CESSNA T-37 «TWEET».

 

 

 

  

   

T-37 «Tweet» er et to-motors primærtreningsfly for opplæring i grunnleggende jet- fly operasjoner, såsom instrumentflyging, formasjonsflyging og nattflyging.

Det var det første jetflyet i USAF som var bygget fra grunnen av som et treningsfly, i motsetning til T-33 som var en modifikasjon av F-80.

Flyegenskapene hjalp elevene til en lettere overgang til større og hurtigere fly som T-38 «Talon» senere i opplæringsprogrammet.

Det at elev og instruktør satt ved siden av hverandre, gjorde det lettere for instruktøren og observere og kommunisere med eleven.

Prototypen XT-37 fløy første gang 12 oktober 1954, og den første produksjonsmodellen T-37A fløy første gang 27 september 1955.

Den hadde da prototype-motorene YJ69-T-9, bygget av Continental, og som utviklet 920 lb (417 kg) skyvekraft.

Det gikk sent med innføringen av T-37A , som det ble bygget i alt 534 av, da det ble nødvendig med en rekke forandringer og modifikasjoner før den kunne aksepteres til treningsformål.

Først i 1957 ble T-37A tatt i bruk av USAF .

I 1959 kom T-37B som i forhold til T-37A hadde sterkere motorer, nytt instrumentpanel med bedre kommunikasjons og navigasjonsutstyr.

Etterhvert ble alle «-A» modifisert til B-standard.

T-37C, med muligheter for våpen, og med ekstra brennstoff, ble bygget for eksport.

   

Både T-37B og -C er i tjeneste i flere allierte flyvåpen.

I alt ble det bygget nesten 1300 T-37a -B,-C utgaver før produksjonen ble stoppet sent i 1970.

Tekniske data:

Type: Toseters primær-jettreningsfly

Motor: (T-37B/C) to 1025 lb (465 kg) skyvekraft Continental J-69-T-25 turbojet.

Ytelser: (T-37B) Max hastighet i 20 000 fot (6 100 m) 425 mph (684 km/t).

Rekkevidde med marsjhastighet i 35 000 fot (10 670 m) er 870 miles (1400 km).

Vekt: (T-37B) Max avgangsvekt 6,574 lb (2982 kg).

Vingespenn: 33 fot 9 tommer (10,29 m)

Lengde: 29 fot 3 tommer (8,92 m)

Høyde: 9 fot 2 tommer (2,79 m)

Bevepning: To 250 lb (113 kg) bomber, eller fire Sidewinder missiler.

Eller en pod som kan inneholde 0.5 in (12,7 mm) maskinkanon,

To 2,75 in raketter og fire 3 lb (1,4 kg) øvingsbomber.

 


 

T-37 "Tweet" is a twin-engined primary trainer built for training in basic jet aircraft operations, such as instrument flying, formation flying and night flying.

It was the first jet in USAF which was built from scratch as a trainer, as opposed to T-33 which was a modification of the F-80.

Flying characteristics helped students to an easier transition to bigger and faster aircraft like the T-38 "Talon" later in training.

The fact that student and instructor were sitting side by side, made it easier for the instructor to observe and interact with the student.

The prototype XT-37 first flew October 12, 1954, and the first production model T-37A flew September 27 1955.

It was equipped with the prototype engines YJ69 T-9, built by Continental, which developed 920 lb (417 kg) thrust.

 

                                                                   
 

It lasted with the introduction of T-37A, which was built in a number of 534, because it was necessary with a number of changes and modifications before it could be accepted for training purposes.

Not until 1957 the T-37A was adopted by the USAF.

In 1959 came model T-37B as compared to T-37A had stronger engines, new instrument panel with better communication and navigation equipment.

Eventually all "A" models were modified to B-standard.

T-37C, with possibilities of carrying weapons and with extra fuel tanks, was built for export.

Both T-37B and -C are in service in several Allied air forces.

In all nearly 1,300 T-37a -B, -C editions was built until production was halted in late 1970.

                 Les mer: http://no.wikipedia.org/wiki/Cessna_T-37_Tweet