Vinge august 2021

I dag var det luftsportens dag, og arrangementet ble holdt i området rundt museet. Museet deltok ikke aktivt, men stilte utearealene til disposisjon.

28.08.2021

 

 

I dag var det luftsportens dag, og arrangementet ble holdt i området rundt museet. Museet deltok ikke aktivt, men stilte utearealene til disposisjon. I tillegg var verkstedet åpent. Det var et jevnt tilsig av skuelystne som stakk innom og fikk en orientering om konstruksjonen og byggingen av vingene til Norseman.

 

Today was dedicated to the many activities related to air and aviation. The event was held in the area around the museum. The museum did not actively participate but made the outdoor areas available. In addition, the workshop was open. There was a steady influx of spectators who stopped by and were briefed on the construction and building of Norseman's wings.

20.08.2021

   

Bård og Ketil er kommet i mål med første settet med ribber. Nå skal området rundt bensintanken klargjøres med egne ribber og innfestinger.

Bård and Ketil have installed the first set of ribs. Now the area around the fuel tank must be prepared with its own ribs and attachments.

 

John installerer aluminiunsrøret som skal inneholde diverse ledninger. Det byr på egne utfordringer i området rundt tanken. Røret må gå gjennom støttene til tanken. Trangt er det og trangere blir det når tanken kommer på plass. Blir noe glemt er det ikke snakk om ettermontering med tanken inne. Da er det ut med hele sulamitten og begynne forfra igjen.

John installs the aluminium pipe which will contain various wires. It offers special challenges in the area around the tank. The pipe must pass through the supports of the tank. The area is cramped and it gets worse when the tank comes into place. If something is forgotten, there is no question of retrofitting with the tank inside. Then it's out with the whole installation and start all over again.

Ribbene er laget av laminerte lister som er satt sammen i en mal mens limet tørker. Malen har rette buen så ribbene slipper å bøyes ytterligere, enten den ene eller den andre veien for å passe inn.

The ribs are made of laminated strips which are assembled in a template while the glue dries. The template has the right arch so that the ribs do not have to bend further, either one way or the other to fit.

 

Ribbene limes inn i tankstøttene og får godt feste. Fordi det er gjort utsparinger i ribbene for å få plass til strekkfiskene, er de på enkelte steder blitt svekket. Derfor skal det limes enda en list oppå ribbene i området for bensintanken. Disse listene skal ende på yttersiden av hovedbjelkene.

The ribs are glued into the tank supports to get a firm grip. Because it is made recesses in the ribs to accommodate the turnbuckles, they are in some places weakened. Therefore, another strip must be glued on top of the ribs in the fuel tank area. These strips should end on the outside of the main beams.

Bård har begynt å montere ribbene i bakkant av vingen. Her må det utvises stor nøyaktighet fordi det er både beslag, fester og og rormekanismer som ellers kan komme i veien.

Bård has started to mount the ribs which are forming the trailing edge. Here, great accuracy must be shown because it is both fittings, fasteners and rudder mechanisms that can otherwise get in the way.

 

Festene for strekkfiskene settes på plass. Strekkfiskene er egentlig stag som skal stive av vingen, men også brukes til finjusteringer  før den endelige monteringen.

The straps for the turnbuckles are put in place. Turnbuckles is essentially adjustable rods used to stiffen the wing and may also be used for fine adjustments before final assembly.

12.08.2021    

Når bjelkene er kommet på plass og avstanden mellom dem er riktig, begynner arbeidet med å få på plass ribbene. Først ute er ribbene mellom bjelkene. Arbeidet må gjøres nøyaktig fordi det er andre ting som, når ribbene er montert, skal inn mellom dem med millimeter passing.

When the two beams placed correctly and the distance between them is correct, the work of getting the ribs installed begins. First out are the ribs between the beams. The work must be done accurately because there are other things that, when the ribs are mounted, that should fit between them with millimetre fit.

 

Bård har fått justert inn en ribbe. Så skal den festes. For ikke å kløyve veden med spikeren, må det bores hull gjennom listene. Deretter stikkes det inn en 2" dykkert som slåes inn i bjelken. Ikke mye til feste, men det kommer med tiden flere ting i tillegg som gjør forbindelsen mellom ribber og bjelker sterk.

Bård og Ketil har et stykke fram til målet som er vingetippen i motsatt ende.

 

Bård has a rib adjusted. Then it must be attached to the beams. In order not to split the wood with the nail, holes must be drilled through the strips. Then a 2- inch nail with a small head is inserted and hammered into the beam. Not a strong connection, but over time several things come in addition that make the connection between ribs and beams strong.

Bård and Ketil have a distance to go to reach their goal which is the wingtip at the opposite end.

 

John er ikke så mye involvert i snekkerarbeidet. Derimot har han mer enn nok blikkenslagerarbeid foran seg. Det skal være inspeksjonsluker i vingene ved alle bevegelige deler. Det gjelder hengsler, overføringer og skrujekker.

John is not much involved in the carpentry work. On the other hand, he has a lot of metal work to do. There must be inspection hatches in the wings at all moving parts. This applies to hinges, transmissions, and screw jacks.

 

Lukene bærer preg av å ha blitt laget av en fagmann. Når han først er igang, lager han like godt lukene til begge vingene.

You can see from the quality of the work done that the hatches are made by a professional. When he started the hatch production he made hatches for both wings.

 

John er en systematiker som har med seg prosedyrene fra tiden på verkstedene på flybasen. Han har nå laget sitt eget system. På kopimaskinen har han tatt forstørrede kopier av de aktuelle sidene delekatalogen. Så bruker han fargekoder mellom tekst og bilder. Til slutt krysser han av når oppgaven er utført. På den måten har han dokumentasjon på jobben.

Klikk på bildet.

På undersiden av begge vingene er det montert landingslys. De er innfelt mellom to ribber. Først når ribbene er kommet på plass kan Gunnar lage utsparingene og finjustere montasjen.

Landing lights are mounted on the underside of both wings. They are recessed between two ribs. Only when the ribs are in place, Gunnar can make the recesses and final adjustments.

 

Klikk på bildene av lysene.

   

 

 

     

 

 

Olav Aanes er godt bevandret uti sveising, også tynnplatesveis av aluminium. Han er av og til innom og gjør sveisejobber i forbindelse med restaureringsarbeid.

Olav Aanesen is well trained in welding, also thin aluminium plate welding. He occasionally stops by our workshop and does welding if we need his qualifications.

     

Han har laget to koblingsbokser som skal stå ute i vingetippene. Det skal være en for hvert av posisjonslysene. På venstresiden skal det i tillegg være en for signalene fra kompasset. Sveisene skal slipes.

He has made two junction boxes that will be mounted out in the wingtips. There must be one for each of the position lights. On the left side there should also be another one for the signals from the compass. The welds must be grinded.

 

Om en av de nevnte komponentene må tas ut for reparasjon eller bytte, kobles de fri i koblingsboksen som står like ved komponenten.

If one of the mentioned components needs to be removed for repair or replacement, they are disconnected in the junction box next to the component.

Utsikt over verkstedet. En vinge er nesten ferdig, den andre akkurat påbegynt.

View of the workshop. One wing is almost done, the other just started.

 

 

 

 

 

 

 

04.08.2021

 

 

Kompass med luke i vingen.

Compass with access hatch in the wing.

 

Ledningene for overføring av info til cockpit. Ikke ferdig.

The wires for transferring info to the cockpit. Not finished yet.

Når et kunstverk er ferdig, er det vanlig at kunstneren signerer verket. Selv om vingen ikke er helt ferdig er det nå like før. Derfor signerte kunstnerne på innersiden av en av vingeplatene.

"Kunstnerne" er: John Skogøy, Gunnar Koch, Ketil Lunde, Baard Skålbones og en som jeg ikke kan tyde. Kanskje er det Mike Loftus?

When a masterpiece is finished, it is common for the artist to sign the work. Even though the wing is not finished, it is just before. Therefore, the artists signed on the inside of one of the wing plates.

The "artists" are: John Skogøy, Gunnar Koch, Ketil Lunde, Baard Skålbones and one that I can not decipher. Maybe it is curator Mike Loftus’ signature?

 

Foto Baard Skålbones

Hvor skal hullet lages?

Where should the hole be made?

 

Sylen plasseres.

The bradawl is placed.

En liten kakk med hammeren.

A light knock with the hammer.

 

Klart for å sette inn stiften.

Ready to insert the pin.

John og Gunnar med en original fairing som har stått på undersiden av vingen.

John and Gunnar with an original fairing that has been located on the underside of the wing.

xx

Den var såpass ødelagt at konklusjonen ble at det må lages en ny. En jobb for John. Det positive er at vi har en brukbar mal til kopiering.

It was too damaged and the conclusion was that a new one has to be made. A job for John. On the positive is that we have a usable template for copying.