Montering i utstillingslokalet

Klargjøring til utstilling

Mandag morgen, 14. september 2020, var det samling i "Himmelrommet" på Norsk Luftfartsmuseum for å gjøre en siste innsats på Me 109 før utstillingen. De som møtte opp var først og fremst de som har vært med på restaureringen av flyet, i tillegg til


Monday morning, on the 14th of September 2020, there was a gathering in "Himmelrommet" at Norwegian Aviation Museum to make one last effort on Me 109 before the exhibition. Those who showed up were first and foremost those who have been involved in the restoration of the aircraft,

sjefen for Luftforsvarsmuseet maj. Anders Utgår og kurator Mike Loftus fra Luftfartsmuseet. I tillegg kom noen som gjerne ville hjelpe til om det skulle bli behov for ekstra hender.


in addition to the head of The Airforce Museum Major Anders Utgår and curator Mike Loftus from the Aviation Museum. In addition, there were some who offered their help if there was a need for extra hands.


19.10.2020

To bilder fra utstillingen.

12.10.2020
Klikk på plakaten

I morgen, 13. oktober åpnes utstillingen med nyrestaurerte Me 109, "Gul 3". Første dagen er satt av til spesielt innbudte. Det er først og fremst de som fra dag 1 og utover har bidratt til det ferdige produktet. Her er ikke landegrenser noe hinder. Programmet for dagen finner du ved å klikke på invitasjonen over.

Tomorrow, 13th of October, the exhibition opens with the newly restored Me 109, "Yellow 3". The first day is set aside for special guests. It is first and foremost those who from day 1 and onwards have contributed to the finished product. National borders are no obstacle here. You can find the program for the day by clicking on the invitation above.

På veggene er plakatene med informasjon og historier kommet opp. Det trekkes linjer fra 2. verdenskrig og opp til idag. Utstillingen er fin og lærerik rent historisk. Den minner oss på at det flott restaurerte flyet egentlig var ment å være en drapsmaskin. Dagens jagerbombere er i samme kategori, kansje i enda større grad. En video som spilles av på skjermen minner oss om dette.

The posters with information and stories have appeared on the walls. Lines are drawn from World War II and up until to today. The exhibition is nice and instructive historically. It reminds us that the beautifully restored plane was actually meant to be an effective killing machine. Today's fighter bombers are in the same category, perhaps to an even greater extent. A video played on the screen reminds us of this.


Trappa opp til balkongen er nesten ferdig. Rekkverket er kommet på plass.

Under balkongen er det nisjer hvor det står monitorer som skal vise både bilder og video.

The stairs up to the balcony are almost finished. The railing is in place.

Under the balcony there are niches with monitors that will display both photos and videos.

Andrea hadde oppsyn med det meste av det audio-visuelle, og ga seg ikke før hun var fornøyd.

Andrea had the oversight of the audio-visual, and did not stop until she was satisfied.


Andrea startet dagen med å tørke støv av flyet, som står på ei kunstgressmatte. Alt er fint lyssatt. Gjestene skal slippe å famle rundt i halvmørke.

Andrea started the day by wiping dust off the plane, which is standing on an artificial turf. Every object is nicely illuminated. Guests should not have to grope around in twilight.

Diverse gjenstander fra flyet skal stilles ut sammen med bilder fra restaureringsprosessen. Noe av dette skal presenteres på bordet foran flyet.

Various objects from the aircraft will be exhibited together with photos from the restoration process. Some of this will be presented on the table in front of the plane.

 


Direktør For Norsk Luftfartsmuseum, Arne Christian Fjelberg og Tore bugge Pedersen som er ansvarlig for samlingsavdelingen, fulgte klargjøringen litt fra sidelinjen.

Director of the Norwegian Aviation Museum, Arne Christian Fjelberg and Tore Bugge Pedersen, who is responsible for the collection department, followed the preparation from the side-lines.

Originalpropellen, slik den så ut da den kom opp fra sjøen. De bøyde bladene vitner om de store kreftene som er i sving når et fly styrter, selv om det er i møte med vann.

The original propeller, as it looked when it came up from the sea. The bend blades are a prove of the great forces in action when a plane crashes, even when it is crashing on water.


03.10.2020

Dropptanken er kommet på plass. Noe må gjøres for å få overgangen mellom tankfestet og skroget bedre.

....   

The drop tank is in place. Something has to be done to make the transition between the tank attachment and the fuselage look better.

Ivan har jobbet mye med overgangene mellom vinger og skrog, og er spent på resultatet.

Ivan has worked for a long time with the transitions between the wings and the fuselage to make it look good, and he is eager to see the result.

Gunnar og Bård lurer på hva som må justeres for at resultatet skal bli så bra som mulig.

Gunnar and Bård wonder what adjustments are needed to get the best-looking result.

Noen lette slag med klubba på de rette stedene, og det hele blir så meget bedre.

Some light blows with the club in the right places, and it all came together in a nice way.

24.09.2020

Vingetippene med posisjonslysene er kommet på plass. Da mangler stort sett bare dekslene ved vingerota.

The wingtips with the position lights are in place. Next to be installed are the covers at the wing roots.Dropptanken skal på plass. Det ble litt "mukkel" med tilpasningen. Det får vente til etter lunch.

The drop tank is the next object to be installed. There was a bit of a "problem" with the adaptation. It will have to wait until after lunch.

...

Begge motordelslene åpne. Hva blir best, åpne begge eller bare det ene, og i så fall hvilket?

Both engine covers are opened. Which is the better position for the exhibition, open up both or just one, and if so, which one?


Podene med 20 mm maskinkanonene er kommet på plass. Til venstre vises også en del av hjulbrønnen under venstre vinge.

Det 4-kantige hullet i poden er for tomhylsene.

The pods with the 20 mm machine guns are in place. To the left you can see a part of the wheel well under the left wing.

The rectangular hole in the pod is for ejection of the empty cartridges.


22.09.2020

    ....

Til utstillingen har museet fått låne en Me 109 cockpit instrumenttavle som Birger Larsen har bygd opp. Den skal stå oppe på galleriet, og dermed være tilgjengelig for publikum. 

På bildet til høyre vises signalpistolen som flyverenkunne bruke innefra ved å skyte gjennom et rør.

Aktuell bruk var ved radiotaushet og dersom radioen var ødelagt.

For the exhibition, the museum has borrowed a Me 109 cockpit instrument panel that Birger Larsen has built up. It will be up on the gallery, and thus be available to the public.

The picture to the right shows the signal gun that the pilot can use from the inside of the cockpit by shooting through a pipe.

Current use was for radio silence and if the radio was damaged.


15.09.2020

Flyet og vingene er kommet på plass, og Anders sjekker at alt er klart.

The fuselage and the wings are in place, and Anders checks that everything is ready to proceed with the process.

Halen heves og settes på paller for å få flykroppen i en tilnærmet vannrett posisjon. Da blir det lettere å få på plass vingene.

Noe arbeid skal også foregå under flyet, og med halen oppe blir det bedre plass.

The tail is raised and placed on pallets to get the fuselage in an approximately horizontal position. This makes it easier to install the wings.

Some work will also take place under the plane, and with the tail up, there will be more space under the plane to work on.

Høyre vinge gjøres klar til montering. Vingene var plassert på hver sin vogn med hjul under. Paller og madrasser sørget for at vingene lå i tilnærmet riktig høyde ved monteringen. I tillegg var de godt beskyttet under transporten fra verkstedet og til utstillingrommet.

The right wing is ready for installation. The wings had been placed on homemade trolleys to make the "move around" easy. Pallets and mattresses ensured that the wings were at approximately the correct height during installation. In addition, they have protected the wings during transport from the workshop to the showroom.

Bård, John, Anders og Kjell er klar til innsats.

Bård, John, Anders and Kjell are ready for action.

Jekketralla var i tillegg til kranen det viktigste løftehjelpemidlet.

In addition to the crane, the jack trolley was a most important lifting tool.

Det fine med nytt, skikkelig verktøy, jekketralle og kran, er at høyden kan justeres nesten på millimeteren. John er klar til å motta instrukser.

The nicest thing about the new, proper tools, jack trolley and crane, is that they can be adjusted almost to the millimeter.

John is ready for instructions.

Gunnar hadde tatt med hjemmefra et klenodium, en gammel sveivegrammofon og 78 plater. Jammen var det god lyd i antikviteten.

Gunnar had brought from home a treasure, an old crank gramophone and 78 records. Alas, there was a good sound in the antiquity.

Litt av det som ligger mellom vinge og skrog, og skal kobles sammen til slutt.

Shows what lies between the wing and the hull, and have to be connected in the end.

Venstre ving. Anders nyter lyden av bolten som glir inn noen millimeter for hvert slag. Det er en egen lyd fra hammerslagene når bolten har entret, og glir litt inn for hvert slag.

Left wing. Anders enjoys the sound of the wing bolt sliding in a few millimeters for each stroke. There is a special sound from the hammer strokes when the bolt has entered, and slides in a little for each blow.

Dropptanken skal monteres under flyet. Det sies at amerikanerne på slutten av krigen modifiserte festene og brukte de tyske tankene på noen av sine jagerfly, P-51 Mustang, når de fløy ekskorte for bombeflyene langt inn over Tyskland.

The drop tank must be installed under the aircraft. At the end of the war the Americans modified the mounts and used the German tanks on some of the P-51 Mustangs, when they flew escorts for the bombers far into Germany.

To 20 mm maskinkanoner skal monteres, en under hver vinge.

Two 20 mm machine guns must be mounted, one under each wing.

Maskinkanonene under vingener står inni hver sin "pod" som det så fint heter. Geir, Mike og delvis skjult Ketil, monterer våpensystemet på venstre side. Her prøvemonterer de poden.

The machine guns under the wings are inside a "pod" as it is called. Geir, Mike and partially hidden Ketil, mount the weapon system on the left side. Here they test mount the pod.

Fint fly, men noe vesentlig mangler. Uten propeller, ingen jager. Hovedmaskinkanonen fyrer av 20 mm granatene gjennom hullet i den svarte og gule spinneren.

A nice plane, but something significant is missing. Without propellers, no Me 109. The main machine gun fires the 20 mm grenades through the hole in the black and yellow spinner.

De nye propellbladene var godt innpakket og beskyttet mot skader.

The new propeller blades were well wrapped and protected from damage.

Første propellblad skrues inn.

The first propeller blade is screwed in place.

Med en god og stødig stillasje gikk monteringen av de to neste bladene greit.

With a good and stable scaffolding, the assembly of the next two blades went smoothly.

Alle tre er kommet på plass.

All three blades are in place.

Alt vel så langt. Det er som når du får satt på listene etter å ha pusset opp stua: Det ser så utrolig mye bedre ut.

All well so far. It's like when you put on the final lists after renovating the living room: It suddenly looks so incredibly much better.

Nå gjenstår:

  • Gjøre ferdig monteringen av de to ekstra maskinkanonene
  • Montering av vingetippene
  • Montere dropptank
  • Sette på dekslene i overgangen mellom vinge og skrog
  • Rulle ut kunstgresset
  • Få på plass trappa til galleriet
  • Henge opp plakater med tekster og bilder
  • Åpne opp ett eller begge motordekslene

Det kommer flere bilder etter hvert fram mot åpningen av utstillingen

...

Et nyttig verktøy er kranen som Bård skal løfte opp halen med.

A useful tool is the crane with which Bård will lift the tail.

Det er trangt, og hele tiden er det muligheter for å skade noe. Her løfter Mike opp antenna slik at den går klar av kranarmen.

It is cramped around the fuselage, and there are always possibilities for damage when moving heavy tools around. Here Mike lifts the antenna to have it clear of the crane arm.

Gunnar hadde ansvaret for å lede hele prosessen. Han har vært med på restaureringen fra begynnelsen, og har montert/demontert vinger flere ganger. Her vises sammenkoblingene med ører og gafler veldig godt. Hovedproblemet er å få vingen plassert slik at festene får rett inngrep, på brøkdelen av en millimeter, slik at vingeboltene glir på plass uten at det oppstår skader på bolter eller fester.

Gunnar was in charge of the entire operation. He has been involved in the restoration from the beginning and has mounted / dismounted the wings several times. Here the connections with the different mounts are shown very clearly.

The main problem is to get the wing positioned so that the fasteners get the proper alingment. We are talking about a fraction of a millimeter, so that the wing bolts can slide in place without making damage to bolts or mounts.

Slik ser det ut inne ved vingerota sett forfra. Foruten vingefestene skal det kobles kabler, hydraulikk og andre overføringer.

This is how it looks like inside the wing root seen from the front. In addition to the wing mounts and cables, hydraulics and other transmissions must be connected.

Her vises de to hovedfestene sett bakfra. I tillegg er det en tredje bolt av mindre format nærmere forkanten av vingen.

Here are the two main wing mounts seen from behind. In addition, there is a third bolt of smaller format closer to the front edge of the wing.

Det er i anledning utstillingen bygd et galleri som publikum kan gå opp på for å få oversikt over flyet og ta bilder.

PS. Det kommer også en skikkelig trapp!

For the exhibition, a gallery has been built for the public. From the gallery they will have a better overview of the plane and take photos. There will also be installed a proper staircase!

Opp, ned, fram og tilbake; til slutt kom ting på plass, og vingen satt som den skulle.

Up, down, back and forth; finally things came into place, and the wing sat as it should.

Høyre vinge er på. Tid forkaffe. John, som er nestoren oppi det hele, synes å være fornøyd så langt.

The right wing is on. Time for coffee. John, who is the senior of the group, seems to be happy so far.

Venstre ving klar til å settes på plass.

På veggen i bakgrunnen er utkast til plakater hengt opp som en prøve. Det gjelder å finne rette rammer, bakgrunnsfarger, trykk og bokstavtyper. Heldigvis har museet fagfolk også på dette området, men det skader ikke med innspill også fra menigmann.

The left wing is ready to be installed.

On the wall in the background, draft posters are hung up as a test sample. It is important to find the right frames, background colors, prints and fonts. Fortunately, the museum also has professionals in this area, but it is good to get inputs from ordinary people as well.

På undersida av vingen var det flere ting som måtte beskyttes. Den svarte boksen med rulle festet på skroget er inntaket for 20 mm ammunisjon til hovedkanonen. Ladeluka vises i kanten på vingen.

For ikke å skade noen utsatte deksler, ble disse løsnet fra undersiden av skroget.

The black box with roller attached to the hull is the intake for 20 mm ammunition for the main cannon. The loading hatch appears at the edge of the wing.

Dekslene er løse på begge sider så nå er det god plass for øyefestene som vingeboltene skal gjennom.

The covers are loosened on both sides to make enough space for the mounts that the wing bolts will go through.

Første gang vingene skulle monteres, plagdes vi mye med å få øyene i festene til å stå over ett. Det et ikke noe slark å gå på. Enten passer det eller ikke.

Løsningen ble å dreie noen styrebolter som var litt kon i ene enden slik ar de lettere entret inn i hullene.

Gunnar bruker her en dor for å slå styrebolten såpass langt inn at vingebolten får tak. Øvre vingebolt er den lille saken som ligger på vingen. Den sikres med en mutter på undersiden. 

The first time the wings were to be installed, we bothered a lot to get the mounts in the exact position. There is no slack to go on. They either fits or they do not.

The solution was to make some guide bolts that were slightly conical at one end so that they were easier to enter the holes.

Here Gunnar uses a mandrel to get the steering bolt so far in that the wing bolt gets grip. The upper wing bolt is the small item located on the wing. It is secured with a nut on the underside.

                                        

Når styreboltene var kommet på plass, ble vingeboltene slått inn mens de skjøv styreboltene ut. Denne bolten er også løftefeste for flyet.

When the guide bolts were in place, the wing bolts were driven in while pushing the guide bolts out. This bolt is also a lifting bracket for the aircraft.

Trekassen under vingen er satt på for å beskytte deler av våpensystenet under transport og montering av vingen. Den svarte saken til høyre for trekassen er en del av festet for kanonen.

The wooden box under the wing is made to protect parts of the weapon system during transport and installation of the wing. The black case to the right of the wooden box is part of the attachment for the cannon.

Den røde saken som stikker ut fra ballanseroret er ei motvekt som skal forhindre "flutter". Uten motvekta kan roret finne på å oppføre seg som et flagg i sterk vind, dvs. slå frem og tilbake. I dette tilfellet opp og ned, og ødelegge roret.

The red item that protrudes from the balance rudder is a counterweight that will prevent "flutter". Without the counterweight, the rudder can behave like a flag in strong winds, ie turn back and forth. In this case up and down and destroy the rudder.

Mike og Ketil måtte lirke og lure litt før kanonen kom på plass i opphenget.

Mike and Ketil had to pry and trick a bit before the cannon came into place in the suspension.

The next steps:

Complete the assembly of the two additional machine guns

Fitting the wing tips

Install drop the tank

Put on the covers in the transition between wing and hull

Roll out the artificial turf

Put up the stairs to the gallery

Hang up posters with texts and pictures

Open one or both engine covers

More pictures will gradually appear towards the opening of the exhibition