Gronau 9-Schulgleiter

 

 

 

Mer informasjon på museet

     

Interessen for glideflyging tok seg kraftig opp i begynnelsen av 1930 årene. Det ble startet mange flyklubber rundt i landet i disse årene. Den store drømmen var å bygge sine egne fly, og de klubbene som greide å skaffe egnede lokaler satte igang. Det var særlig Tyskland som var leverandør av populære konstruksjoner , som «Grunau 9», og  i 1935-36 var det mange klubber som skaffet seg tegninger til denne typen.

I 1936 ble det arrangert et seilflykurs på Heramb i Ringsaker , hvor den tyske aeroklubben stilte med både materiell og instruktører gratis. Både seilfly og glidefly var tilgjengelig på dette kurset. Siste del av kurset ble avholdt på Gardermoen på grunn plassforholdene på Heramb.

Under krigen ,1.mars 1942,  ble  Hirdens Flykorps opprettet. Det skulle være rekrutteringsavdelingen for et flyvåpen som nazistene skulle bygge opp etter krigen, når seieren var sikret.

Flyene var glidere og seilfly rekvirert fra klubbene rundt i landet.

Museets Grunau 9 LN-GAH, som tilhørte Jeløy Seilflyklubb, var blandt de som ble rekvirert og fikk solkorset  malt på sideroret.

    

LN-GAH ble bygget av Jeløy Seilflyklubb i 1938-1940, og registrert første gang 1-3-1940.

Sommeren 1950 holdt klubben til på den gamle tyske feltflyplassen på Rygge,hvor det ble brukt vinsj-start. Vinsjen var forøvrig laget av seilflyveteranen Bjarne Reier . Samme sommeren holdt Luftforsvarets Flygeskole til her ,og mange av flyelevene benyttet anledningen til å prøve glideflyging.

LN-GAH havarerte 20.9.1959, og ble slettet i registret 1960.

Det var flere som var i bilde for en gjennoppbygging av glideren , men det ble ikke noe resultat. LN-GAH var lagret på en låve i Gudbrandsdalen da Bodø Luftfartshistorisk Forening fikk overta det, og i løpet av ett og et halvt år ble det restaurert  og utstillt i Luftfartssenteret.

Det kan nevnes at limet som ble brukt i 1938 hadde krystallisert seg, og i tillegg til skadene måtte nesten allt limes om igjen.

  

                                          

 

                                                                      

The interest in gliders increased strongly in the early 1930's. Many Aero Clubs was started around the country in those years. Their big dream was to build their own gliders, and the clubs who managed to obtain suitable locations started building. Especially Germany became the main supplier of popular constructions like "Grunau 9" and in 1935-36 there were many clubs which obtained the blueprints for this type.

In 1936, a glider courses was arranged on Heramb in Ringsaker, where the German aero club supplied both material and instructors for free. Both gliders and sail planes were available for this course. The last part of the course was held at Gardermoen because of limited space on Heramb.

During the war, on March 1st 1942, “Hirdens Flykorps” was founded. It should be a recruiting unit for the air force the Nazis were going to build up after the war, when victory was assured.

The planes were sail planes and gliders requisitioned from the clubs around the country.

The museum’s Grunau 9 LN-GAH, which belonged Jeloy Glider Club, was among those who were requisitioned and got the Sun cross painted on the rudder.

 

LN-GAH was built by Jeloy Glider Club in 1938-1940, and first registered January 3 1940.

In summer 1950 the club had their activities at the old German airfield at Rygge, where they used winch start. The winch was  made by glider veteran Bjarne Reier. The same summer the Airforce school for pilots also was located at Rygge, and many of the students took the opportunity to try gliding.

LN-GAH was wrecked on September 20 1959 and was deleted in the register in 1960.

There were several interests who were in picture for a reconstruction of the glider, but there was no final result. LN-GAH was stored in a barn in Gudbrandsdalen when Bodo Aviation Historical Society learned about it, and during one and a half year, it was restored and exhibited in the Aviation Museum.
The glue that was used in 1938 had crystallized, and in addition to repair the damages almost every joining had to be glued again.

 

  Les mer:  http://en.wikipedia.org/wiki/DFS_SG_38_Schulgleiter