Referater 2009

Mandag 7. desember 2009.

 

 På grunn av en feil i innkallingen kom to representanter etter at møtet var startet.

 Sak 38 -2009: Møteplan for styremøter i 2010.

Møteplan settes opp etter samme mal som for inneværende år: Første mandag i måneden kl. 1800 i Olav V gt 120.

 

Sak 39 – 2009: Juleavslutning.

Avslutningen holdes fredag 18. desember i Kaffebaren kl. 1900.

Oppslag og liste legges ut.

 

Sak 40 – 2009: Nytt medlemsmøte på nyåret 2010.

Vi skal arbeide ut fra følgende skisse:

 • Tidspunkt: Siste uka i februar 2010.
 • Sted: Auditoriet på NL.
 • Emne og foredragsholder: Vi arbeider ut fra temaer og navn vi har på lista fra tidligere drøftinger.
 • Bekjentgjøring: Litt rimeligere annonsering enn den vi hadde til forrige medlemsmøte, og i større grad bruke nettverk og mail.

 

Sak 41 – 2009: Forberedelse til årsmøtet 2010.

Vi skal arbeide ut fra følgende skisse:

 • Tidspunkt: Siste uka i februar 2010.
 • Sted: Olav V gt 120.
 • Orientering til valgkomiteen: Hvem som står på valg, og hvem tar ikke gjenvalg.

 

Sak 42 – 2009: BLHF og NL.

Saken ble lagt på vent fordi vi trenger mer tid til interne drøftinger.

 

Arvid Martinussen

sekretær

 

 

 

Mandag 9. november 2009.

 Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Svenn Larsen
 • Alf Staurvik
 • Arne Qvam
 • Torgeir Aanesen - vara

 

 Forfall:

 • Svein Leivseth
 • Kjell Fransplass

 

 Sak 32 -2009. Orienteringer.

 

a. Formann Gunnar Koch orienterte fra siste styremøte i Norsk Luftfartsmuseum (NL).

Stikkord:

 • Statsbudsjett
 • Regnskap
 • Kald Krig, hvor Karl Kleve er blitt prosjektleder.

 . Modellutstillingen i NL.

Status:

 • Svein Leivseth jobber med tekstene til norske modellmotorer.
 • Gunnar Koch jobber med tekstene til flyene.
 • Kan ikke gi en bestemt dato når dette er ferdig og kan monteres.

 

c. Brønnøysundregistret.

Status:

Mangler fortsatt en underskrift på dokumentene. Dette blir ordnet.

 

 Sak 33 – 2009: BLHF’s fremtidige rolle i forhold til NL.

 

På bakgrunn av tidligere vedtak i styret har Arne Qvam har gjort fremstøt for å få til et møte med styreleder uten å ha lykkes.

 For oss er det viktig å komme i dialog med NL for å få avklart vår fremtidige rolle i forhold til NL, om vi skal ha noen, og få på plass en samarbeidsavtale.

 Vedtak: BLHF sender et brev til styret hvor vi melder forholdet mellom BLHF og NL inn som sak.

Arne Qvam og Arvid Martinussen skal forfatte brevet.

 

 Sak 34 – 2009. Ny organisering av ledelse og arbeid ved NL’s avdeling i Olav V gt 120.

 Konservator Birger Larsen er utpekt som ny sjef for Samlingsavdelingen på grunn av interne rokeringer ved NL, og med ansvar for museumsaktivitetene på huset. I den forbindelse var han på styremøtet vårt og orienterte om planer og tiltak.

 Nedenfor er en oppsummering av hans orientering:

 Generelt:

 • Han ønsker å holde jevnlige ”husmøter” med de som har sitt virke på huset. Arvid Martinussen er utpekt til å representere BLHF på møtene.
 •  Inntil rutiner er etablert og behovet kartlagt, innkaller Birger til møter etter behov.

 

 Samlingsavdelingen:

 • Ombygging av kontoravdelingen i 1. etg pågår med tanke på å få i gang arbeidet med fotogjenkjenning.
 •  Tre, muligens fire arbeidsstasjoner vil bli satt opp for de som skal jobbe med foto og dokumentasjon.
 •  Også rom på arkivet blir klargjort for å kunne ta imot materiale.

 

Frivillige:

 • I første omgang satses det på å få en fra hver av følgende grupper: Starfighterens venner, SAS og Widerøe og lære dem opp registreringsarbeidet og i bruken av datautstyret.
 •  Neste steg er å danne grupper rundt disse for å ivareta mangfoldet i kunnskapen.
 •  Invitasjon til Starfighterforeningens medlemmer om et orienteringsmøte er allerede sendt ut.
 • Medlemmene fra Starfighterens venner kan knyttes opp mot ”Kald krig” og arbeidet til Karl Kleve. Slik kan man slå to fluer i det berømte ene smekket.
 • Senere kan andre komme inn etter hvert, for å utføre andre oppgaver som ligger på vent.
 • BLHF vil om ikke lenge motta en liknende invitasjon som må formidles til medlemmene. Det satset på å få til et møte like over nyttår.

 

 Sak 35 – 2009. Åpen dag på Norsk Luftfartsmuseum.

Tradisjonen tro skal det også i år arrangeres ”Åpen dag” i slutten av november på NL. Datoen er fastsatt til søndag 22.november.

 Hva kan BLHF bidra med?

 • Sette opp vår faste stand.
 • Stille ut noen av modellflyene som står på lager.
 • Ju 52 – Svenn Larsen forteller.
 • Sääski – Roy Rustens powerpoint-presentasjon.

 

 Sak 36 – 2009: Evaluering av jubileumet og medlemsmøtet i auditoriet:

 a. Jubileumet.

 • Vi var ikke ute i media – minus.
 • Ellers gikk alt rimelig godt, kakene ble oppspist og kaffen drukket.

 b. Medlemsmøtet:

 • Auditoriet var stapp fullt av kjente og ukjente.
 • Foredraget, og omvisningen i verkstedet etterpå, så ut til å slå godt an.
 • Tilbakemeldingene har vært meget positive.

 

 • Annonsering i avisen og utsendelse av invitasjon i posten er meget dyrt.
 • Prøve i enda større grad å bruke eksisterende nettverk og kontakter til annonsering.
 • Bruke e-mail nå som vi har fått flere adresser som kan legges inn.

 

c. Skal vi arrangere flere slike møter, og hvor ofte?

 • Styret gikk inn for flere møter.
 • Et mål kan være tre møter pr år, ett på høsten og to på vinteren.
 • Utfordringen blir å finne interessante temaer og gode foredragsholdere. Vi har allerede noen navn på blokka, men kan trenge flere.

 

 Sak 37- 2009: Eventuelt.

Formannen fremmet forslag om at vi skulle melde oss på til ”Kjenn Bodø”.

 Vedtak:

Vi tilbyr ”Kjenn Bodø” å komme på besøk en gang utpå vårparten når ting er kommet mer i orden i Olav V gt enn det er i dag.

 

 

 

Arvid Martinussen

Sek.


 

 

Mandag 7. september 2009.

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Svein Leivseth
 • Torgeir Aanesen
 • Kjell Fransplass

 

Forfall:

 • Alf Staurvik
 • Arne Qvam
 • Svenn Larsen

 

Sak 26 – 2009. Utkast til oppsummering av BLHF’s støtte til NLM, dugnadsbidrag og kontanter.

Oppsummeringen ble gjennomgått. Det dukket opp noen nye tallsom skal legges inn.

Utkastet ble godkjent og legges ved referatet.

 Sak 27 – 2009. Gjennomgang av gjeldende lover for BLHF.

Formannen gjennomgikk lovene for BLHF. Det kom fram at enkelte ting og begreper kunne presiseres for å unngå misforståelser. Det bør også tas med en paragraf som omhandler hva som skal skje ved en eventuell oppløsning av BLHF. Kall det gjerne et testamente.

 Vedtak: Styret legger fram forslag til presiseringer og en ny ”oppløsningsparagraf” til kommende årsmøte.

 Sak 28 – 2009. Samarbeidsavtalen mellom NL og BLHF – revisjon av avtalen.

Gunnar Koch og Arne Qvam har gjort avtale om sammen å gjennomgå samarbeidsavtalen. Arne var med og utformet den da NL var nytt og BLHF kom inn som en samarbeidspartner. Mye har forandret seg siden pionertiden. Etter styrets mening er det en del uklarheter (gråsoner) og noen formuleringer som må avklares. Det er etter styrets mening også behov for noen nye punkter som må inn i en revidert avtale.

Vedtak: Et forslag til revidert avtale utarbeides og legges fram for styret, helst til neste styremøte.

Sak 29 – 2009. Registrering i Brønnøysundregistret.

Svein Leivseth gjennomgikk arbeidet så langt. De nødvendige papirene var funnet fram fra arkivene, og utfylling av skjemaene kommet godt i gang.  Han fikk underskrifter fra styret og regnet ikke med å støte på større problemer.

Vedtak: Ny rapport neste styremøte.

Sak 30 – 2009. BLHF’s 20-årsjubileum.

Følgende ble bestemt i forbindelse med markeringen av BLHF’s 20-årsjubileum lørdag 3. Oktober 2009:

 • Markering i kaffebaren i Olav V gt 120.
 • Åpent hus mellom kl. 1200 og 1500.
 • Annonse i AN en uke før.
 • Innkjøp av to bløtkaker.
 • Sende ut skriftlig invitasjon.

 

 Sak 31 – 2009. Eventuelt.

a. Medlemsmøte:

Invitasjon til et medlemsmøte i uke 43 sendes ut samtidig med invitasjonen til jubileumsmarkeringen.

 • Må sjekke om auditoriet er ledig.
 • Kan vi låne det?
 • Finne ut hvilken dag det passer Larstuvoll best.

 

b. Kjell Fransplass kjøper inn en enkel DVD-spiller til kaffebaren.

c. Formannen fikk nødvendige underskrifter fra styremedlemmene i forbindelse med nye fullmakter i Postbanken.

 Arvid Martinussen

sek


 

Mandag 17. August 2009.

  

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Svenn Larsen
 • Svein Leivseth
 • Torgeir Aanesen
 • Kjell Fransplass

Forfall:

 • Alf Staurvik
 • Arne Qvam

Sak 15 -2009. Gunnar Kocks arbeidssituasjon – en orientering.

Gunnar kan ikke bruke PC’en til skriving pga smerter i nakke og skuldre. Andre må ta over skrivearbeidet, bl.a. nettsida og korrespondanse.

Vedtak: Gunnar delegerer oppgaver til andre medlemmer, og sier fra når han trenger hjelp.

 

Sak 16 – 2009: Sak 9 fra styremøte 11. Mai 2009, avslutning av saken.

De viktigste punktene som sto igjen kommer vi til i gjenstående saker.

 • Tilbud til og kontakt med medlemmene, medlemsmøter og Luftposten.
 • Samarbeid og kontakt mellom BLHF og NL.

 

Svein Leivseth la fram to skriv: ”Innlegg i debatten om ny samarbeidsavtale”, og ”Forslag til aktiviteter i kommende år.” Skrivene ble gjennomgått og debattert.

 

Vedtak 1:

 • Skrivene legges ved dette referatet.

 

Vedtak 2:

 • Arvid og Svein lager en historisk oppsummering av aktivitetene i BLHF, basert på tidligere årsmeldinger.
 • Den sist vedtatte, reviderte formålsparagrafen/statutter legges fram til neste styremøte.
 • Det samme gjelder BLHF’s samarbeidsavtale med NL.

 

Vedtak 2 skal være ferdig til styremøtet mandag 7. September.

 

Sak 17 – 2009: Status betalende medlemmer.

Pr. 17. August hadde vi fått inn kontingent fra i underkant av 200 medlemmer, som betegnes som et godt resultat.

 

 Sak 18 – 2009: Regnskap og bokføring.

Roy Rusten fungerer i en periode som regnskapsfører og Svenn Larsen som kasserer. Svenn sier det har fungert godt. Han er fortsatt under opplæring, og har avtale med Roy om fast møtedag.

Det er kommet en ny Lap Top hvor regnskapet og medlemsregistret ligger.

 

 Sak 19 – Disposisjonsrett over kontoer – nye fullmakter.

Formann Gunnar Koch og kasserer Svenn Larsen må ha nye fullmakter i Postbanken. Det gjelder disposisjonsrett over følgende konti:

 • Driftskonto:      xxxxxxxxxxxx
 • Kapitalkonto:   xxxxxxxxxxxx

 

Vedtak:

 • Formann og kasserer sørger for at de får de nødvendige fullmaktene.

 

 Sak 20 – 2009. Modellflymotorutstillingen. Status og behov for mer innsats.

Noe er kommet på plass. Vi trenger å lage flere motorfester og velge ut hvilke motorer utenom dieselmotorene til David Andersen som skal stilles ut.

Merking og teksting gjenstår.

Dette er oppgaver som kan gjøres på dugnadskveldene.

 

Sak 21 – 2009. Registrering av BLHF i Brønnøysundregistret.

Gunnar har funnet fram papirene som manglet sist vi prøvde.

Vedtak:

 • Svein Leivseth påtar seg oppgaven.
 • Gunnar overlever de manglende papirer.

 

Sak 22 – 2009. BLHF fyller 20 år i høst.

Vedtak:

 • Enkel markering med Drop-In lørdag 3. Oktober i Olav V gt 120.
 • Tidspunkt mellom kl. 1200 og 1500.
 • Det serveres kaffe og kaker.
 • Skriftlig invitasjon sendes ut i god tid.

 

Sak 23 – 2009. Hjelp til å identifisere hvem og hva på gamle fotografier – ønske fra Karl og Olav.

Vedtak:

 • Bildene må sorteres i emner/temaer.
 • Vi skal hjelpe til så godt vi kan ved hjelp av gamle medlemmer.

 

Sak 24 – 2009. Orientering fra siste samarbeidsmøte på NL.

Gunnar orienterte.

 • Direktør Sven Scheiderbauer kunne godt tenke seg et møte med styret i BLHF.
 • Ellers var Samarbeidsavtalen og formålsparagrafen til BLHF nevnt.

 

 Sak 25 – 2009. Diverse.

NLM ønsker å være til stede på BLHF’s styremøter. Vi har fått en muntlig henvendelse gjennom Svein Leivseth, ingen skriftlig forespørsel.

Vedtak:

 • Vi velger å innta en avventende holdning.
 • En eventuell forandring i styrets sammensetning er en sak for årsmøtet.
 • Foreløpig holder vi oss til samarbeidsmøtene mellom NLM og BLHF.

 Arvid Martinussen

sek