Årsmøte 2021

Bodø Luftfartshistoriske Forening.

 

Referat fra årsmøtet 2021.

Sak 1: Godkjenning av innkalling:
Vedtak: Innkallingen godkjent.

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent.
Ordstyrer: Formann Gunnar Koch
Referent: Sekretær Arvid Martinussen

Sak 3: Valg av to personer til å underskrive protokollen
John Skogøy og Bård Skaalbones ble valgt. 

Sak 4: Behandling av årsberetning for 2020.
Årsberetningen ble gjennomgått. Et par faktafeil ble påpekt og rettet.
Vedtak: Årsberetningen godkjent.

Sak 5: Behandling av regnskap.
Kassereren gikk gjennom regnskapet. Regnskapet var revidert og godkjent av revisor Eva Leivseth.

Vedtak: Regnskapet godkjent.

Sak 6: Innkomne saker.
Søknad om støtte til utgivelse av bok om Birger Johnsen. Boka, «The Far Horizon», må oversettes fra engelsk til norsk.

Vedtak: Foreningen bevilger 10.000 kr i støtte til utgivelsen.

Sak 7: Fastsetting av kontingent.
Vedtak: Kontingenten for 2021 settes til 250 kr.

Sak 8: Budsjett.
Vedtak: Utgifter og inntekter ble vedtatt holdt innen de samme rammer som i 2018.

Sak 9: Valg.

Årsmøtet fulgte enstemmig valgkomiteens innstilling til styre, og det ga følgende resultat:

Formann: Gunnar Koch
Nestformann: Bård Skaalbones
Sekretær: Arvid Martinussen
Kasserer: Gunnar Koch
Styremedlem: Alf Staurvik
Styremedlem: Per Morten Wik
Styremedlem: Torgeir Aanesen
Varamedlem: Per Stoltenberg
Varamedlem: Kjell Fransplass 

Valgkomite: Rune Klepp og Bård Skaalbones

Revisor: Eva Leivseth

 

Underskrift:

 

John Skogøy

 

 

Bård Skaalbones

BODØ LUFTFARTSHISTORISKE FORENING

SAKSLISTE ÅRSMØTE  2021

Møte starter som tidligere kunngjort i ”Kaffebaren”, Olav V gate 120, kl 19.00.

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av ordstyrer og referent.
 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
 4. Behandling av årsberetning for 2020.
 5. Behandling av regnskap for 2020.
 6. Innkomne saker: Ingen
 7. Fastsetting av kontingent for 2021:

Styret forslag: Kontingenten settes til kr 250,-.

 1. Budsjett
 2. Valg

Årsberetning for 2020

Styre har vært:

Formann: Gunnar Koch
Nestformann: Geir Lauritsen
Sekretær: Arvid Martinussen
Teknisk leder: Alf Staurvik
Kasserer: Gunnar Koch
Styremedlem: Per Morten Wik
Styremedlem: Torgeir Aanesen
Varamedlem: Baard Skaalbones
Varamedlem: Kjell Fransplass

Andre tillitsverv:

Revisor: Eva Leivseth
Medlem valgkomite: Rune Klepp
Medlem valgkomite: Baard Skaalbones

Representasjon:

Arvid Martinussen er foreningens representant til styrene i Norsk Luftfartsmuseum og Norsk Luftfartssenter a.s.  Gunnar Koch er hans personlige varamann. 

Generelt:

Siste år har i hovedsak preget av arbeidet med å fullføre og utstille Luftforsvarsmuseets Messerschmitt Bf 109 G-2 "Gul 3", og den forsatt pågående korona-pandemien.

Styremøter:

Styre har holdt 7 styremøter, i praksis et i måneden med unntak av feriemånedene.

Forholdet til Norsk Luftfartsmuseum og Luftforsvarsmuseet:

Kontakten med NL har i hovedsak gått gjennom leder samlingsavdelingen Tore Bugge Pettersen og konservator Mike Lofthus  og kontakt med LMU gjennom major Anders Utgård og kaptein Ole Sigurd Sørensen. Vi har fått et godt forhold til de nye medarbeiderne på samlingsavdeling.  De har supplert oss i vårt arbeid på en god måte.

Museet har siste året spandert på dugnadgjengen gratis kaffe og vafler i Cafe Gidsken hver fredag.

I forbindelse med at Avinor har overlatt ansvaret for Avinors historie til NL, har Avinor avsatt et betydelig beløp årlig til NL. Kr 500 000,-  er øremerket til den frivillige virksomheten med museet. 

Korona pandemien:

 1. mars ble museet stengt og  stort sett all virksomhet i verksted og Kaffebar stoppet.  Bare formannen hadde tilgang til verkstedet og kontoret, holdt nødvendige hjul i gang, og arbeidet med et unntak alene i huset.  20. mai ble virksomheten gjenopptatt med begrensninger for å redusere smittefaren. Vi forsøkte å begrense tilgangen til verksted.

Økonomi:

Foreningen har en solid økonomi.

Det som preger regnskapet er at vi forløpende betaler utgiftene for restaureringen av Bf 109, og får utgiftene refundert fra LMU et par ganger i året.  Vi gjør også innkjøpt til verkstedet som vi får refundert fra NL med jevne mellomrom.

 Driftregnskapet som føres etter kontantprinsippet viser et underskudd på omlag kr 51.000 .  Underskuddet skyldes utlegg for LMU til Bf 109 "Gul 3" prosjektet. (Utleggene er nå tilbakebetalt.) Isolerts sett går selve foreningsdriften med et overskuddskudd på omlag 5 700 kr.

Ved årsskiftet hadde NL en gjeld til oss på kr 154,64  , og LMU skyldte oss kr 57029,19  for utlegg på Bf 109.

Foreningens eiendeler er forsikret for 1.169.950 kroner.

Informasjon:

Informasjon til medlemmene har i hovedsak gått via hjemmesiden og som e-post, men vi har også sendt ut trykte nyhetsbrev. Vi hatt et godt samarbeid med byens luftfartsrelaterte foreninger og bedrifter om videresending av info. 

Hjemmesiden blhf.org:

Hjemmesidas oppgave er todelt:

1: Bringe informasjon om aktivitetene i BLHF ut til folket, i tillegg til det som blir lagt ut i sosiale media.

 1. Ta vare på det som skjer i luftfartsmiljøet, ikke bare i BLHF:

På tross av at aktivitetene til foreningen i lange perioder lå nede på grunn av Covid 19 i 2020, var det mye annet som skjedde og som ble lagt ut. I innholdsfortegnelsen for 2020 er det i alt 101 saker, store og små, som er tatt inn. 

Saken med mest omtale er restaureringen av Me 109 – Gul 3, og det påfølgende arbeide med «separatutstillingen.» Det ble lagt ut et stort antall bilder, mange med tekst, som dokumenterer prosessen fram til det ferdige produktet. 

Interesses for Gul 3 syntes å være stor fra grupper i utlandet som kom med hint om at det ville være fint om tekstene ble oversatt til engelsk. Derfor ble tekstene etter hvert i stille stunder oversatt til forståelig engelsk. Som et resultat fikk vi f.eks. flere tilbud fra Russland om kjøp av metaller og tjenester, mens det fra USA kom tilbud om hjelp til å skaffe annonser og markedsføring, selvsagt mot gjenytelser i form av honorarer.

En annen viktig begivenhet som ble forsøkt tatt vare på i bilder og tekst var flyttingen av Boeing 737 LN-KKW. Fra en isolert og kritisert tilværelse på flystasjonen står den nå fremfor museet.

Politihelikoptret ble også fulgt opp da det ankom museet for egen maskin for så å bli demontert og fraktet sørover på lastebil for ytterligere demontering av utstyr og retur til museet..

I løpet av 2020 dukket det opp flere saker i media som omhandlet luftfartsmiljøet den gang da og nå. Siden mediehusene har gode digitale arkiver går det an å få tak i sakene dersom man har adressene. Flere slike saker er forsøkt gjort lettere tilgjengelig for etterslekta ved å fremskaffe linkene. 

Et eksempel på pkt. 2: Hvor lenge vil det bli husket at da motormekaniker Tor Ulve Johansen i «Starfighterens Venner» ble bisatt fra domkirken, fikk han en siste hilsen fra Starfighter 637 i form av noen brøl fra J79-motoren? «Organist» var ex-pilot Helge Andreassen.

Den karakteristiske lyden hørtes over store deler av byen. Ikke har noe liknende skjedd tidligere og kommer neppe til å skje igjen. Slikt stoff fra «Flybyen Bodø» er verdt å ta vare på, også for oss. 

Til slutt et ønske: Hjelp til med å skaffe stoff eller tipse om stoff.

Hjemmesiden har blitt administrert av Arvid Martinussen

Dugnad:

Aktiviteten på dagtid og dugnadskveldene har vært god.  Tilsammen er det lagt ned 3852 timer.

 Det har i hovedsak vært arbeidet på Messerschmitt Bf 109 ”Gul 3” som sto ferdig i oktober.  Museet hadde om flyet laget en spesialutstilling der vi i høy grad medvirket.  Ferdigstillelsen ble markert den 13.10 med åpning av særutstillingen og en festmiddag der alle som hadde vært implisert var invitert. Dessverre kunne ingen av våre utenlandske venner ikke komme pga koronaen. 

"Gul 3" prosjektet ble avsluttet med at alle ikke brukte deler til flyet ble sortert, fotografert, pakket ned, og overlatt til Luftforsvarsmuseet. Det ble skilt mellom deler som skal beholdes som dokumentasjon eller utstillings objekter, og deler som kan selges eller byttes.

Luftforsvarsmuseet har de siste årene hatt eierskapet til "Gul 3" og ledet prosjektet. Samarbeide med LMU har gått greit med ukentlige oppfølgingsmøter.  Vi har betalt de forløpende utgiftene til prosjektet og fått utgiftene refundert med jevne mellomrom - en meget god arbeidsordning. 

Etter at "Gul 3" var ferdig ble arbeide med å fullføre Norseman LN-PAB startet opp. Det er også gjort mindre arbeider på andre fly og modeller.

Vi har sørget for innkjøp, gratis transport mellom verkstedet og  Hangar 9, tatt oss av spesialavfall og vedlikehold av veien inn til verkstedet.

Før museet ble stengt på grunn av pandemien, var tirsdag dugnadskvald spesielt for elever fra Bodø videregående skole, avdeling Flyfag.  Elevene arbeider mest på Bf 109.  På grunn av smittevern hensyn har vi ikke gjenopptatt aktiviteten til flyfag elevene.

Foreningens medlemmer er forsikret mot personskade under dugnadsarbeid.

Museets åpen dag.

Museet hadde siste høst en "åpen dag" der verkstedet var åpen for publikum, og vi var engasjert med presentasjon av Norseman, Ju 52 og Nike rakettene.

Innsamling:

Vi hadde planer om søk etter et fly i nærheten av Alta.  På grunn av komplikasjoner med helikoptertransport ble det ikke noe av. 330 på Banak kunne ikke fly oss hovedsaklig på grunn av smittfare.

Museets fagseminar:

På grunn av pandemien ble fagseminaret ikke arrangert.

Faglig hjelp:

Vi har hjulpet museer, institusjoner og privatpersoner med informasjon vedrørende flyhistorie. 

Sosiale arrangementer:

På grunn av pandemien har ingen sosiale arrangement blitt gjennomført.

Modellfly: 

Forening har fortsatt arbeidet  med å administrere samlingen av modellfly.  

Takk:

Vi takker alle som i løpet av året har gjort en innsats for foreningen eller museet.09.11.2021

ÅRSMØTE 2021
Bodø Luftfartshistoriske Forening avholder årsmøte kl 19.00 torsdag 9. desember i Kaffebaren / Verkstedet i Olav V gate 120. Saker som ønskes behandlet må være styre i hende 14 dag før.
Med hilsen BLHF
Gunnar Koch
formann