REPUBLIC F-84G THUNDERJET

 

 

                                                             

Mer informasjon fra museet

 

ENMOTORS ENSETERS JAGERBOMBEFLY

Den første operative amerikanske jetjager var F-80 Shooting Star. Prototypen fløy første gang i januar 1944. Ca 2 år senere i februar 1946 tok prototypen XP-84 S/N 45.59475 av for første gang. Da produksjonen stanset i 1953, var 4400 fly bygget i 6 forskjellige modeller.

Koreakrigen og den spente situasjonen i Europa tilsa behov for et fly som kunne føre taktiske atomvåpen.

Dette førte til utviklingen av F-84G, den siste modellen av Thunderjet.

Denne modellen fikk den nye motoren J35-A-29A med 5600 lb skyvekraft. Større fart, rekkevidde og nyttelast gjorde F-84G til den jagerbomberen USAF trengte i øyeblikket i Korea, og dessuten som våpenhjelp til Natoland.

Av 3085 F-84G gikk 789 til USAF, resten til andre land, inklusive over 200 til det Norske Luftforsvaret. Norge fikk sine første Thunderjet 10. september 1951. Det var 6 F-84E.

Disse flyene ble hovedsakelig brukt til å sjekke ut nye flygere på typen. I mai 1954 ble disse modifisert til fotofly.

2 kameraer av typen K-24 ble montert i venstre tiptank. Flyene inngikk i No. 1. Fotorekognoseringsving, senere fikk vingen betegnelsen 717 skvadron. I perioden 1952-54 ble 6 skvadroner satt opp med F-84G. Hver skvadron besto av 4 flighter med 4 fly + 9 reservefly.

F-84G var enseter taktisk jagerfly, spesielt beregnet for angrep mot bakkemål med 12,7 mm mitraljøser, raketter eller bomber.

     

 

Etter flere havarier og avskrivninger og det faktum at F-86F var under innfasing i Luftforsvaret, bestemte LTE at samtlige F-84 skulle være tatt ut av tjeneste pr 1. juni 1960. 8 fly ble levert til Portugal i september 1955.

Med unntak av noen få fly for museumsformål , ble resten solgt på auksjon på Værnes Flystasjon. Prisen var visstnok mellom 700 til 1350 kr. Museets Thunderjet er en F-84G-31RE SN 52-8465 , som kom til Norge 3. oktober 1953. Ble avskrevet 6. juli 1960, det hadde da totalt 1048 timer i lufta, og hadde vært i tjeneste ved 330, 331 og 338 skvadron.

 

Tekniske data:

Motor: En Allison J35A-29A

Skyvekraft 5600 lb

Toppfart: 1090 km/t

Topphøyde: Ca. 15000 m

Rekkevidde: Over 4000 km med 2

ekstratanker.

Bevepning: 4 stk 12,7 Colt-Browning M3 mg

Vingespenn: 10,24 m

Lengde: 14,50 m

 

 

                                                     

Single-engine, single-seat fighter bomber.

The first operational jet fighter was US F-80 Shooting Star. The prototype first flew in January 1944. Approximately two years later in February 1946 the prototype XP-84 S / N 45.59475 took off for the first time. When production ceased in 1953, was 4,400 aircraft built in 6 different models.

The Korean War and the tense situation in Europe indicated a need for an aircraft that could carry tactical nuclear weapons. This led to the development of the F-84G, the latest model of Thunderjet. This model got the new engine J35-A-29A with 5600 lb thrust. Higher speed, range and payload made F-84G to the fighter bomber USAF needed at the moment in Korea, and moreover as weapons assistance to Nato countries.

Out of 3085 planes built, 789 went to the USAF, the rest to other countries, including over 200 to the Norwegian Air Force. Norway got its first 6 F-84E Thunderjets on the 10th of September 1951.These aircrafts were mainly used for checking out pilots.

 

 

 

 

 

In May 1954, these planes were modified to photo aircrafts. 2 cameras, model K-24, were installed in the left tip tank. The planes served at No. 1. Photo Reconnaissance Wing, which later became the 717 Squadron. In the period from 1952 to 1954, 6 squadrons were set up with F-84G. Each squadron consisted of four flights each including 4 planes + 9 in reserve.

After several crashes and depreciations, and the fact that the F-86F was about to be the new fighter in the Air Force, LTE decided that all F-84 should out of service latest at the 1th of June 1960. 8 of the aircrafts were delivered to Portugal in September 1955.

With the exception of a few aircraft for museum purposes, the rest was sold at an auction at Værnes AFB. Price was reportedly to be between 700 to 1350 kr. The museum Thunderjet is an F-84g-31RE SN 52-8465, which came to Norway on the 3rd of October 1953. It got depreciated on the 6th of July 1960. By this time it had logged a total of 1048 hours, and had been serving at 330, 331 and 338 squadron.

     

                        Les mer: http://no.wikipedia.org/wiki/Republic_F-84_Thunderjet