Februar 2022

Instrumentbordet. CARB HEAT er forvarming av lufta som blir sugd inn i forgasseren blant annet for å forhindre forgasserising, og i verste fall motorstopp.

 

21.02.2022.

 

 

 

Klikk på bildene

Click at the pictures

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ferdig på verkstedet.

Finished at the workshop

 

 

I utstillingen sammenmed de ferdige vingene og rorflatene. Venter på skroget.

In the exhibition together with the finished wings and rudders, waiting for the hull.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gul skrift: Low angel 11 angir minste stigning (pitch) på propellen i grader.

High angel 21 angir største stigning i grader.

Maks og minimum stigning blir satt inn i huben og i vektene.

På bildet under vises et rødt strek ut mot tippen på propellbladet. Det er målepunktet når stigningen måles. Samme på andre bladet.

Yellow lettering: Low angel 11 indicates the minimum pitch of the propeller in degrees.

High angel 21 indicates the maximum pitch in degrees.

Maximum and minimum angels are inserted into the hub and weights.

The picture below shows a red line close to the tip of the propeller blade. It indicates the measuring point where the pitch should be measured. Same on the other blade.

 

Propellen til Norseman er for det meste klar til montering når den tid kommer. Enheten er satt sammen av deler fra forskjellige fly. Det var særlig mye arbeid som til slutt førte til en riktig hub (nav) som fungerer med vekter og det hele.

Originalt var logoen og merkingen på propellen av nyere dato, selv om propellbladene var historisk riktige. Ved hjelp avgode bilder fra gamle dager, godt fotoutstyr og godt grafisk arbeid, fikk vi laget historisk riktige bilder som ble printet ut på kontaktfolie og limt på.

The Norseman propeller is mostly ready for installation when the time when the time is due. The unit is composed of parts from different aircrafts. It was especially a lot of work that finally led to a proper hub that works with weights and all.

The originally logo and marking on the propeller were of more recent date, although the propeller blades is historically correct. Thanks to good pictures from the old days, modern photo equipment and excellent graphic work, we were able to make historically correct logo and markings that were printed on contact foil and pasted on the blade.

12.02.2022     

Det er vanskelig å dokumentere med bilder det som skjer med Norseman for tiden. Det er små og ikke minst bortgjemte detaljer som kommer på plass etter hvert. Noen detaljer har vi i skuffer og skap, noe må fremstilles på nytt på maskinverkstedet mens andre, litt mer vriene saker, blir kjøpt inn.

Klikk på bildene. Click at the pictures.

 

It is difficult to document with pictures what is happening to Norseman at the moment. There are small and not least hidden details that come into place over time. Some parts we have found in drawers and cabinets, some must be re-manufactured at the machine shop while others, slightly more twisted parts, are purchased.

 

Oljekjøleren er ikke stor og imponerende, men gjør jobben. Den er lager av messing som er sterk, leder varme godt og er lett å lodde.

The oil cooler is not large and impressive, but does the job. It is made of brass which is strong, conducts heat well and is easy to solder.

 

 

 

Luftinntaket til oljekjøleren, som ser ut som en radiator. Oljens viktigste oppgave er selvsagt å sørge for smørning av bevegelige deler. I tillegg er det enda en viktig oppgave: Å hente og transportere bort varme, for så å bli avkjølt og hente mer varme neste gang den passerer gjennom motoren. Mengden kjøleluft kan reguleres med et spjeld satt inn i luftinntaket.

 

The air intake of the oil cooler, which is a smaller radiator. The most important task of the oil is, of course, to ensure the lubrication of the moving parts. In addition, there is another important task: to collect and transport away heat, and then to cool it so it can absorb more heat the next time it passes through the engine. The amount of cooling air can be regulated with a damper inserted in the air intake.

På disse to bildene vises noe av instrumentbordet. CARB HEAT er forvarming av lufta som blir sugd inn i forgasseren blant annet for å forhindre forgasserising, og i verste fall motorstopp.

These two pictures show some of the dashboard. CARB HEAT is adjusting the preheating of the air that is sucked into the carburetor, which among other things prevents carburetor icing, and in the worst case could result in an engine stall.

 

 

Spaken for regulering av mengden luft til oljekjøleren vises tydelig på begge bildene.

The lever for regulating the amount of air to the oil cooler is clearly shown in both pictures.

Det er mange meter med listverk i ulike dimmensjoner og lengder som må tilpasses rørene som utgjør skroget. På disse listene skal de innvendige trekkene festes. 

Først ble listene kappet, tilpasset og festet med nylonstrips. Når alt var som det skulle, ble disse stripsene byttet ut med hjemmelagde, "originale" strips laget av blikk.

There are several meters of moldings in different dimensions and lengths that must be adapted to the pipes that make up the hull. The internal covering will be attached to these moldings.

First, the moldings were cut, adjusted and fastened to the construction with nylon strips. When everything was looking good, the nylon strips were replaced with homemade, "original" strips made of tin.

 

 

.

De tynne, blanke rørene i taket på cabinen skjuler overføringene til trimmingen av rorene. Her er "Teleflex" en viktig del. Til fly er det svindyrt. Akkurat samme varen laget for bruk i racerbiler koster i England en brøkdel av flyutgaven. Gjett hvor vi handlet: Flybutikken eller bilbutikken? 

The thin, shiny pipes in the roof of the cabin hide the transmissions for trimming the rudders. "Teleflex" is an important part here. For airplanes, it's expensive. The same item made for use in racing cars costs in England a fraction of the aircraft version. Guess where we shopped: The aviation shop or the car shop?

 

 

 

 
 

 

 

 

Hjemmelagde strips.

Homemade strips.

 

 

Telefleks.

 

 

 

Stripsene er kuttet på skjæremaskinen fra ei tynn blikkplate. Riktig innstilt kutter den hvert strips nøyaktig likt det forrige, og med rene kanter.

The strips are cut on the cutting machine from a thin tin plate. Properly set, it cuts each strip exactly like the previous one, and with clean edges.

 

Telefleks ser ut til å bestå av en stålwire-kjerne med et slags blikk utapå. I blikket er det presset inn grove gjenger. Resultatet er en kabel som kan bøyes, men som er stiv om du prøver å vri den. Bruksområdene finner vi i biler, båter og fly. Kabelen kan skyves fram og tilbake, og den kan vrides.

The Teleflex cable appears to consist of a steel wire core with a kind of tin on the outside. Rough, rounded threads are pressed into the tin. The result is a cable that is flexible but is stiff if you try to twist it. We find it used in cars, boats and planes. The cable can be pushed back and forth, and it can be rotated.

"Hodene" er innkjøpt. Vi har ikke utstyr for å stanse dem ut.

The "heads" are purchased. We do not have the equipment to make them.

 

 

Nærbilde av en Teleflex-kabel. Når ryggen på gjengene er avrundet slik som her, beveger kablene seg lettere, og sliter minst på overføringsrørene og de forskjellige mekanismene de går gjennom.

Close-up of a Teleflex cable. When the threads are rounded like this, the cables move more easily, and wear the least on the transfer pipes and the various mechanisms they run through.

 

 

 

 

Egentlig er stripset tredd feil. Den korte leppa skal være på innsiden av løkka slik at den blir låst av, og ikke glir ut.

Actually, this strip is threaded incorrectly. The short lip should be on the inside of the loop so that it is locked off and does not slip out.

 

Trinser for å bevege Teleflex - kabelen. Dette er en trinse som gir en skyv- dra virkning. (Pull - push)

Pulleys for moving the Teleflex cable. This is a pulley that gives a sliding effect. (Pull - push)

 

 

 

 

 

 

Til å stramme stripset brukes en hjemmelaget nøkkel, ganske lik den som følger med pick-nick skinkeboksene, bare at den er åpen i enden og kan trekkes ut. Ser spinkelt ut, men er utrolig sterkt.

To tighten the metal strips, we use a homemade key, quite similar to the one that comes with the pick-nick ham boxes, only that it is open at the end and can be pulled out. The strips looks slender but is incredibly strong.

 

Trinse med gjenger eller tenner om du foretrekker den betegnelsen.

Pulley with threads or teeth if you prefer that designation.