JUNKERS JU-52/3M

 

                                                       
     
 

I fra slutten av 20 årene traffikerte Deutsche Lufthansa med konkurransedyktige ruter over det meste av Europa. De hadde stort sett ensartet flåte utviklet fra Hugo Junkers helmetallfly fra 1915 J-1.De var alle enmotors lavvingede monoplan.I 1924 kom det et tremotors fly kalt G-23, som på grunn av Versailletrakten etter første verdenskrig, måtte bygges i Moskva.

Senere kom også en forbedret utgave som fikk betegnelsen G-24, og ble bygget i Sverige.

                                                                        
   

Denne utgaven ble brukt av mange flyselskap inkludert Lufthansa som hadde den i bruk til 1934.Alle Junkerflyene i denne tidsperioden var kledd med korrugerte plater, som kan minne om bølgeblikk, som ga større styrke og en kunne derfor gå ned på platetykkelsen for å spare vekt. I 1930 kom et stort enmotors transportfly JU-52 som kunne ta 16-17 passasjerer, men allerede året etter begynte arbeidet med å bygge det om til tremotors JU-52/3m, i første omgang med 3 Pratt & Whitney 525 HK 9 sylinder radialmotorer. Denne typen ble meget populær og solgt til flyselskaper over store deler av verden inklusiv Norge. Enkelte av flyene ble bygget for å kunne utrustes med flottører og det var disse DNL kjøpte. DET NORSKE LUFTFARTS-SELSKAP(DNL) Startet i 1935 en rute langs Sørlandskysten og oppover Vestlandet, senere ble den utvidet videre nordover og omfattet deler av Nord-Norge.

Ruten ble opprettholdt til i1941. Den ble bare fløyet i den lyse årstid på grunn av de klimatiske forholdene. Etter krigen overtok Luftforsvaret noen ekstyske JU-52 til bruk i transporttjenesten både i Sør-Norge og Nord-Norge, men de ble relativt raskt faset ut bortsett fra to, «Jåmpa» og «Laila», som var stasjonert på Bardufoss og i bruk helt til i 1953.

Luftwaffe bygde en bombeflyversjon av JU-52 i 1934 som ble prøvd i denne rollen i den spanske borgerkrigen. Men i denne rollen var det mislykket, og senere ble det bare bygget transportversjoner.

Under invasjonen av Norge i 1940 var JU-52 arbeidshesten, det ble fraktet i allt 29000 menn, 1.180.000 liter brennstoff og 2376 tonn forsyninger i felttoget mot Norge.

Mange JU-52 gikk tapt under operasjonene i Norge. JU-52 ble brukt i mange store operasjoner som inkluderte dropp av fallskjermtropper og tauing av glidefly. Ju-52 ble bygget under hele krigen i stadig nye versjoner. Etter krigen ble det bygget en versjon i Frankrike i et antall av 400 som gikk under betegnelsen AAC 1 TOUCAN.

I Spania ble det produsert 170 av CASA-fabrikken.

I Tyskland blir det antatt at det ble bygget iallt 4,845, etter krigslutt var mindre enn 50 luftdyktige igjen.

Museets JU-52 er en JU-52/3mg3e, som sammen med 9 andre ble kjøpt fra Tyskland til Portugals «Arma de Aeronnautica Militar» i 1938.Det var opprinnelig utstyrt som bombefly, senere ombygget til treningsfly for fallskjermhoppere.Motorene ble etterhvert skiftet ut med Pratt&Whitney R-1830 Wasp, og da «Forca Aera Portuguesa» ble utskilt som egen forsvarsgren i mai 1952, fikk flyet serienummeret 6306. På slutten av sin operative karriere fløy 6306 som treningsfly for navigatører fra Tancos flystasjon.

I 1972 ble flyet lagret utendørs på Alverca. Norsk Luftfartssenter fikk i 1993 overta 6306 mot å restaurere et lignende fly for det Portugisiske Flyvåpens flymuseum. 15 mann fra Bodø Luftfartshistoriske Forening reiste i oktober 1993 til Alverca i Portugal, demonterte vinger, haleparti og understell på to fly, pakket og transporterte dem til kai, hvor de ble lastet ombord i en norsk lastebåt. Etter at flyet kom til Bodø i desember 1993, ble det restaurert utvendig, malt og merket, vinger haleparti og motorer montert.Flottører var ikke å oppdrive, så de ble bygget i foreningens lokaler.Alt dette i løpet av 4 måneder, etter en enorm innsats av foreningens medlemmer for at flyet skulle være ferdig til åpningen av Norsk Luftfartssenter i Bodø i mai 1994.

Flyet er malt som en JU-52 som var i DNL’s tjeneste før krigen.

 

TEKNISKE DATA

 MOTOR: BMW 132 A/T

HASTIGHET:Marsjhastighet: 212 km/t

Max hastighet : 266 km/t

SETER: 20

VINGESPENN: 29,25m

LENGDE: 19,00m

REKKEVIDDE: 1,287 km 

      

In the late 20’s Deutsche Lufthansa operated competitive routes throughout most of Europe. They had mostly a uniform fleet developed from Hugo Junkers whole metal aircraft J-1 from 1915. They were all single-engine low-wing monoplane. In 1924 came a three-engine aircraft called G-23, which because of Versaille Treaty after WWI, had to be built in Moscow.

Later an improved version came which was called G-24, and it was built in Sweden.This version was used by many airlines including Lufthansa which used it until 1934. All Junker planes during this period of time were covered with corrugated metal sheets, resembling corrugated iron, which gave greater strength and could therefore go down on the metal sheet thickness to save weight.

In 1930 came a large single-engine transport aircraft, JU-52, that could take 16 to 17 passengers, but a year later the work began to convert it to a three engine JU-52 / 3m, initially with three Pratt & Whitney 525 HP 9 cylinder radial engines. This plane became very popular and was sold to airlines all over the world, including Norway. Some of the planes were designed to be equipped with floats and it was these DNL bought. THE NORWEGIAN AVIATION COMPANY (DNL) started in 1935 a route along the south coast and up the west coast of Norway,and the route was later extended further north and included parts of northern Norway.

The route was maintained up to 1941. It was flown only during the summer season because of the climatic conditions. After the war the Air Force took over some former German JU-52 for use in transport service both in southern and northern Norway, but they were relatively quickly phased out except for two, "Jaampa" and "Laila", which both was stationed at Bardufoss and were in service up to 1953.

Luftwaffe also built a bomber version of JU-52 in 1934, which was tested in the Spanish Civil War. But in this role it was unsuccessful, and later only transport versions were built.

During the invasion of Norway in 1940 JU-52 was the work horse. They transported in all 29000 men, 1.18 million liters of fuel and 2376 tons supplies for the campaign against Norway.

Many JU-52 was lost during operations in Norway. JU-52 was used in many major operations that included drop of paratroopers and glider towing. Ju-52 was built during the war in ever new versions. After the war a version was built in France in a number of 400 which was called AAC 1 TOUCAN. In Spain 170 planes were made by the CASA factory. In Germany, one believes that a total of 4,845 were built. At the end of the war less than 50 airworthy planes were left.

The museum's JU-52 is a JU-52 / 3mg3e, which together with 9 others were bought from Germany to Portugal's "Arma de Aeronnautica Militar" in 1938. It was originally equipped as a bomber and later converted into a trainer for paratroopers. The engines were eventually replaced with Pratt & Whitney R-1830 , and when "Forca Aera Portuguesa" was secreted as a separate military branch in May 1952, the aircraft got serial number 6306. At the end of its operational career 6306 was used as a trainer for navigators from Tancos airbase.

In 1972 the aircraft was stored outdoors at Alverca. In 1993 the Norwegian Aviation Centre took over 6306 to renovate it and a similar aircraft for the Portuguese Air Force Museum of Flight as a pay back. 15 men from Bodo Aviation History Association traveled to Alverca in Portugal in October 1993, dismantled wings, tail and undercarriage on two planes, packed and transported them to the quay, where they were loaded aboard a Norwegian freighter.

After the aircraft arrived at Bodø in December 1993, it was restored exterior, painted and marked, and the wings, tail and engines were mounted. Floats were not obtainable, so new floats were built at the workshop. All this was done within 4 months thanks to a huge effort by members of the association.

The plane was supposed to be ready for the opening of the Norwegian Aviation Centre in Bodø in May 1994.

The aircraft is painted as a JU-52 that was in DNL's service before the war.

 

 

Les mer: http://en.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_52