Skrog og motor jan -2022

For tiden er Norseman LN- PAB utstyrt med halehjul tilhørende ME 109.

24.01.2022.    

Bildet til høyre: For tiden er Norseman LN- PAB utstyrt med halehjul tilhørende ME 109.

Museets såkalte "Flyvende Norseman", som for tiden er langt fra flybar, fikk som ett punkt på mangellista at halehjulet måtte byttes. Vi forbarmet oss over dem ved å stille vårt godkjente halehjul til disposisjon. Da PAB skulle flyttes til verkstedet, måtte vi finne en nødløsning, og da kom Me 109 halehjulet til sin rett. Tilbake i utstillingen skal LN-PAB stå på flottører.

Bildet under: Bakkeutstyr på flystasjonen er fortsatt oppegående på tross av alle nedleggelsene rundt om. Beviset på det er at de sydde nye trekk til sitteputene. Flott jobb. 

Konservator Andrea kan godt tenke seg å sy trekkene til ryggputene. Egnet symaskin har vi. Det er en som Bakkeutstyr for mange år siden skulle kassere, men som vi i stedet fikk overta. Roy hadde brukt tilsvarende maskin til møbelproduksjonen i sine yngre dager, og han fikk maskinen opp og gå. Den syr til og med skinn.

Bilde nede til høyre: Et vaskekabinett som eieren ikke lenger skulle bruke. Vaskekabinett har lenge stått på ønskelista vår. Da dette kabinettet kom rekende forbi, i fullt brukbar stand, grep vi fatt i det med begge nevene. Stor takk til han som valgte å prioriterte oss i stedet for skrotdungen.

 

Norseman LN-PAB is currently equipped with a tail wheel belonging to a ME 109.

The museum's so-called "Flying Norseman", which is currently far from flyable, had a major control some time ago, which resulted in a shortlist with several marks that have to be fixed. One of the marks said that the tail wheel had to be replaced. We took pity on them and offered them our approved tail wheel. Later, when PAB was to be moved to the workshop, we had to find a temporary solution, and then this old Me 109 tail wheel became useful. Back in the exhibition, LN-PAB will be on floats, and no tailwheel needed.

The Ground equipment workshop at the airport is still up and running despite all the closures around. The proof of that is that they sewed new covers for the seat cushions. Great job.

Curator Andrea may well consider sewing new covers for the back cushions. We have a suitable sewing machine. It is one that the“Ground Equipment workshop” was about to discard many years ago because of a breakdown, but instead we got it. Roy had used a similar machine for furniture production in his younger days, and he got the machine up and running. It even sews leather.

 

A cleaning cabinet that the owner should no longer use. A cleaning cabinet has for long been on our wish list. When this cabinet passed by, in fully usable condition, we grabbed it with both hands. Many thanks to the guy who decided to prioritize our workshop instead of the scrap yard.

13.01.2022    

Mesteparten av arbeidet som gjenstår er pirkarbeid, som innbefatter prøving og feiling med påfølgende justeringer. I løpet av levetiden til et slikt fly er det kommet mange justeringer og modifikasjoner, alt avhengig av tiltenkte arbeidsoppgaver. Setet er originalt plassert, men det var også tilfeller hvor setene var plassert langs skrogveggene. En annen innredning var bårer beregnet for transport av syke og sårede. Festene for de ulike innredningene var for det meste på plass, så ominnredningen gikk forholdsvis raskt.

Kikk på bildene.

 

Most of the work that remains is minor jobs, which includes trial and error with subsequent adjustments.

During the lifetime of such an aircraft, many adjustments and modifications could be made, all depending on what missions the plane was meant for.

Here the seat is originally placed, but there were also cases where the seats were placed along the hull walls.

 

 

Another arrangement was stretchers intended for the transport of the sick or wounded. The fasteners for the various arrangements are mostly in place, so the conversion for another set up in the cabin went relatively quickly.

Click at the pictures.

For tiden jobbes det mye i området cockpit og mellom motor og firewall. En god del originaldeler blir fikset og satt på plass, mens andre deler som f.eks. rør må lages på nytt. Trangere og trangere blir det etter som ledige rom fylles opp.

Noen deler som mangler blir forsøkt skaffet enten fra Sverige eller fra USA.

 

There currently is a lot of work going on in the cockpit area and between the engine and the firewall. A good number of original parts will be used, while other parts such as steel and aluminum pipes must be made from scratch. It gets narrower and narrower as vacant rooms are fill up with new parts.

Some of the hard- to- get parts are tried to be obtained either from Sweden or from the USA.

 

 

Prøvemontering av stoler. Skruhullene i dørken og festene i ramma under passet såpass at med litt lirk og justering kom det hele sammen.

På baksiden av seteryggen til piloten hang det en signalpistol som kunne avfyres gjennom et hull i dørken. I fronten på bildet en stol som mangler puter.

Trial assembly of the seats. The screw holes in the floor and the fasteners in the frame under the fittings did not always correspond exactly, but with some minor adjustments it all came together at last.

On the back side of the pilot's seat hung a signal pistol that could be fired through a pipe which led through the floor and ended on the outside.

In the front of the picture an original chair that lacks seat cushions.

Bagasjerommet var ikke stort større enn en velvoksen postboks. Ikke trengtes det transportband og stuere for å få lasten på plass. Luka er original.

 

 

 

The trunk was not much bigger than a mailbox. No conveyor belts and ground crew were needed to get the load in place. The hatch is original.

John har laget metallinnfatningene til vinduene og satt inn plexiglassene.

 

John has made the metal frames for the windows and put in the plexiglass.

.xx

Batterikassen er plassert bak setet til piloten. Et rør fra toppen av kassen leder knallgassen som oppstår ved lading av blybatterier ned og ut under flyet.

 

The battery box is located behind the pilot's seat. A pipe from the top of the box directs the explosive gas that is formed when charging lead-acid batteries down and out under the aircraft.