et av de mest betydningsfulle treningsflyene gjennom tidene.Over 15000 ble bygget i USA, ytterligere 4400 ble bygget på lisens i Canada og Australia.

Over 30 land har hatt Harvard i sitt flyvåpen, mange er fortsatt i bruk, i Norge er det minst to Harvard som er privateide og deltar i flystevner og oppvisninger i inn og utland.

Det engelske flyvåpen RAF, kjøpte et stort antall Harvard under krigen , de ble benyttet til videregående trening før overgang til jagerfly.

Norske flygere deltok ved disse kursene etter den grunnleggende utdannelse i Little Norway i Canada.Da den norske flyskolen ble overført til Winkleigh i Storbritania etter årsskiftet i 1945, ble det kjøpt 23 Harvard til den videregående treningen i egen regi.

Ved krigens slutt ble flyene tatt hjem til Norge.Ytterligere 16 Harvard ble innkjøpt fra Canada og USA i tiden 1946-49. Flyene ble fordelt til flygeskolen og feltflyvingen, noen ble tildelt oppsatte flyskvadroner, andre til enkelte stasjonsflights. Etterhvert som den videregående flygerutdanningen ble overført til Canada og USA ble Harvardene overflødige og overført til Værnes.

    

De ble endog «cocconed», dvs oversprøytet med en slags plastfilm. Vinger, haleflater og propeller ble demontert, og motorene konservert

Imidlertid ble det bare et fåtall som fikk denne behandlingen før det kom beskjed om å sette flyene i flydyktig stand igjen da de skulle selges.

Tyrkia ble det nye hjemland for flyene, og norske mannskaper skulle fly dem dit. 21.sep.55 tok de første 6 fly av,flight no 2 med 6 fly 26.okt.55, flight no3 tok av 25.nov. Den 4. og siste flighten tok av 7.juli 56 og var på 8 fly.

12 fly totalhavarerte i løpet av de ti år flyet var i norsk tjeneste. Desverre ble ingen Harvard bevart.

Forsvarsmuseet klarte i 1983 å bytte til seg en Harvard fra Luftwaffemuseum i Tyskland.

Etter en omfattende restaurering utført av Gardermoen Flystasjon og LuftforsvaretsForsyningskommando, er Harvard II SN 52-8570 nå på plass i Luftforsvarsmuseet.

Tekniske data:

  • Lengde: 8,6 m
  • Vingspenn: 12,8 m
  • Høyde: 2,8 m
  • Maks vekt: 2608 kg
  • Maks hastighet: 290 km/t
  • Maks høyde: 6700 m
  • Rekkevide: 1142 km
  • MOTOR: 1 P&W Wasp R-1340-S3H1, 600 Hk.
    ANDRE OPPLYSNINGER: Mulighet for 2 stk 7,7 mm MG
     

Harvard has been one of the most significant trainers of all time. More than 15,000 were built in the USA, another 4,400 were built under license in Canada and Australia.

More than 30 countries had Harvards in their Air Force, many are still in service. In Norway at least two Harvards are on private hands and participate in air shows and performances both at home and abroad.

The Royal Air Force, RAF, bought a large number of Harvards during the war. They  used them for advanced training of the pilots before transition to fighters.

Norwegian pilots participated in these courses after having completed the basic courses in Little Norway in Canada. When the Norwegian pilot training was transferred to Winkleigh in Britain at the beginning of 1945, 23 Harvards were bought for secondary training.

When the war ended, the aircrafts were taken home to Norway. Additional 16 Harvard was purchased from Canada and the United States in the period from 1946 to 1949. The planes were distributed to a pilot education school, and for training in general; some were assigned to already existing squadrons, others to individual station flights.

                                                 

As the secondary pilot program later was transferred to Canada and the United States, the Harvards became excess material, and were transferred to Værnes.

They were even "cocooned", i.e. sprayed with a kind of plastic wrap. Wings, tail surfaces and propellers were dismantled and engines conserved. However, it was only a few which received this treatment before they had to be put in airworthiness condition again because they were to be sold.

Turkey became the new homeland for the aircrafts, and Norwegian crews would fly them there. On the 21th of September 1955 the first 6 aircraft took off, flight no 2, consisting of another 6 aircrafts, took off on the 26th of October and flight no 3 on the 25th of November. The 4th and last flight with 8 aircrafts took off on July 7. 1956.

During the ten years the plane was in Norwegian service, 12 aircrafts were totally destroyed. Unfortunately, none of the Norwegian Harvards were preserved.

In 1983 The Museum of Defense managed to get a Harvard from the Luftwaffemuseum in Germany.

After an extensive restoration process performed by Gardermoen Air Base and the Air Force Material Command, the Harvard II SN 52-8570 now is in place at the Air Force Museum in Bodo.

 

 

 

 

 

 

 

 Les mer: http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_T-6_Texan