Referater 2021

[[[[NEWPAGETEXT]]]]

Bodø Luftfartshistoriske Forening.

 

Referat fra årsmøtet 2021.

 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling:

Vedtak: Innkallingen godkjent.

 

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Formann Gunnar Koch

Referent: Sekretær Arvid Martinussen

Sak 3: Valg av to personer til å underskrive protokollen

John Skogøy og Bård Skaalbones ble valgt.

 

Sak 4: Behandling av årsberetning for 2020. 

Årsberetningen ble gjennomgått. Et par faktafeil ble påpekt og rettet.

 Vedtak: Årsberetningen godkjent.

 

 Sak 5: Behandling av regnskap.

 Kassereren gikk gjennom regnskapet. Regnskapet var revidert og godkjent av revisor Eva Leivseth.

 Vedtak: Regnskapet godkjent.

 

 Sak 6: Innkomne saker.

Søknad om støtte til utgivelse av bok om Birger Johnsen. Boka, «The Far Horizon», må oversettes fra engelsk til norsk.

Vedtak: Foreningen bevilger 10.000 kr i støtte til utgivelsen.

 

Sak 7: Fastsetting av kontingent.

 Vedtak: Kontingenten for 2021 settes til 250 kr.

Sak 8: Budsjett.

Vedtak: Utgifter og inntekter ble vedtatt holdt innen de samme rammer som i 2018.

 

 Sak 9: Valg.

 Årsmøtet fulgte enstemmig valgkomiteens innstilling til styre, og det ga følgende resultat:

 Formann: Gunnar Koch

Nestformann: Bård Skaalbones

Sekretær: Arvid Martinussen

Kasserer: Gunnar Koch

Styremedlem: Alf Staurvik

Styremedlem: Per Morten Wik

Styremedlem: Torgeir Aanesen

Varamedlem: Per Stoltenberg

Varamedlem: Kjell Fransplass

 

Valgkomite: Rune Klepp og Bård Skaalbones

 

Revisor: Eva Leivseth

 

 

Underskrift:

 

John Skogøy

 

Bård Skaalbones

Styremøte i BLHF.

Tirsdag 11. november 2021

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

 

Til stede:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Torgeir Aanesen
 • Kjell Fransplass
 • Alf Staurvik
 • Bård Skålbones

Forfall:

 • Per Morten Wik
 • Geir Lauritsen

 

Sak 13 -21: Ikke avholdt årsmøte for 2020.

 • På grunn av begrensninger rundt Covid-19 og andre omstendigheter har det ikke vært avholdt årsmøte for 2020.
 • Situasjonen har nå forandret seg slik at vi ønsker å gjennomføre årsmøtet torsdag 9. desember 2021.
 • Arbeidet med å forberede de faste sakene har startet.
 • Regnskapet og årsberetningen for 2020 ble lagt frem for styret og anbefalt lagt frem for årsmøtet.

 

Sak 14 – 21: Julebord.

Foreningen planlegger, ut fra nåværende coronasituasjon, å arrangere julebord tirsdag 14. desember.

 

Sak 15-21: Bombesikte til Ju 88.

Birger Larsen kjøpte for en god stund tilbake et bombesikte til Ju 88. Det kostet  han 15000 kroner.

Styret vedtok å kjøpe siktet fra Birger for samme sum som han gav for det, med tanke på fortsatt restaurering av Ju 88 som for tiden står i Hangar 9.

 

Sak 16 – 2021: Tirsdagsjobbing og flyfagelever.

 • Vi starter opp tirsdagsjobbingen etter nyttår, og inviterer først og fremst flyfagelevene som allerede har vært og spurt om plass til å delta.
 • Første oppgave vil være å sette sammen motoren til en Saab Safir. Motoren er for tiden i smådeler og LMU ønsker kun en enhet å forholde seg til.
 • Vi har allerede en detaljert handbok, og er på jakt etter et stativ å sette den i for å lette arbeidet.

 

 

Bodø, 12. november 2021.

 

 

Arvid Martinussen

sek

 

Styremøte i BLHF.

Onsdag 28 april.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

Til stede:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Per Morten Wik
 • Geir Lauritsen
 • Bård Skålbones
 • Alf Staurvik
 • Torgeir Aanesen

Forfall:

 • Kjell Fransplass

 

Sak 6 – 2021: Presentasjon av J3 Cub.

Det jobbes med å få til en samling i verkstedet for å presentere planene for oppbyggingen av J3 Cub for mulige interesserte deltakere. Tenkt tidspunkt var i april/mai 2021. På grunn av Corona har dette blitt utsatt.

Ut fra de signalene myndighetene har gitt, er det håp om å få til et slikt treff i løpet av juni måned.

 

Sak 7 – 2021: Årsmøte.

Årsmøtet for 2021 har ennå ikke blitt avholdt på grunn av reglene for å hindre smitte av Corona.

Vedtak: Vi prøver oss på et årsmøte i løpet av juni dersom smittesituasjonen tillater. Sted og tid annonseres senere.

 

Sak 8 – 2021: Utsending av kontingent for 2021.

Vedtak: Kontingentblankettene sendes ut. Forlenger vedtaket om kontingent fra 2020.

 

Sak 9 – 2021: Grillkveld som avslutning på vårsemesteret.

Vedtak: Grillkvelden utsettes i påvente av bedre tider.

 

Sak 10 – 2021: Innkjøp av kaffebord som kan stå utendørs.

Vedtak: Foreningen går til innkjøp av et bord som kan benyttes som kaffebord ute på godværsdager.

 

Sak 11 – 2021: Ventilasjon i Olav V gt. 120.

Ventilasjonen er generelt dårlig. Det arbeides med å komme fram til en bedre løsning.

 

Sak 12 – 2021: Abonnement på et engelsk flytidsskrift.

Styret går inn for å tegne et abonnement på et engelsk flytidsskrift som skal ligge på pauserommet.

 

Bodø, 29. april 2021.

 

Arvid Martinussen

sek

Styremøte i BLHF.

Mandag 8. februar 2021.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1800.

 

Til stede:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Per Morten Wik
 • Geir Lauritsen
 • Bård Skålbones

Forfall:

 • Alf Staurvik
 • Kjell Fransplass
 • Torgeir Aanesen

 

Sak1 - 2021: Årsmøte.

Skulle vært avviklet i løpet av februar, men på grunn av koronasituasjonen blir det foreløpig utsatt til over påske.

 

Sak 2 – 2021: Økonomi.

Økonomien er god. Det har ikke vært noen store utgifter for foreningen i 2020. Forskuddterte beløp i forbindelse med restaureringen av Me 109 er tilbakebetalt i henhold til avtaler. Et beløp står igjen.

 

Sak 3 – 2021: Samarbeid med flyfag.

Det har ikke vært elever fra flyfag i arbeid på verkstedet etter at coronaen kom. Vi håper å gjenoppta samarbeidet til høsten 2021.

 

Sak 4 – 2021: Cub J-3 og Saab Safir.

Arbeidet på Cuben kan starte så snart flyet kommer inn i verkstedet. Foreløpig står det på lager. Det er stort sett de samme folkene som har satt i stand Saab Safiren som skal sette i gang med Cuben. Det er kvalifiserte folk. Flyet skal gjøres flybart.

Saab Safiren ventes å komme i lufta til våren.

Sak 5 – 2021: Norseman.

Det arbeides med flyet mens det står i museet. Det vurderes å ta flyet tilbake til verkstedet for en kortere periode. Det vil lette det pågående arbeidet med skroget. Når skroget er ferdig, står vingene for tur.

 

 

Bodø, 09.02.2021.

 

Arvid Martinussen

sek