Vinge april 2021

Det har skjedd en god del med venstre vingen til Norseman siden jeg sist var innom verkstedet. Ribbene i forkant begynner å komme på plass sammen med noen av beslagene.

April 2021
29.04.2021

 

 

 

 

Arbeidet med utformingen av vingetippen har startet men er satt på vent til alle ribbene er kommet på rett plass og med riktig avstand.

Gunnar sier det er en fornøyelse å lime ribbene fordi de er laget så nøyaktig. All ros til Ketil og de andre "ribbemakerne".

Det vurderes å hente den nesten ferdige høyrevingen fra museet og til verkstedet for å gjøre den ferdig. Blant annet mangler den "cap strips" på ribbene. Stripsene som limes på ribbene forsterker dem og gjør dem stivere fordi de til sammen danner en "T-bjelke." De danner også en bredere anleggsflate for duken som vingen skal trekkes med.

A lot has happened with Norseman's left wing since I last visited the workshop. Most of the ribs forming the leading edge are installed along with some of the fittings.

The job shaping the wingtip has started but has been put on hold until all the ribs have come in their right places and with the right distance between them.

 

xxx

Gunnar says it is a pleasure to glue the ribs to the beam because they are made so accurately. Ketil and the other "rib makers" have done an excellent job.

It is considered to bring the almost finished right wing from the museum back to the workshop to complete it. Among other things, it lacks "cap strips" on the ribs. The strips that are glued to the ribs to reinforce them and make them stiffer because together they form a "T-beam." They also form a wider contact surface for the fabric which in due time will cover the wing.

Festene til vingestagene prøvemonteres.

 

Utformingen av spissen på bjelkene må gjøres slik at vingetippen får rett vinkel. 

18.04.2021

 

 

 
 

 

 

   
09.04.2021    
     

Gunnar presenterer resultatet av en dags arbeid. Han har prøvemontert ribbene som skal danne bakkanten av vingen. Det er et puslespill å få alt på rett plass og med rette avstander. I tillegg skal alle vinkler stemme og tilpasningen være så nøyaktig at alle delene kan limes til bjelken.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Gunnar shows the result of a day's work. He has test-mounted the ribs that will form the trailing edge of the wing. It is a puzzle to get everything in the right place and at the right distances. In addition, all angles must be correct and the fittings must be so precise that all parts can be glued to the beam.

Click on the image to enlarge.

 

 

 

   
     
07.04.2021    
     

Mens resten av Bodø-samfunnet har befunnet seg i en delvis "lock down", har arbeidet i verkstedet pågått med en litt redusert bemanning. Gunnar har jobbet med vingebjelkene, frest ut spor og funnet ut hvor mekanismene for ballanseror og flaps skal stå. Det gjelder hengsler og aktivatorer.

For å få utfresingene korrekte og fine har han vært nødt til å lage hjemmesnekrete guider for fresen.

 

While most of the Bodø community has been in a partial "lock down", because of the Covid 19, the work in the workshop has been ongoing with a slightly reduced staffing. Gunnar has worked with the wing beams, milled out grooves and found out where the mechanisms for balance rudders and flaps should stand. This applies to hinges and activators.

In order to get the millings correct and good looking, he had to make a guide for the milling machine.

 

 

 

   
     
 

 

 

   
     
 

 

 

   
     
 

Aktivator for flap består foruten av en hengselmekanisme, også av et snekkedrev.

In addition to a hinge mechanism, the flap activator also consists of a worm gear.

 

 

   
     

Parallelt med arbeidet med selve vingebjelkene snekres det ribber i ulike utgaver ut fra plassering og oppgave. Dette arbeidet tar tid. Delene sages ut og tilpasses i jigg før de limes og stiftes sammen med små messingstifter. 

Stiftene er så små at de kan ikke holdes med fingrene som må erstattes med ei lita tang. Ketil har teknikken inne, og i tillegg den nødvendige tålmodigheta.

 

In parallel with the work on the wing beams themselves, ribs are made in different versions based on their location and task. This work takes time. The parts are cut and adjusted in a jig before they are glued and stapled together with small brass pins.

The pins are so small that they cannot be held with the fingers which must be replaced with a small pair of pliers. Ketil has learned the technique, and in addition he has the necessary patience.

 

Limet som brukes er Tite Bond, et amerikansk lim som tørker relativt hurtig, er sterkt, vannfast og lar seg fint slipe med sandpapir. Det var i tiden før lynlimet kom populært hos modellflybyggere. Aberet den gang var at det måtte bestilles fra USA. "Shipped by surface" kunne det gå noen uker fra bestilling til pakken kunne hentes på posthuset. I dag kan limet kjøpes i Norge.

 

The glue used is Tite Bond, an American glue that dries relatively quickly, is strong, waterproof and can easily be sanded.

It was one of the most popular glues among the model airplane builders before the different brands of Super Glue were available.

The problem was that it had to be ordered from the United States. "Shipped by surface" could take a few weeks from ordering until the package could be picked up at the post office. Today, the glue is available in Norway.

 

 

   
     

Stabelen med vingeribber blir stadig større etter som produksjonen skrider fram.

The stack of wing ribs is getting bigger as production progresses.

 

Nye bjelker til venstre vinge. Disse er i limtre og skal bearbeides  videre.

New main beams for the left wing. These are in glue laminated spruce and must be further processed.

 

 

   
     

Ved hjelp av tegninger og en bit av en original vingebjelke prøver Gunnar å finne ut hvordan han skal gripe an arbeidet med å gjøre vingebjelkene ferdig.

Using drawings and a piece of an original wing beam, Gunnar tries to figure out how to approach the work of finishing the wing beams.