Referat 2015

Styremøte i BLHF.
Mandag 15. november. 2015.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:          

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Asbjørn Borge
 • Ivan Kristiansen
 • Torgeir Aanesen

Forfall:

 • Alf Staurvik
 • Ketil Lunde
 • Birger Larsen

Sak 20 – 2015: Åpen dag på Norsk Luftfartsmuseum 2015.

Ingen spesielle opplegg fra museets side.

Siste mulighet til å se den gamle utstillingen og bjørneutstillingen

Vedtak: Vi viser fram bildene vi har plukket ut som forteller om den gamle plankeflyplassen

Sak 21 – 2015: Ny utstilling.

Ingen henvendelser fra museet om hjelp i forbindelse med arbeidet med ny utstilling.

Vedtak: Vi forholder oss avventende.

 

Sak 22 – 2015: Modellene og modellmotorene.

Vedtak: Modellutstyret pakkes og flyttes til Olav V gt. 120.

 

Sak 23 – 2015: Juleavslutning for de som jobber i verkstedet..

Mandag 7. desember i kaffebaren. Vanlig opplegg.

 

Sak 24 – 2015: Utbytte.

Utbytte fra Gjensidige er kommet inn på konto.

 

Sak 25 – 2015: Foreningens skjold.

Bjørn Meyer i Tromsø har fylt 70 år. Han tildeles foreningens skjold innsatsen opp gjennom årene.

 

 

Bodø 17. november 2015-11-17

 

Arvid Martinussen

sek

Styremøte i BLHF.
Mandag 21. sept. 2015.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Asbjørn Borge
 • Ivan Kristiansen
 • Ketil Lunde
 • Birger Larsen
 • Torgeir Aanesen

 

Forfall:

 • Alf Staurvik

 

 

Sak 14 – 2015: Orientering fra styremøte i NL.

Formannen ga en orientering.

 

Sak 15 – 2015: Representant til styret i NL.

Formannen har så langt vært BLHFs representant i styret på NL. Nå har hans periode gått ut (2x4 år), og han må byttes ut.

Forslag: Nestformann, som har vært vara til styret, overtar som fast styremedlem inntil BLHF har avholdt årsmøte i 2016. Formannen blir inntil da hans vara. Skulle valgene på årsmøtet gi forandringer i ledelsen av foreningen, blir vervene overtatt av de nyvalgte.

Forslaget enstemmig vedtatt.

 

Sak 16 – 2015: Orientering fra konservator.

 • Kompressoren på verkstedet har vært ute av drift i sommer. Nå er den reparert.
 • Vingene til Me 109 er ennå ikke gjort ferdig i Ungarn. Må prøve å få fortgang i arbeidet.
 • En del av verktøyet i verkstedet begynner å bli slitt og må erstattes. Konservator ønsker en liste over hva som må kjøpes inn.
 • Konservator blir borte hele oktober måned

 

Sak 17 – 2015: Melding fra arkivet.

Tidsskrifter som lånes på arkivet for lesning i kaffebaren må leveres tilbake.

 

Sak 18 -2015: Åpen dag på museet.

Museet skal arrangere ”Åpen dag” i slutten av november. Vi må begynne planleggingen av vårt bidrag. Saken tas opp i neste møte.

 

Sak 19 – 2015: Ny sivil utstilling.

Dersom museet ønsker at noen av foreningens medlemmer skal delta i arbeidet, hadde det vært ønskelig med en orientering fra museets side om planene og tidsperspektivet.

Vedtak: Vi tar kontakt med museet.

 

 

Bodø 21. september 2015

 

 

Arvid Martinussen

sek

Styremøte i BLHF.
Mandag 1. juni 2015.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Asbjørn Borge
 • Birger Larsen

Forfall:

 • Alf Staurvik
 • Ketil Lunde
 • Ivan Kristiansen
 • Torgeir Aanesen

 

 

Sak 12 – 2015: Orientering fra formannen.

 • Norsk Luftfartsmuseum har kjøpt en flydyktig Norseman. Den ble for første gang vist fram på Kjeller-dagene.
 • Det følger med en masse deler som kan komme til nytte med tanke på restaureringen av vår Norseman.
 • Museet har fått det første Luftambulansehelikopteret. Det har stått på en sokkel utenfor hovedkvarteret til Norsk Luftambulanse i Drøbak. Helikopteret er av typen MBB 105.
 • Kald krig: Forsvars- og Kulturdepartementet har i fellesskap satt ned en gruppe som skal se på saken.
 • Norsk Luftfartsmuseum ønske å overta det gamle beredskapsanlegget på Bodø Flystasjon som Starfighterens venner disponerer i dag.
 • Besøk i verkstedet i sommer: Museet kan kontakte Gunnar eller Arvid.
 • Grillkveld blir tirsdag 9. juni kl 1900.

 

Sak 13 – 2015: Orientering fra konservator.

 • Har vært i møte med ledelsen av Luftforsvarsmuseet angående flytting av utstilling.
 • Det vil bli jobbet på haleflaten til Me 109 deler av sommeren.
 • Konservator tar ferie fra nå og fram til september.

 

 

Bodø, 2. juni 2015

 

Arvid Martinussen

sek

Styremøte i BLHF.
Mandag 4. mai 2015.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge
 • Ivan Kristiansen
 • Birger Larsen
 • Torgeir Aanesen

Forfall:

 • Alf Staurvik

 

 

Sak 8 – 2015: Orientering fra formannen

 • Alle innbetalingsgiroene for kontingent er sendt ut
 • Alle nødvendige dokumenter er sendt til Brønnøysundsregistret
 • Reisestipendet overføres til foreningen
 • Vi prøver oss med en grillkveld 9. juni

 

Sak 9 – 2015: Orientering ved konservator

 • Har god kontroll på DB 605 med tanke på deler som fortsatt mangler
 • Snart kan Me 109 snus. Cockpit og bakkropp er sammenføyd.
 • Bjørn Meyer kommer for å hjelpe oss med sveiseoppgaver som har stått å vent.
 • Planer om å hente ned noen flere deler til Ju 52 fra Nonsfjellet.

 

Sak 10 – 2015: Alexander Dobrowen

Takkebrev for bildene vi mottok er sendt til AD. Tilbake fikk vi enda mer informasjon om operasjonen han var med på.

 

Sak 11 - 2015: Utlysing av stilling som gjenstandskonservator på Norsk Luftfartsmuseum

Bodø Luftfartshistoriske Forening er ikke fornøyd med utlysningsteksten slik den foreligger i dag. Vi mener at en gjenstandskonservator ved NL må ha teknisk kunnskap om fly ikke bare ”interesse for fly og luftfart” som det står i teksten.

Vedtak: Et skriv sendes til styret ved NL hvor vårt syn kommer frem.

 

Bodø 6. mai 2015

 

Arvid Martinussen

 

Styremøte i BLHF.
Mandag 13. april 2015.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge
 • Alf Staurvik
 • Birger Larsen
 • Torgeir Aanesen

 

Forfall:

 • Ivan Kristiansen

 

Sak 5 – 2015: Administrasjon.

 • Diverse skriv i forbindelse med avholdt årsmøte fikk de nødvendige underskriftene.
 • Kontingentfakturaene sendes ut i disse dager.

 

Sak 6 – 2015: Orientering fra konservator Birger Larsen.

Fra besøk på messe i Tyskland:

 • Fått tak i viktige deler til DB 605.
 • Fått skilt til sidepanelet til Ju 88.
 • Fått nye kontakter med tanke på fremtidig byttehandler av deler.

Me 109:

 • Litt klinking gjenstår så kan flykroppen snues i rett posisjon.
 • Mål: Få flyet på understellet (leggene) i løpet av mai.

 

Sopwith Baby:

 • Er ferdig pakket og klar for transport til Bodø.
 • Får tilsendt deler fra Marinemuseet i Horten.
 • Motoren står nesten ferdig restaurert i Bergen.

 

Sak 7 – 2015. Erstatte utslitt verktøy.

 • Vedtak: Utslitte tenger kan kjøpes inn. Ta en oversikt.

 

 

Bodø 16. april 2015

 

Arvid Martinussen

ref

Årsmøte i Bodø Luftfartshistoriske Forening.

 

Møtet ble holdt i Olav V gt. 120 onsdag 18. mars 2015.

 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling.

 • Innkallingen godkjent.

 

Sak 2: Valg av møteleder og referent.

 • Formannen ble valgt til møteleder og sekretæren til referent.

 

Sak 3: Årsberetningen.

Formannen gikk gjennom årsberetningen og sekretæren tok for seg hjemmesida.

I forbindelse med foreningens aktiviteter ble det påpekt at to navn var uteglemt. Det vil bli rettet opp.

 • Årsberetningen ble godkjent med nevnte merknad.

 

Sak 4: Regnskap.

Kasserer gjennomgikk regnskapet, som for øvrig var godkjent av revisor.

 • Regnskapet ble godkjent.

 

Sak 5: Innkomne saker.

 • Det var ikke kommet inn saker til behandling på årsmøtet ved fristens utløp.

 

Sak 6: Kontingent for 2015.

 • Vedtak: Kontingenten holdes uforandret.

 

Sak 7: Budsjett for 2015.

 • Det er ikke satt opp eget budsjett for inneværende år.
 • Årsmøtet gikk inn for at ”Utgiftene må stå i forhold til inntektene”.

 

Sak 8: Valg.

 • Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Styret for kommende periode blir som følger:

 

 • Formann: Gunnar Koch.
 • Nestformann: Birger Larsen, gjenvalgt for 2 år.
 • Kasserer: Gunnar Koch.
 • Sekretær: Arvid Martinussen.
 • Styremedlemmer: Torgeir Aanesen og Ivan Kristiansen. Ivan Kristiansen gjenvalgt for 2 år.
 • Vara for styremedlemmer: Ketil Lunde og Asbjørn Borge. Begge gjenvalgt for 2 år.
 • Verkstedleder: Alf Staurvik.

 

Valgkomite: Johan Arnold Wik og Roy Rusten. Roy Rusten nyvalgt for 2 år.

 

Revisor: Eva Leivset

 

Til å skrive under protokollen ble valgt Roy Rusten og Ketil Lunde.

 

 

Bodø 19. mars 2015

 

 

Arvid Martinussen

referent

 

 

 

Roy Rusten                                                                                             Ketil Lunde

 

Bodø Luftfartshistoriske Forening

Referat fra Styremøte 9. mars 2015

Til stedet: Gunnar Koch, Birger Larsen, Ivan Kristiansen, Alf Staurvik, Torgeir

Aanesen, Asbjørn Borge, Ketil Lunde.

Sak 1: Fra styret i Norsk luftfartsmuseum

Formannen orienterte om aktuelle saker fra NL så som økonomi, diverse

byggeplaner og plan for ny sivil utstilling.  Ny sivil utstilling vil ta lengre tid å

anlegge enn tidligere antatt.

Sak 2: Konservatoren orienter

Bf 109 ventes ferdig til snuing i løpet av måneden.  Birger drar i begynnelsen av

april til Speyer, og tar deretter ferie til begynnelsen av mai.

Sak 3: Regnskap for 2014

Regnskapet for 2014 ble fremlagt.  Gledelig er en betydelig økning i kontigent-

inntektene. Regnskapet viser et overskudd på kr 2.715,54.  For 2015 anbefales

at alle driftsutgifter vedrørende Kaffebaren samles i en post.

Sak 4: Forsikring

I forbindelse med regnskapet ble forsikingsbeløpet for verktøy og innbo tatt

opp.  Det bør vurderes om dagens verdifastsettelse er riktig.

Sak 5: Fresemaskin.

Den lille fresemaskinen er i uorden. Roy og Alf går gjennom maskinen og

undersøker om det kan skaffes nye deler.  Hvis nye deler ikke kan skaffes,

vurderes kjøp av ny maskin.

Sak 6: Tur til Gardermoen

Foreningen har et reisestipent på kr 10.000,- stående hos Luftforsvarsmuseet.

Det forslåes å bruke stipendet til en studietur for dugnadsgjengen til

flysamlingen på Gardermoen i forbindelse med pakkingen av Sopwith Baby.

Flysamlingen har gratis rom med 8 senger for besøkende.  Turen vil gå i slutten

av mars.

Sak 7: Årsmøtet.

Det er ikke meldt inn noen saker til behandling på årsmøte.  Årsmøte avsluttes

som vanlig med kaffe og kake.

Sak 8: E-post programmet.

E-post programmet har hengt seg opp. Espen Kristensen har ordnet

dataprogrammet for oss.  For jobben gies han en passe gave.

referent Gunnar Koch

Styremøte i BLHF.
Mandag 12. januar 2015.
Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120
kl. 1800.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Ivan Kristiansen
 • Asbjørn Borge
 • Birger Larsen

Forfall:

 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

 

 Sak 1 - 2015: Årsmøtet 2015.

Tidspunkt for årsmøtet 2015 er satt til onsdag 18. mars.

Sak 2 – 2015: Medlemsmøte.

Poju Stephansen utviklet forsvarets droner og var med på utviklingen av radiokontroll. Vi har fått han som foredragsholder på et medlemsmøte som er et samarbeid med forsvarsmuseet..

Tidspunktet for foredraget offentliggjøres senere.

 

Sak 3 – Siste styremøte i Norsk Luftfartsmuseum.

Formannen ga en oppsummering fra siste styremøte i NL.

 

Sak 4 – Fra konservator.

DB 605, motor til Me 109: Ytre aggregater monteres etter hvert som de er klare. Noen detaljer mangler, men kan trolig skaffes.

BMW 132: Vi har fått plugghettene som manglet. Låsene for plugghettene er under produksjon.

Bodø 12. januar 2015.

Arvid Martinussen

sek