Islander

Britten-Norman Islander

I slutten av november 2013 ble LN-MAF, som inntil da hadde stått lagret på Sola, pakket og sendt til Bodø. Her sto den lagret i Hangar 9 frem til januar 2016. I forbindelse med ny sivil utstilling ble det bestemt at flyet skulle inn iutstillingen. Som vi har opplevd noen ganger før, ble det plutselig armer og bein, mest fordi ting helst skulle vært gjort i går, og oppdragsgiver ikke hadde oversikt over hva som måtte gjøres og hvor lang tid selv enkelte tilsynelatende små oppgaver kan ta.

Arbeidet kom i gang i uke 2 - 2016. Flere jobber pågår samtidig: Ivan gjør platear beidet, Birger og Bjørn lager hovedunderstell slik at flykroppen kan taues. Alf er fullt opptatt på maskinverkstedet med å lage deler til understellet. Andre gnikker og skrubber på den utvendige skitten. Tanken er å bevare den gamle lakken. Flyet skal se brukt ut, slik det var på slutten av tjenestetida, men før det crashet. Vingen, som er i ett stykke, tjente en tid som dekorasjon i en pizzabar i Stavangerområdet. Vi har ikke fått detaljoversikt over statusen på den ennå, men der ligger en god del arbeid og venter. Godt er det å vite at vi har god kontakt med ei gruppe i England som sammen med fabrikken jobber for å bevare noen av disse flyene. De har lovet oss hjelp med både råd og deler.

Om Islanderen på Solas hjemmeside.

Noen faktaopplysninger om LN-MAF

 

     
26.09.2016    
     
 

Islanderen begynner å se neste fedig ut - fra denne siden.  Fortsatt mangler hovedhjul og dør på motsatt side.  Alf har dreid nye deler til understellet.  De går til sveising i morgen,  Arnt Espen Skipnes på Sola lager nytt vindu til bakre dør, så om litt vil fly se omtrent komplett ut utvendig.  Det mangler forsatt VHF-antenner og deksel til navigasjonslys og ikke minst et balanseror.

Med hilsen BLHF

Gunnar Koch

 

 

 

 
01.06.2016    

Vi blir ikke kvitt Islanderen på enda ei god stund. Ekspertene som mente det var fort gjort å få den opp og stå i en presentabel tilstand skulle hatt en dag eller to i verkstedet, ikke som observatører men med kost, malingsrulle eller pensel i neven. Tenker pipa hadde fått en annen lyd. Når det er sagt så går det framover med arbeidet, som utføres i kjent "Bodø-kvalitet".

En av hovedleggene er kommet på bordet, samtidig som det jobbes med motornaceller, motorfester og midtseksjonen på vingen.

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Motordekslene er fulle av skitt men ellers i bra stand. Målet er at farge og lakk skal beholdes.

 

Etter et par timer med klut og adekvat rengjøringsmiddet ser dekslet veldig bra ut. Roy kan koste på seg et fornøyd smil.

 

 

 

 

18.05.2016

   

Vingen til Islanderen er i ett stykke og lang som et ondt år. Når den var kommet inn i verkstedet var det ikke mye plass til overs.

The wing for the Icelander comes in one piece and therefore is rather long.. When it came into the workshop there was not much room to spare.

 

 

En flap. Vi ønsket å beholde mest mulig av den litt matte og gulnete overflaten, mest mulig likt originalen. Det har vært en utfordring. Malingen/lakken er påført med en korthåret malingsrull fordi sprøytemaling ble for blankt, og vi måtte gjøre det inne i verkstedet, noe som ikke var helt i tråd med HMS.

A flap. We wished to keep the restored surfaces as like the original surfaces as possible, matte and with a little touch of yellow because of ageing. It has been a challenge. The paint / varnish is applied with a short-haired paint roller because the spray paint became too shiny, and we had to do the paint job inside the workshop, which was not fully in line with HSE.

 

 

 

 

Sideroret. Ketil vasket og gnikket forskiktig for ikke å ødelegge den originale malingen. Klikker du på bildet kan du ane den gamle merkingen under dagens maling.

The rudder. Ketil washed and rubbed it carefully not to ruin the original paint. Clicking on the image you can see the old marking under the current paint.

 

En stabel med deler til en motorgondol. Litt kan brukes, men mye er i en sånn forfatning at de kun duger som maler for produksjon av nye deler.

A stack of parts from an engine gondola. A few can be used over again, but a lot is in such a condition that they are only good enough as templates for making new parts.

 

 

 

 

 

 

Gummien i forkanten av vingen (avisning)var ødelagt og måtte fjernes. I tillegg må forkanten av vingen festes på nytt fordi mange av naglene var ødelagt av korrosjon.

Først tenkte vi å bare male forkanten svart og glemme gummibelegget (Se første bilde). Men så dukket det opp noen meter med brukt belegg som kunne brukes, samt noen bokser med egnet lim. Resultatet blir at forkanten får nytt belegg.

 

The rubber at the leading edge of the wing(deicing)was damaged and had to be removed. In addition, the leading edge of the wing had to be reattached because many of the rivets were destroyed by corrosion.

 

At first we thought to just paint the leading edge black and forget about the rubber coating. But then we were donated a few meters with used rubber coating that could be used over again, as well as some boxes with suitable adhesive. The result is that the leading edge gets a new fine rubber coating.

 

 

 

 

 

Når platearbeid skal utføres, blir det ofte en oppgave for Ivan. Noen ganger får han hjelp av John. På venne vingen er det mye platearbeid som gjenstår.

When it comes to sheet metal repairs, Ivan is the right man to ask for help. He sometimes gets help from John. On this wing there is a lot of metal work to be done.

 

 

Nye deler må lages og tilpasses. Hullene for naglene skal passe med gammelt og nytt. Det er Ivan som får den største jobben med å gjøre vingen ferdig.

New parts have to be made and customized. The holes for the rivets should correspond with old and new parts. Ivan has a big job to do before the wing is finished.

 

 

 

 

Ketil har et tålmod av en annen verden! Han har her et brett med skruer som fester diverse luker til vingen. Skruene er renset for korrosjon, grunnet og nå får de seg en omgang med lakk, påført med pensel. Skruene kan ikke se mer "brukt " ut.

Ketil is a patience guy. Here he has a piece of Styrofoam with a lot of screws used for attaching the various hatches to the wing. The screws are cleaned for corrosion, primed and at last given a couple of coats with paint, applied with a brush. The screws look as if they have seen better days.

 

Gunnar er gammel modellflyver og har hatt sine crash med påfølgende reparasjoner. Den erfaringen er god å ha når han må reparere et av motordekslene som var sterkt maltraktert. Når han er ferdig med sparkling og sliping, er skadene knapt synlig på ytterflaten, garantert!

Gunnar has been flying model airplanes for years, and had his shear of crashes and the subsequent repairs. The knowledge from repairing model airplanes is good to have when he has to repair one cowling which was heavily mutilated. When he is finished with the filling and sanding, the damage will be barely visible on the outer surface, guaranteed!

 

 

 

 
30.04.2016    

Her er bilder av vingene i verkstedet.  Det ene detaljebildet viser motorfestet og det andre det manglende motorfeste.

Vi har funnet mange skader på vingen allerede. Forkant er skadd og bakkant er skadd i tillegg til motornasellene.  Oversiden har vi ikke oversikt over enda.

Hilsen Gunnar

Det sies at vingen en gang i tiden var dekorasjon i en pizzabar i Stavanger.

 

From Gunnar:

Here are some pictures of the wings in the workshop. One detail picture shows an engine mount and the other where there should have been an engine mount.

We have located 
some damage on the wing already. The leading edge has some dents and so has the trailing edge. The engine nacelles also need a lot of repairs. So far we have just checked the under side of the wing. We don’t know what surprises an inspection of the upper side will bring.

PS! It is said that the wing once was decoration in a pizza bar in Stavanger.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
28.04.2016

 

 

Ny vri: Havarert Islander berget av NAF's bergingsbil.

Arbeidet med skroget til Islanderen er kommet langt, men ikke helt ferdig. Nå flyttes den til et lager på flystasjonen for å gi plass til vingen inne i verkstedet. Da er bergingsbilen til NAF god å ha. Når tid skroget blir tatt tilbake og gjort ferdig vites i skrivende stund ikke.

 

New twist: Crashed Islander salvaged by NAF's rescue truck.

The work on the hull of Islander is proceeding, but not quite finished. Now the hull is moved to a hangar at the air base to accommodate space for the wings inside the workshop. Then the rescue car belonging to NAF became handy. When the remaining repairs of the hull will be done is hard to say, but a complete Islander is supposed to be displayed in mid December 2016.

 

 
 

 

 

 
24.04.2016    
Innvendige paneler kommet på plass  

Til venstre, klikk på bildet: Gunnar har fått på plass det meste av innvendige paneler. Det ser veldig bra ut!

Under, klikk på bildene: Arbeidet med haleflata er kommet så langt at den kunne prøvemonteres. John og Ivan er montører.

 

To the left, click on the image: Gunnar has installed most of the interior panels. It looks very good!

Below, click on the images. The restoration of the tail feathers has come so far that they could be test assembled. John and Ivan is performing the test..

 

 

 

 

 
 
     
 

 

 
 

 

 

 
04.04.2016    
 

Roy og Mike rubber og polerer for å få jevnest mulig glans på skroget. Mest  mulig av den gamle lakken skal beholdes, men noen steder har det vært nødvendig å påføre ny lakk. Problemet som da oppsto var at den nye lakken ble for blank og derfor måtte mattes noe ned. Etter en god del jobbing og litt eksperimentering blir resultatet meget bra.

Roy and Mike are rubbing and polishing the fuselage to obtain a smooth and even finish. Most of the old paint should be retained, but in some places it became necessary to apply a coat or two with new paint. The combination of old and new paint resulted in different gloss, and had to be dealed with. After a great deal of work and a little experimentation, the result was absolutely acceptable.

 

 

 

 

 Ketil jobber med å tilpasse nesekonen. Den hadde fått seg en liten støyt og da er det lett at skruhullene ikke står over ens.

 

Ketil is trying to make the nose cone fit to the nose. The cone had got some minor dents but it was enough to create a mismatch between the screw holes in the cone and the fuselage.

 

 

 

 

 

Bildet til venstre: Ivan lager ei ny plate  til ene vingetippen. Vingetippene utgjør en del av drivstofftankene på Islander.

Picture to the left: Ivan is making a new skin to one to one of the wing tips. The wing tips are a part of the fuel tanks system at the Islander.

 

 

 

 

 

Bilde over: Gunnar har påtatt seg jobben med å få på plass panelene innvendig. Vi hadde noen få av de opprinnelige panelene, men de fleste måtte lages på nytt uten å ha noen maler å gå etter. Så langt ha han fått det fint til.

Bilde til høyre: Når panelene skal på plass er det trangt og arbeidsstillingen en utfordring, men det går.

Photo above: Gunnar has undertaken the task of restoring the inside panels. He had just a few of the original panels. Therefore he had to recreate several new panels without having any templates as models. The result so far looks good.

Photo to the right: The aft of the fuselage is quite cramped and the working position became a challenge, but the panels were installed.

        

 

 

   
     

 

 

09.03.2016    

På høyre side av skroget måtte ei stor plate byttes ut. Den hadde revnet da understellet slo opp i skroget da flyet krasjet. Det er meningen å beholde mest mulig av den originale lakken. For å lette arbeidet ble plata lakkert før den ble satt på plass.

 

 

On the right side of the fuselage a rather big area of the skin had to be  replaced. When the plane crashed, the right main landing gear broke and hit the fuselage and destroyed parts of the fuselage structure.

 It is intended to retain most of the original paintwork. In order to ease the work the new aluminum sheet was painted before it was put in place. 

 

 

 

En av vingetippene er tatt inn i verkstedet. Den tjente også som drivstofftank. Skitten og bulket som den er, kreves en god del jobbing før den kan godkjennes.

 

One of wingtips is taken into the workshop. It also served as a fuel tank. Dirty and dented as it is, it requires a great deal of work before it can be approved.

 

 

 

 

Gunnar lager innerpaneler av aluminium til dørene. Islanderfabriken har brukt paneler både av plast og aluminium. Man tar det man har!!

 

 

 

 

 

Gunnar makes inner panels of aluminum for the doors. The Islander factory seems to have used panels of both plastic and aluminum. You take what you have !!

 

 

 

 

   
     
 

 

 
24.02.2016    

Hver dag jobber 4-5 mann med å få Islanderen klar for utstilling. Ivan gjør mesteparten av platearbeidet sammen med John. De borer ut nagler, løsner plater, retter opp spanter og plater og setter det hele sammen igjen. Selv om flyet så bra ut sammenliknet med mye annet vi har hatt innom verkstedet, er det likevel mye arbeid.

 

Gunnar og Mike (vår nye konservator) jobber med å fjerne korrosjon, særlig rundt nagler og i plateskjøter. Ketil gjør en del reparasjoner av diverse art. Det er arbeid i lang tid framover, og ennå har vi ikke begynt på ror og vingeflater.

 

Even if the Islander was good looking compared to other wrecks we have had in the workshop over the years, it takes many working hours until it is ready to be introduced to the public. Gunnar and Mike (our new curator) removes corrosion around the rivet heads and along the panel joints. Ketil does different smaller jobs. The work to get the Islander ready will last for several months to come.

 

 

 

 

 

 
12.02.2016

 

 

 

De som har påtatt seg jobben med å restaurere Islanderen tar oppgaven alvorlig. Det jobbes intenst med å få rettet ut småskadene, gjort flyet rent og få fjernet korrosjon.

Those who are engaged to the restoration job on the Island take the job seriously. They work intensively to repair dents made when the aircraft crashed, to clean the fuselage both inside and outside and remove corrosion.

 

Det er spreke mekanikere som er engasjert. John, som borer ut nagler på bildet til venstre, fylte nettopp 80 år, ellers er alderen mellom 60 og 80.

It is vigorous mechanics engaged. John, who is drilling out rivets on the picture to the left, just celebrated his 80 years birthday, otherwise, the age span from 60 to 80.

 

 

   

11.02.2016

   

Oppdatering på Islander.

De siste dagene har arbeidet med Islanderen for alvor skutt fart. Ivan har startet arbeidet med skrogreparasjonene. Fremme i snuta er plater utboret og rettet opp. Her er det nå klart for klinking. Skaden på høyre siden der understellet traff da det kollapset er nå under arbeid. En del mindre skader på skroget gjenstår også å utbedre.

Innvendig er flyet rengjort og det ser nå mye bedre ut.

Flyet er satt ned på det foreløpige understellet men på grunn av den lave bakkeklaringen er det bygget opp med paller under hjulene. (Ivan trenger plass for å bore ut plater.)

Arbeidslaget er med andre ord godt i gang!

 

 

Islander update.

Last days have seen great activity on the Islander. Ivan has started on the structural repairs of the fuselage. Structure in the nose area have been removed and repaired and made ready for riveting. The damage on the right side of the fuselage (where the main gear collapsed and hit the fuselage) is now being repaired. Some minor damage to the fuselage are also awaiting repairs.

On the insides the fuselage has been cleaned and are also being repaired.

The fuselage is now resting on the makeshift landing gear and on pallets  due to little clearance between fuselage and the ground. (Ivan needs more space for his work.)

All in all a good start!

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

04.02.2016

 

 

The Islander is in the works. Ivan is doing the sheet metal repairs. Birger and Bjørn is making the makeshift main landing gears allowing us to tow the fuselage on wheels. (The original mains are mounted in the wing.) Alf is busy making necessary parts for the landing gear while others are busy cleaning the painted parts. As of now it seems that most of the original finish can be kept

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2016

 

 

Islander I farta!

Vi har I dag fjernet tralla som vi brukte for å transportere flykroppen fra lager og til verkstedet. Det neste vil være å forarbeide et sett med hovedunderstell som festes i flykroppen. Dette på grunn av at hovedunderstellet er festet i vingen når flyet er sammenmontert. Det vil vesentlig lette det vidre arbeidet med flyet at det lettvint kan flyttes. Dette gjør vi i neste uke.

 

 

Islander in full speed!

We have today removed the trolley used to transport the Islander from the storage and to the workshop.

Next will be to make main gears to allow for towing of the airplane. (The main gears are normally in the wings.)

This will be performed next week.

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi trenger så klart noen deler, også i cockpit. Gode kontakter i England, som jobber med samme flytypen, har lovet å hjelpe oss. Situasjonen er derfor langt fra håpløs.

Ledningsnettet som hengerløst fra taket innvendig er representstivt for hva som kreves av innvendig arbeid. Her trenges rengjøring og fjerning av korrosjon før ting kan settes på plass.

 

 

 

 

 

 

 

LN-MAF har forlatt hangar 9 til fordel for verkstedet i Olav V gate. Her skal den restaureres før den skal inn i den nye sivile utstillingen.

Foreløpig er det gjennomgang av flyet for å finne ut hva som må gjøres. Det holder ikke med bare en vask og polering. Her er en god del utretting av plater og fjerning av korrosjon.

Vår nye konservator sier han gleder seg til jobben.

 

 

 


Inn i hovedverkstedet kommer om ikke så lenge en Britten Normann Islander. Flyet ble i sin tid operert av flyselskapet Norwings, og er det eneste flyet som har overlevd med originalmalingen. Flyet vil bli restaurert og gjort klart for museets nye sivile utstilling. Arbeidet med utstillinga er allerede i gang.

Det var alt for denne gangen.

Hilsener fra et iskaldt Bodø.

       

Going into the main workshop not long from now will be the Britten-Norman Islander. This airplane was operated by the company NORWINGS and is the sole example still remaining in its original colors. This one will be restored and made ready for our new exhibition (civilian part)currently being worked at.

So much for now! If you need more pictures of our Yellow 3, just tell and I shall deliver!

I can clearly see that it will be a busy retirement!!