Referat 2011

Styremøte i BLHF.

Mandag 7. nov. 2011.

 

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

kl. 1800.

 

 

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Ole Bjørn Jensen
 • Arvid Martinussen
 • Svein Leivset
 • Alf Staurvik
 • Torgeir Aanesen

 

Forfall:

 • Kjell Fransplass
 • Per Morten Wik

 

Birger Larsen møtte for Norsk Luftfartsmuseum.

 

Sak 23- 2011: Orientering fra Birger Larsen.

 • Åpent museum 20. november. BLHF stiller med folk i verkstedet.
 • Nytt lager i Hangar 9 er ferdig.
 • Restaureringsprosjektene i inn- og utland går stort sett som planlagt.

 

Sak 24 – 2011: Formannen refererte fra siste styremøte i NL.

 

Sak 25 – 2011: Gjelder forsikringen til BLHF for de som jobber med restaurering av motor på Mo i Rana?

Sekretæren tar kontakt med Gjensidige Forsikring for en avklaring.

 

Sak 26 – 2011: Nytt medlemsmøte høsten 2011:

 • Datoen er fastsatt til 16. nov kl. 1900.
 • Temaet blir vår Me 109.
 • Foredragsholdere er på plass.
 • Etter foredraget inviteres frammøtte over til verkstedet.

 

Sak 27 – 2011: Julemat for dugnadsgjengen.

Fredag 9. desember serveres julemat for de som har jobbet dugnad på verkstedet. NB! Påmelding.

 

Sak 28 – 2011: Eventuelt:

Følgende spørsmål ble reist og diskutert uten at det ble trukket noen annen konklusjon enn at spørsmålene skal drøftes videre ved en senere anledning:

 • Hvordan kan BLHF påvirke NL til å fornye og modernisere utstillingene?
 • Hva med en utstilling med tema restaurering?
 • Sitter NL igjen med noe overskudd etter de mange ikke fly-relaterte utstillingene?

 

 

Arvid Martinussen

sekretær

 

 

 

Styremøte i BLHF.

Mandag 12. sept 2011.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

kl. 1800.

  

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Svein Leivset
 • Alf Staurvik
 • Kjell Fransplass
 • Per Morten Wik

 

Forfall:

 • Ole Bjørn Jensen
 • Torgeir Aanesen

 

Birger Larsen møtte for Norsk Luftfartsmuseum.

 

Sak 17 2011: Birgers orientering: Oppsummering av sommeren 2011.

 • En Ju 52 restaureres i Bjerkvik. Birger er konsulent og vil følge opp arbeidet.
 • Haleflate og litt til, tilhørende en Skua, er samlet inn på ?øya.

 

Me 109:

 • Om ca. 2 uker begynner sammensetningen av bakkroppen i Tyskland.
 • I disse dager settes vingene i produksjon i Ungarn.
 • Forparten står i jigg på verkstedet i Olav V gt i Bodø. Oppbyggingen er i full gang.

 

Mo i Rana:

 • Kun 2 pinneskruer gjenstår i motorblokka som skal bygges opp til en Daimler Benz 605.
 • Huset til fremre girboks er kommet i hus. Det er en ny støyp i aluminium.
 • Huset til bakre girboks står i bestilling og kommer når det er ferdig.

 

Sola:

 • Et besøk på Sola resulterte i enighet om bytte av flottører mellom Bodø og Sola slik at begge får det de trenger.
 • En Britten Norman Islander som står på Sola var også inne i forhandlingene. Kan den bli utstilt i Bodø?

 

Prosjekter høsten 2011:

Ju 88:

 • Montering av systemer i bakkroppen.
 • Gjøre ferdig sideroret.
 • Oppbygging av fremparten til Me 109.

 

 Se bilder under nyheter.

 

Sak 18 2011: Medlemsmøter høsten 2011.

Det gjenstår å finne en dag som passer for de impliserte når det gjelder møtet om Me 109.

Vedtak: Formannen gjør de nødvendige avtalene.

 

Sak 19 2011. Vara for formannen i styret for Norsk Luftfartsmuseum.

Vedtak: Arvid Martinussen fortsetter som vara for formannen i NL’s styre.

 

Sak 20 2011: Med DC 10 over Nordpolen.

NL har fått tilbud om et foredrag med tittelen ”Med DC 10 over Nordpolen”. De har sendt ballen over til BLHF.

Vedtak: Vi skal se om vi kan finne et passende tidspunkt.

 

Sak 21 2011: Egnet plass for å gjøre vaske deler.

Det ble etterlyst et sted hvor litt større, skitne deler kan rengjøres på en effektiv og forsvarlig måte.

Vedtak: Vi må undersøke hva som finnes på markedet av vaskeutstyr med et lukket system, og hvilke miljøkrav som stilles.

 

Sak 22 2011. Eventuelt:

Foreningen trenger en ny grill. Flere butikker har tilbud på tønnegriller.

Vedtak: Formannen får fullmakt til å foreta innkjøp av ny grill.

 

 

Arvid Martinussen

sekretær

 

 

 

Styremøte i BLHF.

Tirsdag 6. juni 2011.

 

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

kl. 1800.

 

 

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Svein Leivset
 • Alf Staurvik
 • Per Morten Wik

 

Birger Larsen møtte for Norsk Luftfartsmuseum.

 

 

Sak 13 – 2011. Birgers kvarter.

Det legges opp til et møte med gruppen på Mo i Rana etter ferien. Blir det tid, avlegges museet i Korgen et besøk.

 

Sak 14 – 2011. Kontingentinngangen.

Kontingentinngangen er god så langt. Flere har også sendt sin mail-adresse.

 

Sak 15 – 2011. Medlemsmøte til høsten.

 • Messerschmitt 109 blir tema på et av medlemsmøtene høsten 2011.06.15

 

 • Medlemsmøte med tema ”Flybyen Bodø”.

Utkast til opplegget rundt et slikt møteopplegg ble lagt frem av Svein Leivsseth.

Svein fortsetter å sondere interessen for et slikt møte blant de ulike aktuelle aktørene.

 

Sak 16 – 2011. Møteplan for høsten 2011.

 

Mandag 5. september

 

Mandag 3. oktober

 

Mandag 7. november

 

Mandag 5. desember

 

 

Om vi skal ha et møte i august, er avhengig av hva som skjer med opplegget ”Flybyen Bodø”.

 

 

 

Arvid Martinussen

sek

 


 

Styremøte i BLHF.

Mandag 9. mai 2011.

 

 

Disse møtte:

 • Gunnar Koch
 • Ole Bjørn Jensen
 • Arvid Martinussen
 • Svein Leivset
 • Alf Staurvik
  • Kjell Fransplass
  • Torgeir Aanesen
  • Per Morten Wik

 

Birger Larsen møtte for Norsk Luftfartsmuseum.

 

Sak 6 – 2011. Birger Larsens 15 minutter.

Birger orienterte om prosjektene som er på gang, og om skuamotoren som nettopp er havet i Trondheimsfjorden.

 

Sak 7 – 2011. Oppdatering av medlemslistene.

Formannen gjennomgikk medlemslistene for å få dem mest mulig ”up to date”.

 

Sak 8 – 2011. Kontingent 2011.

Kontingenten klar til utsendelse. Legger ved et nyhetsbrev.

 

Sak 9 – 2011. Ny formann.

Valgkomiteen må sette i gang arbeidet med å finne ny formann.

 

Sak 10 – 2011. Møteplan.

Møteplan for høsthalvåret legges fram for styret på møtet i juni.

 

Sak 11 – 2011. Medlemsmøte.

Medlemsmøter høsten 2011 tas opp på styremøtet i juni.

 

Sak 12 - 2011. Økonomi.

Resultatet for første halvår 2011 ser ut til å være ganske likt samme periode 2010. Økonomien er bra, og så langt er det ikke behov for noen store investeringer.

 

 

Arvid Martinussen

Sek.

 

 

 

Årsmøte i Bodø Luftfartshistoriske Forening 2011.

 

Referat.

 

Møtet ble holdt i Kaffebaren i Olav gt. 120, torsdag 7. april 2011.

 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling.

Innkallingen godkjent.

 

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Per Arvid Tellemann

Referent: Arvid Martinussen

 

Sak 3: Behandling av årsberetning.

Årsberetningen ble fremlagt og godkjent med følgende merknader:

I tillegg til John Skogøy har også Svein Leivseth fått foreningens skjold i 2010.

På grunn av en feil i regnskapet ble et underskudd på ca 3000 kr snudd til et overskudd på ca 5000 kr.

 

Sak 4: Behandling av regnskap for 2010.

Regnskapet godkjent med noter.

Feilen som ble oppdaget rettes opp.

 

Sak 5: Innkomne saker.

Ved fristens utløp var det ikke kommet inn saker til behandling.

 

Sak 6: Kontingent for 2011.

Styrets forslag: Samme kontingent som i 2010 som var 200 kr.

Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 7: Budsjett for 2011.

Forslag: Nytt styre utarbeider budsjett innenfor rammene av forventede inntekter.

Forslaget vedtatt.

 

Sak 8: Valg.

Valgkomiteen har ingen forslag til ny formann. Det kom heller ingen forslag frem på møtet. Det betyr at sittende formann fortsetter inntil ny formann er valgt. Det må skje på et ekstraordinært årsmøte som innkalles til med minst to ukers varsel.

 

Øvrige valg ble gjort i henhold til valgkomiteens innstilling.

 

Styret for 2011 blir da som følger:

Formann: Gunnar Koch - inntil eventuell ny formann er valgt.

Nestformann: Ole Bjørn Jensen – ny

Sekretær: Arvid Martinussen - 1 år igjen

Kasserer: Gunnar Koch – ny

Styremedlem: Torgeir Aanesen – ny

Styremedlem: Kjell Fransplass – ny

Tekinisk leder: Alf Staurvik – 1 år igjen

Varamedlem: Svein Leivseth - ny

Varamedlem: Per Morten Wiik - ny

 

Valgkomitee: Rune Klepp

Per Arvid Tellemann – ny

Revisor: Eva Leivseth

 

 

Arvid Martinussen

referent

 

 

Styremøte i BLHF.

Mandag 7. mars 2011.

 

Sak 1 -2011: Birger Larsens 15 minutter.

 • Orientering om arbeidet med Me 109, Fw 190 og planen videre for lakkeringskonteineren.

 

Sak 2 – 2011: Årsmøtet 2011.

 • Dato for årsmøtet: 7. april 2011.03.13
 • Saker til behandling må være styret i hende innen torsdag 24. mars.

 

Sak 3 – 2011: Valg/Valgkomite:

 • Styret møter valgkomiteen mandag 14. mars for å se på nye kandidater. Møte i Olav V gt.

 

Sak 4 – 2011: Medlemsmøte Gul 3.

 • Avtale en dato med de impliserte. Programmet er klart.

 

Sak 5 – 2011:Tilbud om servering av vafler i kaffebaren.

 • Styret sier ja takk!

 

Sak 5 – 2011: Nytt fra styrene i NL.

 • Formannen refererte fra de siste styremøtene.

 

Arvid Martinussen

sek