Oppbygging av Messerschmitt Bf 109.

Restoring the Messerschmitt Bf 109

Verkstedet i Bodø skal bygge opp cockpit-seksjonen til Messerschmitt Bf 109. Kroppen fra cockpit og bakover bygges opp i Tyskland, mens vingene lages i Ungarn.

Finnen er allerede ferdig restaurert i Ungarn og står i verkstedet. Bakkroppen ankom Bodø 23. april. Som vanlig har tyskerne gjort en flott jobb. 

The workshop in Bodø is going to rebuild the cockpit section of the Messerschmitt Bf 109. The fuselage from the cockpit and to the tail fin is restored in Germany, while the wings are made in Hungary.

The fin is already fully restored in Hungary and is stored in our workshop. The aft section of the fuselage arrived at Bodø 23rd of April. As usual, the Germans have done a great job.


19.10.2020

Så er restaureringen over. Tilbake ligger det deler som er til overs. Delene har fortsatt en verdi fordi kansje har andre bruk for dem. Over ligger det deler til ventilmekanismen på DB 605.

Delene merkes og arkiveres. Oppe til venstre er ladeturbinen til motoren. Den ser ut som nesten ny.

Dette er bare et lite utvalg av det som går tilbake til lagret.

20.05.2020

Kanonfestet får en omgang med grease.

Låskassen med festetappene gled fint på plass og det hele utgjorde en solid enhet.

To stolte gutter!

Så skulle dekslet på plass. Det består av to halvskåler som er hengslet sammen.

Etter litt prøving og feiling gikk det hele på plass. Ketil gir godkjent og litt velfortjent skryt.

Prøvemontering uten deksel.

Fortsatt er paller og puter spesialverktøy. 

Trommelmagasinet halvveis inne i vingen.

Slik ser det ut når kanonen er på plass under vingen. Kalibret er 20 mm. En tilsvarende kanonskal plasseres på motsatt side.

Siste bilde: Gunnar Koch

Gunnar har jobbet med overgangene mellom vinge og skrog. Nå holder han på med tilpassingen av den fremste delen.
02.04.2020
I dag kom de siste strukturelle delene til Gul 3. De ser ut til å passe helt perfekt.
Nesten samtidig fikk vi beskjeden fra  Holger Steinle om at Karoly Birczak, eieren av Hereg-verkstedet døde etter kort tids sykdom. Vi har kjent Karl lenge og hatt stor hjelp av han og teamet hans på våre ulike prosjekter. I dag går tankene til kona, familien og teamet hans!
Today the last structural parts for our Yellow 3 project arrived. They will make a fine final touch.
Almost simultaneously we received the message from  Holger Steinle that Karoly Birczak, the owner of the Hereg workshop in Hungary, died after a short illlness. We have known Karl for a long time and have had great help from him and his team on our various projects. Today our thougts go to his wife, his family and his team! Photos: G. Koch)
20.03.2020

"While the world is collapsing - we are still making beautiful parts for Bodo." Mickael Rabilloud

Disse delene får vi laget på bestilling i USA hos Mickael Rabilloud. Til sammen utgjør de en ventil som står i kjølesystemet til motoren. Rabilloud har også laget andre deler til oss i forbindelse med restaureringen av Gul 3. Arbeidet er nesten for fint, fordi delene må "kamufleres" for å falle naturlig inn mot de gamle.

These parts are made to order in the USA at Mickael Rabilloud's workshop. Put together they form a valve that is in the cooling system of the engine. Rabilloud has also made other parts for us in connection with the restoration of Yellow 3. The work is almost too nice, because the shining parts have to be "camouflaged" to naturally match with the old ones.
26.02.2020

Innvendig er hjulbrønnene forsynt med "skinnlommer" forsynt med glidelås. Roy har vært salmaker.

Inside, the wheel wells are equipped with "leather pockets" with a zipper. Roy has been the "saddler."

Høyre deksel over motoren. Ketil og Gunnar er snart i mål med oppbygging og tilpassing.

Right engine cover. Ketil and Gunnar are soon finished building and adapting.

Slik så originalpropellen ut da den kom opp av vannet. Det ene bladet har vært forsøkt løsnet inntil det satt bom fast. Nå skal vi prøve å snu det tilbake til samme posisjon som de andre to. Propellen med nav skal stilles ut sammen med flyet.

The propeller blades were bent like this when the plane hit the sea. We tried to loosen one blade, but after 1/2 a turn it jammed. Now we'll try to turn it back to the same position as the other two. The propellerblades with hub should be exhibited together with the aircraft.

Nye blad er gjort klar til montering.

New blades are ready for assembly.
06.02.2020

Birger jobber med delslet så gnistrene spruter.

Birger works with the cover so the sparks burst.

Luftinntaket er på plass.

The air inlet is in place.

Frontdekslet er delt og det er litt av et problem å få det hele til å gå sammen, og samtidig å se pent ut.

Birger, Ketil og John fikk det til til slutt.

The front cover is split and it is quite a problem to make it all go together and at the same time look nice.

Dekslene bærer tydelig preg av mye prøving og feiling. Ombygging har vært nødvendig i enkelte tilfeller. 

The covers clearly show marks from a lot of trial and error. Rebuilding has been necessary in some cases.

xx 

Dette bildet viser tydelig at tålmodighet lønner seg. Sluttproduktet blir flott.

This picture clearly shows that patience pays off. The end product will be great.

Bildene tatt av Bård Skålbones.22.12.2019

Bilder fra Karl i Ungarn. Han lager farings, overganger mellom kropp og vinger, til vår Me 109.

Det jobbes også med podene til kanonene. Vi blir forespeilet en leveranse utpå nyttåret.

Pictures from Karl in Hungary. He makes fairings, that means transitions between fuselage and wings, for our Me 109.

They are also making the pods for the 20 mm guns hanging under the wings.

We hope to have the parts in Bodø before Easter 2020.
09.12. 2019

Nå er den utvendige tanken klar for å få påført den originale teksten. Den ble fotografert og kopiert før tanken ble malt.

Konservator Andrea Karstaedt, som har kontor i etasjen over verkstedet, kom ned og gjorde jobben for oss. Dette er en del av faget hennes, noe kvaliteten på arbeidet vitner om!

Now the external tank is ready to have the original text applied. The original text was photographed and copied before the tank was painted.

Conservator Andrea Karstaedt, who has an office on the floor above the workshop, came down to the workshop and did the paint job for us. Restoring old paintwork a is part of her profession, which the quality of her work testifies!

The text in German says:

 1. This is a fuel tank, not a bomb
 2. How many liters it take
 3. If it is found and returned to an airbase or the police, the finder’s fee is 10 Deutsche Reichsmark.

Foto: Ketil Lunde
03.12.2019

Det går stadig framover med prosjekt "Gul 3". I sommer hadde vi en prøvemontering av vingene utendørs (se 08.09.2019). Det var mest for å se om festene passet.

Nå er arbeidet kommet så langt at det var andre ting som måtte undersøkes med vingene på. Derfor ble det innkalt til kraftsamling i verkstedet for snuing og vending og til slutt montering. På forhånd var Saab Safir tatt ut og lagret annet steds.

Vingene sto på hver sin store platting skrudd sammen av flere paller med hjul under. Oppå dette "understellet" ble det bygd opp med paller og madrasser til vi fikk vingene i riktig høyde når de ble lagt oppå.

Halen på flyet ble hevet slik at skroget sto tilnærmet vannrett. Alle de nevnte tiltakene i tillegg til bruk av diverse løfteanordninger gjorde at jobben gikk relativt greit. 

PS: Fotoapparatet likte ikke lyset i verkstedet.

The project "Yellow 3" is constantly moving forward. This summer we had a test assembly of the wings outside (see 08.09.2019). It was mostly to see if the parties fit.

Now the work has come so far that there were other things that had to be examined with the wings on. Therefore, a gathering of manpower was called upon in the workshop for turning and moving the hull, and finally assembly of the wings. The Saab Sapphire was taken out in advance and stored elsewhere.

Each of the wings stood on platforms made from pallets screwed together and with wheels underneath. On top of this "chassis" it was built up with more pallets in addition to mattresses until we got the wings at the perfect height when placed on top.

The tail of the aircraft was raised so that the hull was almost horizontal. All the mentioned actions in addition to the use of various lifting devices made the job relatively easy.

PS: The camera did not like the light in the workshop.

Høyre vinge er kommet på stabelen av paller og madrasser.

The right wing is stacked on pallets and mattresses.

Gaffeltrucken med fører var til god hjelp med løftingen.

The forklift was a great help when lifting the wing in place.

Kroppen er snudd 90 gr. I stedet for å stå på langs i verkstedet, står den nå på tvers.

The fuselage is turned 90 dgr. Instead of standing longitudinally in the workshop, it now stands across in order to make enough space for the wings.

Her vises "spesialverktøyet" tydelig. To av damene i 2. etg. kom ned og hjalp til.

Here the "special tool" is clearly displayed. Two of the ladies from the offices on the second floor came down to help.

Venstre ving på vei mot skroget. Det var en kjempefordel at det hele var på hjul.

The left wing on its way towards the fuselage.. It was a huge advantage that it was all on wheels.

Vogga som vi brukte for å få hevet bakkroppen.

The cradle that we used to raise the rear hull.

Nesten på plass. Gunnar prøver å styre festene i inngrep.

Almost in place. Gunnar tries to control the fasteners.

Rune fra Widerøe banker inn boltene.

Rune from Widerøe pushes in the wing bolts.

Begge vingene på plass!

Both wings installed!

God kamuflasje i verkstedet!
14.11.2019

Huben er kommet på propellakslingen og et av bladene er prøvemontert.

The hub is mounted on the propeller shaft and one of the blades is test mounted.

Bladene skal males semimatt sort.

The blades will be painted semi matte black.

Bård Skålbones har foreviget snuten med spinner.

Cockpit begynner å bli ferdig. Nå er canopy med glassene og div. mekanismer montert.

The cockpit is almost finished. The canopy with the glasses and div. mechanisms are installed.

Trekkinga av høyderorene og sideroret med duk er ferdig, og de har fått de fargene de skal ha. 

The cowering of the rudder and the elevators with cloth is finished, and they have been given the permanent colors.
13.11.2019

Dekslet som ligger under oljetanken er ankommet sammen med nødvendige deler for en vellykket montering.

The cover under the oil tank has arrived along with the necessary parts for a successful installation.

Vi vet enda ikke hvor godt det passer sammen med de andre delene.

We yet do not know how well the parts fit together. We are hoping for the best.

Propellfestene er kommer på plass, alle tre. Det gjenstridige festet fra forrige dugnadskveld ble svært så medgjørlig etter at Alf hadde hatt det i dreiebenken og rensket opp gjengene.

I kveld ble drevene for justering av pitchen montert. Å lage nålelager av tynne ruller klistret sammen i grease var ny lærdom for elevene. Før økta var omme hadde de laget og fått på plass 9 lager og 3 overføringer som alle virket.

The propeller mounts are in place, all three of them. The stubborn attachment from the previous night became much more palatable after Alf had it in the lathe and cleaned up the threads.

Tonight the pitch adjusting drives were mounted. Making needle bearings with thin rolls pasted together in grease was a new lesson for the students. Before the session was over, they had made and installed 9 bearings and 3 transferings that all worked perfect.

Drevene er lager i bronse og regulerer stigningen på propellen.

The drives are made of bronze and regulate the pitch of the propeller.
06.11.2019

Gunnar og to flyfagelever jobber med propell-huben. To av propellfestene gikk forholdsvis greit å få på plass.

Kraft gange arm (moment) er noe vi ofte benytter oss av når noe med gjenstridige gjenger skal av eller på.

Spesialverktøy må til, og mange ganger er det hjemmelagde best, selv om det ikke alltid har utseende med seg. Klikk på bildene.

På det tredje festet var gjengene på den ene siden skadet, og måtte friskes opp. Det ble forsøkt manuelt, men det ser ut til at for å fullføre jobben, må vi ty til dreiebenken. Festet skal på plass i huben. Det krever bare litt fintenking.

Dekslet over motoren er nesten ferdig. Det er hengslet på toppen, og hver side kan åpnes for seg. Så langt alt vel. Problemene oppsto da låsene skulle tilpasses. Det er 3 stk på hver side. Dessuten må utstyret som er montert på motoren ikke komme i veien. Det er trangt om plassen.

Problemet er klassisk. Justerer du til den ene låsen virker, er de andre ute av rett posisjon. Uttrykket til Ketil, som klør seg i hodet, sier det meste.(klikk på bildene). Før kvelden var omme, så det ut til at problemet var lokalisert. Arbeidet fortsetter i morgen.

I alle år, så lenge vi har holdt på med restaurering, har vi stått i gardintrapper, på paller og på kasser når vi måtte rekke litt opp i høyden. Det har ikke vært lett og slett ikke risikofritt. Derfor var det en aldri så liten begivenhet og et stort fremskritt da Mike kjøpte denne arbeidsplattformen. Den er lett, solid, lett flyttbar og sikker. Med andre ord, svaret på det vi har savnet veldig lenge.
8
25.10.2019

Øvre motordeksel har endelig fått sin form etter mye jobbing. Nå gjenstår det klinkingen og tilpassingen.

På begge sider er det utsparinger for to maskingevær.

Dropptanken har vært til maling. Den hadde en del tekst som vi har tatt vare på, og som skal overføres. Blant annet sto det at dersom du fant en slik tank og leverte den inn til en militær myndighet, fikk du 10 Reichmark i finnerlønn. Det sto også at det var"Keine Bombe".

Utløsermekanismen ligger i skåla som er fester under flyet. Flygeren kan kvitte seg med tanken ved hjelp av en Wire-overføring fra cockpit.
16.10.2019

Skroget er nå ferdig malt med grunnfargene grå og lys blå på undersiden. I tillegg er det påført kamuflasje. Vi har studert div. bilder for å få kamuflasjen så likt krigskamuflasjen som mulig.

Arbeidet er utført av maleverkstedet i Bodin Leir som har proffesjonelle folk. Malingen er laget i Tyskland og blandet etter de originale reseptene. Man kjenner på lukten at det ikke er moderne maling.

Bodø bilberging stiller gjerne opp også når det gjeldet transport av fly.

I mangel på tauetraktor måtte det "kjøttkraft" til for å få flyet på plass inne i verkstedet.

Foto: Arvid Martinussen
07.10.2019

Vingene er kommet tilbake fra maling.

Det er ingen ting å utsette på jobben som lakkeringsverkstedet i Bodin Leir har gjort.

Kroppen står for tur.

Foto: Bård Skålbones
04.10.2019

Vingene står i ei solid oppbevarings- og transportramme, og får gods plass på bergingsbilen.

Veien går til Bodin Leir like utenfor byen. 

Her har forsvaret et lakkeringsverksted for i hovedsak kjøretøyer. De har hjulpet oss med malingsjobber tidligere.

Først males undersia av vingene. Deretter blir oversida dekorert.

Alle bildene ved Ketil Lunde
04.09.2019

Duk og dop, som også er grunning, er kommet på høyderorene. Gunnar har satt to elever fra flyfag til å pusse vekk busta fra duken før rorene igjen får mer dop og til slutt maling. Man må være lett på hånden så det ikke blir pusset gjennom dopen, for ikke å si gjennom duken. Nyttig lærdom som de neppe får som oppgave til eksamen.

20 mm maskinkanonene begynner å bli ferdig restaurert. Disse skal monteres i pods under vingene og kommer i tillegg til den generelle bevæpningen. Med denne konfigurasjonen fikk flyet en formidabel ildkraft, men alt har sin pris. Dette oppsettet gikk sterkt utover vekt, stigeevne og manøveringsegenskapene til flyet.

Klikk på bildet!

Av og til må man ta seg tid til private sysler. For ca 40 år siden bygde Ketil,sammen med dattera, en flymodell. Hun måtte holde seg inne en periode på grunn av en barnesykdom. Flyet har for det meste hengt i taket på div. barnerom de påfølgende årene. Nå er den dagen kommet at barnebarnet på 4 år, ei ekte "rosafrøken", skal flytte inn på"storpikerommet", og hun har forlangt at flyet skal flytte med. I anledning denne begivenheten har morfar funnet ut at det var på tide med litt restaurering. Skadene var for øvrig forbausende små etter så mange år.

Tirsdag 27. aug

xxx

Det jobbes med flere ting parallelt. Ballanserorene skal ha aluminiumsplater i forkant mens resten skal trekkes med duk. En av elevene fra Flyfag har fått i oppgave å tilpasse forkanten før den klinkes på.

09.08.2019

Torsdag 8. august 2019 ble en noe spesiell dag for de som har jobbet med restaureringen av Me 109 i snart 9 år. Arbeidet var kommet så langt at det var på tide å rulle ut flyet og foreta en prøvemontering av vingene som kom på plass med litt lirking, men uten store problemer. Resultatet ble et flott fly, utstilt på parkeringsplassen foran verkstedet. Ballanseror, høyderor og sideror skal trekkes med duk. Den delen av jobben er ferdig. Nå ligger de i verkstedet klar for doping.

I tillegg til museets folk og de som hadde jobbet med flyet, kom det en del skuelystne som ble oppmerksomme på det som skjedde. I tillegg var saken nevnt på lokalradioens (NRK) sin morrasending. NRK var også til stede og gjorde opptak av hele prossessen. 

Det gjenstår bare å gratulere de som har stått for planlegging og arbeid med en vel utført jobb så langt.

09.08.2019
01.08.2019

Vingene har fått påmalt korset og nærmer seg stadig ferdigstillelse.

John og Per Morten sliter med å få rorflatene på vingene på plass. Det gjøres like nøyaktig som om flyet skulle opp i lufta. Ingen ting overlates til tilfeldighetene.

Problemeroppsto fordi deler av hengsel- og overføringsmekanismen var byttet om mellom vingene. Høyre var blitt venstre uten at feilen var helt åpenbar ved første øyekast. Da misæren var rettet opp, gikk det meste glatt.

Ketil syr trekket på høyderorene. Nålene og tanga er ikke så ulikt det legene bruker når de syr sår. Som tidligere lege så det ut til at han var på hjemmebane, selv om knutene ikke var helt de samme.

Grunningen skal være rød-brun. Det fant vi ut ved å slipe forskiktig bort dopen på ei lita original dukfille som hang på rorene. Når rorene er ferdig trukket og grunnet, skal det påføres band over sømmene. De festes med grunning og dop. Til slutt dopes det hele med kanskje så mye som 8 strøk dop. Duken strammer seg når dopen tørker. Deretter påføres farge.

04.06.2019

Dette bildet av spinneren til Me 109 bringer begrepet "Nose Art" til et høyere nivå. Klikk på bildet.

Kunstneren heter John Skogøy. Til å fullføre kunstverket får han hjelp av Ketil Lunde.

30.04.2019

To må man være når wire skal trekkes gjennom dørken fra cockpit og ut.

Det er trangt som bare fy når hylsa for wiregjennomføringen skal på plass.

Ingrid har den minste handa og får etter hvert tak i wiren.

Det er godt å være flere om samme oppgaven, så kan det bli avløsning å få.

Per holder på med et trommelmagasin som skal ligge i ene vingen.

30.04.2019

Ketil tilpasser et hengsel.

Det er utrolig mye prøving og feiling før motordekslene kommer på plass som de skal. 

 • Platene må ha rette bøy.
 • Hengslene skal passe til hverandre.
 • Låsene skal gå i inngrep.
 • Ingen ting skal stå i klem
13.04.2019

Bakdelen av 20 mm maskinkanon prøvemontert. Den stikker inn i cockpit, mellom pedalene. Det er trangt om plassen, og justeringer kreves før alt er som det skal.

Utsikt fra cockpit og framover motoren. Montasjene for maskingeværene i ytterkantene av bildet.

Me 109 kunne utstyres med ekstra drivstofftank hengende under buken. Det var ganske vanlig. 

Fra Birger Larsen har vi fått følgende presiseringer:

Det var vanlig at det ble fløyet med utvendig tank på navigasjonsturer i nord. Bilder av besøk på Bodø fra Lade viser dette. Jeg fant rester av tank-pylonen fast i ett av festene i flyet så ihvertfall hadde Gul 3 pylon påmontert ved nødlandingen og høyst sannsynlig også tanken påmontert. Bilder fra Kirkenes/Salmijærvi viser tilsvarende fly uten tank og med kanoner. Da skal en huske på at typen oppdrag disse flyene hadde der oppe i nord var forskjellig fra det som de Lade-baserte flyene hadde.

Noe av teksten på tanken, litt fritt oversatt grunnet utydelig merking:

 • Ingen bombe
 • Drivstoff
 • Hvis funnet leveres tanken til nærmeste flyavdeling eller annen militær avdeling.
 • Finnerlønn er 10 riksmark

Ekstra drivstofftank til å henge under Me 109. Dilemmaet vårt er om den skal restaureres eller utstilles som den er. Beslutningen er ikke tatt. Ved restaurering kan merkingen lett bli skadet eller i verste fall gå tapt.

Tanken viser seg å være innkjøpt privat, og eieren vil nok ha et ord med i lager om hvordan den skal brukes. 

Festet eller opphenget for den ekstra drivstofftanken. Denne står under buken på flyet. Flyveren kunne kvitte seg med tanken om nødvendig ved å dra i det rette handtaket.

Prøveoppstilling.

En del av gassoverføringen.

Det viste seg at en del av metallet var smeltet og overføringen ødelagt. Når vi nå bygger motoren opp, viser det seg at et drivstoffrør går rett forbi delen som er smeltet, noe som tyder på at det kunne ha vært brann i flyet.

27.03.2019

Birger har skaffet en kopi av verktøymappa til Me 109. Den er utrolig lik originalen, til og med en liten aning av mugglukt.

Innholdsfortegnelsen viser at det var ikke mye man kunne gjøre på egen hånd.

Takk til Birger.

Oversikt over innholdet i verktøytaska til ME 109 G:

1 Kombinasjonstang

1 Skrutrekker

1 Drillskrutrekker

1 Skiftnøkkel 0 til ca 15 mm

1 Skiftnøkkel 0 til ca 30 mm

1 Flatnøkkel til til VDM - propelldeksel (spinner)?

1 Manometer til trykkmåling

1 Kort bruksanvisning Me 109 G

26.02.2019

Huben er enda en av hoveddelene som snart blir klar for permanent montering.

Prøvemonteringen av spinneren viste at noen små justeringer gjensto før alt er perfekt.

.........
21.02. 2019

Toppen av fueltanken etter at den er kommet på plass. Det meste ser helt nytt ut.

Flyfagelevene jobber for det meste med motoren. Det blir noen utfordrende arbeidsstillinger, og Ketil er glad for hjelpen og en spart rygg.

Oljetanken er prøvemontert. Vi måtte lage en brakett basert på mål fra Black 6 på RAF museet. 

Flyfaggjengen har montert original oljepumpe, innsugningskanal og pitchkontroll.

Yellow 3 progress: The oil tank has been repaired. We managed to find one of the correct type in Germany, and last night we had a test installation. To make the tank fit to the engine we had to make a new aluminium bracket. The measurements for the bracket was obtained from Black 6 in the RAF museum. Most of the team now have a priority on the installation of engine details and engine covers. Photos: G. Koch.

23.01.2019

Nytt om Gul 3: De siste forberedelsene for installering av drivstofftanken er gjort. Tanken har fått et siste lag med beskyttelse. Vogga som tanken skal ligge i er allerede på plass i cockpit. Det finnes neppe mange av denne type tank i så god stand igjen. I morgen er forhåpentligvis tanken på plass.

Yellow 3 news: Last preparations before installing the fueltank. Protection crate already installed and the tank has the last coat of protection before installment. Not many of these around! Tomorrow -we hopefully have the tank inside Yellow 3 too!

                                                                     

27.12.2018

Restaureringen av Me 109 er fortsatt ingen enkel oppgave, særlig når de som jobber med prosjektet har satt seg som mål at alt skal være så likt originalen som mulig.

Etter hvert som man forlater de de store trekkene og kommer mer ned på detaljnivå, blir det også vanskeligere å hente ut rette tegninger og beskrivelser. Av samme modell finnes det flere varianter, og av og til er inntrykket at de  som i sin tid bygde flyet jobbet ut fra prinsippet om at «man tager det man har, bare det virker».

Når manualer og internett ikke lenger duger, hva er da bedre enn å reise ut i verden og se på et akkurat liknende fly som er ferdig restaurert. Man begynte å se seg om etter et objekt som er mest mulig historisk korrekt, og som kunne studeres og fotograferes.

Løsningen syntes å være å avlegge et besøk på RAF Museet i Crosford, England. De har en Me 109 som en gang var restaurert til flybar stand, men som dessverre var utsatt for et uhell og crashet. Flyet ble så restaurert til et museumsobjekt og satt inn i museets utstilling.

Midt i desember 2018 dro en liten delegasjon bestående av konservator Mike Loftus, Ketil Lunde, Gunnar Koch og Luftforsvarmuseets representant Ole Sigurd Sørensen over Nordsjøen på en studietur. Avtaler var gjort og de ble godt tatt imot. I løpet av 1 dag fikk de utført ærende sitt, sett seg om, studert detaljer og tatt en masse bilder. Om besøket ga svar på alle spørsmålene vil fremtiden vise, men de fikk uten tvil svar på mange av spørsmålene de hadde.

Bildene under er tatt av Ole Sigurd Sørensen og gjengitt med hans tillatelse.

Mike, Ketil og Gunnar utenfor museet i Crosford.

Engelskmennene utdanner flymekanikere for museer. Vår delegasjon fikk hjelp av to slike, ei jente og en gutt.

Gunnar var reist over for å studere motoren. Han fikk hjelp av en av de engelske ungdommene.

Lurer på hva Ketil og Mike fant under motordekslet?

Ketil har jobbet en god del med vår cockpit, og var interessert i hvilke løsninger engelskmennene hadde kommet fram til.

Siktet er en ganske domminerende detalj i cockpit.

Antennedetaljer.

Bodødelegasjonen sammen med en fra det engelske vertskapet (i gul vest).

En fornøyd Gunnar.
03.11.2018

Tanken vi byttet til oss i Tyskland er langt fra klar til montering. Noen steder er det tært hull som må sveises igjen, og festet til motoren, som passet så fint på den forrige tanken, passer ikke i det hele tatt. Her må det lages overganger.

Det var to hull som var spesielt interessante. Ut fra det vi kunne se, hadde ei småkalibret kule, trolig fra et maskingevær passert gjennom tanken og etterlatt et tydelig inngangshull og et tydelig utgangshull.

Klikk på bildene over for forstørrelse.

Som lover fulgte det med en del rør og koblinger for å koble tanken til motoren.

En skikkelig rørbøyer har stått på ønskelista lenge, ikke minst fikk vi bruk for et slikt redskap i forbindelse med klargjøringen av Me 109. Her om dagen dukket Mike opp med ei eske som inneholdt det vi hadde bruk for, og enda litt til.24.10.2018

Stikka m/overføringer.

Arbeidet med Me 109 går framover. Stadig flere ting kommer på plass. Det er området cockpit og motor det jobbes med. I uke 39 skal Gunnar på delemesse i Tyskland og hente en god del av de delene vi fortsatt mangler. Etter det vil arbeidet gjøre et hopp framover.

Nedenfor vises noe av det som er gjort den siste måneden.

På venstre side av flykroppen, på høyde med cockpit, står denne innretningen. Gjennom denne sjakta og over trerullen blir ammunisjonen til maskinkanonen tatt inn til magasinet.

Til høyre vises utsynet fra cockpit fram over motoren. Det er litt av hvert som er kommet på plass, men ennå mangler bl.a. de to maskingeværene.

Sikringstavla er kommet på plass. Rundt den er det fortsatt en del løse ender, men de blir borte etter hvert som deler som skal ha strømforsyning blir montert. Klikk på bildet for forstørrelse.

Til høyre holder Kjell Fransplass på med posisjonslysene. De er lettest å komme til mens vingene ennå står i stativet. 

Til venstre vises plasseringen til 20 mm kanon. Bakre del av mekanismen monteres på den grå plata. Videre vises hullet i firewall hvor en del av mekanismen stikker ut. Løpet går et stykke inn i motoren og granaten kommer ut gjennom propellakslingen, gjennom spissen på spinneren. Begge pedalene vises på hver sin side av den grå plata.

Over vises trimhjul, stikke, div. bokser for strøm og venstre pedal.

I tillegg til å kommunisere via radio, kunne man utveksle beskjeder ved hjelp av signalpistol.

Over vises pistolens plassering i cockpit.

Til venstre peker den røde pila på hvor signalraketter kommer ut.02.10.2018

Bildet til høyre: John jobber med området rundt cockpit. Han er snart ferdig med fremre del av ramma og glassene. I tillegg kommer en del tekniske installasjoner som må på plass.

Bilde under: Gunnar har snekret ferdig transportkasse for oljetanken som skal sendes til Tyskland. I retur får vi en tank av riktig type samt koblinger og slanger som hører til.

Bildet under til høyre: Bensintanken var noe sammenseget. Nå er den strammet opp, og delene som skal monteres på er lagt fram. Det blir en jobb for Ketil.23.09.2018

Bildet til høyre viser oljetanken med smøreolje  til DB 605. Den er plassert helt foran på motoren, og ligger i luftstrømmen slik at den varme olja blir avkjølt før den sendes tilbake til motoren.

Tanken som vises på bildet er nesten som ny, men som vi har opplevd flere ganger i arbeidet med restaurering av denne motoren, dessverre av feil utgave. Den riktige tanken skal være formet som en hestesko med åpningen opp. Først med en slik utforming kommer vi til og får på plass sammenkoblingene mellom motor og tank.

Vi kom i kontakt med en tysker som hadde en riktig tank som var en smule skadet men reparerbar. Tyskeren er interessert i å gjøre et bytte, og for å veie opp forskjellen i kvalitet på de to tankene, sender han med koblingene og overgangene vi trenger for å få alt korrekt på plass. Alt i alt et greit bytte.25.08.2018

Flere ukers arbeid med aluminiumsbanking, måling og organisering av faghjelp 
har gitt resultater:
Den opprinnelige hydraulikktanken til vår Messerschmitt 109 var «ikke reparabel» etter 75 års opphold på 70m dyp i havet. Bildene viser 
tankrestene, tremal for forming av ny tank, - og sluttproduktet med overførte deler fra originalen.
Olav Aa. og et lokalt firma hjalp meg med sveising, Alf dreide ny påfyllingsstuss, og Gunnar kopierte påmalt tekst.
Tanken har slangekoblinger utenfor og innenfor motorbukkens meget trange åpning, så det var spennende å se om den lot seg tre på plass. Det gikk med millimeterklaring, - puh!
Som bildene viser mangler vi avslutningen til en stuss på toppen av tanken 
(trykkventil?) samt et firkantet skilt/påklistret «lapp» på tankens forside. 
Noen som kan hjelpe med deler, bilder e.l.?07.08.2018

Slik så undersida av motoren til Me 109 ut på undersida da den sammen med flyet ble tatt opp av sjoen etter 67 år. Det de vanskelig å skille ut detaljer og dermed forstå hva bildet forestiller. 

På de følgende bildene viser samme undersida restaurert. Da er groe og annet maritimt liv fjernet sammen med sand og leire. Mange nye deler er laget, samtidig som større deler er restaurert og gjenbrukt. 

Rørene fra innsprøytingspumpa til sylinderne er kommet på plass.

Innsugingsmanifoilene er montert.

Et rør som vi vet hvor starter, men hvor skal det ende? Dårlige tegninger og beskrivelser gjør at det enkelte ganger må jaktes på bilder på nettet i håp om at akkurat denne detaljen er med på bildet. Det ble løsningen i dette tilfellet. Konservator Mike har skaffet skikkelig bøyeverktøy.02.07.2018

Motoren til Me 109,  en DB 605, blir stadig mer komplett. Noen slangebiter her og noen koblinger der, men det er ting som synes lite i det store bildet.

Når innsprøytingspumpa kom på plass, vistes det godt under forutsetning av at man vet hvor den sitter. Motoren er en V 12 med hengende sylindre, og pumpa sitter på undersiden, mellom de to topplokkene. På bildet ser en fire grupper med tre drivstoffuttak hver, et for hver sylinder.

For øvrig vises innsugsventilene, på bildet nedenfor pumpa.

Klikk på bildet for forstørrelse.20.06.2018

Med motoren på plass begynner det nitidige arbeidet med å koble sammen slanger, rør og ledninger. Bevepningen og enkelte komponenter på undersiden av motoren skal også monteres og tilpasses.

Tyskerne hadde flere varianter av deler, og de ulike variantene kan ikke uten videre byttes om. I restaureringsarbeidet har vi måttet benytte deler fra flere motorer, og da dukker problemene opp.

Som det fremgår av bildene tar man ikke noen sjanser på at flyet skal bikke framover. I halen er der festet betongblokker, og motoren er støttet opp med et kraftig stativ. Dermed kan det trygt arbeides "under hengende last".


15.02.2018
MOTOREN ER PÅ!
 
Etter en lang tid med arbeid med detaljer på Messerschmitt Bf 109 G-2 "Gul 3" uten at det har vistes noe særlig, har vi endelig tatt et stort skritt fremover i restaureringen av flyet. I dag ble motoren montert etter nitide forberedelser. Monteringen gikk stort sett smertefritt.  Eneste skår i gleden er bakre gearkasse som nok en gang gir oss ekstra arbeider fordi støpegods mangler hist og her, og ting er ute av mål.
Ellers har styret i museet nyst vedtatt å overføre eierskapet til flyet tilbake til Luftforsvarsmuseet.  Skifte av eierskap har gitt oss økonomi til å få fullført restaureringen av flyet.  Det skal inn i Luftforsvarsmuseets avdeling straks det er ferdig.
Med hilsen BLHF
Gunnar Koch

Til høyre: John, Ketil, Mike (konservator), Geir, Gunnar og knelende Ole Sigurd. 

13.06.2018

Nå er arbeidet med å få på plass det som skal kobles til motoren ferdig. Det har vært mye arbeid og mye fintenking før vi kom så langt. Ketil og John har stått for mesteparten av arbeidet.

Kommende mandag, 18. juni er, skal motoren monteres. Den har stått klar lenge. Spørsmålet er hvor mye motvekt som må plasseres i halen for å forhindre at det hele bikker framover.02.03.2018

Arbeidet med Messerschmitt Bf 109 "Gul 3" går jevnt og sikkert fremover.  Det siste som er montert er bremsetromler med rør og hjuldører.

En delegasjon bestående av Me 109- personell fra Bodø har vært på besøk hos likesinnede på Sola. Hensikten med besøket var å få til et samarbeid mellom de som jobber med Me 109 på Sola og i Bodø. Vi trenger litt hjelp for å komme videre på prosjektet, og den hjelpen kunne vi få på Sola.27.01.2018

Birger har laget stativ for vingene til Me 199. Nå tar de mye mindre plass i verkstedet.

Det gir også god tilgang til vingenes indre hvor rør og ledninger skal installeres.

12.01.2018

Denne delen skal stå under maskingeværene og ta imot tomhylsene. 

Ketil legger siste hånd på verket når det gjelder tomhylsesamleren.

Hjuldøra på bildet til høyre er laget ny i Ungarn.

Bildet under viser ei av de originale dørene som tjente som mal når de nye skulle lages. På tross av tæringene et godt utgangspunkt.

Under til høyre en prøvemontering av ei dør. Litt småjusteringer, og så er døra på plass.

Stein Ivar prøver å finne ut av en koblingsboks som skal stå i avfyringskretsen til maskinkanonene som kan monteres under vingene. Avfyringsmekanismen styres elektrisk.

På firewallen er det en del uttak for diverse hydraulikk.

01.12.2017

Vingene til vår Bf 109 G-2 kom i dag inn i verkstedet.  De har vært etterlengtet. Verkstedet til Karl Birzak i Ungarn har gjort en god jobb. Vingene består av både nye deler og originaldeler fra "Gul 3".  Kvaliteten på arbeidet er det lite å si på.  Med i sendingen var også nedre motordeksel, vingetipper, understellsdører, slots og radiatorhus.  I den nærmeste tiden vil vingene bli prøvemontert.  Ellers har vi fått DB 605 motoren inn i verkstedet, og begynt å finne ut av hva vi har og ikke har. Det ser ut til at vi mangler noen mindre deler. Å finne ut av hvordan motoren opprindelig har vært er vanskelig for 605 ble laget i mange varianter.

Sammen med vingene kom 4 paller med deler som fulgte med museets flyvende Norseman. De er et sammensurium av brukte og ubrukte deler som skal lagres her. Noen deler skal benyttes på LN-PAB.

Fra Luftforsvarsmuseet meldes det at de har vært i Tyrkia og sett på en av 331 skvadronens gamle Lockheed F-104 G fra sekstitallet.  FN-U var fortsatt i god stand.  Det er gode muligheter for at LMU får til en byttehandel og at flyet kommer "hjem".

Med hilsen BLHF

Gunnar Koch

The wings of our Bf 109 G-2 came to the workshop today. They have been long-awaited. The workshop of Karl Birzak in Hungary has done an excellent job. The wings consist of both new parts and original parts from "Yellow 3". Included in the consignment were also the lower engine cover, wing tips, undercarriage doors, slots and the radiator housings. In near future, the wings will be temporary installed, as a test.

We have got the DB 605 engine into the workshop, and started to figure out what we have and don’t not have of necessary parts to finish the restoration of the engine. So far it seems that we lack a few minor parts. Finding out how the engine has been original is difficult, because the DB 605 was made in many variants.


Together with the wings came 4 pallets with parts that came together with the museum's flying Norseman. They are a combination of old and new parts and are to be stored here. Some parts will be used on LN-PAB.


From the Air Defense Museum, it is reported that they have been in Turkey and examined one of the 331 squadron's old Lockheed F-104 G from the sixties. UN-I seemed still to be in good condition. The chances are good for LMU to get an exchange deal with Turkey and get the F-104G back to Norway.

Hjulene er festet til skroget, men felles inn i vingen. Med tanke på reperasjoner og vedlikehold, en smart løsning.

Til høyre står vingetippene og delslet under motoren.

Etter litt prøving og feiling er maskingeværene kommet på plass i festene.

Det er litt av hvert som skal på plass på motorsiden av firewallen. Her viste tegninger en plassering og bilder noe annet. Til slutt ble løsningen å gå etter naglene. 09.11.2017

Motoren (DB 605) til Me 109 er hentet fra utstillingen på Luftforsvarsmuseet og til verkstedet. Her skal motoren monteres slik at Ivan kan forme og tilpasse cowlingen og lukene som til slutt skal dekke motoren. Også de to maskingeværene på toppen av cowlingen må monteres av hensyn til tilpassingen.

Verkstedet er ryddet for å kunne huse Luftforsvarsmuseets Saab Safir som det er meningen skal opp i luften en gang i løpet av neste år. Det er dannet en gruppe av fagfolk som skal gå gjennom flyet og gjøre det flybart. Det blir et spennende prosjekt.04.10.2017

Etter mye venting og mange utsettelser er endelig vingene til vår Me 109 ankommet Gardermoen med trailer fra Ungarn.

Herfra vil de ved første anledning bli sendt til Bodø med militær transport. I Bodø står både mannskap og fly klare til å ta imot. 

After a lot of waiting and many postponements, finally, the wings of our Me 109 arrived at Gardermoen by trailer from Hungary.


From Gardermoen they will be sent to Bodø by military transport at the first opportunity. In Bodø, both crews and aircraft are ready for the wings.13.09.2017

Birger og to elever fra flyfag i ferd med å adskille en del av mekanismen til 20 mm Mg 151. Den skyter gjennom propellakslingen.

Klikk på bildene for forstørrelse.

Birger and two students from 㻉Flyfag㼉 are in the process of separating the mechanism of the 20 mm Mg 151. This gun fires through the propeller shaft.

Click on the images to enlarge them.

Etter en del plunder fikk de bukt med de gjenstridige mutterne, og bra var det. Denne delen er vanskelig å få tak i.

After some hassle, they succeeded to loosen the stubborn nuts, and good for them.  This part is hard to get.06.09.2017

Det går framover også med Me 109, selv om arbeidet byr på sine utfordringer. Ketil prøver å få skikk på spinneren. Noen bulker må rettes og så må de to delene klinkes sammen. Gunnar har tatt for seg propellen til Me 109. Det er originalpropellen som ligger på pallen. Når et fly treffer vannet slik som vår Me 109 gjorde, er det store krefter ute og går. Det vitner de bøyde bladene om. Vi skal bruke originalbosset og sette inn nye blader. Problemet for Gunnar er å få ut de gamle, bøyde bladene. Som en forøvelse har han funnet en del av et annet boss med et blad. Han tar denne demonteringen som en forsknings-oppgave før han skal gå løs på den store jobben.

Klikk på bildene for forstørrelser.

The work on the Me 109 is moving forward, although it presents some challenges. Ketil tries to repair the spinner. Some dents must be fixed, before the three parts are joined together. The holes for the rivets must match with each other before riveting.

Gunnar has started working on the propeller for the Me 109. It is the original propeller lying on the pallet. When a plane hits the water like our Me 109 did, the different parts are exposed to great forces. The bent propeller blades are a good evidence of that. We will use the original propeller boss and replace the bent blades with new ones.  Gunnar㺉s problem is to open the boss and have the blades removed without destroying anything. To prevent any damage on the original boss he is experimenting with another similar boss with only one blade.  When he has the solution, he will continue with the original boss.

Click at the pictures to enlarge them.13.07.2017

Radioen er kommet på plass. Det samme er ledningsnettet. Innredningen av bakkroppen begynner å bli komplett. En original radio i så god stand er en sjeldenhet, og et klenodie i seg selv.

Videre bakover er kabler og overføringer kommet på plass. Det er ikke backup-systemer, verken elektriske eller mekaniske.

Leste et sted at gjennomsnittlig levetid på en slik maskin var 70 minutter i lufta. Da er det ikke så rart at alt er gjort såpass enkelt.

Klikk på bildene for forstørrelse

The radio has come into place. The same is the wiring system. The interior of the back of the hull begins to be complete. An original radio in such a good condition is a rarity, and a treasure.
Further backwards, cables and transmissions have come into place. There are no backup systems, neither electrical nor mechanical.
Read somewhere that the average life of such a machine was 70 minutes in the air. If that was the case, it's no wonder the solutions are simple.

Click at the pictures to enlarge them 05.07.2017

Sommeren er normalt en rolig tid i verkstedet. Slik er det også denne sommeren, men likevel skjer det en del ting. Gunnar, Ketil, Stein Ivar og John arbeider med Me 109. Ketil er kommet langt med innredningen av cockpit. Montering av utstyret på sidene gjenstår fordi Tor Ivar først skal ha på plass mange kabler til elektronikken som befinner seg i bakkroppen.

Gunnar har fått merkingen på plass på kroppen, et lite puslespill det også. Originalmalingen vi har fått fra Tyskland går ikke helt over ens med dagens maling så det har vært en del prøving og feiling. I alle fall: Sluttresultatet er blitt meget bra!

John lager detaljer slik som innrammingen og "skittposen" til stigetrinnet i bakkant av vingen. Alt skal være i orden. Posen skal være tett og glidelåsen for tømming skal virke.

Ellers er sommeren tid for besøk. Journalister fra et finsk flytidsskrift har vært innom som snarest. De hadde avlagt museet et besøk, men var også interessert i arbeidet med Me 109.

Rob Collings, som er adm. direktør i "The Collings Foundation", har også vært på besøk på museet. Etterpå kom han over til verkstedet. Ærendet hans var  å hente inn informasjon om to av flyene i samlingen deres, en FW 190 og Spitfire Mk IX BR 601. Den første var et vrak hentet fra Norge og ble "restaurert" samtidig med vår FW 190 hos Mark Timken i Florida. Motoren, som snart er kjørbar, kommer også fra Norge. Rob var ute etter bakgrunns-materiale om flyet. Spitfire'n som de også arbeider med var i sin tid fløyet av norske piloter. Også her var han ute etter mer av flyets historikk. Gunnar skal formidle kontakt med et par av våre utmerkede lokale flyhistorikere, så vil nok spørsmålene Rob måtte ha bli besvart. Det er litt mer enn bare ei enkelt fjær i hatten vår når slike tungvektere møter opp hos oss og ber om assistanse.

Wikipedia: Rob Collings Foundation

Journalister fra England har varslet sitt nærvær men har ikke dukket opp enda.

Det samme gjelder for delene som ligger i Ungarn og venter på frakt til Norge. Her er det en viss treghet i systemet fordi Karl og co har fått mye å gjøre. Vi får smøre oss med tålmodighet.14.06.2017

Fra Ketil Lunde har vi fått 4 bilder med kommentarer. Han har startet monteringen av setet. Det ser ut til at det skal gå å trekke bakparten i cockpit framover mot skinnene.

Gunnar har gjort noe grunningsarbeide og prøver å få hakekorset riktig plassert på finnen. Vi har den originale platen med hakekorset så plasseringen er ikke gjenstand for diskusjon!

3 tallet på skrogsiden skal også plasseres og her blir det litt prøving og feiling.01.06 2017

Når  deler med bulker skal rettes ut, er Øyvind dnevik fra Sola rette mannen. Han kom på besøk i noen dager og manglet ikke oppgaver. Her holder han holder på å rette ut innsugningstraktene til Daimler-Benz 605 motoren til Messerschmitt Bf 109 G-2.  Traktene som ligger på undersiden av motoren, hadde tatt trøkken da flyet landet i havet, og var meget bunglet.  Øyvind er en mester med hammer og sveisebrenner så traktene blir så slette som da de var nye.

Klikk på bildet så blir det større16.04.2017

Birger har vært hjemme noen dager og koordinert arbeidet med med Messerschmitt Bf 109.  Vi arbeider nå med cockpitområdet på flyet.  På bildet ser vi trekassen til gummitanken for drivstoff. Ved siden av er en av de originale sidene til trekassen. Den er for dårlig til å gjenbrukes, men god nok som mal.  Formålet med trekassen er å beskyttet gummitanken mot skarpe kanter i aluminiumsskroget.  Tanken ligger under og bak flyveren.  Å sitte på flyets bensinbeholdning har sannsynligvis ikke vært noen hyggelig følelse for flyveren med tanke på havari, kampskade og brann.05.04.2017.

Når det gjelder restaureringen av Me 109 er foreningen på ett vis fristilt på den måten at det er vår oppgave å få flyet ferdig uten særlig innblanding utenfra. Deretter tar forsvarsmuseet over og stiller den ut sammens med FW 190.

Den som har jobbet mest på flyet de siste månedene er Ketil, med god hjelp av John og Gunnar. Vi har fått lov av Ketil å sakse litt fra hans Facebook side:

Pensjonisthobbyen min er restaureringsarbeid for flymuseet. De siste månedene har jeg vært engasjert i gjenoppbyggingen av et tysk jagerfly Messerschmidt 109 som nødlandet på sjøen i 1942. - Etter ei ukes jobb med platearbeid for å gjenskape det korroderte skroget bak cockpit kunne vi i dag prøvemontere platedelene og deretter sette på canopyen, som andre har restaurert for noen år siden. Alt passet! - En veldig god dag "på jobben"17.03.2017

På vår Messerschmitt Bf 109 G-2 går det fort fremover.  Luftforsvarsmuseet har overtatt prosjektet, og  samarbeidet går glatt.  Vi holder nå på å montere utstyr inne i flykroppen. Se vedlagte bilder. I dag kom surstoffflaskene på plass.  De har fortsatt sin originale blå maling. Ting tar tid for det er mange kronglete detaljer, og innvendig i halen er det ingen god arbeidsplass for stive kropper.

Vingene er ferdig i Ungarn, men vi velger å vente på vår og godt føre på veiene før vi tar de hjem.11.01.2017

Haleflata er nå på plass! Dekselet foran halefinna er på vei fra Tyskland.

Ketil i full konsentrasjon med haleflata. Når alt til slutt skal virke, er det mye arbeid som gjenstår selv om selve hoveddelen er ferdig.

Mange har bidratt i restaureringsarbeidet, og det er ikke alltid at anstrengelsene kommer til syne i det ferdige produktet.

Roy kommenterer: Og actuatoren  jeg laget trekk til blir borte, ikke så farlig, den er for lik en «hæstpeis!

Ivan jobber med dekslene som tetter hullet på siden av finna. Nå begynner det å skape seg!02.11.2016

Oppdatering fra Gregor i Tyskland på dekselet over instrumentbrettet til Gul 3.

Hello!

I attached some picture of the "Abdeckung" before welding. After all sheet metal work. Lots of tools were made.

That part is one of the most difficult parts to produce. Our first variant was complete trash. So we had to make a second part (part in the pictures) with other tools. Unfortunately I made to low calculation for that kind of challenge.

Actual week I will finish the welding sequence plan. Next week I plan to hand over the cover and the vertical tail front cover to an aluminium welding specialist.

I will be glad, when that complexity is finally finished. Delivery time will now depend on the welding specialist. I think he needs around two/three weeks.

Best regards from Germany for the moment,

 

Gregor31.08.2016

Birger er tilbake for noen dager, og da går det utover Me 109.

Gul 3 nytt!

I dag ble antenneisolatoren til Gul 3 installert. Med litt tilpasning gikk dette relativt raskt.

 

Yellow 3 news!

Today we installed the antenna connector. No problems!29.08.2016

Fra Karl i Ungarn har vi fått en mail med vedlagte bilder.

Den andre vingen begynner å ta form. Snart begynner vi å klinke, og vi håper å ha den ferdig i løpey av en måneds tid. Etter det kommer slots, huset til kjøleren og vingetippene.

Beste hilsner

Karl

NB. Den første vingehalvdelen har vært ferdig ei stund.

As you can see the 2nd wing is taking shape, shortly we start to rivet,hope to have it finished in a month time. After that slats,cooler housing and wingtip will follow.

Best regards to all of you

Karl19.06.2016

Selv om den frivillige delen av jobbinga på verkstedet har tatt pause for sommeren, er en og annen innom og gjør en jobb. Det kan være for noen dager eller bare noen timer.

Stein Ivar er vår elektromann, og han har  jobbet med det elektriske anlegget til Me 109. Han har vært hjemme på avspassering og vært innom verkstedet og lagt igjen følgende beskjed med bilder.

FuG 25 Ramme

Det ble ikke gjort så mye som jeg håpet på, av tre grunner;

-  Jeg fikk ei uke mindre enn jeg håpet på. Må returnere i morra, fredag.

-  Gikk tom for kabel ! Både tre og femledere forsvant. Har satt mer i bestilling.

-  Det tok lenger tid å 'komplettere' ramma for Fug. enn jeg hadde regnet med.

Ramma er på plass og kablet ferdig. Omformer er ferdig og for radioramma er to av tre kabler på plass.

Kablene er mer eller mindre 'hengt opp' i strips, på bakgrunn av usikker ruting.

Den siste kabelen må vente på mer fem-leder.

Kablene for halelys er trukket på plass i rørene, frem til cockpit.

All kabling har fått kabelnummer stripset på, ihht. skjema i underlags-permen

Det som gjenstår forøvrig er batteri og ladekabler, samt til fueltank.

Legger ved noen bilder - som kanskje ikke sier så mye annet enn at jobben har startet.

Skinne fra ramma

Omformeren

Ved dørken

Inn til sikringspanelet25.05.2016

Gul 3.

Det har gått relativt lang tid siden siste oppdatering men grunnen er en langvarig ferie i Spania med påfølgende huskjøp.

Imidlertid så har jeg de siste dagene gjort en innsats for å forberede installeringen av ledningsnettet i bakkroppen. Vi er nå klare til å tre inn ledningene i rørene. Dette vil bli gjort når Stein Ivar ankommer i begynnelsen av Juni.

 

På grunn av flyttingen til Spania om vinteren så vil innsatsen på Gul 3 bli noe redusert. Gunnar vil videreføre nyhetene fra verkstedet etter som ting skjer. I de neste månedene  vil jeg bli å treffe på Senja der jeg skal nyte sommeren.

God sommer!

Birger

Yellow 3!

It has been a long time since last update but the reason is a lengthy stay in Spain together with a purchase of a new villa down there. My plans are to spend the winter times down there.

Last days I have prepared for the routing of electrical wiring in the aft fuselage. We are now ready to put in place the electrical wiring. This will be done when Stein Ivar  arrives sometimes early June.

Because of my stay in Spain in the winters, the activities on the Yellow 3 will be somewhat reduced. Gunnar will update you all when things happens.

Next coming months I will be at Senja Island enjoying the summer weather.

 A nice summer to you all!

Birger28.02.2016

Det er innvendig det skjer!

I det siste så har det vært lite nytt om Gul 3. Imidlertid så betyr det ikke at det er stillstand i prosjektet. Etter at det midlertidige understellet til Islanderen har kommet på plass så har jeg hoppet av dette prosjektet til fordel for Gul 3.

Vi samarbeider nå med museet på Sola med å finne ut av det elektriske opplegget i bakkroppen. Stein Ivar har i så måte gjort en stor innsats med forskning  på dette.

Jeg selv har startet med å installere detaljer i bakkroppen. Disse detaljene må på plass før ledningene trekkes.

Med andre ord; vi er godt i gang!

 

Internal progress!

Lately we have had little news from the Yellow 3 project. After installing the makeshift landing gear on the Islander, I myself have returned to the Yellow 3 project.

A cooperation with the Sola Museum on the electrical systems in the tail section of our two projects have had great progress. Stein Ivar has done much research on this. At present there are still a few problems to solve before we can start installing the wires.

I myself has started installing details inside the tail section before we can start routing the electrical wires.

All in all; we are well under way!

 07.01.2016

Gul 3 flyttet på egne hjul.

I forbindelse med at Norwings islander skal inn i verkstedet om noen tid, ble Gul 3 flyttet til 㼉snekkerverkstedet㼉 i dag. I det vesentlige gjenstår innvendige arbeider. Derfor vil vi ikke ha behov for så store arealer rundt flyet som tidligere.

㼉Yours truly㼉 bivåner operasjonen med falkeblikk!

PS! Dekkene er originale, men med nye slanger

 

Yellow 3 moved on her own wheels!

In connection with the up and coming restoration of the Norwings Islander, Yellow 3 was moved to a new home next to the main workshop.

We no longer have a need for large areas besides the fuselage. This is due to the fact that we are now mostly working internally.

Yours truly is 㻉eagle eying㼉 the operation!

Fra Vesa i Finland kom denne kommentaren:

Now it looks good! I did put it in my computer as wallpaper and as a reminder for me. Every time I start my computer it reaches my eyes and I think: That is the way it(my project) should look some day.

best regards

Vesa

På dugnadskvelden 5. januar ble hjulene satt på Me 109.

          

Arbeidet med restaureringen av haleflata går framover. Snart kan den monteres,11.12.2015

Vi har ennå ikke tatt julefri!

I dag ankom en aksling fra Vesa i Finland til throttleoverføringen foran på firewall. Jeg kunne selvsagt ikke vente med å prøve om den passet!

Tusen takk for delene Vesa!

We have not taken a Christmas leave yet!

 Today arrived parts for the throttle control of our Yellow 3. The parts were donated by Vesa from Finland. Of course I could not wait to see if they had the right size! Thank you so much Vesa!

 


 

06.12.2015

Gammelt 㽩 og nytt?

Birger: Jeg har nå gjort klar til maling den første av brakettene til opphenget av oxygenflaskene. En kan trygt si at det har vært en kvalitetsheving!

 

Old one- and new??

From Birger: I have tonight made ready for painting the first of the two racks of clamps for the three oxygen bottles. One can clearly see that there has been a raise in the quality!

15.10.2015

Stigbøyler til Gul 3.

I dag er det meste av tilpasningene gjort i forbindelse med de to stigetrinnene og de to tilhørende stringers til Gul 3. Ennå står igjen å lage luka på venstre side samt å fabrikkere begge posene på innsiden av skroget. (Skal hindre vann og forurensninger i å trenge inn i skroget.)

Footsteps Yellow 3.

Today I have done most of the fitting of both footsteps together with the two connecting stringers. Still there are some work to do with the two canvas bags as well as the hatch on LH side of fuselage.22.09.2015

Etterlysning!

Vi ser etter en SVK 2-17 styringsenhet for MG 17. (Se bildet.)Den er plassert på hovedtavla (elektrisk) på høyre side i cockpit.

Ta kontakt dersom du kan hjelpe!

Klikk for å få bilde av tavla

Wanted!

For our Bf109 project we are looking for a SVK 2-17 box to go on the main electrical board. (See picture.)Contact us if you can help!

Click to see a picture of the box18.09.2015

Fra Birger Larsen:

Nytt om Gul 3.

Jeg er nå tilbake fra min heller lange ferie på Senja og er godt i gang med å gjøre forberedelser for den lange vintersesongen i verkstedet. Mens jeg har vært borte så har Ivan gjort ferdig haleflata (uten tippene). Han har nå startet med oppbyggingen av høyderorene.

From Birger Larsen:

Yellow 3 news.

I am back from my lengthy vacation and busy preparing the long winter restoration season. While I have been away Ivan has done the tail plane (except tips). He is now well into the assembly of the elevators.  More news to come!29.05.2015

Framgangen på 㻉Gul 3㼉 fortsetter.

Mens jeg selv tar en tre måneders ferie I nord (på Senja) så vil Ivan fortsette med å restaurere haleflaten som skal brukes på flyet. Denne haleflaten er ikke den originale som kom opp med flyet men en original funnet i en veigrøft utenfor Vadsø. Kvaliteten på Gul 3 sin haleflate var dessverre for dårlig til å restaureres.

Kvaliteten på haleflata som vi skal bruke er forholdsvis god bortsett av at noe har benyttet øks for å lage hull i skinnet på haleflaten. Målet vårt er at vi beholder så mye som mulig av det originale.

Birger Larsen

㼉Yellow 3㼉 progress continues.

While I am myself taking a 3 months leave from restoration, Ivan will be busy restoring the tail plane of our Yellow 3. This part is not the original from our bird but was found in a ditch some years ago outside the town of Vadsø. The quality of this part is rather good except for somebody have used an ax to puncture the skinning. We will keep as much of the original part as possible.

Birger Larsen

 

22.05.2015

Med flyet i rett posisjon kom tiden for å prøvemontere en del av de større tingene som allerede er ferdig restaurert.

Man kan trygt si at det har gått fort i svingene denne uken. Men så er det artig å se resultatet av hundrevis av arbeidstimer.

Til venstre: Instrumentpanelet er satt inn sammen med pedalene som flyverer bruker til å styre sideroret. De står en på hver side av den grå boksen nede på dørken. Den grå boksen dekker over bakdelen av 20 mm maskinkanonen som skyter gjennom propellakslingen.

With the plane into the right position it was time to try to test install some of the larger objects that have already been restored.

One can say that it has been a busy week. But then there's fun to see the result of hundreds of man-hours.

Left: The instrument panel is installed along with the pedals that aviators use to control the rudder. The pedals are located one on each side of the gray box down on the floor. The gray box covers the rear of the 20 mm machine gun, which fires through propeller shaft.

Bildet over: Fremre og bakre cockpitramme er satt på plass. Den fremre er original fra vraket som ble berget. Midtseksjonen og bakre ramme var borte fordi flygeren hadde løst canopyen ut før han nødlandet på sjøen. Glassene bak er blå fordi beskyttelsesfilmen på de nye pleksiglassvinduene ikke er fjernet.

Bildet til høyre: Halehjulet er på plass sammen med mekanismen som hører til. Dekkene ble fylt med nitrogengass i stedet for luft som er vanlig. Dette for å forlenge levetiden på gummien.

Above: Front and rear cockpit frame are put in place. The front frame are the original from the wreck.The center and aft section  were gone because the pilot had ejected the canopy before he made the emergency landing at sea. The windows at the rear are blue because the protective film on the new Plexiglas windows is not removed.


Above: The tail wheel is in place along with the mechanism. The tires were filled with nitrogen gas instead of air. This is to extend the life of the rubber.

21.05.2015

Nytt om Gul 3!

I går var en stor dag for Gul 3-teamet! Da ble kroppen til flyet snudd med riktig side opp. Kroppen er midlertidig satt i en 㼉nese opp㼉 posisjon slik at vi kan installere hovedleggene.

Etter installasjon av understellet vil kroppen bli senket foran slik at den hviler på leggene.

Deretter vil halen bli hevet slik at kroppen kommer i en horisontal posisjon. Dette vil bedre arbeidsforholdene ved installasjon  av innvendige detaljer. Halen vil også bli montert i denne stillingen.

Yellow 3 news!

There has been little news about the progress of our Yellow 3 lately. However, yesterday was a great day for the team because we put the fuselage right side up!

The fuselage was put temporary in a nose up position awaiting the installation of the main landing gears. After this installation we will put the fuselage in a horizontal position, resting on the legs to better allow for installation of internal details. The tail section will be installed after this.

 

16.05.2015

GUL 3.

Det har vært lite nytt om Gul 3 i det siste. Her kommer imidlertid noen bilder tatt i kveld! Når det gjelder Gul 3 så er vi nesten klare til å snu skroget. Vi har bare et par nagler igjen pluss litt fargeforandring under dørken foran samt lakkering inne i cockpit. (Vi har fått et par skrammer under sammenmonteringen og klinkingen.) Tror mandag blir dagen da vi snur skroget. Er godt fornøyd med kvaliteten.

28.03.2015

Birger og Ivan har de siste ukene jobbet med å klinke sammen cockpitseksjonen og bakkroppen, og målet om snart å kunne snu flykroppen ser ut til å holde. Før den tid skal en del innvendige komponenter på plass.

Mye av det som skal inn i flyet er allerede ferdig restaurert eller laget nytt, og noe er under ferdigstillelse. Finnen vil også bli montert etter hvert.

Vingene er ennå ikke kommet fra Ungarn. Den ene er ferdig mens den andre lar vente på seg.

The last few weeks Birger and Ivan have been riveting together the cockpit and the tail section, and the goal of soon being able to turn the fuselage in right position seems to hold. Before that some interior components have to be installed. Most of these components are already restored or made new, and a few parts are still under construction. The fin will also be installed.

The wings have not yet arrived from Hungary. One is finished and the other one is on hold.

 

           

23.03.2015

㻉Gul 3㼉 fremdrift.

 Det har vært lite nytt om fremdriften på 㼉Gul 3㼉 i det siste. Imidlertid så betyr dette ikke at vi ikke har jobbet på flyet. Nær sagt tvert om!

Ivan og jeg selv har i det siste vært opptatt med å klinke sammen frempart og bakpart og er omtrent halvferdig med dette. Parallelt med dette gjør vi ferdig innvendige deler som skal monteres før vi snur flykroppen med rett side opp. Ting som skal installeres er tomhylserommet for MG151 og fremre halvpart av dørken. Vedlagt er to bilder som viser disse delene som nå er klare.

Målet vårt er å ha flykroppen snudd riktig vei før sommerferien!

㼉Yellow 3㼉 progress.

 There have been few news about the 㼉Yellow 3㼉 lately but this does not mean that we have had no progress. Ivan and myself is busy riveting the front part to the aft part and have made great progress.

We are about half way finished with the riveting and we are at the same time busy preparing internal parts for installation before we turn over the fuselage. Things that is to be installed is the forward flooring as well as the spent cartridges compartement for MG151. Please find two pictures to show these parts.

Our goal is to have the fuselage right way up before this summer!

 

12.02.2015

Gul 3 i dag.

Yellow 3 today.

 

19.01.2015

Gul 3 i farta!

Vi har nå etter et lenger opphold startet sammenføyningen av for- og bakkroppen. Vi venter på maling fra Kiroff, Tyskland slik at vi får malt innsiden før klinking.

Litt tilpassing må imidlertid til før vi kan sette i nagler. Bildet viser Ivan i ferd med tilpasningen av den siste kroppssiden.

Yellow 3 progress.

After a rather lengthy stop we are now doing final preparations before joining the front and aft fuselage halves. However, we are waiting for paint from Kiroff, Germany so that the insides can be painted before joining. Ivan is doing final work before fitting of the last fuselage side.

15. mai 2014 

   

Mysterium!

Vi er nå så langt i oppbyggingen av hovedsikringstavla til Gul 3 at de små detaljene skal på plass. Et av de uavklarte punktene er hva som skal være av tekst på sikringene. Hver av sikringene er merket med A9 㽩 A10 osv. som refererer til koblingspunkter i det elektriske systemet i flyet. Imidlertid har hver av sikringene også en tekst som viser hva som opereres av den enkelte sikringen. I øverste rekke er det 5 sikringer. Midterste er det to sikringer og i den nederste rekka er det fire sikringer som skal ha tekst. (Det er forskjell på antallet om det er G2 eller G6 så vel som at blant annet radioen er forskjellig.) Denne merkingen er på papir og skyves inn i holdere på panelet.

Er det noen som kan hjelpe med hva teksten skal være?

 

Mystery.

 Anyone out there that knows what is written as text for the different fuses on the main fuse board? The fuses are marked with A9 㽩 A10 osv.. This refers to the various connections in the electrical system. However, all of the fuses on the board are also marked with what is operated by the individual fuse. (Radio, Fuel quantity and so on㱩)

Top row  has five fuses, middle row has two fuses and the bottom row has four fuses. (The number of fuses varies with the type of Bf109. G6 has two more than our G2.)

The markings in question is written on paper and slid into special holders on the panel.

 

 

   

15. mai 2014

   

Blinkskudd!

I går etterlyste jeg om det var noen som kunne hjelpe med to sikringer til hovedtavla til vår 㼉Gul 3㼉.

I dag har jeg fått melding om at løsningen på dette problemet er i Finland!

Veli-Martti Koivonen i Finland har akkurat det vi trenger. Tusen takk Veli-Martti!

 

What friends are for!

Yesterday I asked if someone out there could help in supplying two of the fuses for our main fuse board to be installed in our 㻉Yellow 3㼉.

Today I have received a message that help is coming from Finland!

Veli-Martti Koivonen in Finland has just what we are looking for!

Thank you so much Veli-Martti!

 

 

   

14. mai 2014 

   

Sikringstavle 㼉Gul 3㼉.

 Ivan gjør fremskritt med modifiseringen av sikringstavla til 㼉Gul 3㼉!

Imidlertid så mangler vi ennå to sikringer for å få tavla komplett med komponenter.

De er: Fl. 32404-3 (15 A) og Fl. 32404-5 (30 A).

 

Skulle noen ha noe slikt i sine gjemmer så blir vi glade om vi får overta sikringene!

Sikringene ser ut som på bildet men siden vi har våre sikringer under deksel så er det ikke nødvendig at den ytre kassen medfølger.

 

Hauptschalttafel 㼉Yellow 3㼉.

 Ivan is making progress with our main fuse panel for the 㻉Yellow 3㼉.

However, we are missing two fuses in order to have the panel complete with components.

The fuses are: Fl. 32404-3 (15 A) and Fl. 32404-5 (30 A).

We will be extremely happy if someone out there is having some to spare!

The fuses looks like the one in the picture but because our fuses is underneath the top cover they are without casing.

 

 

 

   

21. februar 2014

   

Gul 3:

Akkurat nå arbeides det med detaljer til innredningen av flyet.Vi har forarbeidet to sett støttestag for å holde toppcowlingene i åpen stilling. Ett av settene er til vår Gul 3 mens det andre settet går til museet på Sola og til deres Bf109-prosjekt.

 

En tid hadde vi manko på de spesielle kulekoblingene i endene av støttestagene. Imidlertid fant vi samme type på Biltema så nå er vi godt hjulpet! Enkelte ting har ikke forandret seg mye på 70 år!

Alf har dreid alle endestykkene som trengtes. Uten hans ekspertise hadde vi ikke kommet særlig langt med prosjektet!

 

Yellow 3:

Just now we are doing internal details for our Yellow 3.

Last days we have made two sets of special rods for holding the top cowlings in the open position ( working position). One set is for our Yellow 3 while the other set is to be sent to the Sola Museum for use in their Bf109-project.  We managed to find more of the special ball-connections in a local shop. Things have not changed much in 70 years! Our manager of the machine shop, Alf has done all the inserts  for the rods. Without his expertise we would have problems with our project!

 

     

Ivan holder på med å modifisere elektrotavlen til flyet. Vi fikk overtatt en tavle fra Hartemeier i Tyskland. Imidlertid så var denne forberedt for en annen, senere type Bf109 med mindre type sikringer.

Vår skal ha den gamle typen og i tillegg så er antallet forskjellig! Vi har klart å berge detaljer til elektrotavla fra Gul 3 og disse detaljene innpasses nå i panelet.

 

At the same time, Ivan is busy modifying the main electro board for our Yellow 3. Earlier we received one from Hartemeier in Germany but this was made for another, later type of Bf109 with smaller type of fuses. Our G-2 type is having bigger types, and in addition to this the number of fuses are different.

We also have managed to save original details from our Yellow 3, belonging to the board. These details are now installed.

 

 

   
5. februar 2014     
 

Halehjul til Gul 3!

I går kveld ble halehjulet montert sammen med leggen. To stolte restauratører , Per og Asbjørn viser fram det ferdige produktet. Dekket er originalt.

Tail wheel for Yellow 3!

Last evening the tail wheel was fitted to the leg. Per and Asbjørn proudly presents the assembly! The tire is original.

 

     
21. januar 2014    

 

Gul 3 er ikke død!

 Selv om det har gått noen tid siden siste rapport så betyr det ikke at vi har lagt ned arbeidet! I det siste så har vi gjort mye detaljarbeid på forskjellige detaljer til flyet. I bilde 1 så ser vi Gunnar i full sving med å montere sammen halehjulet til Gul 3. Per er i ferd med å installere kneppertene til radioluka på bakkroppen mens Asbjørn pusser ned ett av propellbladene etter reparasjon.

Sist kveld ble det også jobbet med andre prosjekter. I bildene er Jørgen og Espen i ferd med å restaurere kanonfestene til FW190 mens Johan Arnold jobber med detaljer til vårt Ju88-prosjekt.

Yellow 3 is not dead!

 Even if there has been some time without reports, we have done lots of detail work on various parts. In picture 1 you can see Gunnar busy at work on the tail wheel assembly for Yellow 3. Per is busy installing fasteners on the radio hatch on the aft fuselage while Asbjørn is sanding down one of the propeller blades after repair.

Last evening several other projects was in the works. Jørgen and Espen is busy preparing the gun mounts for the FW190 while Johan Arnold did details for the Ju88-project.

 

 

     

 

 

Gunnar jobber med halehjulet til Bf 109

     

Asbjørn sliper propell etter at den er blitt reparert.

 

Per skal ha radioluka på plass og slett med rsten av skroget.

 

 

   
24. okt. 2013     
     
     

 

.

 

Tomhylserom til Gul 3.

 Tomhylserommet er nå ferdig tilpasset og klar til å sveises. Etter sveising vil ytterligere arbeid gjøres før fintilpassing, grunning og maling. I morgen starter jeg på ett til som skal brukes på Sola sin Bf109

Rene serieproduksjonen!

Jeg må ha begge ferdig til sveising før fredag. Da kommer vår supersveiser Bjørn Meyer fra Tromsø for å gjøre den delen av jobben.

Spent cartridge compartment for Yellow 3.

This is now ready for welding. After welding still some work remains before the final finish. Tomorrow I start on another one for the Sola Museums Bf109.

Both compartments has to be ready before Friday. Then our super welder Bjørn Meyer arrives from Tromsø to do his part of the work!

   

 

 

24. okt.2013     

GUL 3.

Neida, vi streiker ikke! Selv om det har gått en tid nå med lite nytt fra restaureringsfronten så betyr det ikke at vi har lagt ned arbeidet!

Jeg er nettopp hjemkommet fra Tyskland og Speyer der jeg fikk med meg flere viktige deler til vår Gul 3.

Allerede nå er vi i full sving med å innpasse disse delene i kroppen til vår Gul 3.

Første bildet viser Ivan i arbeid med sikringspanelet til flyet. Selv om selve panelet for det meste er laget i Tyskland hos Hubert så trengs det noe tilpasning. Det er lurt å gjøre denne tilpasningen mens vi ennå ikke har klinket på plass sideplatene. På denne måten har vi rikelig plass til å komme til for å gjøre dette arbeidet.

 Vi planlegger også en del kompletterende arbeider på vår Fokker F-28 i utstillingen. Flyet er ikke komplett slik det nå står og av og til får vi tak i deler som kan komplettere viktige områder.

Bilde 2 viser Jørgen Nordal i sving med forberedelsene til innmontering av 㼉Angle of Attack Transducers㼉 og et instrument som skal komplettere cockpiten på flyet.

YELLOW 3.

No, we are not at strike! Even if some time has passed since the last news update, it does not mean that we have no activities!

 

 I myself am just back from Germany and Speyer where I found several important details for our Yellow 3. Already we are busy preparing them for installation.

First picture shows Ivan busy doing work on the fuse panel for Yellow 3. Even if this panel for the most part is made in Germany by Hubert, some adjustments are needed to make it fit into our fuselage.

At this stage, with one of the side plates removed in the cockpit area, this greatly eases the access.

 Some work completing our Fokker F-28 are also being done. Even if the 㻉Olav Kyrre㼉 is into our exhibition it is not complete in some areas. The second picture shows Jørgen Nordal busy preparing installation of the two Angle of Attack Transducers and a missing instrument for the cockpit.

 

 

   
17. sept. 2013    Klikk på bildene for større bilder. 

 

Elektrisk hovedtavle til bf109.

Fra Hubert i Tyskland fikk jeg i går tilsendt bilder av hans siste mesterverk. Bildene viser nylagede paneler til hovedtavlene til elektriske anlegg i Messerschmitten. Noe bedre enn dette kan det knapt gjøres!

 

 

 

Main electrical panels for Bf109.

From Hubert in Germany comes two pictures showing his latest masterpieces. He now have finished the main electrical panels for the Bf109.

As usual the panels are to his normal superb standard of workmanship.

 

 

   
 16. sept.2013    

Tomhylserom til Gul 3.

Under oppbygging nå er tomhylserommet til 㼉Gul 3㼉. Dette sitter fastskrudd under fremre dørkplate. Vi har ikke tegninger til å arbeide ut fra men er avhengige av å kopiere de delene som finnes.

Siste bildet viser hva vi har å gå ut fra for måltaking. Første bildet viser de to neste stegene i prosessen. Siden det letteste (og billigste) er å jobbe i papp, brukes dette materialet til å tilpasse størrelser og form på boksen. Når denne fasen er over så lages delen i aluminium. Tomhylserommet lages i to deler som sveises sammen, akkurat som originalen.

 

Spent cartridge compartment 㼉Yellow 3㼉.

In the works right now is the compartment for spent cartridges. This compartment is screwed on to the underside of the cockpit front floor. Because we have no drawings of the compartment, we have to work off what we have of original parts. The last picture shows the original part. The first one shows the two next steps. Because cardboard are cheap and easy to form we usually start by making the part in this material. The last step is to make the part in aluminum. The compartment is made in two halves to be joined by welding, just like the original.

 

   

 

Aktivitet i instrumentverkstedet!

 Selv om det de siste ukene har vært relativt stille på restaureringsfronten her i Bodø så skjer det da litt!

Stein Ivar har fri fra jobb og jobber intenst med å preservere elektronikk bade til Gul 3 og til vår Ju88. Avhengig av tilstanden på komponentene er det et stort arbeid som må til for at delene skal få et 㼉nytt㼉, langt liv i flyet.

 

 

Activities in the instrument shop!

Even if the last few weeks have been rather relaxed in regards of activities, we have seen some progress!

Our electronics specialist Stein Ivar has some days off work and is busy preserving electronic details for both our Ju88 as well as our Yellow 3. The quality of the components may vary from almost like new to rather bad. To ensure a long 㻉life㼉 inside our airplanes, it is important that all details are preserved.

 

 

 

.

 7. juni 2013    
 

Haubenträgers.

Vi har nå gjort klare hovedmonteringene for motorcowlingene. Hovedfestene er montert på motoren mellom sylinderrekkene og eksosrørene. Mandag vil jeg og Ivan gjøre et besøk til motorgjengen vår i Mo i Rana. Vi vil da medbringe disse delene.

Mountings for engine cowlings.

We now have made ready the mountings for the engine cowlings. These are installed on the cylinder banks on the DB 605 between the banks and the exhaust outlets. Comming Monday we will do a visit to our engine group at Mo I Rana . We will then bring the mountings

     
 3. mai 2013    
 

GUL 3.

Vår Messerschmitt Bf 109 er spesiell på den måten at det vil antakelig bli verdens eneste Messerschmitt Bf109 med monterte 20 millimeters vingekanoner. Bildene viser litt av ammunisjons-systemet. Selve beholderen for ammunisjonen ligger inne i vingen mens kanonene er monterte under vingen i en spesiell konstruksjon.

 

Yellow 3.

Our Messerschmitt Bf109 will possibly be the only one with wing-mounted 20 millimeters guns at a museum. The three pictures shows details of the ammo system. The ammo is kept inside in the wing in the carousel-like container while the gun itself is mounted to the underside of the wing inside a pod.

     
 

 

3. mai 2013

   
 

GUL 3.

Den første vingen til gul 3 er snart sammensatt (den høyre). Delene til neste vinge er allerede fabrikkert og ligger klare. Bildene viser noe av lageret i verkstedet med en salig blanding av originale og nye deler. Karl indikerer at begge vingene vil være ferdige i løpet av sommeren en gang. Han vil nå ha sin prioritet på dette arbeidet.

 

Yellow 3.

The first wing to our Yellow 3 is in an advanced stage of construction. All the parts for the next one are ready in the workshop, a nice mix of old and new parts. Karl indicates that he now will have his priorities on this work.

     
       

 

3. mai 2013 

   
 Lagervare!

I går fant vi den store runde luka som skal være i bakkroppen av vår Gul 3. Luka ble montert uten noen form for tilpasning! Hubert har gjort et fremragende arbeid!

   From our storage hangar!

Yesterday we located the big, round hatch that is to be used in our aft fuselage. A perfect fit! Hubert has done a marvelous job with the aft fuselage!

     
     

 

 

   

9. mai 2013

   

Bunn til tomhylserommet for 20 millimeter. En til Sola og en til oss. Nå står bare igjen å male i svartgrå!

   

 

   
     
     
 4. mai 2013    
   

Oppretting av kroppen.

 I dag har jeg fått bakkroppen på plass i forhold til forparten. Sideveis er vi nå innenfor pluss/minus 1 millimeter så det får vi være fornøyde med. For å finjustere i høyde har vi brukt en original del av toppen av bakkroppen som bildene viser. Her gjenstår ennå noen små justeringer før jeg er fornøyd. Små justeringer på formers i bakre del av cockpitseksjonen vil etter hvert bli nødvendige. Imidlertid vil det bli uproblematisk å starte boring og nagling om relativt kort tid.

 

 Adjustment of fuselage.

 Today I have made adjustments to the two parts of our fuselage. Sideways we are now within one millimeter of mismatch so this is to acceptable standards to me. For height adjustments I have used an original part of the top fuselage as can be seen on the pictures. Here it is still necessary to make some small adjustments before I am satisfied. As it now seems, drilling and riveting can relatively soon be started.

     
     
     
26. apr 2013    
 

Nå tar vi helg. Bakkroppen fra Tyskland passer til cockpitseksjonen som er laget i Bodø.

Airbus-prinsippet med å lage deler forsjellige steder ser ut til å virke også når det gjelder oppbygging av Messerschmitt Bf 109

     
   

 

28.02.12

   
     
     

 

 

   

23. april 2013 

Stor dag i Bodø!

I dag ankom bakkroppen til Gul 3 med transport fra Schenker. Vi har nå pakket ut bakkroppen og plassert den midlertidig ved forparten. Nå begynner det virkelig å svinge rundt oppbyggingen av flyet. Sender fire bilder av aktivitetene i formiddag og så kan dere bare glede dere sammen med oss! En utrolig flott kvalitet på arbeidet fra Hubert!

 

April 23, 2013

A great day in Bodø!

Today the aft fuselage for Yellow 3 arrived to our workshop by Schenker transport. We have now 㻉unveiled㼉 Huberts masterpiece which arrived without any damage.

Enjoy the four added pictures. We will now start the process of connecting the aft fuselage with the front part 

     
 

Bakkroppen ankommer Olav V gt

   

 

     
 

   

 

15. april 2013 

 

 

April 15, 2013

     
     
     
 

Det går framover med Gul 3!

Siste nytt i dag er at bakkroppen til vår Gul 3 er ankommet Norge. Ennå går det nok et par dager før vi kan forvente at kassen ankommer Bodø.

Ihelga hadde vi besøk av vår super-oppretter Øyvind Aadnevik. I to dager ble det skåret, filt, banket og presset. Nå er også den andre manifolden grovopprettet og vi er sikre på at dette skal vi få til.

Den første manifolden ser allerede ut som (nesten) ny. Det som gjenstår er en siste finpuss pluss oppretting av den ytre kanalen på manifolden. Etter dette er det sveising som gjenstår.

Bildene viser manifold nr. 2 før grovopprettingen. Her skal en vite hva en gjør før en setter i gang!

   

Progress on our Yellow 3!

Last news as of today is that the aft fuselage for our Yellow 3 has arrived to Norway! Still a few days of transport is expected before arrival in Bodø!

 Last weekend we had a visit from our super-repairman Øyvind Aadnevik. For two days he hammered, formed, pressed and cut into the second manifold belonging to our DB 605 engine.

Now, also this manifold is slowly coming to a correct shape and we are quite certain that we can repair both of the manifolds.

The first manifold is already (almost) like new. What is left is a last finish before forming of the outside channel on the manifold. This was cut away to facilitate access for the tools. Some welding is also necessary.

The two pictures shows the second manifold before the start. As can clearly be seen this is a task for experts!

 

     
     

 

Fra Birger:

Fredag kveld Kl. 23 kom beskjeden fra Hubert i Tyskland: Gratulerer Birger, du er nå eier av en flott bakkropp! Vi er nå trøtte, vi slår av trykkluften og lysene og går til sengs!

For en flott gave å få i kveldingen! Nå gjenstår bare transporten hjem. Det er vel unødvendig å si at med dette så har ennå en av hoveddelene fått sin løsning i oppbyggingen av Gul 3.

     
   

Sammen med beskjeden kom seks bilder som viser den utrolig flotte kvaliteten på det som er gjort. Det er tydelig at her har det vært proffe folk i sving! Nyt bildene.

 

Friday evening at 23 Hrs. I got the message from Hubert in Germany: Congratulations, you are now the proud owner of a very pretty aft fuselage! We are now tired, we turn off the compressor and the lights and goes to bed!

What a marvelous gift!

Now we have to arrange for a safe transport to Bodø. With this, yet another milestone in the restoration of Yellow 3 is reached

Together with the message comes six pictures showing the incredibly high quality on the work done. It is easy to see that the work has been performed by professionals! Enjoy the pictures!

 

 

   

 

  Bildet til venstre viser spant som skal inn i bakkroppen.

 

   

Bakkroppen bygges som to halvskåler som til slutt klinkes sammen.Det blir spennende å se om bakkroppen som lages i Tyskland passer sammen med cockpit-seksjonen som lages i Bodø.

  Fra Hubert I Tyskland har vi mottatt bilder som viser detaljer fra høyre side av bakkroppen. Det er mange detaljer som skal på plass!
     
   
     
     
     

  

   
     
     

 

   
Bildene nedenfor viser vingene som er under bygging i Hereg i Ungarn. Det er ingen ting å si på kvaliteten på arbeidet. Etter tilpassing grunnes alle delene før de klinkes sammen.   Samme verksted har også bygd opp skroget til Ju 88 som står i verkstedet.
     
     
   

  

     

  

   
     

 

 

  Bildene viser detaljer i cockpitseksjonen som i det siste for det meste er forarbeidet av Ivan Kristiansen. Mekanismen til høyre i bildet som er grunnet lys grå er til avkasting av canopy når flygeren skal hoppe ut. (Husk at seksjonen ligger opp-ned på bildet.) Vi er nå snart klare for en økt til med nagling. 
Alt festes først med skruer og clips for å se om det passer.  

Ytterplatene er laget og lagt på plass. Andre deler kommer til etter hvert .Først når alt er på plass og passer, starter klinkingen.

     
     

 

   
     
     

 

Deler begynner å komme på plass innvendig.

 

Vingefestene er prøvemontert.

 

   
     
     

 .

Jack Benjaminsen og Per Myhre lager platedeler som skal inn i skroget. Det er et arbeid som krever både tålmodighet og nøyaktighet

 

 

Det å lage en god kopi er ikke alltid så enkelt som man skulle tro.

     
     
     
 

Ivan er den som jobber mest med platearbeid. Her tar han en titt ut av firewall'en.

     
     
     
     
 28. februar 2012    

Gunnar har jobbet med landingshjulene. Her er en nesten ferdig bremseenhet. Snart står trommelen for tur

Felgene og bremsesystemet inneholdt mye magnesium og var tært bort, så vi måtte benytte deler fra et tilsvarende fly som hadde crashet på land.

.

 

 

Leggen som ligger på bordet på bildet over er fra Gul 3. Begge leggene var i utrolig god stand, og slik de foreligger i dag kan man ikke tro at de har ligget i sjøvann i flere ti-år.

     
21. januar 2012    
 

Monteringsplata for FuG 25 som var montert bak i haleseksjonen. Kjøpt på ebay og reparert litt før maling. Klar til påmontering av monteringsramme og ledninger.

 

Plate for FuG 25. The original was installed in the aft section of the fuselage but was too much damaged for restoration. This one was found on Ebay, repaired, painted and is now ready for adding the FuG 25 frame and wiring details.

     
18.januar 2012     
   

Asbjørn Borge har akkurat preservert ferdig det ene dekket som ble berget fra Gul 3. Kvaliteten er utrolig god etter alle disse årene nede på sjøbunnen. Dekk nummer to er innsamlet for en tid tilbake og vil bli brukt for å gjøre understellet komplett. Dette siste dekket blir nå preservert. 

 

Asbjørn Borge has just finished the preservation of the one original tire recovered from Yellow 3! The quality is surprisingly good after all these years at the bottom of the sea! A second tire has been collected elsewhere and will be used to make the landing gear complete.

 

 

 

   

Av praktiske årsaker bygges skroget opp liggende på rygg.

 

 

Firewall er kommet på plass samt en sideplate

 10.januar.12    

 

Før oppbyggingen av cockpitseksjonen til Messerschmitt Bf 109 kunne begynne, måtte det lages en enkel jigg.

 

 

Feste for vinger er kommet på plass.