Skrog og motor mars-april 2022

23.04.2022

 

 

 

 

Klikk på bildene - Click

Det er bare en ting å si om motoren: Nydelig!!

Det dukker stadig opp nye, små detaljer som er med på å gjøre restaureringa stadig mer komplett.

There is only one thing to say about the engine: It is goodlooking !!

New, small details are constantly emerging that help to make the restoration more and more complete.

 

 

Finsida er virkelig fin.

The open side is really nice

 

 

Klikk på bildene

Rommet mellom motor og firewall er i utgangs-punktet trangt. Etter hvert som nye deler, kontroller og overføringer kommer på plass blir det enda trangere. I denne delen av prosessen er det nødvendig å vite den riktige rekkefølgen for monteringen av delene, ellers blir det lett oppattarbeid.

The space between the engine and the firewall is basically cramped. As new parts, controls and transmissions come into place, it becomes even tighter. In this part of the process, it is necessary to know the correct order for the assembly of the parts, otherwise it will be doing the job over again.

 

 

Også fremst i cockpit, under og bak instrumentpanelet,  er det mye som skal på plass. John har gjort det meste av "rørleggerarbeidet". Først har han laget delene, tilpasset dem og til slutt fått dem på plass.

Also at the front of the cockpit, under and behind the instrument panel, there is a lot that needs to be in stalled. John has done most of the "plumbing work". First he made the parts, adapted them and finally got them in place.

 

 

Venstre side. Left side.

Noen steder må det lages ekstra forsterkninger for å beskytte duken. På venstre side, under døra og cockpit, er det festet ei plate av tynn bjørkefiner. Det samme er gjort på motsatt side av skroget. Disse to kryssfinerplatene utgjør feste for ei større , men tynnere kryssfinerplate som dekker undersiden av skroget i området hvor tanken er plassert. Denne plata ligger mot ribbene på undersiden av flyet. Utenpå det hele skal det trekkes duk. 

In some places, extra reinforcements must be made to protect the fabric. On the left side, under the door and cockpit, a plate of thin birch veneer is attached. The same is done on the opposite side of the hull. These two plywood boards make a fastening for a wider, but thinner plywood sheet that covers the underside of the hull in the area where the tank is located. This sheet is fixed to the ribs protecting the tank area. In addition, all the plywood is covered with fabric in a last operation.

...

 

Høyre side. Right side.

Ribbene på undersiden av skroget er kommet på plass. De gir feste og form til bekledningen på undersiden, og gir en viss avstand til tanken.

The strips on the underside of the hull are in place. They also keep the cowering away from the fuel tank.

 

Bård og Gunnar har tatt seg av trelistene som er festet til metallribbener. Duken som disse flyene var trukket med var festet til disse listene. Om ikke listene sitter som de skal og har rette formen, vil skroget se ut som om det har bulker.

Nå må det sies at dette skroget ikke skal trekkes fordi vi ønsker å vise den fantastiske konstruksjonen som utgjør skroget.

Bård and Gunnar have taken care of the wooden stringers that are attached to metal ribs. The cloth these planes were covered with was attached to these stringers. If the stringers do not fit properly or do not follow the correct curves, the hull will look as if it has dents.

This hull shall not be covered because we want to show the fantastic construction that makes up the hull.

Vi kan også se at Gunnar har trukket wirene til haleflatene, to til høyderorene og to til sideroret. Wirene er trukket gjennom føringer laget av en slags bakelitt, bare mye sterkere. Wirene går fra stikka i cockpit og bak til haleflatene. De strammes og justeres ved hjelp av strekkfisker.

We can also see that Gunnar has stretched the wires to the tail surfaces, one to  each half of the elevator and two to the rudder. The wires are lead through guides made of a kind of bakelite, only much stronger. The wires are connected to the pilot’s stick in the cockpit and to the tail surfaces. They are tightened and adjusted using turn- buckles.

Denne kjølen , merket med "Grip ikke her" er ikke vanlig på alle Norseman. På vårt fly er det trolig en norsklaget modifikasjon. Det kan se ut som den er laget i forbindelse med at selve sideroret er forandret både i form og areal. Ting tyder på at denne er laget i Horten, og det er brukt tyske skruer med millimetergjenger og tysk hode i konstruksjonen.

This keel marked "Grip ikke her" ("Do not grab here")is not common on all Norsemans. On our plane, there is probably a Norwegian-made modification. It may look like it was made in connection with the fact that the rudder itself has changed both in shape and area. Things indicate that this was made or modified in Horten, and German screws with millimeter threads and a German head were used in the construction.

Her styres wirene ved hjelp av trinser, også de laget av datidens kunststoff.

Here the wires are guided by means of pulleys.

Bilder av Norseman

Bildene viser avslutninger, overganger og forsterkninger i halepartiet, alle laget av aluminium. Det er overgangen mellom skrog og finne,  mellom skrog og stabilisatoren og avslutningen av selve skroget. Ennå er det bare en prøvemontering for å se hva som kan benyttes av det som er originalt, og om noe nytt må lages.

The pictures show endings, transitions and reinforcements in the tail section, all made of aluminum. It is the transition between the hull and the fin, between the hull and the stabilizer and the end of the hull itself. Yet there is only a trial assembly to see what can be used of what is original parts, and whether something new must be made.