Norwegian Boeing 737-300

Flytting av Norwegians Boing 737-300 med kjennetegn LN-KKW til Norsk Luftfartsmuseum.


.

13.11.2020

Det er snart 5 år siden Norsk Luftfartsmuseum fikk overrakt LN-KKW i gave fra Norwegian. Det var en større gave enn museet var klar til å ta i mot, men samtidig kunne de ikke si nei takk. Flyet var og er fortsatt i god stand, og ble fløyet opp til Bodø.

Motorene ble demontert for fortsatt bruk i andre fly. LN-KKW ble midlertidig plassert utenfor Hangar 9 på Bodø Flystasjon. Fra første stund var det enighet om at plasseringen skulle være midlertidig. Nå finnes det minst to utgaver av "midlertidig", en kort og en lang. I tilfellet LN-KKW ble det den lange midlertidighet. 

I løpet av de snart 4 årene som er gått, har museet måttet tåle både kritikk og sure oppstøt. Heller ikke "Fake News" ble de spart for. Det var ikke måte på hva "forståsegpåere" visste å fortelle.

Da LN-KKW kom var museet inne i en periode med to store prosjekter som dro avgårde med millioner av kroner. 

1.Utstillingen ble kraftig omgjort. Det tok både tid og penger som for det meste ble hentet inn utenom de faste tildelingene.

2. En Norseman ble innkjøpt fra Sverige for å kunne brukes som en flyvende ambassadør for museet på diverse Air Shows. Det har base på Kjeller.

Plattformen som LN-KKW skulle stå på måtte lages, og for ikke å snakke om veien fram til museet, den var i følge ekspertene både lang, kronglete og nærmest i ubrukelig stand. Etter hvert som flyttingen ble diskutert, ble det mer og mer komplisert og dyrere og dyrere.

Så kom Sparebank1 NordNorge, Bodø Hovedflystasjon, Forsvarsbygg, AVINOR, Aviator og Widerøe på banen med penger, utstyr og "Know How". Da begynte ting å skje.

Fredag 13. november kl 1100 startet tauingen på de ubrukelige veiene, forbi lysmastene med landingslys som var blitt lagt ned og langs et gjerde som ikke lenger sto i veien fordi det var lagt flatt. På deler av ruten var ytterhjulene på understellet utenfor asfalten og rullet på grøftekanten, men veien holdt.

Operasjonen hadde fått et vindu på 90 minutter av AVINOR. Innenfor den rammen måtte arbeidet være gjort. Det klarte de med glans.

Sånn kan det gå når fagfolk får bestemme og blir satt til å utføre jobben.

Gratulerer alle involverte med en vel utført jobb!

Text in English

Se museets video av flyttingen:

https://www.facebook.com/watch/?v=5032963273388358

Fra Avisa Nordland: Klikk på linken

Ferdig med transporten på militært område. Så langt alt vel.

The transport at military area is over. So far so good.

Det var trangt og litt skummelt å komme ut av porten. Noen av hovedhjulene rullet på torvkanten enkelte steder.

It was cramped and a little scary to get out of the gate. Some of the main wheels rolled on the edge of the peat in some places.

Så en tur inn på plassen foran avd. Flyfag for å få litt mere alburom før den videre ferden.

Then a short visit to the square in front of the aviator mechanic school to get a little more space needed to make a turn before the next trip.

Flyet ble elegant svinget inn på de nyanlagte veien mot oppstillingsplattformen. Ikke noe fram og tilbake og annet mukkel.

The aircraft was elegantly turned onto the newly constructed road towards the installation platform. Nothing back and forth and other muck.

Inn på plattformen som så ut til å tåle vekta fint.

Then it entered the platform that seemed to withstand the weight nicely.

I riktig posisjon. Tok seg godt ut i ettermiddagsola.

In the right position at last. Looking good in the afternoon sun.

20.10.2020

Arbeidet går framover. Nå er det finpussen og kantene som står for tur.

12.10.2020

Nå er gravinga over, og gropa er fylt opp med stein, kult og pukk. Alt sammen er komprimert etter alle kunstens regler.

De flest så nok for seg en platting i armert betong.Det blir det ikke. Plattingen steinlegges med beleggstein i betong. Så kan man lure på om det er sterkt nok for å bære flyet. Vekta er oppgitt til å være ca 15 tonn pr. hovedhjul, og ca 2 tonn på nesehjulet. Skeptikerne rister på hodet, ekspertene nikker. Bare tiden vil vise. Fint er det i alle fall så langt.

Now the excavation is over, and the pit is filled with rocks, crushed rocks and gravel. The mix is compressed according to the best of rules.

Most people probably envisioned a platform in reinforced concrete. It will not be so. The platform is made of concrete paving stones. Then one can wonder if it is strong enough to carry the plane. The weight is stated to be about 15 metric tons per. main wheel, and about 2 tons on the nose wheel. Skeptics shake their heads, experts nod. Only time will tell. At least it looks nice so far.

 

...

22.09.2020

I dag begynte arbeidet med å fjerne løsmassene der hvor plattingen til LN-KKW skal lages. Consto Anlegg Nord A/S fikk anbudet som omfatter både graving og etablering av platting.

Planen er at arbeidet skal være ferdig i løpet av uke 45, og at flyet skal være på plass i god tid før jul.

The work to remove the dirt and the sediments where the platform for the LN-KKW are to be constructed, began today. Consto Anlegg Nord A/S von the enterprise which includes both excavation and the establishment of the platform.

The plan is to have the job completed during week 45, and for the aircraft to be in place well before Christmas.

...

Første trinn i flytteprossesen ble muliggjort da museet mottok en gave på 2 millioner fra Sparebank 1 Nord-Norge, som er nok til å få flyet på plass utenfor museet. 

Forsvaret og Avinor sammen med entrepenør skal ta seg av selve flyttingen som er en kompleks operasjon. Høye gjerder, innflyvningslys, smale veier og bløtt underlag er noen av utfordringene i prosessen.

Planen er at Flyfaglinja skal kunne bruke flyet i undervisningen, og at museet skal bruke det som en del av utstillingen og til prosjektet "Bli pilot".

The first step in the relocation process was made possible when the museum received a gift of NOK 2 million from Sparebank 1 Nord-Norge, which was enough to get the plane in place outside the museum.

The Air Forces and Avinor together with the contractor will take care of the relocation itself, which is a complex operation. High fences, approach lights at the end of the runway, narrow roads and soft surfaces are some of the challenges in the process.

The plan is that the Aviator mechanic school can use the aircraft for teaching, and for the museum to use it as a part of the exhibition and for the project "Become a pilot".

  

10.09.2020

Klikk på bildet

LN-KKW's siste landing, Bodø flyplass 9. des. 2015

kl. 12:21

LN-KKW's last landing at Bodø airport on the 9th of Dec. 2015 at 12:21 o'clock.

 

En liten velkomskomite.

A small welcome committee.

Ren og pen innvendig.

Clean and pretty inside.

På vent, uten motorer.

On hold, without engines.

....

Flyet ble gitt som gave til Norsk Luftfartsmuseum (NL), og landet på Bodø flyplass onsdag 9. desember 2015. Museet var ikke klar til å sette flyet inn i noen form for utstilling der og da. De fikk tilltalse av ledelsen på flystasjonen til å lagre flyet i fri luft utenfor Hangar 9 som er en hangar som NL disponerer, innenfor sikkerhetssonen på flystasjonen. Her sto flyet trygt under flystasjonens bevoktning, og ikke gjemt og glemt i en hangar som det har vært påstått i enkelte publikasjoner.

Det ble også satt inn luftavfukter som tok seg av fukt og kondens som måtte oppstå. Folk fra museet har med jevne mellomrom sett til maskinen og forsikret seg om at den har det bra. Brannstasjonen har utført høytrykksvasking for å få bort forurensinger som kunne være skadelige. I tillegg har det vært tilkoblet strøm med rett spenning og amperestyrke slik at systemene kunne kjøres.

Flyet står uten motorer og jakten på motorer har pågått mer eller mindre hele tiden. Aero Norway visste om en ledig motor i Norge som museet får overta, og lovte samtidig å fortsette jekten på motor nr. 2 hos sine forbindelser i USA.

The aircraft was a gift to the Norwegian Aviation Museum (NL), and landed at Bodø Airport on Wednesday the 9th of December 2015. The museum was not ready to put the aircraft into any kind of exhibition at that time. They got a permission from the management at the airport to store the aircraft outside Hangar 9, which is the hangar that NL has at its disposal, within the safety zone at the airport. Here the plane was safe and under the guard of the airport, and not hidden and forgotten in a hangar as it has been claimed in some publications

Dehumidifiers were also installed to deal with moisture and condensation that may occur. People from the museum have constantly looked after the machine and made sure that it is in good condition. The fire brigade has also from time to time performed high-pressure washing to remove contaminants that could be harmful to the outside. In addition, electric power with the right voltage and amperage has been connected, so that the systems could be run.

The plane is without engines and the search for engines has been going on more or less from day one after its arrival at Bodø.

Aero Norway knew about a free engine stored in Norway that the museum could have, and at the same time they promised to continue the search for an engine no. 2 at their connections in the USA.

      

Flyttingen av et så stort og tungt fly er ikke enkelt og slettes ikke gratis. Veisystemet fram til museet er ikke dimensjonert for slike tunge og ikke minst brede transporter.Hjulene må rulle på solid underlag, og ikke minst må det lages en solid betongplattform hvor flyet kan stå trygt. 

Det er meningen at LN-KKW skal bli noe mer enn et utstillingsobjekt. Museet har sett på muligheten for å bruke flyet i formidling, og flyfag er interessert i å bruke det til undervisning. 

LN-KKW skal plasseres der hvor Jet Commander "Ole Martin" har stått fram til nylig. Flyet er oppkalt etter tidligere rektor ved Bodø videregående skole Ole Martin Rognan, og tilhører egentlig Nordland Fylkeskommune v/Flyfaglinjen, og modent for skroting etter mange år ute i bodøværet. For noen dager siden ble "Ole Martin" tauet fra platten sin og plassert foran porten til flyfaglinja. Flyet blir trolig skrotet.

Moving such a large and heavy aircraft is not easy and will cost a lot of money. The road system up to the museum is not dimensioned for such a heavy and not at least wide transport. The wheels must roll on a solid surface, and a solid concrete platform must be made where the aircraft can stand safely.

The intention is that LN-KKW shall be something more than an exhibition object. The museum has looked at the possibility of using the aircraft in dissemination, and Bodø upper secondary aviator mechanic school are interested in using it for teaching.

LN-KKW will be located where the Jet Commander "Ole Martin" has been on display until recently. This plane is named after former principal at Bodø upper secondary aviator mechanic school, Ole Martin Rognan, and belongs to Nordland County Municipality, which are drifting the school.

A few days ago, "Ole Martin" was towed from his plate and parked in front of the gate of the school, waiting to be scrapped after many years outside in the wet and windy Bodø weather.

09.09.2020

Klikk på bildet

Her sto en Jet Commander, gitt til Bodø videregående skole, avd. Flyfag da linjen ble etablert. Den sto på en liten betongplattform. Nå skal den byttes ut med en Boeing737-300 som krever masse plass.

Here a Jet Commander was on display. It was a gift to Bodø videregående skole, avd. Flyfag, when the school was established some years ago. The plane stood on a small concrete platform. Now it will be replaced with a Boeing737-300 that requires a lot more space.

...

Her er Commanderen tauet bort og plassert foran portene til flyfag.

Here the Commander has been towed away and placed in front of the gates of the aviation school.

Klikk på bildet Klikk på bildetBildet viser noe av terrenget som LN-KKW må forsere for å komme på plassen sin ved museet. Her trenges mange gode hjelpere.

The picture shows some of the terrain that LN-KKW has to pass to get to its place by the museum. Many good helpers are needed here.