Referat årsmøte 2022

[[[[NEWPAGETEXT]]]]

Årsmøte for 2022 i BLHF.

Tirsdag 15.mars 2022.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

Kl 1900.

 

 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling.

Innkallingen godkjent.

 

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent:

Ordstyrer Gunnar Koch.

Referent Arvid Martinussen.

 

Sak 3: Valg av 2 personer til å underskrive protokollen:

Espen Strøm og Ketil Lunde.

 

Sak 4: Behandling av årsberetning for 2021:

Formannen gikk gjennom årsberetningen.

Årsberetningen godkjent.

 

Sak 5: Behandling av regnskapet for 2021:

Kassereren gikk gjennom regnskapet, og svarte på spørsmål.

Regnskapet er revidert og godkjent av revisor Eva Leivseth

Regnskapet godkjent.

 

Sak 6: Innkomne saker: Fastsettelse av kontingent.

Forslag: I foreningens lover forandres teksten: «Fastsettelse av årets

Kontingent» til «Fastsettelse av neste års kontingent».

Forslaget vedtatt.

 

Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for 2022 og 2023.

Styrets forslag: Kontingenten fastsettes til kr 250,00

Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 8: Budsjett for 2022:

Vedtak: Utgifter og inntekter ble vedtatt holdt innen de samme rammer som i 2021.

 

Sak 9: Valg av styre for 2022.

Styre har bestått av:

Formann: Gunnar Koch                           På valg

Nestformann: Baard Skaalbones

Sekretær: Arvid Martinussen                På valg

Kasserer: Gunnar Koch                            På valg

Styremedlem: Alf Staurvik

Styremedlem: Per Morten Wik             På valg

Styremedlem: Torgeir Aanesen

Varamedlem: Per Stoltenberg

Varamedlem: Kjell Fransplass               På valg

 

Valgkomite: Rune Klepp og Baard Skaalbones                     På valg

 

Revisor: Eva Leivseth                               På valg

 

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

 

 

Bodø, 16. mars 2022.

 

Arvid Martinussen

ref

 

 

Undersrift:

 

 

Ketil Lunde                                                                                     Espen Skar