FAIRCHILD PT-19 CORNELL

 

 Cornell'n fikk denne luftige plasseringen da det måtte gjøres plass for FW 190.

     

Amerikansk to seters skolefly.

Lansert i 1939 som M-62A.

Da det sommeren 1940 ble bestemt å etablere en norsk treningsleir i Canada, oppsto behovet for egne treningsfly. Daværende lt. Motzfeldt var i USA for å ordene med kjøp av Curtiss Hawk og Douglas 8A-5, og ble i juli 1940 beordret til også å anskaffe egnede treningsfly.

Fairchild-fabrikken hadde på den tiden en egnet flytype under bygging og ble kontaktet av Motzfeldt for prøveflyging. Den 25. juli fikk han en 30 minutters prøvetur, han var meget fornøyd med flyet.

Etter landing ble pris og leveringssted diskutert, kontrakt for levering av de 6 første fly undertegnet.Fra Motzfeldt ankom fabrikken og til kontakten var undertegnet gikk det bare en knapp time. Høyst sansynlig det raskeste flykjøp i norsk militærhistorie.

Den første leveransen kom til den nyopprettede treningsleiren Little Norwayi Toronto, Canada 23 august 1940. Etterhvert kom antallet opp i 36 fly i november1941. Dette var av typen PT-19 med åpen cockpit.Behovet for flere fly økte, og i de følgende 3 år ble det anskaffet ytterligere 50 fly. Svært mange av disse var gaver.

Det ble dannet «Wings for Norway» foreninger på mange steder hvor det var bosatt skandinaver, både i Sør- og Nord-Amerika, i den hensikt å samle inn penger tiltreningsfly for nordmennene.Disse fly fikk ofte navn etter giverne, så som «Danmark», «State of New York» o.s.v.

       

 

 

Et tilsvarende fond ble reist ved frivillig lønnstrekk blant befal og mannskaperi treningsleiren, og flyene fikk navnene «Spirit of Little Norway» I-II og III.

Den 21 sept. 1940 begynte det første kullet av flyelever utdanningen mednorske fly og norske instruktører i en norsk treningsleir under norsk flagg. Noen fly gikk tapt under treningen i Canada. De gjenværende fly ble overførttil Winkleigh i England da flyskolen flyttet dit tidlig i 1945. Til Norge kom flyene i juni-juli 1945.

Allerede 22. november 1945, ble en OTU (operational training unit) opprettet på Gardermoen under betegnelsen «Feltflyskolen». Foruten Spitfire og Harvard inngikk også 6 Cornell i oppsetningen. Etterhvert som aktiviteten tok seg opp ved 331,334 og 335 skvadron i slutten av 40 årene, ble det vanskelig å drive skoleflyging herfra, og den 1.juli 1949 ble skolen flyttet til den ekstyske feltflyplassen på Rygge. Aktiviteten på Rygge opphørte i november 1951.

Elementærtreningen foregikk en tid på Eggemoen ved Hønefoss i Widerøes regi til juni 1952, da overtok Luftforsvaret igjen utdanningen av flygere og navigatører, nå på Værnes Flystasjon.

Museets Cornell er av typen PT-19A og ble overtatt av flygeskolen i Toronto oktober 1941. Den ble finansiert ved trekk i lønn fra befal og mannskaper ved Little Norway, derav navnet på motordekslet «Spirit of Little Norway» på motordekslet.

Flyet har en total flytid på 2491 timer, da det ble solgt til privat eier i 1955.

                                    

 

   

American two seat training aircraft.

Launched in 1939 as the M-62A.

In summer 1940 the decision was taken to establish a Norwegian training camp in Canada. As a result of this decision, there became a need for suitable trainers. Former lt. Motzfeldt was in the US to arrange the purchase of Curtiss Hawk and Douglas 8A-5 and was in July 1940 ordered also to acquire suitable trainers.

The Fairchild factory had a suitable aircraft under construction and was contacted by Motzfeldt for a test flight. On July 25, he got a 30 minute trial, and he was very happy with the plane.

After landing price and delivery location was discussed, and a contract for delivery of the first 6 aircraft was signed. From Motzfeldt arrived at the factory to the contact was signed it took only one hour, most likely the fastest purchase of aircrafts in the Norwegian military history.

The first delivery came to the newly established training camp Little Norway in Toronto, Canada August 23rd 1940. Gradually the number of trainers rose to a total of 36 aircrafts in November 1941. This was PT-19 open. The need for more aircraft increased, and in the following three years, it acquired an additional 50 aircrafts. Many of these were gifts.

"Wings for Norway» associations were formed in many places where it was resident Scandinavians, both in South and North America, in order to raise money for trainers for the Norwegians. These aircrafts were often named after donors, such as "Denmark", "State of New York" etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A similar fund was raised through voluntary payroll deduction among officers and crews in the training camp, and the planes were named "Spirit of Little Norway" I-II and III.

The 21st of Sept. 1940 the first group of pilot students began training on Norwegian aircrafts and with Norwegian instructors in a Norwegian training camp under the Norwegian flag. Some aircrafts were lost during training in Canada. The remaining aircrafts were transferred to Winkleigh in England when the flight academy moved there in early 1945. The planes come to Norway in June-July 1945.


Already on November 22, 1945 an OTU (Operational Training Unit) as established at Gardermoen under the designation "Feltflyskolen." Besides Spitfires and Harvards also 6 Cornell were included. As the activity increased by the 331, 334 and 335 squadrons in late the forties, it was difficult to conduct training flights here, and on the 1st of July 1949, the training unit moved to the former German field airport at Rygge. The activity at Rygge ceased in November 1951.

Elementary training took place for some time at Eggemoen close to Hønefoss, conducted by Widerøe until June 1952, when the Air Force again took over the education of pilots and navigators, now at Værnes AFB.

The Cornell at the Museum is of a PT-19A and was taken over by the flight school in Toronto in October 1941. It was financed by deductions in pay from officers and crews at Little Norway, hence the name at the cowl. "Spirit of Little Norway" .
The aircraft has a total flying time of 2491 hours, when it was sold to private owners in 1955.

 

 

                        Les mer: http://no.wikipedia.org/wiki/Fairchild_PT-19