September 2022

[[[[NEWPAGETEXT]]]]

21.09.2022

Den originale bakplata til støtfangeren i nesen på flottøren. Den er velbrukt og må erstattes.

The original back plate for the bumper in the nose of the float. It is well used and needs to be replaced.

Selve støtfangeren er laget av solid kork. Denne kan brukes om igjen.

The bumper itself is made of solid cork. This one can be used over again.


Bård er igang med å lage ei ny bakplate.

Bård is making a new back plate.

Dataplata til flottøren.

Data plate for the float.

Hva gjør man når sprekker oppstår? Dersom det oppstår spenninger i metallet, kan det resultere i sprekkdannelser. Alle som driver med sveising eller slaglodding kommer før eller siden borti problemet, og fagfolk er opplært til å ta sine forholdsregler med hensyn til temperatur og særlig avkjøling.

Her er det brukt nagler der "skinnet" på flottøren er festet til en vinkelprofil på undersiden. Likevel har det oppstått to sprekker langs naglerekken i samme området på flottøren. Jeg tenker at flottøren har vært utsatt for en ytre påkjenning over tid men det er vanskelig å si hva..

For å hindre sprekkdannelsen i å gå videre er det i enden av sprekkene boret et hull. Dette er en kjent teknikk som kommer tydelig frem på bildene.

Det kan nevnes at sprekkdannelser rundt cockpit ble et problem på F-16 etter hvert som flyene ble eldre. Problemet kan altså forekomme på langt nyere og mer sofistikerte gjenstander enn flottørene våre.

What do you do when cracks occur? If tensions arise in the metal, this can result in cracks. Everyone who does welding or brazing sooner or later comes across the problem and professionals is trained to take precautions regarding temperature and especially cooling.

Here, rivets are used where the "skin" of the float is attached to an angle profile on the underside. Nevertheless, two cracks have appeared along the row of rivets in the same area of the float. I think that the float has been subjected to an external stress over time, but it is difficult to say what.

To prevent the formation of cracks from progressing, a hole is drilled at each end of the cracks. This is a well-known technique that is clearly visible in the pictures.

It can be mentioned that cracks around the cockpit frame became a problem on the F-16 as the planes got older. The problem can therefore occur on far newer and more sophisticated objects than our floats.

19.09.2022

xxxx

Siste vingestaget ferdig grunnet og klart til maling.

The last wing strut is primed and ready for painting.

Gunnar påfører Owatrol aluminiumsmaling oppå grunningen. Malingen dekker svært godt, og det er derfor for vårt formål tilstrekkelig med ett strøk.

Det er ikke brukt spesialaluminium til flottørene. Den er ikke spesielt korrosjonsbestandig. Derfor er det viktig at overflatebehandlingen er førsteklasses. I virkelighetens verden ville vi nok ha påført flere strøk.

Gunnar applies Owatrol aluminum paint on top of the primer. The paint covers very well, and one coat is therefore sufficient for our purposes.

No special aluminum alloy is used for the floats. It is not particularly corrosion resistant. It is therefore important that the surface treatment is first class. In the real world, we would probably have applied several coats.

Dreneringshull på toppen av flottøren. De forskjellige kammerne kan dreneres hver for seg. Når flyet var fortøyd og vinden økte på, hendte det at det fremste kammeret ble fylt med vann slik at nesen på flyet pekte ned. På det viset fikk ikke vinden så godt tak i flyet.

Drainage hole on the top of the float. The different chambers can be drained separately. When the plane was moored and the wind picked up, it happened that the front chamber was filled with water so that the nose of the plane pointed down. By doing so, the wind didn't get a good hold of the plane.

Til tetting i lensehulene ble det brukt ekspanderende gummipropper.

Expanding rubber plugs were used to seal the draining holes.

Inspeksjonslukene er festet med skruer som står tett i tett.

The inspection hatches are fixed with screws that are close to eachother.

Støtfangernesen var originalt malt rød.

The bumper nose was originally painted red.