Referater


Referater fra styremøter og årsmøter. 

 

Referatene fra styremøtene og årsmøtene blir lagt ut på denne siden. Vi forbeholder oss likevel retten til å sladde i referatet når vi mener at stoffet er av en slik karakter at det kan oppfattes som følsomt materiale. 

Styret har satt opp månedlige styremøter første mandag i måneden unntatt sommermånedene juli og august, og det programmet prøver vi å følge.


06.06.2017

Styremøte i BLHF.

Torsdag 1. juni 2017.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 12

1800.

 Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

Forfall:

 • Asbjørn Borge
 • Per Stoltenberg

 

I tillegg møtte Birger Larsen for å gi orientering om pågående prosjekter.

 

 

Sak 9 – 2017: Orienteringer.

Orienteringer fra div. avholdte møter.

 

Sak 10 – 2017: Samarbeidsmøte, ref møte 1. feb 2017

Formannen har skrevet et svar på henvendelsen fra museet. Denne ble vedtatt oversendt ledelsen ved museet.

I tillegg er det utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale mellom NL og BLHF som også er oversendt til museet.

 

 

Sak 11 – 2017: Kjøp av platekutter.

Etter å ha vurdert ulike tilbud er styret innstilt på å kjøpe en kutter til rundt 38000 fra Albert E Olsen.

Vedtak: Kutteren kjøpes.

 

Sak 12 – 2017: Sesongavslutning.

 • Dugnadsjobbing fram til tirsdag 13. juni.
 • Avslutning mrd grill tirsdag 13. juni

 

Sak 13 – 2017: Saab Safir.

Ubesvarte spørsmål som bør avklares.

 • Dersom det blir noe av planene om å gjøre Luftforsvarsmuseets Saab Safir flybar, vil den da bli tatt inn i verkstedet i Satelitten?
 • Følger det med egne mekanikere?
 • Kommer den til å fortrenge andre pågående restaureringsoppgaver, f. eks, Me 109?
 • Er vingefester skadet, kan det gjøres et bytte mellom Bodø og Gardermoen?

 

 

Sak 14 – 2017: Rekruttering til foreningen.

Behovet for nye medlemmer som kan delta i restaureringsarbeidet er åpenbart. Spørsmålet er om vi skal starte en restaureringskampanje til høsten. Dersom vi skulle få noen flere deltakere i verkstedet, må noen ting være avklart og på plass:

 • Hvor mange er det i praktisk mulig å ha på en dugnadskveld?
 • Fornuftige og gjennomførbare oppgaver.
 • Plass
 • Verktøy

Vi kommer tilbake til saken til høsten.

 

 

Sak 15 – 2017. Me 109, orientering ved Birger.

 • Overskuddsdeler, dubletter, kan omsettes i valuta for å muliggjøre innkjøp av deler som mangler. Etterspørselen er der og vi kan være på tilbudssiden.
 • Vingene er ferdige, samme understellsdørene og vingerotsdekslene.
 • Gjenstår transport Ungarn – Gardermoen – Bodø. Blir forhåpentlig ordnet i løpet av sommeren.

 

 

 

 

Bodø, 6. juni 2017. 

 

 

Arvid Martinussen

sek


27.04.2017

Referat fra ekstraordinært årsmøte i Bodø Luftfartshistoriske Forening.

Møtet avholdt i kaffebaren  i Olav V gt 120 tirsdag25 april 2017.

 

Ingen anmerkninger til innkallingen.

Møteleder: Formannen

Referent: Sekretæren

 

Sak 1. Suppleringsvalg.

Vara til styret:

Asbjørn Borge og Ketil Lunde ble begge valgt for 1 år.

 

Nestformann:

Styremedlem Per Stoltenberg går inn som nestformann for 2 år.

 

Valgkomiteen må finne en som er villig til å gå inn som styremedlem

 

 

Bodø, 27. april 2017.

 

Arvid Martinussen

ref

 


Styremøte i BLHF.

Mandag 7. mars 2017.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

 1. 1800.

 Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge

Forfall:

 • Per Stoltenberg
 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

 

Sak 5 – 2017: Konstituering av styre for 2017.

Espen Skar har gitt styret beskjed om at han ikke har anledning til å sitte i styret i BLHF.

Styret tar beskjeden fra Espen Skar til etterretning.

 

Vedtak: Ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styremedlem arrangeres tirsdag 25. april.

 

 

Sak 6 – 2017: Samarbeidsavtalen mellom BLHF og Norsk Luftfartsmuseum (NL).

Et utkast til ny avtale ble lagt frem og drøftet.

 

Vedtak: Foreslåtte forandringer og tilføyelser føres inn i avtaleteksten før den sendes over til NL.

 

Sak 7 – 2017: Innkjøp av ny platesaks.

Valget har falt på ei saks til ca. 39000 kr.

Vedtak: Vi forhandler pris og går til innkjøp.

 

 

Sak 8 – 2017. Eventuelt.

Det jobbes med å få til en medlemskveld med foredrag i auditoriet. Emnet bestemmes senere.

 

Sekretæren ga en orientering fra siste styremøte.

 

 

 

Bodø, 7. februar 2017.

 

 

Arvid Martinussen

sek


Referat fra årsmøte i Bodø Luftfartshistoriske Forening.

Møtet ble holdt i foreningens lokaler i Olav V. gt . 120 torsdag 23.februar 2017.

 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling.

 • Innkallingen godkjent.

 

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent.

 • Ordstyrer Gunnar Koch
 • Referent Arvid Martinussen

 

Sak 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.

 • John Skogøy og Roy Rusten ble valgt.

 

Sak 4. Behandling av årsberetning for 2016.

 • Formannen gikk gjennom årsberetningen.
 • Årsberetningen for 2016 ble godkjent med følgende merknader:
 • Styrets sammensetning: Ketil Lunde har i perioder fungert som Birger Larsens vara.
 • Økonomi: Foreningens eiendeler er forsikret for 1.095.589 kroner.
 • Hjemmesiden blhf.org: Et tema som bør nevnes er …………….

 

Sak 5. Behandling av regnskap for 2016.

 • Kasserer gikk gjennom regnskapet.
 • Regnskaper for 2016 ble godkjent.

 

Sak 6. Innkomne saker.

Innkjøp av ny platesaks.

 • Vedtak: Styret får fullmakt til å iverksette innkjøp av ny platesaks. Antydet utsalgspris 40.000 kr

 

Sak 7. Fastsetting av kontingent.

 • Styrets forslag: Kontingenten økes fra 200 kr pr. år til 250 kr. pr år.
 • Styrets forslag vedtatt.

 

Sak 8. Budsjett for 2017.

 • Styrets forslag: Foreningen skal i størst mulig grad holde seg innenfor fjorårets rammer angående inntekter og utgifter.
 • Styrets forslaget vedtatt.

 

Sak 9. Valg.

 

Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling, og det nye styret blir som følger: 

 • Formann: 

Gunnar Koch, 1 år igjen

 

 • Nestformann,

 

 • Kasserer:

Gunnar Koch, 1 år igjen

 

 • Sekretær: 

         Arvid Martinussen, 1 år igjen

 

 • Styremedlemmer:

Per Stoltenberg, valgt for 2 år

 

            Torgeir Aanesen, gjenvalgt for 2 år

 

             Espen Skar, valgt for 2 år

 

 • Vara for styremedlemmer:

Ketil Lunde, ikke på valg, 1 år igjen

Asbjørn Borge, ikke på valg, 1 år igjen

 

 • Verkstedleder: Alf Staurvik, 1 år igjen

 

 

 

I tillegg ble det gjort følgende valg:

 • Valgkomite:

Bård Skålbones, 2 år igjen

Rune Klepp, 1 år igjen

 

 • Revisor: Eva Leivset

 

 

Det nye styret må på førstkommende styremøte velge ny nestformann blant styremedlemmene.

 

 

 

Bodø, 24. februar 2017

 

 

 

 

Arvid Martinussen

Ref

 

 

 

 

Roy Rusten                                                                                                                John Skogøy

 

 

 


REFERAT

Fra møte mellom Norsk Luftfartsmuseum (NL), Luftforsvarsmuseet (LMU) og Bodø Luftfartshistoriske Forening (BLHF) onsdag 1. februar 2017.

 

Til stede:

Fra NL: Hanne Jakhelln, Åse G. Strand, Olav Gynnild, Michael Loftus

Fra LMU: Anders Utgård, Ole Sigurd Sørensen

Fra BLHF: Gunnar Koch, Birger Larsen

Formålet med møtet var å gå gjennom eksisterende avtaler og å drøfte videre samarbeid og prioriterte prosjekter.

 

Direktør Hanne Jakhelln innledet med å understreke BLHFs betydning som samarbeidspartner, samtidig som hun påpekte at museets stadig strammere rammevilkår krever tydelige rammevilkår og strategier.

 

Samarbeidsavtaler:

Det foreligger en samarbeidsavtale fra 18.11.1994 og et tillegg fra 8.1.2011 (dette regulerer primært forhold rundt BLHFs bruk av lokalene i «Satellitten»).

Hovedtrekkene i avtalene ble gjennomgått. De er i hovedsak dekkende for dagens virksomhet, men det er behov for å gå gjennom dem og avstemme dem mot dagens situasjon.

I dette ligger bl.a. at BLHF skal gjenoppta praksisen med å logge dugnadstimer som skal kompensere for bruk av lokalene. Michael Loftus fra NL fører oversikt over eventuelle timeverk som utføres mot betaling. Det skal lages årlige planer i samarbeid med teksnisk konservator for hva som skal gjennomføres av arbeid for museet., senest 31.10 hvert år, slik nevnt i avtalen.

Vedtak: Avtalene revideres, oppdateres og slås sammen til ett dokument. Museet har ansvar for dette

 

Rekruttering og kompetanseoverføring:

BLHF står overfor et generasjonsskifte der det er en utfordring både å rekrutter nye medlemmer, motivere eksisterende medlemmer til frivillig arbeid og sørge for kompetanseoverføring. Møtet drøftet ulike tiltak for hvordan vi i fellesskap kan møte disse utfordringene.

 

Det ble også drøftet hvilke andre tiltak museet og BLHF kunne gjennomføre i fellesskap, f.eks foredragskvelder, «Flyhistorisk kveld» etc.

 

Vedtak: NL står som vertskap for en «Frivilligfest» en gang i året. Ut over dette er det viktig å tilrettelegge for motiverende og spennende prosjekt som inspirerer til frivillig innsats. BLHF oppfordres til å komme med ytterligere innspill. NL tar ansvar for å involvere flere aktuelle foreninger inn til et fellles møte. BLHF oppdaterer NL med hvilke kompetansetiltak/kurs som kan gjennomføres de neste årene slik at det kan lages en plan for dette.

 

Museets prioriteringer for 2017 og 2018

Vi bør ha minimum et 2-årsperspektiv, gjerne 5 år på prioriterte prosjekt. Dette gir oss muligheter til å planlegge og også søke prosjektfinanisering.

 

Michael Loftus gikk gjennom forestående prosjekt som må planlegges og prioriteres fra og med 2017:

 

 • Konservering Boeing 737
 • Videre arbeid på Islander
 • Reparasjon av skade på JU 52
 • Gjennomgang Hanger 9 - oversikt og registrering av innhold
 • Olav Kyrre
 • Konservering av mindre gjenstander fra ny utstilling
 • Videre arbeid på og innsamling til Norseman

 

Det finnes ikke lønnsmidler til å leie inn hjelp til disse prosjektene, og det forutsettes at disse gjennomføres i henhold til de avtalte timene med dugnadsinnsats. Michael lager en oversikt over hvor mange timer innsats det er behov for fra BLHF.

 

Museet har få og ikke tilfredsstillende magasiner. Michael lager tilstandsrapport på samtlige magasin og ser på hva som må til for å bringe dem opp til Internasjonal museumsfaglig standard. Dette gjøres i sammenheng med den forestående ROS-analysen museet skal gjennomføre våren 2017.

 

Vedtak: Michael Loftus og blir enige om ei prioriterings og arbeidsliste for videre arbeid med museets prioriteringer i 2017.

 

 

Messerschmitt Bf 109

 

Anders Utgård bekreftet at dette flyet er ønsket inn i LMUs utstilling, som motpol til Spitfire. LMU vil koordinere prosjektet og dekke kostnader knyttet til dette, forutsatt frivillig innsats fra BLHF. Disse frivillige timene er ikke å regne som del av de timene som går til å kompensere for verksted og foreningslokaler i forhold til NL.

 

Birger rapporterte om status på prosjektet. Det meste som gjenstår er arbeid, ikke store kostnader.

 

Det skal arbeids med historieinnsamling i forbindelse med flyet, dette koordineres med NLs samlingsavdeling ved Olav Gynnild.

 

Generelt vedrørende restaurerings- og konserveringsprosjekt: Viktig at alle prosesser blir dokumentert både i bilde og tekst, at de holder internasjonale standarder og at dette kommer inn i NLs registre.

 

Vedtak: Prosjektet gjennomføres i samarbeid med BLHF og LMU. ALMU har det overordna  administrative prosjektansvaret. LMU vil koordinere prosjektet og dekke kostnader knyttet til dette, forutsatt frivillig innsats fra BLHF. Disse frivillige timene er ikke å regne som del av de timene som går til å kompensere for verksted og foreningslokaler i forhold til NL.

 

 

 

 

 

JU 88

Det pågår to parallelle restaureringsprosjekt i Norge. BLHF lager en oversikt over vårt prosjekt status, muligheter, historisk betydning, gjør samtidig en tilsvarende gjennomgang ift prosjektet på Gardermoen. Dette arbeidet skal danne grunnlag for beslutning hva vi gjør videre.

 

Dialogen med verkstedet i Ungarn om restaurering av vinger videreføres parallelt med dette. Karl Birzcak kommer hit på befaring.

 

 

Vedtak: Det utføres en museumsfaglig vurdering av JU88, med vurdering av signifikans og nasjonal betydning av prosjektet før ytterligere tiltak iverksette ifht videre arbeider. NL og BLHF kontakter Karl/Ungarn for eventuelt besøk i Bodø ang. Samarbeid om vingen.

Styremøte i BLHF.

Mandag 9. januar 2017.

Møtet ble holdt på BLHF’s kontor i Olav V gt 120

 1. 1800.

 Disse møtte: 

 • Gunnar Koch
 • Arvid Martinussen
 • Ivan Kristiansen
 • Ketil Lunde
 • Asbjørn Borge
 • Birger Larsen
 • Torgeir Aanesen
 • Alf Staurvik

Forfall:

Ingen

Sak 1 – 2017: Hva skal skje på verkstedet? Veien videre.

 

Vi må ha et møte med ledelsen for forsvarsdelen av museet og konservator for å få avklart hva vi skal satse på videre.

Deretter tar vi et tilsvarende møte med ledelsen for den sivile delen av museet.

 

Aktuelle oppgaver:

Me 109:

 • Vingene som bygges opp i Ungarn er ferdige om ca 1 mnd, og kan sendes til Bodø sammen med noen andre skrogdetaljer.
 • Andre skrogdetaljer vil i løpet av vår-vinteren komme fra Tyskland, ferdig restaurert.
 • Noen av motordekslene har vi.
 • Dørene til hovedunderstellet er under produksjon.

 

Ju 88:

Ingen ting er helt avklart med vingene, men…

 • Karl i Ungarn ønsker å få bruke vårt beste vingesett til maler når han skal bygge et nytt sett med flybare vinger til Paul Allan. Våre vinger er i relativ god stand, har ikke vært i saltvann og er ikke bøyd. Kan brukes som utgangspunkt for å bygge en jigg.
 • I forbindelse med prosjektet kan vi donere noen brukbare deler. Vi har bl.a. et annet vingesett som er mer skadet, men heller ikke det har vært i sjøen.
 • Arbeidet med Jumo 211 motoren fortsetter.

 

 

 

Olav Kyrre:

Å gjøre motoren til Olav Kyrre klar til montering i flyet kan være en brukbar oppgave for elevene fra flyfag når de er innom verkstedet.

 

 

Sak 2 – 2017: Deler fra Narvik.

Røde Kors sitt krigsminnemuseum i Narvik ønsker å kvitte seg med en del gjenstander på grunn av plassmangel. Gjenstandene kan være av interesse for oss. Det er bl.a. motor til Dornier 26 (Jumo205 – en diesel flymotor), og deler til Ju 52, Ju 88, Me 110 med mer.

Vi må få organisert transport til Bodø og satt tingene på lager her.

 

 

Sak 3 – 2017: Norseman.

Pakke ned deler som vi ikke har bruk for, og som har vært hentet fram i forbindelse med Ny utstilling. Merke delene og få dem på lager.

Har vært i kontakt med vår mann i Canada. Kan få deler vi mangler derfra.

Sak 4 – 2017: Ny utstilling.

Det er ting i forbindelse med utstillingen som kunne vært gjort bedre, både utstillingsmessig og ikke minst rette opp noen av tekstene.

Vi lager en oversikt over ting som kan rettes på, og tar det opp med konservator. Så får vi se om det er ting vi bør gå høyere opp i systemet med.

 

Bodø 10. januar 2017

 

Arvid Martinussen

ref