Bell 47- D1


 

     

Bell 47, verdens første sivile helikopter, ble tatt i bruk i 1946.

Ulike varianter av typen var i produksjon i nesten 30 år. Bell-47D fikk den karakteristiske kuppelen av plexi-glass. De vanligste bruksområdene var ambulansetjeneste, rednings- og observasjonsoppdrag.

Bell Aircraft Corporation var kjent for sine jagerfly, P-39 Airacobra og P-63 Kingcobra. Fabrikken bygget USA’s første turbojetjager P-59 Airacomet og Bell-X1, som Charles Yeager gikk gjennom lydmuren med 14. oktober 1947. Bell Helicopter Corporations første helikopter, Bell 47, var verdens første typegodkjente sivile helikopter, og var i produksjon i over 25 år.

Historikk i Norge

Da Luftforsvaret skulle etablere en redningstjeneste utstyrt med helikopter, undertegnet Norge i september 1952 en kontrakt med Bell Aircraft Corp. om levering av 6 Bell 47 D-1.

Norges inntreden i Nato i 1949 medførte økte tilførsler av materiell og større aktivitet, spesielt i Luftforsvaret. Dette aktualiserte spørsmålet om utvidelse av Luftforsvarets redningstjeneste. Sjøredningstjenesten var hittil blitt ivaretatt av 333 skvadron med Catalina sjøfly. Flytypen var imidlertid ikke brukbare til redningsoppdrag over land. Flere land hadde allerede innført helikopter i rednings og ambulansetjenesten. Luftforsvaret ønsket også en redningstjeneste utstyrt med helikoptre.

Under Koreakrigen hadde Bell 47 med den karakteristiske pleksiglasskuppelen gjort seg bemerket. Det var denne typen som ble valgt av Luftforsvaret, og den 24 sept 1952 ble kontrakt undertegnet i Forth Worth i Texas om levering av 6 stk Bell 47 D-1. Helikoptrene ble levert gjennom Østermanns Aero, som også tok seg av opplæring av de første mannskapene. Etter to måneders undervisning og trening, kunne 4 av helikoptrene flys hjem til Sola den 13. april 1953. De to siste maskinene ble sendt til Horten Flyfabrikk for montering. Redningstjenesten ble til å begynne med organisert i helikopterseksjoner på Rygge, Sola, Ørlandet og Bodø. Senere ble betegnelsen endret til «Støttevinger».

Ettersom rednings- og ambulanseoppdrag ofte måtte utføres under meget vanskelige forhold, som mørke og dårlig vær, var det flere havarier og uhell med helikoptrene.

    

Allerede i november 1953 ble 2 Bell 47D-1 skadet. Det første måtte nødlande ved Dal øst for Gardermoen. Det andre havarerte på Sola den 14. november. Her mistet flygeren kontrollen etter at en bolt hadde skrudd seg løs i halerotoren. Begge helikoptrene ble reparert og heldigvis kom ingen til skade under havariene. Flere helikoptre ble anskaffet for å erstatte havariene, og totalt fikk Luftforsvaret 14 helikoptre av typen Bell 47. I 1971 var det slutt for helikoptertypen i Luftforsvaret.

Museets Bell

Museets Bell 47 er av typen D-1 og er et av de 6 første som kom til landet 13. april 1953. Dette helikopteret har vært i kontinuerlig drift i Luftforsvaret fram til 1968 da det ble solgt til A/S Flytransport, Hamar og sivilt registrert. Helikopteret ble tatt ut av bruk i 1977, og igjen overtatt av forsvaret, men da av Forsvarsmuseet. Forsvarsmuseet ga helikopteret i gave til Norsk Luftfartsmuseum, hvor det har vært utstilt siden åpningen i 1994.

Historikk

Kjennetegn: LN-ORW Bell 47G (632), 1952 PI KK-P(LF)/BE-A(LF)/JT-O(LF)

Reg. 21.06.1972 Helilift AS, Hamar, 03.03.76 Sigve Fosmark, Lysebotn, cld 06.11.92, overlatt til Forsvarsmuseet i bytte mot en UH-1B (LN-ORW), så gitt til Norsk Luftfartsmuseum.

Bell 47 er en gave fra Forsvarsmuseet til Norsk Luftfartsmuseum.

Tekniske data:

 Motor: 1 Franklin 6V4-200-C-32, 200 Hp

 Kapasitet: Pilot, passenger• Lengde: 8,3 m

 Vingspenn: 10,7 m

 Høyde: 2,8 m

 Maks vekt: 950 kg

 Maks hastighet: 200 km/t

 Maks høyde: Ca 4000 m

 Rekkevide: 380 km

                                                              
                                                         

 

 

Bell 47, The World's first civilian helicopter, came into use in 1946.

Bell Helicopter Corporation’s first helicopter, Bell 47, was the first approved civilian helicopter and was in production for more than 25 years.

Bell 47D got the distinctive dome of plexi-glass. The most common missions were ambulances, rescue and observation.

Bell Aircraft was known for its fighters, P-39 Airacobra and P-63 King Cobra. The company also built America's first turbo jet fighter P-59 Airacomet and Bell X1 in which Charles Yeager broke the sound barrier on the 14th of October 1947.


History in Norway

Norway's entry into NATO in 1949 resulted in increased inputs of military equipment and greater activities, especially in the Air Force. This actualizes the issue of expansion of the Air Force rescue capacity.

The Sea Rescue Service had so far been attended to by the 333 Squadron with Catalina seaplanes, but this aircrafts were not usable for rescue operations over land. Therefore the Air Force wanted a rescue service based on helicopters. 

During the Korean War Bell 47 with the distinctive Plexi-glas dome became well known. It was this kind of helicopter that was selected by the Norwegian Air Force, and on Sept. 24 1952 a contract was signed in Forth Worth, Texas, for the delivery of 6 Bell 47 D-1.

The helicopters were delivered through Østermanns Aero AB in Sweden. They were also responsible for the training of the first crews. After two months of teaching and training, 4 helicopters were flown home to Sola on April 13 1953. The two remaining machines were sent to Horten Aircraft Factory for assembly.

 

The rescue service was initially organized in helicopter sections at Rygge, Sola, Ørlandet and Bodo. Later their designation was changed to "Support Wings."

As rescue and ambulance missions often had to be carried out under very difficult conditions, like darkness and bad weather, there were several crashes and incidents involving helicopters.

Already in November 1953, two Bell 47D-1 were damaged. The first had to make an emergency landing at Dal east of Gardermoen. The second was wrecked at Sola on November 14. Here pilot lost control after a bolt had turned loose in the tail rotor. Both helicopters were repaired and fortunately no one was harmed during the accidents. Several helicopters were acquired to replace casualties and in total the Air Force received 14 Bell 47 helicopters. In 1971 it was finally over for the Bell 47D-1 in the Norwegian Air Force.

The Bell 47 at the museum.
The Bell 47 at the museum is a D-1 and is one of the first 6 which came to Norway on April 13, 1953. This helicopter was in continuous operation in the Air Force until 1968 when it was sold to A/S Air Transport, Hamar and got a civilian registration. The helicopter was taken out of service in 1977, and returned to the Defense Museum. The Defense Museum later donated the helicopter to the Norwegian Aviation Museum, where it has been exhibited since the opening in 1994.

 

                           Les mer: http://no.wikipedia.org/wiki/Bell_47