Cessna L 19 Bird Dog

 

 

 

Mer informasjon fra museet  

                                                                       

                                                                               

Cessna L-19 Bird Dog ble utviklet for US ARMY som et lett rekognoserings og artilleri observasjonsfly. Det kunne også benyttes som liason og treningsfly. Det ble også levert til Frankrike , Chile og Canada og bygget på lisens i Japan.

Den første bestillingen på 418 fly til US ARMY kom i 1950. Til Norge kom det i årene 1960-68 iallt 27 maskiner som et tillegg til de 16 Piper L-18C Super Cub som Feltartilleriets OP-tjeneste disponerte fra før.Flyene var fordelt til de forskjellige artilleriavdelingene med hovedkvarter i nord på Sætermoen, og i sør på Haslemoen i Solør.

Bird Dog er et robust fly , lett å operere fra små improviserte flystriper eller landeveier og jorder. Det kunne benytte både hjul og ski-understell.

Flyet er ubevepnet, uten pansring og med lav hastighet. I en kampsituasjon var det avgjørende at flygerne kunne utnytte manøvreegenskapene og terrenget fullt ut for å unngå beskytning fra bakken og fra andre fly. Oppgavene til FAOPT var å utføre observasjon fra luften, ildledelse av artilleri, rekognosering, liasonflyging, meldingstjeneste o.s.v. Flyene hadde også utstyr for kontroll av radioaktive områder.

Red. anmerkning:

Da jeg var troppsjef i en Kavaleriets oppklaringseskadroner hendte det at vi fikk forsyninger levert med Birddog. Flyet hadde oppheng for slipp under vingene, se bildet. I tillegg kunne de plukke opp meldinger ved hjelp av en dregg i ei snor; en skummel øvelse.

 

På slutten av åtti-årene var flyene så nedslitt at det ble vurdert å skifte dem ut med lette helikoptere. I 1992 var det slutt for FAOPT , nyanskaffelsen av helikoptere til denne tjenesten som var beregnet å koste ca 400 millioner, fant ingen plass på budsjettet.

Tekniske data:

Vingespenn 10,9 m

Lengde 7,89 m

Høyde 2,23 m

Motor Continental 6 cyl 213 hk

Vekt tom 680 kg

Vekt lastet 1090 kg

Max hastighet 184 km/t

Marsjhastighet 166,4 km/t

Steilehastighet 86,4 km/t

Rekkevidde 848 km

                                       

Cessna L-19 Bird Dog was developed for US ARMY as a light reconnaissance and observation aircraft for the artillery. It could also be used for liaison and training. It was also delivered to France, Chile and Canada and built under license in Japan.

The first order for 418 aircraft to the US ARMY came in 1950. To Norway the Bird Dog came in the years between 1960 to 1968, in total 27 machines as an addition to the 16 Piper L-18C Super Cub which already served in the Field Artillery OP-service. The planes were distributed to various artillery units with headquarters in the north, Sætersmoen, and in the south on Haslemoen in Solor.

Bird Dog is a robust aircraft, easy to operate from small improvised airstrips or country roads and fields. It could use both wheels and skis.

 

The plane is unarmed without armor and slow flying. In a combat situation, it was imperative that the pilots could take advantage of the maneuver abilities and use the terrain to avoid shelling from the ground and from other aircraft. The tasks of FAOPT were to perform observation from the air, direct artillery fire, reconnaissance, liaison flying, messaging etc. The planes also had equipment for the control of radioactive areas.

Editor note:
When I was platoon leader in the a Cavalry reconnaissance squadron, we sometimes got supplies provided by the Birddog. The plane had a mechanism for carrying and releasing cargo under the wings, see picture. In addition, they could pick up messages using a grapnel in a string; a quite risky maneuvre.

 

        Les mer:  http://no.wikipedia.org/wiki/Cessna_L-19_Bird_Dog