Blanik L 13


 

     

L-13 Blanik er et to-seters Tsjekkisk seilfly bygget helt i aluminium, og har vært produsert uforandret fra tidlig i 1956 . Det er etterhvert blitt levert mer enn 1200 fly til 36 land.

På grunn av sin solide konstruksjon og anvendelighet til mange typer flyging, og gode ytelser/flyegenskaper, har det vært mye brukt både på seilflyskoler og konkuranser.

Canopy(kabinkuppelen) er hengslet og kan kastes av i nødsfall.

Av de ca 1200 produserte fly er 700 gått til seilflyskoler i det tidligere Sovjet-Unionen.

12 ganger har Blanik vært på verdensrekordlisten for tosetere, og typen innehar også mange nasjonale tsjekkiske rekorder. I 1967 fløy russeren Juri Konzentsor den 3. juni 921,954 km i strekkflyging, og i dameklassen satte strekkrekord også 3 juni med 864,862 km.

Den chilenske seilfygeren Alejo Williamson fløy over Andesfjellene med Blanik, det nesthøyeste fjellkjede i verden. For det fikk han i 1969 Lilienthal-medaljen.

I 1969 utviklet den tsjekoslovakiske flyindustri en toseters motorglider med utgangspunkt i Blanik. Den ble utstyrt med en Jawa-motor M-150, med 42 hk som drev en trepropell, L-210.

Den motoriserte versjon fikk typebetegnelsen L-13J Blanik.

 

Blanik LN-GGS som er utstilt i museet ble innkjøpt av Luftforsvaret og brukt av Norsk Aero Klubb for å fremme flyinteressen blant ungdom. Det ble registrert 1. juli1959.

21. juni 1961 ble det omregistrert til NAK, til Oslo Flyklubb 25.sept. 1963, 30 juli 1974 til P.Holter Sørensen og H:G: Lund, 22.april 1975 til Borg Flyklubb Grålum, og 12 sept.78 til Tønsberg Flyklubb.

Etter at det var utgått på gangtid ble det etter en tids lagring av Tom Arheim utlånt til Forsvarsmuseets Flysamling.

Flyet er en gave fra FMS til Norsk Luftfartsmuseum.

Tekniske data:

Vingespenn 16,20 m

Lengde 8,40 m

Vingeareal 19,15 m²

Tomvekt 292 kg Lasteevne 208 kg Startvekt 500 kg

Vingebelastning 24,60 kg/m²

Minstehastighet 60 km/t

Maxhastighet 250 km/t

Synkehastighet ...0,82 m/sek ved 83km/t

Glidetall 28

                                                  
 

L-13 Blanik is a two seat Czech glider built entirely of aluminum, and has been manufactured unchanged from early 1956. Over the years more than 1,200 aircrafts has been delivered to 36 countries.

Because of its solid construction and applicability of many types of flying, and good performance / flying characteristics, it has been widely used both at gliders schools and for competitions.
The canopy (cabin dome) is hinged and can easily be removed in case of an emergency.

Of the approximately 1200 aircrafts manufactured, 700 went to glider pilot schools in the former Soviet Union.
12 times Blanik has been on the list of world records for two seat gliders, and also holds many national Czech records. On June 3rd 1967 the Russian Juri Konzentsor sat a new record in cross country flying when flying 921,954 km, and at the same day a new record in cross country flying for ladies was set when a lady flew 864,862 km.

The Chilean pilot Alejo Williamson flew over the Andes, the second highest mountain range in the world with a Blanik. For this he received in 1969 the Lilienthal Medal.

 

             


The same year the Czech Aviation Industry developed a two seat motor glider based on Blanik. It was equipped with a 42 hp Jawa engine M-150, and a wooden propeller, L-210.
The motorized version got the type designation L-13J Blanik.

Blanik LN GGS which are exhibited in the museum was purchased by the Air Force and used by Norwegian Aero Club to promote the interest for flying among the youth. It was registered 1. juli1959.

21. June 1961 it was re-registered to NAK,

25. Sept. 1963 Oslo Flyklubb

30. July, 1974 to P.Holter Sørensen and H. G. Lund,

22. April 1975 to Borg Flyklubb, Grålum

12. Sept 1978 Tonsberg Flyklubb.

After its flying time had expired Tom Arheim stored it for a period before it was loaned to the Defense Museum’s Plane Collection. The plane is a gift from FMS to Norwegian Aviation Museum.