Vinge juni 2021

Vingen ble lagt på rygg, dvs. med undersida opp. Her vises vingeprofilet tydelig. Det er forholdsvis tykt og med godt avrundet forkant. Denne enden av vingen er den som går inn mot skroget.

     
Juni 2021    

Plassering av tanken sett ovenfra, med påfyllingshullet i bortre kant av tanken.

The location of the tank seen from above, with the filling hole located at the far edge of the tank.

 

Vinge, tank og capstrips. Produksjon og tilpassing av capstripsene over tanken var krevende og tok tid.

Wing, tank and capstrips. The production and the adaptation of the capstrips across the tank was both demanding and  time consuming.                           

Hengselmekanisme.

The hing mechanisme.

 

Mekanismen som setter flapen i ønsket posisjon er snekkedrevet. I de to røreme til høyre i bildet er overføringene til cockpit. Alt er selvfølgelig mekanisk.

The mechanism that puts the flap in the seclected position is screw-driven. Inside the two pipes to the right of the picture are the transfer cables between the actuator and the cockpit. Everything is mechanical, of course.

Det skal mange ribber til for å danne en vinge.

It takes a lot of ribs to make a wing.

 

Et hengsel til balanseroret, og forsterkning og avstiving av vingetippen.

A hinge for the balance rudder, and reinforcement and bracing of the wingtip.

     

Hovedbjelkene til høyre ving er lakkert med god gammeldags oljelakk. Monteringen av diverse beslag har begynt.

The main beams on the right wing are lacquered with good old-fashioned oil paint. The assembly of various fittings has begun.

 

 

   
     

Vingen ble lagt på rygg, dvs. med undersida opp. Her vises vingeprofilet tydelig. Det er forholdsvis tykt og med godt avrundet forkant. Denne enden av vingen er den som går inn mot skroget.

The wing was placed up side down. Here the wing profile is clearly seen. It is relatively thick and with a well-rounded leading edge. This end of the wing is the one that will be connected to the hull.

 

På bildene holder Bård på med å trekke wirene til balanseror og flap, mens John avslutter bakkanten med å feste blikkplater i overgangen mot rorflatene.

In the pictures, Bård is pulling the wires to the balance rudder and flap, while John finishes the trailing edge of the wing by attaching tin aluminium plates in the transition between the wing and the rudder surfaces.

 

 

   

 

   

En god del av ribbene som skal danne forkanten av vingen er prøvemontert og innrettet slik at de står nøyaktig i flukt med hverandre. Reia viste ingen synlige avvik.

Most of the ribs that are forming the leading edge of the wing are test-mounted and arranged so that they are exactly flush with each other. The long ruler showed no visible deviations.

 

Per Morten, nr. 2 fra høyre, kom innom for en kopp kaffe, men ble satt i arbeid. Han og Ketil måtte gjøre noen målinger og sette noen merker som måtte stå på rett plass før det ble aktuelt med fredagskaffe på kafe Gidsken.

Per Morten, no. 2 from the right, stopped by for a cup of coffee, but was put to work. He had to help Ketil to make some measurements and put some marks that had to be in the exact right place before it became relevant with Friday coffee at cafe Gidsken.

 

 

   
     

Bildet til høyre og de to under viser rommet en av vingetankene. Det blir et stort "hull" i vingen som det må settes inn forsterkninger rundt.

Den lange, kvistfrie lista er forkantlista, og er utrolig flott og nøyaktig laget. Den er laminert av den beste veden fra flere enkelt lister. Håndarbeid av første klasse med høvling, pussing og skraping.

Tanken støttes opp med klosser som er foret med vibrasjonsdempende materiale. Det er også reimer eller spennband som er foret med gummi som skal sørge for at tanken ligger så støtt og så vibrasjonsfritt som mulig.

The picture to the right and the two pictures below show the location for one of the wing tanks. There will be a large compartment in the wing for the tank, and reinforcements must be inserted around it.

The tank is supported by wood blocks lined with vibration-damping material. There are also straps lined with rubber that will ensure that the tank is as stable and vibration-free as possible.

The long, twig-free list is the leading edge list, and is incredibly beautiful and accurately made. It is laminated from the best wood from several single lists. First-class craftman ship with planing, sanding and scraping.

 

 

 

 

 

   
     
 
     
     
     
 

Capstrip klar til å festes. 

Cap strips before installing.

 

 

Capstrips på plass. Messingstifter og polyuretanlim.

Capstrips after installing. Brass pins and polyurethane glue.

 

 

   

 

 

 

Wirene går gjennom trinser.

The wires run through pulleys.

 

Festene for vingeboltene.

The attachments for the wing bolts.

 

 

 

 
     

Fester for vingestagene.

Attachments for the wing struts.

 

Lyskaster plassert under vingen.

Lamp located under the wing.

     
 

 

 

John har festet en hel vingelengde med aluminiumsplater i bakkant av selve vingen. Denne doble hengselen betjener både flaps (den delen John holder i) og balanseror.

John has covered the entire trailing edge of wing with thin aluminum plates. The double hinge operates both the flap (the part John holds in) and the balance rudder.

 

Hengsler til balanseroret.

Hinges for the balance rudder.

 

 

   
     

På veggen bak Ketil henger balanseror og flaps klare til montering.

On the wall behind Ketil, the balance rudder and flap are ready for installation.

 

Aluminiumsplatene er festet med små messingskruer og ditto stifter.  Det var et møysommelig arbeid. Fingrene ble for store og skruene og stiftene for små til å få tak på dem.

The aluminum plates are fastened with small brass screws and ditto pins. It was hard work. The fingers became too big and the screws and pins too small to get hold of them.

 

 

 

 
     

Hjelpen kom i form av konservator Andrea som holder til i etasjen over, og som rett som det er tar seg en tur ned i verkstedet for å få litt avveksling fra kontorjobben. Hun har lang erfaring med pirkarbeid. Hun så hvordan John plagdes, og viste en teknikk hun brukte i slike situasjoner. En bit litt stivt papir kan brukes til å holde både stifter og skruer til de kom på plass.

The help came with curator Andrea who normally works on the floor above, and who from time to time takes a trip down to the workshop to get some variety from the office job. She has extensive experience with small detalis.. She saw how John was struggeling, and showed him a technique she used in such situations. A piece of slightly stiff paper can be used to hold both pins and screws until they come into place.

 

Etter at han tok i bruk denne teknikken for å holde "småtteriet" på plass på, gikk det adskillig lettere. Atter et eksempel på at man blir aldri for gammel til å lære noe nytt.

Using this technique to keep the "little things" in place, it went much easier. Another example of never getting too old to learn something new. He is 80 +++

 

 

   
26.05.21    
     
     

I midten av mai ble den venstre vingen, som har stått sammen med flyet i utstillingen, hentet tilbake til verkstedet for å ferdigstilles.

In mid-May, the left wing, which has been with the plane in the exhibition, was brought back to the workshop to be completed.

 

Det er noen større jobber som gjenstår i tillegg til masse småpirk som krever stor nøyaktighet og massevis av tid.

There are some major jobs to be done in addition to lots of little tweaks that require great accuracy and lots of time.

 

 

   
     
     
06.05.2021    

 

 

   

 

   

Fra Gunnar Koch

Hei, 

Her er noen bilder som viser progresjonen og "hvordan gjør de det" 

  • Høvelen er på montert styring for å få rette vinkelen på kantene av vingebjelkene.
  • For nedfresing av bjelkene er laget "spretthopp" for å få riktig avslutning på utsparingene.
  • Alle forkant ribbene er tilpasset hovedbjelken, og bakbjelken er omtrent ferdig.
  • Vraket har alltid rett!  Vi fant forkantbordet til vingen.  Det var til vår store overraskelse 2 delt og tynnere enn beskrevet.  Både i manualen og alle de bildene vi har, er forkantbordet laget i ett stykke.

 

Hilsen Gunnar

 

From Gunnar Koch

Hi,

Here are some pictures that show the progression and "How do they do it?" 

  • The electric planer is mounted on a guide to get the right angle on the edges of the wing beams.
  • For milling down the beams, a "bounce jump" has been made to get the right ending to the recesses.
  • All the front ribs are adapted to the main beam, and the rear beam is almost finished.
  • The wreck is always right! We found a piece of the original leading edge list belonging to this wing. To our great surprise it was split in two, and thinner than described. Both in the manual and on all the pictures we have, the leading edge list is made in one piece.

 

 

Regards Gunnar

 

 
   

 

 

   
     
 

 

   

 

 

     
 
   

 

 

     
29.04.2021.    

 

 

   
     

Det har skjedd en god del med venstre vingen til Norseman siden jeg sist var innom verkstedet. Ribbene i forkant begynner å komme på plass sammen med noen av beslagene.

Arbeidet med utformingen av vingetippen har startet men er satt på vent til alle ribbene er kommet på rett plass og med riktig avstand.

Gunnar sier det er en fornøyelse å lime ribbene fordi de er laget så nøyaktig. All ros til Ketil og de andre "ribbemakerne".

Det vurderes å hente den nesten ferdige høyrevingen fra museet og til verkstedet for å gjøre den ferdig. Blant annet mangler den "cap strips" på ribbene. Stripsene som limes på ribbene forsterker dem og gjør dem stivere fordi de til sammen danner en "T-bjelke." De danner også en bredere anleggsflate for duken som vingen skal trekkes med.

A lot has happened with Norseman's left wing since I last visited the workshop. Most of the ribs forming the leading edge are installed along with some of the fittings.

The job shaping the wingtip has started but has been put on hold until all the ribs have come in their right places and with the right distance between them.

 

Gunnar says it is a pleasure to glue the ribs to the beam because they are made so accurately. Ketil and the other "rib makers" have done an excellent job.

It is considered to bring the almost finished right wing from the museum back to the workshop to complete it. Among other things, it lacks "cap strips" on the ribs. The strips that are glued to the ribs to reinforce them and make them stiffer because together they form a "T-beam." They also form a wider contact surface for the fabric which in due time will cover the wing.

   

 

 

     
 

 

 

   
     
18.04.2021    

 

 

   
     
 

 

 

   
     
09.04.2021    
     
     

Gunnar presenterer resultatet av en dags arbeid. Han har prøvemontert ribbene som skal danne bakkanten av vingen. Det er et puslespill å få alt på rett plass og med rette avstander. I tillegg skal alle vinkler stemme og tilpasningen være så nøyaktig at alle delene kan limes til bjelken.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Gunnar shows the result of a day's work. He has test-mounted the ribs that will form the trailing edge of the wing. It is a puzzle to get everything in the right place and at the right distances. In addition, all angles must be correct and the fittings must be so precise that all parts can be glued to the beam.

Click on the image to enlarge.

 

 

 

   
     
     
07.04.2021    
     
     

Mens resten av Bodø-samfunnet har befunnet seg i en delvis "lock down", har arbeidet i verkstedet pågått med en litt redusert bemanning. Gunnar har jobbet med vingebjelkene, frest ut spor og funnet ut hvor mekanismene for ballanseror og flaps skal stå. Det gjelder hengsler og aktivatorer.

For å få utfresingene korrekte og fine har han vært nødt til å lage hjemmesnekrete guider for fresen.

 

While most of the Bodø community has been in a partial "lock down", because of the Covid 19, the work in the workshop has been ongoing with a slightly reduced staffing. Gunnar has worked with the wing beams, milled out grooves and found out where the mechanisms for balance rudders and flaps should stand. This applies to hinges and activators.

In order to get the millings correct and good looking, he had to make a guide for the milling machine.

 
   

 

 

     
     
 
   

 

 

     
 

 

 

   
     
 

Aktivator for flap består foruten av en hengselmekanisme, også av et snekkedrev.

 

In addition to a hinge mechanism, the flap activator also consists of a worm gear.

 

 

   
     

Parallelt med arbeidet med selve vingebjelkene snekres det ribber i ulike utgaver ut fra plassering og oppgave. Dette arbeidet tar tid. Delene sages ut og tilpasses i jigg før de limes og stiftes sammen med små messingstifter. 

Stiftene er så små at de kan ikke holdes med fingrene som må erstattes med ei lita tang. Ketil har teknikken inne, og i tillegg den nødvendige tålmodigheta.

 

In parallel with the work on the wing beams themselves, ribs are made in different versions based on their location and task. This work takes time. The parts are cut and adjusted in a jig before they are glued and stapled together with small brass pins.

The pins are so small that they cannot be held with the fingers which must be replaced with a small pair of pliers. Ketil has learned the technique, and in addition he has the necessary patience.

 

Limet som brukes er Tite Bond, et amerikansk lim som tørker relativt hurtig, er sterkt, vannfast og lar seg fint slipe med sandpapir. Det var i tiden før lynlimet kom populært hos modellflybyggere. Aberet den gang var at det måtte bestilles fra USA. "Shipped by surface" kunne det gå noen uker fra bestilling til pakken kunne hentes på posthuset. I dag kan limet kjøpes i Norge.

 

The glue used is Tite Bond, an American glue that dries relatively quickly, is strong, waterproof and can easily be sanded.

It was one of the most popular glues among the model airplane builders before the different brands of Super Glue were available.

The problem was that it had to be ordered from the United States. "Shipped by surface" could take a few weeks from ordering until the package could be picked up at the post office. Today, the glue is available in Norway.

 

 

   
     
18.03.2021    
     
     

Venstre dør på Norseman som står i museet stammer fra dette flyet. Døra har påskrift "Spirit of St. Ørland". Klikk på bildet.

Fra Gunnar: 

Legger ved et bilde av døra til Norsemanen vår med tilhørende fly.  Baard har skaffet bildet. Det er sannsynligvis fra 1958.  Flyet er tidligere LN-PAD som ble kjøpt av Polarfly sammen med vår PAB.  Det ble senere solgt til Luftforsvaret, og endte i Arjeplog som delefly.  Resten av flyet står nå utstilt i Østersund med annen dør.
 
 

The left door on the Norseman that stands in the museum originates from this plane. The door has the inscription "Spirit of St. Ørland". Click on the image.

From Gunnar:

Attaches a picture of the door on our Norseman with accompanying aircraft. Baard provided the image. It is probably from 1958. The aircraft is  former LN-PAD that was bought by Polarfly together with our PAB. It was later sold to the Air Force, and ended up in Arjeplog, Sweden, as a plane to pick parts from. What is left of the plane is now on display in Østersund, Sweden, with another door.

 

Stabelen med vingeribber blir stadig større etter som produksjonen skrider fram.

The stack of wing ribs is getting bigger as production progresses.

     
     

Nye bjelker til venstre vinge. Disse er i limtre og skal bearbeides  videre.

New main beams for the left wing. These are in glue laminated spruce and must be further processed.

 

Gunnar prøver å finne ut av sakene ved hjelp av en del av en gammel bjelke.

Gunnar tries to solve a problem by comparing a part of an old beam with a section of the new one.

 

 

   
     
14.03.2021.    
     
     

Gunnar har sendt et bilde som viser at endelig begynner de store "bitene" å komme på plass på fremparten av Norseman. 

Det er gjort mange justeringer og mye arbeid med detaljer bak det ferdige produktet så langt.

Flere større deler som dører og vinduer er under arbeid, og i løpet av våren, om Corona tillater, vil det skje ytterlige store forandringer på skroget.

 

Gunnar has sent a picture that shows that finally the big "pieces" are coming together on the front of Norseman.

Many adjustments have been made and a lot of work done on the details to get the end product as good as possible..

Several larger parts such as doors and windows are under construction, and during the spring, if Corona allows, further major changes will take place on the fuselage.

 
     

 

 

   
     
25.02.2021    
     
     

Dekslet på høyre side framme er ferdig.

Fra et godt foto har Andrea rekonstruert logoen som Widerø brukte den gang og laget en sjablong som grunnlag for ny logo. Fint arbeid både deksel og logo!

The cover on the front right side is completed.

From a good photo, Andrea has reconstructed the logo that Widerø used at the time and made a stencil as a basis for a new logo. Nice work both cover and logo!

 

 

 

   
     
05.02.2021    

 

 

   
     

Gunnar, John og Ketil jobber videre med Norseman som står i museet. Det er området fra og med cockpit og fram til motoren som skal gjøres ferdig, både utvendig og innvendig. 

Gunnar, John and Ketil continue to work with Norseman which is on display in the museum. It is the area from the cockpit to the engine cowling that is to be completed, both externally and internally.

 

 

Arbeidet går ut på å rette feil, forbedre tilpasninger og fullføre påbegynt arbeid. Høres mye ut, men det meste er heldigvis ikke kompliserte oppgaver.

The work includes correcting errors, improving adaptations, and completing work already started. Sounds like a lot, but fortunately it is not complicated cases.

     
     

Gunnar borer hull for diverse gjennomføringer i firewall.

Gunnar drills holes for cables and controls penetrating the firewall.

 

Ribbeverket i en vinge er like imponerende hver gang. Også her gjenstår en del arbeid. 

The framework work in a wing is just as impressive every time. Here, too, some work remains.

     

 

 

   
26.01.2021    
     
     

Dekslet mellom cockpit og og motordekslet var ikke førsteklasses akkurat. Derfor har John laget et nytt og funnet fram riktige fester.

Når det gjelder Norseman for øvrig, så arbeides det litt her og der. Hovedoppgaven er å få bygd opp venstre vingehalvdel. Noen ribber er allerede ferdig, men det trenges noen flere som må tilpasses fordi de står i sammenheng med andre ting, f.eks. bensintank. 

Hovedbjelkene er påbegynt, men må gjøres ferdig før ribber og annet utstyr kan monteres.

The work done on the cover between the cockpit and the engine cowling was not of good quality. That's why John has made a new one and used the original parts.

When it comes to the Norseman in general, there remains a bit of work here and there. The main task is to build up the left-wing panel. Some ribs are already made up, but some more are needed that have to be adapted because they are related to other things, e.g. fuel tank.

The work on the main beams has been started, but must be completed before ribs and other items can be installed.

 
     
          
     
17.08.2018    
     
     

Motorcowlingen er malt i Widerø sin grønnfarge. Nå begynner arbeidet med motorområdet å nærme seg slutten.

The engine cowling is painted in Widerø's green color. Now the work on the engine area is beginning to come to an end.

 

Cowlingen skal ikke dekke hele motoren. Det er alltid interessant å se hva som befinner seg bak dekslene.

The cowling will not be hiding the entire engine. It is always interesting to see what is behind the covers.


 

 

 

 

   
02.07.2018   cccccc  

 

 

   
     

Dekslene rundt eksosmanifoilene: Over eksosrørene går det et ringformet deksel.

The covers around the exhaust manifolds: An annular cover runs over the exhaust pipes.

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
     

Over: En originalt setepute av typen som ble brukt når flyveren ikke hadde med fallskjerm. Den fylte ut "bøtta"i setet.

Til høyre: Et originalt trekk til ryggstøet. Vi må lage til innmaten.

Above: An original seat cushion of the model used when the pilot did not have a parachute. It filled the "bucket" in the seat.

Right: An original cover for the backrest. We have to make the entrails.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Til venstre er avbildet en "giver" til et kompass. Den er plassert i halen til flyet. Den er ikke original, men ettermontert, og kommer i tillegg til den originale giveren som er montert ute i ene vingen. Fabrikatet er tysk. 

Klikk på bildet for forsørrelse.

 

To the left is a sensor for a compass. It is located in the tail of the aircraft. It is not original, but retrofitted, and comes in addition to the original sensor that is installed out in one of the wings. The brand is German.

 

Click on the image to enlarge.

 

 

 

 
 

 

 

 

Dørene: Vi har fått tak i ei original dør som er i relativt god stand. Den trenger bare litt småreparasjoner. Den står på venstresida av flyet.(Bildet til høyre)

På motsatt side har vi en dør som unger ville si "så herpa ut". Den har vi valgt å beholde som den er for å vise hva utgangspunktet for restaurering kan være. (Bilde under)

På bildet under til høyre peker den røde pilen på et handtak. Ved hjelp av handtaket kan piloten trekke boltene ut av hengslene og frigjøre døra på et øyeblikk.

 

The doors: We have obtained an original door that is in relatively good condition. It just needs a few minor repairs. It is on the left side of the plane. (Picture to the right)

On the opposite side we have a door that looks as if kids have played with it. We have chosen to keep it as it is to show what the starting point for restoration can be. (Picture below)

In the image below to the right, the red arrow points to a handle. Using the handle, the pilot can pull the bolts out of the hinges and release the door in an instant.

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

23.06.2018    
     
     

Når man skal restaurere noe tilbake til det originale utseendet, og må lete etter deler rundt om, så får man et klart inntrykk av at "i gamle dager" var man mer opptatt av å få ting til å virke enn enn riktig utseende. Så også med seteputene Gunnar har fått tak i. Den rustrøde fargen er noe som har kommet i ettertid. Opprinnelig farge var bomullhvit. Derfor skal det syes nye trekk.

 

When you restore something back to the original look, and have to look around for parts, you get a clear impression that "in the old days" they were more concerned about making things work than how they look. So also with the seat cushions Gunnar has got hold of. The rust red color is something that has come in hindsight. The original color was cotton white. Therefore, new features must be made.

 

Pilotsetene er utformet som "bøtteseter". Se pila. Vi har ei av putene som skal ligge i bøtta, og jakter fortsatt på pute nr. 2.

 

The pilot seats are designed as "bucket seats". Red arrow. We have just one of the right seat cushions that will be in the bucket, and are therefore still hunting for cushion no. 2.

 

 

 

 

 
     

Festene for cowlinga er skrudd til hver sin av de 9 sylinderne. Det var deler som var fjernet fra motoren da vi fikk den, og som vi har skaffet i ettertid.

 

Nærbilde av et av festene for cowlinga

 

 

 

 
     

Eksosanlegget har vært en historie for seg. Vi hadde et nytt eksosanlegg som ble sendt til Nederland i bytte mot div. deler. Så gikk museet i Nederland konkurs før vi fikk det vi skulle ha i retur. Etter noen år fikk vi noe tilbake, men fortsatt manglet vi eksosrørene og festeklemmene. Anlegget som nå er montert er kommet fra Sverige.

Oppe til høyre står sikringsboksen.

 

Vingetuppen er bortimot ferdig på den vingehalvdelen vi jobber med. I den røde firekanten er hullet/festet for posisjonslyset.

Delene til den andre vingehalvparten er produsert, bortsett fra bjelken, som er laget av limtre. Når ting roer seg, når det måtte bli vet ingen, skal vi lage vinge nr. 2.

 

 
     
01.05.2018    
     

I løpet av vinteren har Philip og Gunnar fått utrettet utrolig mye på Norseman. Nå har de foretatt en god del prøvemonteringer slik at vi får et bilde av hvordan det hele skal se ut til slutt.

Deler fra Gardermoen og Canada har vært til stor hjelp i restaureringsarbeidet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Godt skjult under dørken ligger varmeapparatet.

 

 

 

   

Kablene til haleflatene er kommet på plass. Nå gjenstår å få på plass strekkfiskene og få det hele strammet opp og justert. Hylsene som kablene glir i er av bakelitt.

 

Et av vinduene. Om et rør forstyrrer utsikten er ikke så farlig.

   

 

 

 

En av vingetankene er kommet på plass. Den ligger inne ved vingerota.

 

Pilene peker på vingefestene. Ikke rare greiene, men så er vingene i tillegg utstyrt med solide stag.

Til sammen blir det sterkt og sikkert.

 

 

 

 

 

En dobbel overføringsmekanisme. Balanseror og flap kan aktiveres samtidig.

 

Overføring til flap alene.

   

 

 

 

Skruejekken til flappen.

 

En del av dørkarmen på passasjersiden. Denne kommer fra Canada.

   

 

 

 

Ramme som inneholder lys, luft mm. Foreløpig prøvemontert.

 

Nødutgang i taket .

 

 

 

   

Batteriet har hatt forskjellig plassering på de forskjellige versjonene. Her er rammen til batteriet plassert rett bak pilotsetet.

 

Baksetet er kommet på plass. Ennå mangler putene, men de kommer.

 

 

 

   

Giveren til kompasset er plassert i halepartiet.

 

På baksiden av motoren står to litt spesielle magneter. Spesielle fordi de er tilpasset den korte avstanden mellom motor og firewall. Generator og riktig starter er kommet på plass. Når vi sier riktig, så er det fordi det finnes flere utgaver alt etter produksjonsnummer.

   

 

 

 

Motoren kunne startes for hand. På bildet en del av handstartemekanismen.

 

En del arbeid gjenstår i området på og rundt motoren. Cowlingen skal males i Widerøe grønn. Alle luftledeblekkene skal på plass, og festene for cowlingen skal monteres.

 

 

 

   

Propellhuben ble meget bra. Sentrifugalvektene som regulerer stigningen på propellen i fart sees som to runde "bokser".

 

   

Vi fant endelig riktig governor. Den er med og regulerer stigningen på propellen og dermed turtallet på motoren.

   

 

 

 
     
22.01.2018    
     

Philip Gregory, den gode hjelperen vår.

Philip er engelsk og er leid inn som spesialist og forsterkning av staben av mekanikere som har til oppgave å drive livsforlengene vedlikehold på Sea King helikopterene stasjonert i Bodø. Han har jobbet på fabrikken og kjenner maskinene ut og inn.

Før han utdannet seg til flymekaniker tok han utdannelse som finsnekker, et yrke han ikke har glemt. Han har en del fritid, og med kona i Spania og bosted en hybel i Bodin Leir, måtte han finne på noe å gjøre.

 

Vi kom i kontakt med han og fortalte om Norseman som sto utstilt i museet og hvor videre oppbygging skulle foregå i utstillingen. Det gjensto mye trearbeid i form av luker, vinduer og stringers langs skroget. Heldigvis er snekkerverkstedet vårt godt utstyrt og Philip satte i gang. Han får til fulle utnyttet ferdighetene både som snekker og mekaniker.

For å være helt ærlig: Han var et funn!