Fokker F-28 1000 Fellowship «Olav Kyrre»

 

     
              
                                                                                                                                

Fokker F.28 1000 Fellowship er et nederlandsk jetfly.

Fokker Fellowship er et kortdistanse jetfly og kan lande på forholdsvis korte landingsbaner. Denne utgaven har plass til 65 passasjerer. To Rolls Royce RB183 Spey Junior motorer er montert på hver side av kroppen. En spesiell detalj er luftbremsen som er montert i halen og slår ut som en vifte. Tre prototyper ble bygget, den første fløy 9. mai 1967.

NORSK HISTORIKK

Braathens SAFE var det første flyselskapet som tok i bruk F.28 i kommersiell luftfart, og LN-SUC, «Olav Kyrre» var selskapets første av typen. Flyet var «først» ved en rekke milepæler i norsk luftfartshistorie:

1. april 1969: Første jet passasjerfly til Kirkenes.

29. april 1972: Første jetfly fra Braathens til Adventdalen, Svalbard.

14. september 1974: Første fly på Svalbard Lufthavn, Longyearbyen.

«Olav Kyrre» – et stykke norsk luftfartshistorie

På 1950- og 60-tallet var situasjonen i norsk luftfart helt annerledes enn i dag. SAS hadde i realiteten monopol på ruteflyging i Norge. Etter hvert som markedet utviklet seg slapp også Braathens SAFE og Widerøes Flyveselskap til. I 1967 skjedde det to viktige ting i norsk luftfart: Prøveruta med kortbaneflyging mellom Trondheim og Bodø kom i gang, og Braathens SAFE fikk konsesjon på forlengelse av «Vestlandsruta» til Tromsø.

LUDVIG G. BRAATHEN drev en meget aktiv lobbyvirksomhet. Han lovet bl.a. at Braathens SAFE skulle sette inn moderne jetfly i Nord-Norge hvis selskapet fikk konsesjon. Et bedre flytilbud ville etter hans mening gi stor økning i innenlands flytrafikk på sikt, og på chartermarkedet. Men som den foretningsmannen han var bygget han forsiktig «stein på stein». F-28 Fellowship ble kjøpt med innbakt tilbakeleveringsavtale for selskapets F-27 Friendship. Propellflyet Fokker Friendship var fra 1959 til 1969 arbeidshesten i Braathens SAFE med hensyn til rutetrafikk. På charterfronten dominerte DC-6B, en alderstegen 4-motors flytype. Så, – i 1969 kom to Boeing 737 og fire Fokker F-28, Fellowship; – nye moderne jetfly. I løpet av fire år skiftet Braathens SAFE ut alle sine gamle propellfly og framsto som et moderne flyselskap, kvalitetsmessig på høyde med de beste, og – de tjente penger.

«Olav Kyrre» kommer til Norge igjen

3. mars 1969 landet den første F-28, LN-SUC, «Olav Kyrre» på Fornebu, – et jetfly som kunne lande på forholdsvis korte landingsbaner. Det hadde plass til 65 passasjerer. I store annonser fortalte Braathens SAFE at: «Fellowship – en skreddersydd jet for norske forhold». Videre het det: «Etter 10 års suksess med F27 Friendship vet både vi og våre passasjerer at Fokker står for pålitelighet og kvalitet. Derfor valgte vi også Fokker da vi skulle gå over til JET – F28 Fellowship. Så nå er alt, – ja som skreddersydd.»

Artikkelen er skrevet av Per Arvid Tellemann og Birger Larsen

                     

 

 

 

Braathens SAFE hadde i hele sin historie hatt et nært forhold til KLM og Fokker-fabrikkene, spesielt på det tekniske området. Derfor var det naturlig at selskapet ble en av Fokkers første kunder på F-28 og at «Olav Kyrre» ble verdens første F-28 i regulær rutetrafikk. Selskapet brukte flytypen hovedsakelig på innenriksrutene helt fram til 1986, men den ble også brukt på korte charterturer, til for eksempel Mallorca.

Etter en omflakkende tilværelse i Italia og USA avsluttet «Olav Kyrre» sin aktive karriere hos Aero Continente i Peru, våren 2002. Bidrag fra Kulturfondet, Nordlandsbanken og SND gjorde det mulig for Norsk Luftfartsmuseum å gå i gang med et hjemkjøpsprosjekt.

Restaureringen av «Olav Kyrre»

7. oktober 2003 kom LN-SUC, «Olav Kyrre», hjem til Norge igjen. 17 år var gått siden flyet forlot Norge og Braathens SAFE med Fokker-fabrikken i Amsterdam som mål. I Amsterdam ble flyet plukket fra hverandre, «nullstilt», og sendt ut på nye oppdrag for flyselskaper i Italia, USA og Peru. Da «Olav Kyrre» ble heist på land i Bodø var ringen sluttet. Flyet, med historisk verdi på linje med Widerøes første Twin Otter, var tiltenkt en fortjente plass i Norsk Luftfartsmuseum.

I 2005 startet restaureringen og alle rorflater (flaps, balanseror, sideror og høyderor) ble reparert og grunnarbeidet ordnet slik at alt var klart for lakkering. Hovedunderstellet overhalt, og restaurering av cockpiten påbegynt.

I løpet av 2006 fikk «Olav Kyrre» skroget tilbake i sine opprinnelige farger fra tiden i Braathens SAFE. På høsten var hoveddelen ferdig malt og flyet ble plassert i museets faste utstilling. Flyet inngår som en del av utstillingen om Braathens SAFE og utstillingen om Syden og Feriereiser. I løpet av 2007 ble halepartiet restauret, malt og satt sammen med resten av flykroppen. Høyre vinge (den venstre monteres ikke på grunn av flyets plass i utstillingen) ble gjort klar og montert i løpet av 2008.

Det er museet, sammen med Bodø Luftfartshistoriske Forening, som har stått for restaureringen.

Historikk

LN-SUC «Olav Kyrre» Type: Fokker F.28 Fellowship Byggenummer/år: 11009/1969

Register i Norge: LN-SUC: 03.03.69, Braathens SAFE AS – 01.10.86.

Senere registrering: I-TIAP, N37RT, OB-1636.

Tekniske data:

• Status: I utstillingene

• Kategori: Sivile

• Lengde: 27,40 m

• Vingspenn: 23,58 m

• Høyde: 8,47 m

• Maks vekt: 29500 kg

• Maks hastighet: 849 km/t

                                                           

 

   

Fokker F.28 1000 Fellowship is a Dutch jet liner.

Fokker Fellowship is a short distance jet plane and is capable to land on relatively short runways. This model can accommodate 65 passengers. Two Rolls Royce RB183 Spey Junior motors are mounted on each side of the hull. A special detail is the air brake mounted in the tail and which opens like a fan. Three prototypes were built, the first airborne on May 9 1967.

NORWEGIAN HISTORY

Braathens SAFE was the first air liner which adopted F.28 in commercial aviation, and LN-SUC, "Olav Kyrre" was the first of the kind. The plane was "first" by a number of milestones in Norwegian aviation history:

1. April 1969: First jet passenger plane to Kirkenes.

29. April 1972: First jet plane from Braathens landing in Adventdalen, Svalbard.

14. September 1974: First air plane at Svalbard Airport, Longyearbyen.

In the 1950s and 60s the situation in Norwegian aviation was completely different from today. SAS had in reality a monopoly on flying passengers in Norway. As the market evolved Braathens SAFE and Widerøe also were allowed to enter the passenger marked. In 1967 two important things happened in Norwegian aviation: The test flying with STOL between Trondheim and Bodo was started, and Braathens SAFE was allowed to extent the "West Coast Rout” up to Tromsø.

Ludvig G. Braathen was very active lobbying. He promised, among other things that Braathens SAFE would introduce modern jet planes in Northern Norway if the company got license. A better offer to the passengers would, in his opinion, result in a large increase in the domestic traffic and charter market. But as the business man he was, he carefully built his company "stone by stone." F-28 Fellowship was purchased with an embedded  return agreement of the company's F-27 Friendship. The propeller plane Fokker Friendship was from 1959 to 1969 the workhorse of Braathens SAFE in regard to route traffic. On the charter front the DC 6B was dominating, one rather old 4-engine model. Then in 1969, two Boeing 737 and four Fokker F-28 Fellowship were purchased, all new modern jet planes. The next four years Braathens SAFE replaced all their old propeller planes and emerged as a modern top quality airline, and they earned money.

"Olav Kyrre" comes to Norway

March 3. 1969 the first F-28 LN-SUC, "Olav Kyrre" landed at Fornebu, - a jet plane that could land and take off on relatively short runways. It could carry 65 passengers. In large ads Braathens SAFE told that "Fellowship - a customized jet for Norwegian conditions." And continuing: "After 10 years of success with F27 Friendship both we and our passengers know that Fokker stands for reliability and quality. Therefore we chose Fokker when we would enter the jet age, namely the F28 Fellowship”. 

Braathens SAFE had throughout its history a close relationship with KLM and Fokker factories, especially in the technical area. Therefore it was natural that the company was one of the first customers to buy Fokker F-28 and that "Olav Kyrre" was the world's first F-28 in regular route traffic. The company used F-28 mainly on domestic routes until 1986, but it was also used on short charters, for example to Mallorca.

After flying both in Italy and the United States "Olav Kyrre" ended its active career at Aero Continente in Peru, in spring 2002. Contributions from the Culture Fund, Nordlandsbanken and SND made it possible for the Norwegian Aviation Museum to start a project to get it home.

The restoration of "Olav Kyrre»

October 7 2003 LN-SUC, "Olav Kyrre," returned to Norway again. 17 years had passed since the plane left Norway and Braathens SAFE to be overhauled at the Fokker factory in Amsterdam. In Amsterdam the plane was picked apart, "reset", and sent out on new missions for airlines in Italy, USA and Peru. When "Olav Kyrre" was unloaded in Bodo the circle was closed. The plane, with a historical value like Widerøe first Twin Otter, was intended for a well deserved place at the Norwegian Aviation Museum.

In 2005 the restoration started and all rudders (flaps, ailerons, rudders and elevators) were repaired and made ready for painting. The landing gear was overhauled, and restoration of the cockpit began.

During 2006 the hull of "Olav Kyrre» was brought back to its original colors from its time at Braathens SAFE. In the fall the main part was painted and the plane was placed in the museum's permanent exhibition. The aircraft is a part of the Braathens SAFE exhibition and the exhibition telling about charter travels. During 2007 the tail was restored, painted and assembled and connected to the rest of the hull. The right wing was made ready and installed in 2008. The left wing could not be installed because of lack of space in the museum

It is the museum, along with Bodo Aviation History Association, which has been responsible for the restoration.

               Les mer:  http://en.wikipedia.org/wiki/Fokker_F28_Fellowship