August 2022

FLOTTØRER LEVER ET HARDT LIV! På Norsk Luftfartsmuseum holder vi nå på å gjøre klar flottører til Norseman LN-PAB. Etter som de originale flottørene for lengst er forsvunnet, har vi fått en flottør fra SE-CGM. Den viser at å være flottør ikke er noen dans i smult farvann. Tvert imot er de merket av utallige sammenstøt med drivgods i sjøen, stein i fjæra, rufsete flytebrygger og gyngende patruljebåter. Hilsen Gunnar

...

xxxx

29.08.2022

Nå er flottørene ferdig behandlet utvendig. Malingen er påført med kost. Det var lettere enn å bruke sprøytepistol. Det samlet seg overskuddsmaling rundt klinknaglene og den hadde lett for å sige. Dessuten måtte sprøytingen  foregå ute, noe været ikke tillot. Med kosten var det bedre kontroll. Det er brukt Owatrol aluminiumsmaling.

The floats are now finished externally. The paint was applied with a brush. It was easier than using a spray gun. Surplus paint is collected around the rivet heads, and it easily made drips which will run down the side. Moreover, the spraying had to take place outside, which the weather did not allow. With the brush there was better control. Owatrol aluminum paint has been used.

Akkurat som Titanic er flottørene utstyrt med vanntette skott. Til hvert skott hører en inspeksjonsluke.

Arbeidet med flottørene går sakte men sikkert framover. Undersida på denne flottøren er ferdig. Sidene som er over vannet pusses, sparkles og slipes før også de får seg et strøk med grunning før de males.

The work on the floats is progressing slowly but steadily. The bottom of this float is finished. The sides that are above the water are sanded, primed, a thin layer of putty is laid on and sanded again before a new layer of primer is sprayed on and at last a couple of layers of paint give the right color and finish.

Like bortenfor nærmeste luka står tre trinser som utgjør en del av wireoverføringene til vannroret.

Just beyond the nearest hatch are three pulleys that are a part of the wire transmissions to the water rudder.

Vannroret med bellkranken er ferdig grunnet og klart for lakkering.

The water rudder with the bell crank has been primed and is ready for painting.

Leggene til understellet er reparert og gitt et strøk med grunning. De er klare for maling.

The legs of the undercarriage have been repaired and given a coat of primer. They are ready for painting.

Et av vingestagene er ferdig og klart til maling. Det andre må repareres litt før det får den siste finishen.

One of the wing struts is finished and ready for painting. The other needs a bit of repair before it gets the final finish.

Dekslene til understellet er i dårlig forfatning. Her kreves en god del arbeid før de kan tas i bruk.

The undercarriage covers are in poor condition. Here, a good deal of work is required before they can be put into use.

Dette dekslet er hjemmelaget. Ikke desto mindre ser det ut til å passe bra og vil gjøre jobben. En artig detalj å få med seg.

This cover is homemade. Nevertheless, it seems to fit well and will do the job. A nice detail to take with you.

Motoren kan om nødvendig veives igang. Bildet viser hvor veiva stikkes inn. Innebygd i starteren er et lite svinghjul. Når det får opp turtallet, enten ved hjelp av startmotoren eller veiva, kan det kobles inn og vil da dra rundt hovedmotoren.

Handtaket under er for å løfte opp børstene til startmotoren, slik at motoren ikke starter ved et uhell. The engine can be started by a crank if necessary. The picture shows where the crank is inserted. Built into the starter is a small flywheel. When it gets up to speed, either with the help of the starter engine or the crank, it can be engaged and will then run around the main engine.

The handle below is for lifting the brushes of the starter engine, so that the motor does not start by accident.

Så er det bestemt. Det åpne feltet skal dekkes med aluminium, ikke med duk.

Then it is decided. The open area will be covered with aluminum, not with canvas.

Bak denne luka på dekslet er der en kontakt for tilkobling av ladestrøm dersom batteriet er flatt.

Behind this hatch on the cover there is a contact for connecting the charging current if the battery is flat.